|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2012, ročník 23, číslo 1,  s.  96-98


 

Konkurenceschopnost – sociální sítě – kniha 21. století

 

Bc. Alena Kubátová / Knihovnický institut NK ČR

 

IKI 2012

V první polovině ledna, 17.1., se uskutečnil již pátý ročník konference IKI – informace, konkurenceschopnost, inovace. Záštitu nad konferencí měli již tradičně Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK, Ústav vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice a Česká informační společnost. PhDr. Radka Římanová konferenci zahájila a přivítala všechny přítomné, kteří se těšili na bohatý program.

Úvodní příspěvek přednesl doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., který v říjnu zavítal na ženevský mezinárodní veletrh zaměřený na novinky informačních a komunikačních technologií ITU TELECOM WORLD 2012. Přednášející jednak promluvil o české expozici a účasti na akci, jednak nastínil průběh vývoje informačních systémů od roku 1971 do současné doby. Českou republiku na tomto veletrhu reprezentovalo přes 20 firem a institucí (např. Česká pošta, Fakulta elektrotechnická ČVUT, Národní technická knihovna atd.).

Osamělý mořeplavec – tak nazval Marek Neruda svůj výstup o Ing. Petru Ondráčkovi. Ten se pokouší na své vlastnoručně postavené plachetnici SINGA o překonání světového rekordu v sólové plavbě kolem světa. O zabezpečení technické podpory projektu se starají technici z Katedry telekomunikační techniky FEL na ČVUT. Díky její píli je možné průběh plavby vidět na webu (http://www.sailboat-singa.cz/bigmap.php) a na mapě Google lze sledovat aktuální polohu lodi, stav lodi a počasí v místě plavby.

Ředitelka Národní lékařské knihovny PhDr. Helena Bouzková promluvila o profesním vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve zdravotnictví. Důraz kladla zejména na potřebu odborného vzdělání včetně celoživotního, dále připomněla historii knihovnického vzdělání u nás a ve světě a jeho současné možnosti. Poté zdůraznila náročnost knihovnické profese jako takové, která je v jejím oboru navíc znásobena spojením s potřebami a znalostmi zdravotnické problematiky. Dr. Bouzková uvedla i zajímavá čísla, jako počet zdravotnických knihoven (107), počet časopiseckých titulů (8.194), počet uživatelů (79.687) a počet vytvářených databází (52).

V příspěvku Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI ČR) Tomáš Chudlarský informoval o sběru dat do systému a jejich zpracování, o financování VaV a využití výsledků zpracování. Dále se zabýval Centrální evidencí projektů (CEP) a Rejstříkem informací o výsledcích (RIV), což vyvolalo bouřlivou debatu o metodice sběru dat pro RIV.

Rovněž zajímavým tématem, o kterém svědčí i další vášnivá diskuse, byl příspěvek Digitální stopy Romana Raka. Ten informoval o práci kriminalistů, o dělení stop na materiálové a paměťové. Digitálních stopy vysvětlil na příkladu údajů, které se dají vyčíst z digitálně pořízené fotografie, a přiblížil posluchačům počítačovou kriminalitu.

Na personální otázky a problémy v informačních institucích z psychologického hlediska se zaměřila Zuzana Šidlichovská v příspěvku Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích.

Radka Svašková z Astronomického ústavu AV ČR informovala o nekomerční online databázi Astrophysics Data System (ADS, http://cdsadsu-strasbg.fr). Specializovaná databáze pro výzkum astrofyziky a astronomie, která byla vyvíjena v NASA, obsahuje bibliografické záznamy, plné texty časopiseckých článků a informační portál pro astronomii a astrofyziku.

Odborná terminologie knihovnictví a informační vědy očima uživatelů databáze TDKIV byla tématem Heleny Kučerové z VOŠIS. Projekt odborné terminologie řeší pí. Kučerová v rámci VOŠIS s šestičlenným studentským týmem. V příspěvku posluchače seznámila s cílem projektu a s jeho začátky v roce 2003. Databáze nyní obsahuje 3.000 preferovaných výrazů, 4.000 ekvivalentních (nepreferovaných) výrazů; ročně zodpoví 53.000 dotazů a ročně vyhledá 12.000 výrazů. V databázi stráví uživatelé zhruba 1-2 minuty.

Hlavním tématem konference bylo „Budoucnost knihoven – trendy a směry“, které mělo čtyři sekce: Metamorfóza knihy, Role knihoven v celoživotním vzdělávání, Teenager a čtení, Studentská sekce.

Na konferenci zaznělo 19 příspěvků od renomovaných knihovníků, jako jsou např. Vít Richter, Zlata Houšková či Helena Gajdušková. Soukromý sektor prezentoval např. Tomáš Baránek, vydavatel e-knih z vydavatelství Jan Melvil Publishing. Přednesené příspěvky (např. Informační vzdělávání v knihovnách – s přihlédnutím k potřebám sociálně vyloučených osob; Práce s teenagery v třinecké knihovně) informovaly o činnosti knihoven. Zajímavé projekty představili i studenti – např. Zelená knihovnám, Marketing do knihoven, Děti na internetu – z výsledků EU Kids online...

Z konference vyplynulo, že knihovny hledají příležitost po svém uplatnění. Uvědomují si, že společnost se od základu mění a že budou existovat, jen pokud je lidé budou potřebovat. Knihovny na celém světě řeší stejné problémy – nedostatek financí, uznání a porozumění ze strany zřizovatelů i uživatelů. Čelit těmto problémům lze výzvami k cílené propagaci knihoven i čtenářským aktivit.

Další informace, elektronickou verzi a sborník je dostupný na WWW: <http://k21.fpf.slu.cz/>.

 

 

 

CITACE:

Kubátová, Alena. Konkurenceschopnost – sociální sítě – kniha 21. století. Knihovna [online]. 2012, roč. 23, č. 1, s. 59-75 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna121/12_196.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |