| archiv  |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |
 
Logo - Knihovna
 
    

Index autorů

Andisac, Marie-Noëlle; Tichá, Veronika. "Oko a písmeno" v mediatéce José Cabanise v Toulouse v oblasti služeb pro seniory v knihovně a další aktivity

Anrejčíková, Naděžda; Balíková, Marie; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana. INTERPI: nástroj pro zpřístupnění národního kulturního dědictví

Babka, Lukáš. Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004

Babka, Lukáš. Emigrantská periodika ze sbírek Slovanské knihovny a jejich zápis do seznamu UNESCO "Paměť světa"

Balík, Vojtěch. Z agendy konference ředitelů národních knihoven (CDNL) v Buenos Aires, srpen 2004

Balíková, Marie. Systém M-CAST v českém kontextu

Balíková, Marie; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Anrejčíková, Naděžda. INTERPI: nástroj pro zpřístupnění národního kulturního dědictví

 Balíková, Marie; Lichtenbergová, Edita; Benešová, Ludmila;  Přibylová, Jarmila; Svobodová, Jaroslava. Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR

Bartůňková, Eva. DEWE, Michael. Renewing our Libraries

Bartůňková, Eva. Konference HCI a informační služby

Bartůňková, Eva. Library mashups : exploring new ways to deliver library data. Nicole C. Engard (ed.). Medford : Information Today; London : Facet, c2009

Bartůňková, Eva. Oborová brána KIV z hlediska v ní používaných informačních zdrojů 

Bartůňková, Eva. PERNICA, Petr. Užitečná publikace o logistice /Arts Logistics/

Bartůšek, Václav. LINDA, Jaromír, Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2004

Bartůšek, Václav. RAMEŠ Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů

Bartůšek, Václav. TOŠNEROVÁ Marie a kol.: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Bartůšek, Václav. VESELÁ, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků

Bečka, Jiří. Slavistická bibliografie a Slovanský ústav AV ČR

Benda, Jan. Knihovna evropských národů

Benda, Jan. Vize pro české teritorium

Benešová, Ludmila; Balíková, Marie; Lichtenbergová, Edita; Přibylová, Jarmila; Svobodová, Jaroslava. Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR

Bernas, Jiří.  Národní digitální archiv

Bertot, John Carlo; Jaeger, Paul T.; McClure, Charles. Veřejné knihovny a internet 2006 : problémy, financování a výzvy

Bílek, Petr F. ; Tichý, Zdeněk A. Knihovna jako novodobá katedrála

Boldan, Kamil; Novotný, Jaroslav; Součková, Magda. Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí

Boldan, Kamil; Novotný, Jaroslav; Součková, Magda. Research of Identical Incunabula Deposited on Long-term Basis in Different Environmental Conditions

Bosáková, Zdeňka.  Stručná charakteristika knižních kalendářů 19. století

Bosáková, Zdeňka. Výroční zprávy středních škol z 19. století

Bouchet, Emilie.   Autorské právo a digitalizace v archivech, muzeích a knihovnách

Bouzková, Helena; Horsák, Ondřej; Lesenková, Eva; Kříž, Filip; Jarolímková, Adéla; Maixnerová, Lenka. Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových

Bratková, Eva. Bibliografický obraz vývoje knihovní a informační vědy za léta 1945 – 1990

Bratková, Eva; Kučerová, Helena. Systémy organizace znalostí a jejich typologie

Bubeníčková, Hana; Pavlíček, Radek. Budou weby veřejné správy skutečně přístupné?

Bulaty, Milan. Je krásná? Ano, je!

Burgetová, Jarmila. Josef Vinárek. Ředitel Státní knihovny ČSR v letech 1962 – 1970

Brychta, Roman; Lešek, Petr; Tichý, Zdeněk A. Není prestižnější zadání, než je knihovna

Byrum, John D., Jr. On-line katalogy a knihovní portály v současném informačním prostředí

Calhoun, Karen; Ressler, Miroslav. OCLC Online katalogy: Co chtějí uživatelé a knihovníci. Zpráva OCLC

Cejpek, Jiří.  Knižničná a informačná veda. Library and Information Science, sv. 20.

Celbová, Ludmila. Archivace elektronických zdrojů v ČR a jejich registrace v české národní bibliografi i (Srovnání s výsledky přehledu IFLA)

Celbová, Ludmila. Český web a povinný výtisk – jde to spolu dohromady?

Cerniňáková, Eva. Služby veřejných knihoven uživatelům se speciálními potřebami

Cerniňáková, Eva. Standard Handicap Friendly

Coufal, Libor. Web po 20 letech : co z něj zbude pro budoucí generace?

Cubr, Ladislav. Budování důvěryhodného systému trvalé identifikace digitálních dokumentů

Cubr, Ladislav;  Hutař, Jan; Melichar, Marek. Kontrolní seznam pro strategii zajištění perzistence identifikátorů

Čech, Martin. Tagovací systémy v knihovnách

Černý, Jan. Návrh konceptu optimalizace české sítě knihoven podle Finska

Černý, Michal. Big data a jejich možnosti v kontextu knihoven

Černý, Michal. Kolaborativní a kooperativní systémy (nejen) v knihovnách

Černý, Michal. Rozšířená realita a nové možnosti tvorby publikací

Čumplová, Ludmila. Školní knihovny v České republice

Demeterová, Andrea. Digitalizácia a využitie RFID v správe zbierok

Drobíková, Barbora. Konceptuální modely v katalogizační teorii

Drobíková, Barbora. Standardy pro knihovní katalogy v sémantickém webu

Drzewiecki, Marcin ; Gosiewski, Jan. Veřejné a školní knihovny v rámci společenského vzdělávání : vybrané aspekty

Eisenberg, Mike. WOT a SWOT knihoven : čeho jsme svědky a co by to mohlo znamenat v oblasti předností, slabin, příležitostí i hrozeb pro knihovny

Exelová, Brigita. Hromadné odkyselování dokumentů v knihovnách a archivech České republiky

Exelová, Brigita. Technická knihovna v Brně (1899 – 1958)

Fineberg, Kail;  Hamizdadeh, Babak. Světová digitální knihovna

Fišer, Marek. Digitální knihovna Kramerius a její využívání studenty historických věd

Folda, Jan.  Elektronické databáze osobních údajů  

Garcia-Carranza, Araceli. Národní bibliografie jako systém bibliografických soupisů pro studium kubánské kultury

Gosiewski, Jan ; Drzewiecki, Marcin. Veřejné a školní knihovny v rámci společenského vzdělávání : vybrané aspekty

Gruber, Lukáš. COMMUNIA : zpráva o projektu

Gruber, Lukáš. Licence Creative Commons v českém prostředí

Güntherová, Eva; Sovová, Eliška. Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé

Güntherová, Eva; Zikuška, Jan. Partnerství a spolupráce – NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání)

Hanzen, Dan. Národní bibliografie ve světě globalizace: Latinská Amerika

Hartmanová, Květa. Oborová brána Umění a architektura (ART) – http://art.jib.cz

Havlová, Eva. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) : aktuální stav

Hekrdlová, Kateřina. Složitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR

Hlaváček, Ivan. Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19. století. Ed. Vlasta Faltysová

Homolová, Kateřina. Význam a smysl knihovny v pojetí dětí a dospívajících

Horváth, David. Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Horsák, Ondřej; Lesenková, Eva; Kříž, Filip; Jarolímková, Adéla; Maixnerová, Lenka; Bouzková, Helena. Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových

Houšková, Zlata; Pillerová, Vladana. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu

Hradilová, Jitka. Rostoucí význam Evropských dokumentačních středisek při budování druhé generace informačních sítí Evropské unie

Hradilová, Jitka.  Schengenský informační systém – vývoj a současný stav

Hrušková, Monika. Z počátků Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Hutař, Jan; Cubr, Ladislav; Melichar, Marek. Kontrolní seznam pro strategii zajištění perzistence identifikátorů

Hutař Jan ; Nerglová, Anna. Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v Evropě: výsledky dotazníkového průzkumu

Hutař, Jan; Petruželková, Alena; Večeřová, Petra; Šípek, Richard. Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Hutař, Jan; Melichar, Marek; Stoklasová, Bohdana. Národní digitální knihovna

Hutař, Jan. Optické nosiče v knihovnách : jejich struktura a ochrana

Hutař, Jan. Proč jsou české digitální repozitáře nespolehlivé?

Churáčková, Hana. Zdroje informací o právním stavu patentů

Jaeger, Paul T.; Bertot, John Carlo;  McClure, Charles. Veřejné knihovny a internet 2006 : problémy, financování a výzvy

Jarolímková, Adéla; Maixnerová, Lenka; Kříž, Filip; Lesenková, Eva; Horsák, Ondřej; Bouzková, Helena. Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky

Ježek, Vlastimil; Knoll, Adolf. Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu

Ježek,Vlastimil. Od klementinského dědictví k Oku nad Prahou

Ježek, Vlastimil; Tichý, Zdeněk A. Knihovna se stará o duši

Jurman, Miroslav;  Jurmanová Volemanová, Věra. Zákon o svobodném přístupu k informacím a knihovny

Jurmanová Volemanová, Věra; Jurman, Miroslav. Zákon o svobodném přístupu k informacím a knihovny

Kafková, Ivana. Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze

Kašparová, Jaroslava. Petr Voit: Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století

Keller, James A.; Ressler, Miroslav. Strategie budování a posilování prestiže vaší knihovny a její marketing

Knoll, Adolf; Ježek, Vlastimil. Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu

Knoll, Adolf; Tichý, Zdeněk A. Knihovny by měly být ostražité

Knutsen, Unni. Průzkum stavu národních bibliografií v Latinské Americe

 Kocourek, Pavel; Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Sedliská, Hana; Součková, Magda; Palánková, Lucie; Pospíšilíková, Věra. Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů

Königová, Marie. Odešel dobrý a statečný člověk. Ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc.

Košťálová, Karolína; Nemeškalová, Hana; Pospíšilová, Jindřiška. Analýza katalogů nové generace : z pohledu uživatele

Košťálová, Karolína; Nemeškalová, Hana; Pospíšilová, Jindřiška. Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

Kozielec, Tomasz; Poliaková, Anna. Určování vlivu vody na papíry z 19. a 20. století, které byly vystaveny hromadnému restaurátorskému zásahu

Kratochvílová, Zuzana. Dlouhodobá ochrana a zpřístupnění dat z webových archivů : WebArchiv Národní knihovny České republiky

Křečková, Jitka. Projekt MOnasteriuM - virtuální archiv historických dokumentů střední Evropy

 Kříž, Filip; Jarolímková, Adéla; Maixnerová, Lenka; Lesenková, Eva; Horsák, Ondřej; Bouzková, Helena. Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových

Kubátová, Alena. Digitalizace evropského kulturního dědictví

Kubátová, Alena. Konkurenceschopnost – sociální sítě – kniha 21. století

Kubátová, Alena; Mortensen, Helle Arendrup. Knihovní služby pro seniory : výzvy a příležitosti v oblasti služeb pro seniory v knihovně a další aktivity

Kubátová, Alena. Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (informační vzdělávání ve virtuálním prostředí)

Kubátová, Alena. LAUGHLIN, Sara; WILSON, Ray W. The Quality Library

Kubátová, Alena. Seminář Výzkumy uživatelů knihoven – k čemu mohou pomoci a jak je co nejlevněji uskutečnit

Kubátová, Alena. Skromný knihovník : prosperující v těžkých ekonomických časech

Kubátová, Alena. Virtual worlds, real libraries

Kubátová, Alena; Witek, Katarzyna. E-learningový knihovnický kurz – případová studie z Varšavské školy ekonomické

Kučerová, Helena. Co analyzujeme při obsahové analýze dokumentů? K pojmu aboutness v organizaci znalostí

Kučerová, Helena. What Do we Analyze during Subject Analysis of Documents? The Concept of Aboutness in Knowledge Organization

 Kučerová, Helena; Bratková, Eva. Systémy organizace znalostí a jejich typologie

Kunt, Miroslav; Balíková, Marie; Šubová, Jana; Anrejčíková, Naděžda. INTERPI: nástroj pro zpřístupnění národního kulturního dědictví

Kunt, Miroslav. Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě

Kurka, Ladislav. Stavby českých knihoven

Kvítek, Martin Proměny Domu zemědělské osvěty v čase

Landová, Hana. Vzdělávací aspekty informační vědy a informační profese

Leitner, Gerald, Merschitzka, Heike, Windinger, Helmut;  Pilař, Jindřich. Nové budovy rakouských knihoven

Lesenková, Eva; Kříž, Filip; Jarolímková, Adéla; Maixnerová, Lenka; Horsák, Ondřej; Bouzková, Helena. Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových

Lešek, Petr; Brychta, Roman; Tichý, Zdeněk A. Není prestižnější zadání, než je knihovna

Lichtenbergová, Edita; Balíková, Marie; Benešová, Ludmila;  Přibylová, Jarmila; Svobodová, Jaroslava. Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR

Lorenz, Michal. Fenomén i-škol: Historie a současný stav

Lorenz, Michal ; Škyřík, Petr. Znalostní a metodický portál Knihovna.cz

Magincová, Dagmar. Knihy, které budou čteny : k nakladatelstvím Družstevní práce a Družstvo Kniha

Mach, David. Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny

Machová, Anna. Google Books – Google Livres : klikaté cesty digitalizace

Maixnerová, Lenka; Jarolímková, Adéla; Kříž, Filip; Lesenková, Eva; Horsák, Ondřej; Bouzková, Helena. Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky

Makulová, Soňa. STOKLASOVÁ, B. et al. Oborové brány

Makulová, Soňa. Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo Od kvantity ku kvalite

Manžuch, Zinaida. Vzdělávání správců digitálních sbírek : perspektiva paměťových institucí  

Marek,  Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování

Marvanová, Eva. DEWE, Michael. Planning public library buildings

Martínez Arellano, Filiberto Felipe. Výzvy pro národní bibliografie a národní bibliografické agentury v Latinské Americe

Massuard, Alain; Jettelová, Eva. KNIHOVNÍK NEBO ROBOT – Budoucnost profese v XXI. století

Matušík, Zdeněk. Právní podmínky sběru povinného depozitu elektronických publikací, jejich zpracování a zpřístupnění v knihovnách

McClure, Charles; Bertot, John Carlo; Jaeger, Paul T. Veřejné knihovny a internet 2006 : problémy, financování a výzvy

Melichar, Marek, Hutař, Jan Cubr, Ladislav. Kontrolní seznam pro strategii zajištění perzistence identifikátorů

Melichar, Marek; Hutař, Jan;  Stoklasová, Bohdana. Národní digitální knihovna

Merschitzka, Heike, Leitner, Gerald,Windinger, Helmut;  Pilař, Jindřich. Nové budovy rakouských knihoven

Michl, Jakub. Hudební sbírka rodiny Hübnerů z Dlouhého Mostu u Liberce : charakteristika fondu a shrnutí dosavadního výzkumu

Modráková, Renáta. Klementinské reformační rukopisy z pohledu světového kulturního dědictví

Molinová, Halina. KOŁODZIEJSKA, Jadwiga. Elitarne i popularne wzory czytania. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. ISBN 978-83-64203-12-1.

Mortensen, Helle Arendrup; Kubátová, Alena. Knihovní služby pro seniory : výzvy a příležitosti v oblasti služeb pro seniory v knihovně a další aktivity

Nedvědová, Milada K. Berkopcova role propagátora slovinské kulturyv Československu

Nejezchlebová, Jana. Vliv školní knihovny na rozvoj osobnosti mladého člověka a možnosti spolupráce s veřejnou knihovnou

Nemeškalová, Hana; Pospíšilová, Jindřiška; Košťálová, Karolína. Analýza katalogů nové generace : z pohledu uživatele

Nemeškalová, Hana; Pospíšilová, Jindřiška; Košťálová, Karolína. Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

Nerglová, Anna; Hutař Jan. Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v Evropě: výsledky dotazníkového průzkumu

Neuvirt, Jiří. Univerzální sušicí komora zachraňuje vzácné knihy

Novotná, Eva. Staré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line

Novotný, Jaroslav; Boldan, Kamil; Součková, Magda. Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí

Novotný, Jaroslav; Boldan, Kamil; Součková, Magda.  

Novotný, Jaroslav. Mezi bibliografickou informací a její reprezentací : informace v teorii bibliografického záznamu

Novotný, Lubomír. Projekt Digimon aneb "norské fondy" a moravské noviny

Palánková, Lucie; Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Kocourek, Pavel; Sedliská, Hana; Součková, Magda; Pospíšilíková, Věra. Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů

Paličková, Tereza. Sborník Studia bibliographica Posoniensia 2010

Papík, Richard. Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví

Pávek, Jan; Pávek, Vladimír. Knihovní GSM on-line služby

Pávek, Vladimír; Pávek, Jan. Knihovní GSM on-line služby

Pavlíček, Radek. Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web

Pavlíček, Radek; Bubeníčková, Hana. Budou weby veřejné správy skutečně přístupné?

Pavlík, Jiří. Řekni Shibboleth :-) webové jednotné přihlašování nejen pro vzdálený přístup v knihovnách

Pejšová, Petra. Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje

Pekárek, Aleš. Analýza současných evropských trendů v oblasti e-governmentu

Pešková, Lenka. Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze

Petišková, Dagmar. Knyžkova ta rukopysna kul‘tura: istorija, metodolohija, džerel‘na baza. L’viv: Centr nezaležnych istoryčnych studij, 2012. 160 s. ISBN 978-966-345-256-2

Petišková, Dagmar. Návrat "zapomenutého" jména: příběh Arnolda Azrikana

Petruželková, Alena; Večeřová, Petra; Hutař, Jan; Šípek, Richard. Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Petruželková, Alena. Památník národního písemnictví a jeho sbírky

Pilař, Jindřich. CARSON, Bryan M. The law of libraries and archives

Pilař, Jindřich; Windinger, Helmut, Merschitzka, Heike, Leitner, Gerald. Nové budovy rakouských knihoven

Pillerová, Vladana. Jak veřejnost vnímá knihovny a využívá elektronické informační zdroje?

Pillerová, Vladana; Houšková, Zlata. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Informace o průzkumu

Pillerová, Vladana; Richter, Vít. Měření spokojenosti uživatelů knihovny Výsledky průzkumu uživatelů Národní knihovny ČR

Planková, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti

Poliaková, Anežka. Konference IFLA-PAC: Dopad vody na knihovní, archivní a muzejní materiály (Uchovávání dokumentů a čtyři elementy: vzduch, voda, země a oheň)

Poliaková, Anežka. Seminář účastníků Souborného katalogu ČR

Poliaková, Anežka; Kozielec, Tomasz. Určování vlivu vody na papíry z 19. a 20. století, které byly vystaveny hromadnému restaurátorskému zásahu

Polišenský, Jiří; Vávrová, Petra; Kocourek, Pavel; Sedliská, Hana; Součková, Magda; Palánková, Lucie; Pospíšilíková, Věra. Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů

Popovič, Eva; Secká, Milena; Šámal, Martin. Sbírky dokumentující život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Pospíšilová Jindřiška; Nemeškalová, Hana; Košťálová, Karolína. Analýza katalogů nové generace : z pohledu uživatele

Pospíšilová Jindřiška; Nemeškalová, Hana; Košťálová, Karolína. Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

 Pospíšilíková, Věra; Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Kocourek, Pavel; Sedliská, Hana; Součková, Magda; Palánková, Lucie. Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů

Prchalová, Lea. Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009

Přibylová, Jarmila; Benešová, Ludmila; Balíková, Marie; Lichtenbergová, Edita; Svobodová, Jaroslava. Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR

Ressler, Miroslav. Informace o mezinárodním průzkumu poskytování knihovních a informačních služeb zrakově postiženým

Ressler, Miroslav. Služby pro dospívající mládež a technologie ve veřejných knihovnách : analýza dat z roku 2007

Ressler, Miroslav; Calhoun, Karen. OCLC Online katalogy: Co chtějí uživatelé a knihovníci. Zpráva OCLC

Ressler, Miroslav; Keller, James A. Strategie budování a posilování prestiže vaší knihovny a její marketing

Richter, Vít. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020

Richter, Vít; Pillerová, Vladana. Měření spokojenosti uživatelů knihovny Výsledky průzkumu uživatelů Národní knihovny ČR

Richterová, Alena. Kniha návštěv pražské univerzitní knihovny 1782-1958

Richterová, Alena. PRAŽÁK, Jiří. Výbor kodikologických a paleografických studií  

Richterová, Alena. Studia bibliographica Posoniensia 2013

Romanos de Tiratel, Susana.  Argentinská národní bibliografie: dlouhodobý dluh

Rosecký, Václav; Žabička, Petr. Požadavky na výměnu dat mezi knihovním a discovery systémem na příkladu implementace systému VuFind v Moravské zemské knihovně

Růžová, Jiřina. EL-ABBADI, Mostafa; FATHALLAH, Omnia Mounir (eds.). What happened to the Ancient library of Alexandria?

Rychtář, Jan; Žabička, Petr; . Zpřístupnění Mollovy mapové sbírky

Ředinová, Milena; Tichý, Zdeněk A. Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie

Římanová, Radka. Měnící se knihovna – vhodné místo pro zaměstnání? Příspěvek k managementu změn v knihovnictví

Sakastrová, Lucie. Kategoriální systém otevřené encyklopedie Wikipedie : analýza

Salátová, Renáta. BURKE, Peter. Společnost a vědění. II, Od Encyklopedie k Wikipedii. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013. 405 s. Limes. ISBN 978-80-246-2046-6

Salátová, Renáta. Evropský kongres o e-inkluzi (ECEI 10)

Sarkastrová, Lucie. Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny

Secká, Milena; Popovič, Eva; Šámal, Martin. Sbírky dokumentující život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Sedliská, Hana; Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Kocourek, Pavel; Součková, Magda; Palánková, Lucie; Pospíšilíková, Věra. Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů

Součková, Magda; Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Kocourek, Pavel; Sedliská, Hana; Palánková, Lucie; Pospíšilíková, Věra. Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů

 Součková, Magda; Boldan, Kamil; Novotný, Jaroslav. Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí

Součková, Magda; Boldan, Kamil; Novotný, Jaroslav. Research of Identical Incunabula Deposited on Long-term Basis in Different Environmental Conditions

Sovová, Eliška; Güntherová, Eva. Guerrilla marketing jako výzva pro knihovny, Guerrilla Readers jako vyzyvatelé

Steinerová, Jela.  Premeny relevancie v informačnej vede a informačná ekológia

Steinerová, Jela. Informačná etika v súvislostiach informačnej ekológie

Steinerová, Jela. Information Ethics in the Context of Information Ecology

Stodola, Jiří. Dokumenty pro uživatele se zrakovým postižením v kontextu knihovní a informační vědy: od zkoumání uživatelů a tvůrců informací k bibliografickému univerzu

Stodola, Jiří. Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením v České republice

Stoklasová, Bohdana. EDWARS, Brian; FISCHER, Biddy. Knihovny a studijní centra

Stoklasová, Bohdana. Mrtvá a živá aneb strategie ochrany a zpřístupnění národního kulturního dědictví v Česku a v Norsku

Stoklasová, Bohdana. Národní bibliografie v Latinské Americe

Stoklasová, Bohdana; Melichar, Marek; Hutař, Jan. Národní digitální knihovna

Stoklasová, Bohdana. Novostavba Národní knihovny ČR (nejen) z hlediska provozu

Stoklasová, Bohdana. Perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny

Stoklasová, Bohdana. Problematika dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2005

Stoklasová, Bohdana. Problematika legislativy a copyrightu digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2011

Streit, Vincenc. DRZEWIECKI, Marcin. Udzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym. Bibliotekarz. 2008, vol. 75, no. 10, s. 7-11

Streit, Vincenc. IlissAfrica : Virtuální knihovna Subsaharské Afriky, její význam a přínos

Streit, Vincenc. Knihovník a právo : nejdůležitější informace o právech pracovníků knihoven

Streit, Vincenc. Právní informatika

Streit, Vincenc. SABOV, Petr a kol. Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku, III. zväzok [Průvodce po historických knihovnách na Slovensku. Svazek III.]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009

Streit, Vincenc. Švédské veřejné knihovny

Streit, Vincenc. Veřejné knihovny a jejich funkce ve společenské struktuře

Stůj, Václav. BRUCE, Christine Susan. The Seven Faces of Information Literacy

Šámal, Martin; Secká, Milena; Popovič, Eva. Sbírky dokumentující život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kulturSvatková, Dagmar. Bohumil Čuřín-Polan - knihovník (18. 11. 1887 Plzeň - 25. 7. 1971 Plzeň)

Svobodová, Eva; Vyorálková, Dana. Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR

Svobodová, Jaroslava; Přibylová, Jarmila; Benešová, Ludmila; Balíková, Marie; Lichtenbergová, Edita. Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR

Šášinková, Marcela. Zdence Braunerové ke 150. výročí narození

Ševčíková, Barbora. Cesta k oborové bráně TECH

Šípek, Richard; Petruželková, Alena; Večeřová, Petra; Hutař, Jan. Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Šimsová, Sylva. Knihovnické sdružení CILIP v Británii

Škyřík, Petr; Lorenz, Michal. Znalostní a metodický portál Knihovna.cz

Škyříková, Alexandra. KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. 1. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011. 86, 7 s. ISBN 978-80-85851-20-5

Štěpánová, Bedřiška. Uchování sbírek v archivech a knihovnách

Šubová, Jana; Balíková, Marie; Kunt, Miroslav;  Anrejčíková, Naděžda. INTERPI: nástroj pro zpřístupnění národního kulturního dědictví

Tichá, Veronika; Andisac, Marie-Noëlle. "Oko a písmeno" v mediatéce José Cabanise v Toulouse v oblasti služeb pro seniory v knihovně a další aktivity

Tichý, Zdeněk A.; Ježek Vlastimil.  Knihovna se stará o duši

Tichý, Zdeněk A.; Knoll, Adolf.  Knihovny by měly být ostražité

Tichý, Zdeněk A. Jak se rodí Národní technická knihovna

Tichý, Zdeněk A.; Ředinová, Milena. Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie

Tichý, Zdeněk A.; Petr F. Bílek Knihovna jako novodobá katedrála

Tichý, Zdeněk A.; Brychta, Roman; Lešek, Petr. Není prestižnější zadání, než je knihovna

Tichý, Zdeněk A. Ostrava čeká na černou krychli

Tichý, Zdeněk A. Proměny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Tichý, Zdeněk A. Svět knihy 2006

Tichý, Zdeněk A. V Hradci Králové promění továrnu na knihovnu

Trávníček, Jiří. Čtenářské Polsko (varšavský institut knihy a čtenářství a jeho poslední výzkumy)

Trávníček, Jiří. Němci jako čtenáři (mohučská Nadace čtení a její průzkumy)

Tydlitátová, Michaela;  Tydlitát, Bořivoj. Utřídit neutříditelné: část historického fondu Ústavu T. G. Masaryka zpřístupněna

Uhlíř, Zdeněk. Digitální kodikologie a bibliologie: Hromadná digitalizace, virtuální prostředí a knihovna bez katalogu

Uhlíř, Zdeněk. Evropský projekt ENRICH a jeho význam pro vybudování virtuálního badatelského prostředí

Uhlíř, Zdeněk.  GESER, Guntram (Ed.): Virtual communities and collaboration in the heritage sector

Uhlíř, Zdeněk. Nově objevený zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila

Uhlíř, Zdeněk.  Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila

Vacek, Jiří. Oton Berkopec a Slovanská knihovna

Vachková, Marie. Databáze TDKIV očima lexikografa

Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Kocourek, Pavel; Sedliská, Hana; Součková, Magda; Palánková, Lucie; Pospíšilíková, Věra. Nový nástroj pro monitorování fyzického stavu knihovních fondů

Večeřová, Petra; Petruželková, Alena; Hutař, Jan; Šípek, Richard. Knihovědné zaměření na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK

Végh, Norbert. Digitálna knižnica SKN

Voců, Ondřej. Vyhledávání hudbou a jeho vazby na portály se sdíleným videem

Vojnar, Martin. Nové standardy digitálních knihoven pro dlouhodobou ochranu

Vodičková, Hana. "Katalog v digitální podobě"

Vorlíčková, Blanka. Vysokoškolské vzdělávání v oblasti digitalizace, ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví 

Vrbenská, Františka. Záchrana a zpřístupnění Národních listů

Všetečková, Alena. Tři nové německé knihovny

Vyčítalová, Anna. Informační gramotnost ve zdravotnictví se zaměřením na rozvoj informační gramotnosti pacientů

Vyčítalová, Hana. Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL)

Vychodil, Bedřich. JPEG2000 – Aneb nemyslete si, že vás mine!

Vyorálková, Dana; Svobodová, Eva. Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR

Watt, Andrea.  Situace amerických knihoven ve Farmingtonu v oblasti financování, služeb a lidských zdrojů

Wiggins, Beacher J.  Zařazení elektronických zdrojů do národních bibliografií. Přehled IFLA

Windinger, Helmut, Merschitzka, Heike, Leitner, Gerald;  Pilař, Jindřich. Nové budovy rakouských knihoven

Witek, Katarzyna; Kubátová, Alena. E-learningový knihovnický kurz – případová studie z Varšavské školy ekonomické

Zaher, Celia Ribeiro; Monteiro Bettencourt, Angela. Elektronické konsorcium knihoven: schéma bibliografické kooperace

Zikuška, Jan; Güntherová, Eva. Partnerství a spolupráce – NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání)

 Žabička, Petr; Rosecký, Václav. Požadavky na výměnu dat mezi knihovním a discovery systémem na příkladu implementace systému VuFind v Moravské zemské knihovně

Žabička, Petr. RHYNO, Art: Using open source systems for digital libraries

Žabička, Petr. Volně dostupné nástroje z produkce projektu Staré mapy online

Žabička, Petr; Rychtář, Jan. Zpřístupnění Mollovy mapové sbírky

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

| nahoru | | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |