|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2007, ročník 18, číslo 1,  s.  55-76


 

Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR

Eva Svobodová – Dana Vyorálková
eva.svobodova@nkp.cz  dana.vyoralkova@nkp.cz

 

Národní knihovna ČR představila v listopadu 2006 novou koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010. Na následujících stránkách je tato koncepce představena spolu s vyhodnocením dotazníkové akce realizované při tvorbě nové koncepce rozvoje Souborného katalogu a stručná zpráva o stavu katalogu ke konci 3. čtvrtletí roku 2007. Úplný text koncepce spolu se všemi přílohami je dostupný na webových stránkách Souborného katalogu ČR (www.caslin.cz), a také v elektronickém časopise Knihovna Plus č. 1–2/2007.

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010

Motto:

Cílem Souborného katalogu ČR je zajistit uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách České republiky.

1. Důvody vzniku nové Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010 a její návaznost na další koncepce a legislativu

Souborný katalog ČR (dále SK ČR) vstoupil do druhého desetiletí své existence. Jeho původní koncepce z 90. let 20. století je spojena s projektem CASLIN1. Hlavním cílem projektu CASLIN bylo položit pevné základy celostátní knihovní sítě poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních střediscích. Některé cíle stanovené v rámci tohoto projektu se podařilo splnit v míře, kterou si tvůrci koncepčních materiálů CASLIN na počátku 90. let nedovedli a ani nemohli představit. Jiné se naopak splnit nepodařilo a zřejmě ani v budoucnosti nepodaří. Po více než deseti letech je vhodný čas pro bilancování splněných i nesplněných cílů, pro zhodnocení, které z nich jsou či nejsou nadále aktuální, a také na vytvoření nové koncepce odpovídající současným podmínkám a předjímající další rozvoj především v rovině uživatelských potřeb, dále pak v rovině technologické, organizační, legislativní atd.

Před soubornými katalogy dnes stojí řada nových úkolů. V souvislosti s rostoucím tlakem na integraci informačních zdrojů se stávají národní souborné katalogy napojené např. na Google Scholar hlavní vstupní branou do katalogů jednotlivých zapojených knihoven a dramaticky zvyšují jejich využití i význam. S rozvojem digitalizace a se zpřístupněním primárních dokumentů v digitální podobě prostřednictvím sítí roste úloha souborných katalogů jako nástrojů sdružujících informace o dokumentech již digitalizovaných (s přímou navigací k nim) a/nebo připravených k digitalizaci. Předpokladem pro to, aby souborný katalog mohl plnit výše uvedené nové úkoly, je nezbytné jeho jasné vymezení a v rámci schválených a dobře popsaných "mantinelů" jeho maximální možná úplnost a aktuálnost.

Koncepce rozvoje Souborného katalogu do roku 2010 navazuje na související koncepce:

 

Koncepce dále vychází z platné české legislativy pro danou oblast, kterou před-stavují především:

 

Širší kontext vytváří Státní informační a komunikační politika [Usnesení vlády ČR č. 265 ze dne 24. 3. 2004], viz http://knihovnam.nkp.cz/docs/SIKP_def.pdf.

Koncepce navazuje na evropské trendy, iniciativy a projekty, zejména pak na nejnovější iniciativu i2010: Digitální knihovny, viz http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital_libraries.pdf.

Časové vymezení Koncepce do roku 2010 vychází z časového horizontu Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010, Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 a iniciativy i2010: Digitální knihovny.

2. Historie Souborného katalogu ČR

Souborný katalog ČR (dříve CASLIN – Souborný katalog ČR, dále jen SK ČR) je reálným výstupem projektu CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network). V rámci tohoto projektu byla v letech 1993–1995 vytvořena koncepce budoucího národního souborného katalogu – byl navržen model fungování katalogu včetně pravidel pro sběr a správu dat a byly stanoveny základní standardy. Správcem SK ČR se stala Národní knihovna ČR (NK ČR).

Včasné přijetí mezinárodních standardů pro zpracování a výměnu záznamů (formát MARC a pravidla AACR2R v roce 1994) a vytvoření jejich českých interpretací s minimálními odchylkami od originální verze pravidel mělo pozitivní vliv na kooperaci českých knihoven v národním i mezinárodním kontextu a v mezinárodním měřítku mělo také mimořádně pozitivní ohlas. Česká republika, která byla první posttotalitní zemí dodávající své záznamy do největšího světového souborného katalogu WorldCat (od roku 1994), je uváděna jako dobrý příklad a vzor pro ostatní země. Jednotná aplikace standardů v českých knihovnách usnadnila i pozdější konverze dat (možnost mnohonásobného využití týchž nástrojů), zapojení do různých portálů atd.

Zatímco standardy navržené v rámci projektu CASLIN se v praxi českých knihoven velmi rychle ujaly, model sdílené katalogizace do jediné centrální báze nikoli.2 V mezinárodním kontextu se nejedná o žádnou anomálii – takový model byl realizován (a s většími či menšími problémy funguje dodnes) v zemích, které začínaly budovat své souborné katalogy podstatně dříve než ČR (USA 60., Evropa 70. léta 20. století), kdy jednotlivé knihovny ještě neměly vlastní integrované systémy. V ČR měla řada knihoven integrované knihovní systémy k dispozici podstatně dříve, než čtyři největší české a slovenské knihovny – hlavní protagonisté projektu CASLIN (Národní knihovna ČR v Praze, Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzitní knihovna v Bratislavě a Matica slovenská v Martině). Heterogenní prostředí bylo hlavní překážkou realizace centrálního modelu SK ČR na počátku 90. let.

Při budování SK ČR bylo prioritou zapojení co největšího počtu knihoven. S ohledem na existující heterogenní prostředí se ukázala jako nejschůdnější cesta jeho budování off-line (dávkově). Při importu jednotlivých dávek dat z přispívajících knihoven byly prováděny od roku 1997 formálně logické kontroly, konverze, slučová-ní duplicitních nebo multiplicitních záznamů a "vážení" (určování kvality) záznamů. Dávkový režim umožnil zapojit jakoukoli knihovnu nebo instituci, která byla ochotna a schopna dodržovat stanovené standardy.

SK ČR prošel od roku 1995 složitým vývojem. Několikrát došlo ke změně systému (1995–1996 CDS/ISIS, 1997–1999 ALEPH 300, 2000–2002 CUBUS, 2002–2004 kombinace CUBUS + ALEPH 500, od roku 2005 ALEPH 500). Každá z těchto změn vyřešila část problémů, se kterými se souborný katalog potýkal, znamenala ale také na určitý čas omezení funkčnosti nebo úplné uzavření katalogu pro uživatele.

Několikaletá omezená funkčnost a pomalý vývoj SK ČR spolu s heterogenním prostředím vyhovujícím specifickým potřebám jednotlivých institucí vedly k tomu, že vedle národního SK ČR vznikly ještě další souborné katalogy (souborné katalogy jednotlivých univerzit, SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven), regionální souborné katalogy atd.). SK ČR jako národní souborný katalog je bezesporu "nejsoubornějším" ze všech českých souborných katalogů. Jeho objem a technologická složitost by mohly naznačovat velkou pravděpodobnost problémů při provozu, přesto od roku 2005 funguje spolehlivě a bez výpadků a nabízí služby v kvalitě srovnatelné se zahraničními národními soubornými katalogy. V počtu zapojených knihoven a v míře využití má však ještě rezervy.

3. Současný stav SK ČR

SK ČR funguje pod systémem ALEPH 500, s výjimkou nočního zálohování (1krát týdně, vždy ze soboty na neděli) je přístupný po celých 24 hodin sedm dní v týdnu, plánované i neplánované uzavírky jsou minimální. Přesto, že jde o "nejsoubornější" z celkem 19 souborných českých katalogů, nejedná se o nástroj, který by dostatečně komplexně a spolehlivě informoval uživatele o tom, zda hledaný dokument existuje na území ČR a zda (a za jakých podmínek) ho lze získat.3

V současné době (konec září 2007) zasílá záznamy monografií v elektronické podobě do SK ČR 138 knihoven (je to o 63 knihoven víc než v době, kdy vznikal text koncepce), ne všechny knihovny ale posílají data pravidelně. Celkově se v záznamech SK ČR vyskytuje cca 1200 lokací různých knihoven (většina lokací patří k záznamům seriálů a do SK ČR byly vloženy v rámci retrospektivní konverze Retrospektivního katalogu zahraničních seriálů). Počet lokací se pomalu snižuje, neboť mnohé z nich patří knihovnám, které již zanikly nebo které se rozhodly tituly starých zahraničních periodik ve svých fondech nadále neuchovávat. K 30. 9. 2007 obsahoval SK ČR 3 140 140 záznamů, z toho 3 003 078 představují záznamy tištěných monografií a speciálních druhů dokumentů a 137 962 záznamy seriálů4. Obr. č. 1 ukazuje, jak postupně narůstal počet záznamů v SK ČR:

 

Nárůst počtu záznamů v Souborném katalogu ČR v rozmezí let 1995–2007 (obr. 1)

Barevně jsou odlišeny knihovnické systémy, ve kterých byl SK ČR v daných letech provozován

Nárůst počtu záznamů v Souborném katalogu ČR v rozmezí let 1995–2007 - graf

SK ČR dnes svým uživatelům nabízí sortiment služeb srovnatelný se zahraničními soubornými katalogy – s výhodami i omezeními plynoucími ze skutečnosti, že jde o fyzický (reálný) souborný katalog plněný dávkovými importy dat.

Webové rozhraní SK ČR je určeno k vyhledávání za účelem lokalizace dokumentu, což je primární poslání každého souborného katalogu. Uživatel může provádět i nejrůznější rešerše zadáváním klíčových slov nebo znaků MDT, musí však počítat s tím, že v záznamech SK ČR je věcný popis velmi různorodý, neboť odráží různorodost věcného zpracování v jednotlivých spolupracujících knihovnách. Z WWW rozhraní je možno:

Pokud knihovna se souborným katalogem aktivně spolupracuje, může se stát registrovaným uživatelem SK ČR a využívat další služby: zadat požadavek na MVS, který je e-mailem odeslán vybrané knihovně (viz http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/mvs),

zjistit počet záznamů monografií a seriálů, které pod její siglou figurují v SK ČR, případně si "své" záznamy nechat poslat ve zvoleném kódování a formátu na ftp (knihovna takto může získat záznamy seriálů, které svého času nahlásila do Celostátní evidence zahraniční literatury a které dosud v lokálním katalogu nezpracovala),

opravit či doplnit pomocí zvláštního formuláře údaje o odběru seriálu, vymazat svou siglu v případě vyřazení seriálu z fondu apod., obdobný formulář funguje i pro monografie (bližší informace viz http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/aktualizace-odberu-pomoci-formulare, možnost opravovat údaje online využívá zatím 116 knihoven).

V roce 2005 bylo zaznamenáno cca 190 000 přístupů do SK ČR z webového rozhraní, od 1. ledna do konce září 2007 již přes 206 899 přístupů. V tomto počtu není zahrnuto vyhledávání prostřednictvím Jednotné informační brány (JIB), kterému někteří uživatelé dávají přednost, protože zde mohou najednou prohledávat více zdrojů (poznámka: JIB není duplicitním českým souborným katalogem, ale nástrojem pro integraci heterogenních informačních zdrojů – včetně zahraničních – s podstatně širším spektrem poskytovaných služeb; SK ČR patří v rámci JIB k nejčastěji využívaným zdrojům).

Spíše knihovníkům než běžným uživatelům je určen přístup Z39.50 (viz http://sigma.nkp.cz/web/Z39_NK_cze.htm). Díky protokolu Z39.50 může SK ČR plnit i druhou nejdůležitější funkci – poskytovat záznamy ke stahování (sdílená katalogizace ve smyslu copy-cataloging). Jestliže knihovní systém disponuje funkčním klientem Z39.50, může si knihovna nadefinovat SK ČR jako další databázi a využívat ho obdobným způsobem jako své vlastní báze: vyhledávat a kopírovat záznamy ze SK ČR ve svém vlastním prostředí. I když hlavním podporovaným formátem SK ČR je MARC 21, díky konvertoru mohou záznamy ze SK ČR (stejně jako z dalších bází Národní knihovny) stahovat i knihovny, které ještě pracují ve formátu UNIMARC. Volitelné je i kódování diakritiky: v Česku nejrozšířenější CP-1250 i "modernější" UTF-8.

Existence serveru Z39.50 umožňuje začlenit SK ČR jako jeden ze zdrojů do virtuálních katalogů či portálů. SK ČR v současnosti patří k hlavním zdrojům JIB, a to jak pro vyhledávání, tak pro "knihovnické" stahování záznamů. SK ČR je přístupný prostřednictvím evropského portálu TEL a jeho začlenění do vyhledávače Google Scholar je v závěrečné fázi příprav.

Podle statistik je poslední dobou měsíčně zadáno kolem 17 000 dotazů (do tohoto počtu je zahrnuto i vyhledávání přes JIB).

Ačkoli SK ČR prošel složitým vývojem, již několik let funguje bez výpadků, je provozován ve špičkovém systému světových parametrů, nabízí přes 3,1 milionu titulů monografií, speciálních druhů dokumentů, seriálů a starých tisků, a to jak k vyhledávání a lokalizaci dokumentu, tak i ke stahování záznamů. V oblasti zahra-ničních seriálů, díky dokončené retrospektivní konverzi Retrospektivního katalogu zahraničních seriálů, poskytuje téměř úplnou informaci o dostupnosti zahraničních seriálů v knihovnách ČR od nejstarší doby do současnosti. Vedle možnosti sdílení záznamů nabízí SK ČR spolupracujícím knihovnám a institucím navíc kontrolu jimi vytvořených záznamů a tím významně přispívá ke zkvalitňování úrovně katalogizace v celonárodním měřítku.

4. Koncepce rozvoje SK ČR do roku 2010

S ohledem na rostoucí integraci i komfort internetových služeb není účelné nabízet uživateli, který neuspěl při vyhledávání ve "své" knihovně, desítky či stovky více či méně sofistikovaných systémů. Je naopak nezbytné vytvořit jeden silný a kvalitní nástroj, který by byl schopen odpovědět na základní otázky týkající se dostupnosti konkrétního dokumentu. Na tento základní servis by měly navazovat dílčí systémy se specializovanými službami, ať už tím myslíme například objednávku dokumentu, jeho rezervaci, prodloužení výpůjční lhůty, nebo dodání tištěné či digitální kopie. Koncepce rozvoje SK ČR si vytkla jako hlavní cíl vytvořit pro uživatele spolehlivý a účinný nástroj pro snadné, rychlé a bezbariérové zjišťování a získávání klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro knihovny efektivní nástroj pro vzájemné sdílení záznamů, fondů a služeb.

Která opatření by měla vést k dosažení vytčeného cíle?

NK ČR se při přípravě koncepce dalšího rozvoje SK ČR rozhodla opustit koncepci sdílené katalogizace v rámci jediné centrální báze. Taková koncepce by byla dnes již nereálná a v rozmanitém prostředí vyžadujícím nejrůznější formy integrace i svazující.

K tomuto rozhodnutí NK ČR dospěla na základě vyhodnocení:

Koncepce rozvoje SK ČR do roku 2010 předpokládá:

 Z výše uvedených východisek vyplývají následující cíle SK ČR do roku 2010:

a) Nadále pokračovat v činnostech souvisejících s budováním SK ČR a v poskytování a rozvíjení služeb nabízených souborným katalogem:

b) Významně rozšířit počet knihoven a informačních institucí podílejících se na budování SK ČR a podchytit v maximální možné úplnosti informace o fondech dostupných v těchto knihovnách a informačních institucích:

SK ČR bude přednostně usilovat o spolupráci s těmito typy knihoven:

SK ČR se při navazování spolupráce s knihovnami bude opírat o § 11 a 13 Knihovního zákona. Především bude usilovat o spolupráci s výše uvedenými typy knihoven, u příjemců povinného výtisku – úplného a/nebo regionálního – bude aktivní účast na budování SK ČR povinná (účast knihoven na budování jiných souborných katalogů nebude překážkou spolupráce na budování SK ČR, překážkou též nebude, pokud knihovna nebude patřit do skupiny preferovaných knihoven). SK ČR zůstává v principu otevřen všem typům knihoven.

Spolupracujícím knihovnám a informačním institucím bude SK ČR poskytovat veškeré své služby včetně možnosti sdílet záznamy bezplatně. Při přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu (programy VISK, výzkumu a vývoje atd.) bude důsledněji přihlíženo k faktu, zda knihovna zahrnutá ve výše uvedeném výčtu a žádající o grant spolupracuje na budování SK ČR, a též k tomu, jakou formou, měrou a kvalitou se na jeho budování podílí. Prozatím šlo spíše o deklarativní a nikoli důsledně dodržované a kontrolované plnění této podmínky uváděné v materiálech publikovaných při vyhlašování většiny grantových programů pro oblast knihoven.

c) Podporovat a kontrolovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní kontext:

K podporovaným knihovnickým standardům patří:

Dodržování standardů včetně doporučení pro rozsah záznamu je jedním z kritérií, která rozhodují o kvalitě souborného katalogu. Pro jednotlivé typy dokumentů byl stanoven rozsah minimálního záznamu pro SK ČR, tato úroveň je "vstupenkou" do SK ČR. Obsah minimálního záznamu byl stanoven tak, aby obsahoval minimum údajů, a to ty údaje, které umožňují základní identifikaci dokumentů a jejich standardní vyhledání.

Po zkušenostech s provozem SK ČR je zřejmé, že pro určité situace, kdy by bylo možné povolit příjem záznamů na nižší úrovni než jakou předpokládá minimální záznam nebo naopak doporučit úplnější zpracování záznamů, je minimální záznam nevyhovující. Nově se tedy stanovuje "subminimální" úroveň záznamu.9 Správce SK ČR může povolit omezení rozsahu záznamů až na tuto úroveň, jedná-li se

o záznamy zasílané základními knihovnami a obsahující důležitou informaci

o vlastníkovi dokumentu, u nichž je předpoklad, že budou nahrazeny záznamem zpracovaným NK ČR, krajskými nebo specializovanými knihovnami. Ve výjimečných případech může správce SK ČR, na základě doporučení k tomuto účelu jmenované komise, povolit příjem záznamů na nižší než "subminimální" úrovni.

Naopak k doporučení rozšíření úrovně záznamu dochází tam, kde SK ČR slouží ke sběru záznamů české produkce, které zasílají krajské knihovny, jež mají ze zákona povinnost spolupracovat na České národní bibliografii. Obsah záznamu by měl odpovídat úrovni záznamu pro Českou národní bibliografii, která vychází z doporučení IFLA Funkční požadavky na bibliografické záznamy (Kapitola 7: Základní požadavky na záznamy pro národní bibliografii – viz http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf).

Vztah mezi "subminimálním", minimálním a úplným záznamem ilustruje Příloha 3 Koncepce rozvoje SK ČR: Příklad rozdílu mezi úplným záznamem pro národní bibliografii, minimálním a "subminimálním" záznamem pro souborný katalog.

d) Zlepšit kvalitu záznamů uchovávaných v SK ČR:

Knihovny budou nadále při přidělování základní "váhy" záznamu rozděleny do tří kategorií. Kritériem pro zařazení knihovny do příslušné kategorie bude ta úroveň minimálního záznamu, jakou se knihovna smluvně zaváže dodržovat v záznamech zasílaných do SK ČR, a obecná kvalita jejích záznamů zjištěná při analýze vzorku dat:

Knihovnám bude nabídnuta možnost dávkových oprav dříve zaslaných záznamů (s následným možným zvýšením jejich "váhy"). Zároveň budou zpřísněny kontroly správnosti vyplněných polí (např. kódů zemí a jazyků) a hledány další cesty pro odstraňování duplicit.

e) Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR:

f) Pokračovat v integraci SK ČR v rámci národních i mezinárodních portálů a služeb:

g) Rozšířit možnosti využití SK ČR pro MVS:

h) Využít SK ČR jako hlavní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny:

i) Zatraktivnit SK ČR pro uživatele:

j) Zlepšit informace o SK ČR:

5. Závěr

Věříme, že postupná realizace výše popsaných dílčích cílů umožní do roku 2010 vytvořit ze SK ČR základní nástroj pro zjišťování a získávaní klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro vzájemné sdílení služeb knihoven. Prostřednictvím souborného katalogu budou služby českých knihoven integrovány do národních i mezinárodních portálů a vyhledávačů, čímž vzroste jejich význam i využití. Rozvoj spolupráce v oblasti tvorby bibliografických i autoritních záznamů přinese kromě racionalizace pracovních postupů a lepšího využití lidských a finanč-ních zdrojů komplexní nabídku služeb pro stávající uživatele knihoven i pro nové uživatele, kteří služby knihoven v budoucnosti objeví díky jejich integraci v rámci portálů a vyhledávačů.

Na vytvoření textu nové Koncepce rozvoje SK ČR do roku 2010 se podíleli: Helena Dvořáková, Eva Svobodová, Bohdana Stoklasová, Edita Lichtenbergová, Vít Richter, Jindřiška Pospíšilová a svými připomínkami a názory členové Expertní rady pro SK ČR, jejichž seznam je k nahlédnutí na http://www.caslin.cz/spoluprace/ expertni-rada-pro-sk-cr/.

Součástí Koncepce SK ČR do roku 2010 jako dokumentu jsou tyto přílohy:

Příloha 1: Seznam přispívajících knihoven

Příloha 2: Historie SK ČR

Příloha 3: Přehled polí a podpolí "subminimálního" záznamu tištěné monografie

Příloha 4: Příklad rozdílu mezi úplným záznamem pro národní bibliografii, minimálním a "subminimálním" záznamem pro souborný katalog

Příloha 5: Dotazník

Příloha 6: Současný stav informací o dostupnosti knihovních dokumentů na území ČR

Příloha 7: Harmonogram prací

Všechny přílohy jsou dostupné na adrese www.caslin.cz. Obsah přílohy č. 2 o historii Souborného katalogu SK ČR je v tomto příspěvku publikován jako kapitola 2.

 

□□□□□□□

 

Autorky děkují všem knihovnám, které se Souborným katalogem ČR již spolupracují nebo se ke spolupráci na jeho budování v nejbližší době chystají.

 

Příloha:

Průzkum spolupráce knihoven se Souborným katalogem ČR a jeho vyhodnocení

V rámci příprav Koncepce rozvoje SK ČR byl 558 knihovnám rozeslán dotazník s cílem získat co nejpřesnější představu o využívání SK ČR, zároveň zmapovat zájem českých knihoven o spolupráci na jeho budování a motivovat knihovny k této spolupráci.

Dotazník byl zaslán následujícím knihovnám:

všechny knihovny již přispívající do SK ČR,

krajské knihovny,

knihovny ústavů AV ČR,

knihovny muzeí a galerií,

vysokoškolské knihovny,

vybrané menší specializované knihovny,

knihovny s regionální funkcí,

knihovny ve městech s více než 10 000 obyvateli.

Na dotazník odpovědělo 326 z 558 oslovených knihoven.

Knihovny odpovídaly na následující otázky:

  1. Je vaše knihovna příjemcem povinného výtisku?
  2. Přispívá vaše knihovna svými bibliografickými záznamy do Souborného katalogu ČR?
  3. Jaké externí zdroje využívá vaše knihovna při katalogizaci?
  4. Jaké externí zdroje využívá vaše knihovna při zjišťování dostupnosti dokumentu, např. pro MVS?

 

Z odpovědi na 1. otázku vyplynulo, že úplný povinný výtisk mají 3 dotazované knihovny, regionální povinný výtisk má celkem 16 knihoven.

Odpovědi na ostatní otázky jsou zpracovány též v následujících grafech.

Na 2. otázku – Přispívá vaše knihovna svými bibliografickými záznamy do SK ČR? – odpovědělo 222 z dotazovaných knihoven záporně, což představuje 69 % respondentů. 47 knihoven z tohoto počtu projevilo zájem zahájit spolupráci se SK ČR v roce 2007.

Kladně odpověděly na uvedenou otázku 103 knihovny, což bylo v době vyhodnocování dotazníků více knihoven než správce SK ČR evidoval jako přispěvatele.

Z toho vyplývá, že některé knihovny odpověděly kladně, ale přispívaly zřejmě do jiného souborného katalogu na území ČR nebo zaměnily formy spolupráce se SK ČR (dodávání dat v elektronické podobě za online opravy údajů o odběrech seriálů). (Viz též obr. č.2.)

 

Přispívá vaše knihovna svými bibliografickými záznamy do SK ČR? (obr. 2)

 

Otázka číslo 3 měla za cíl zjistit, kolik knihoven využívá SK ČR při katalogizaci a jaký je poměr tohoto využití SK ČR v porovnání s ostatními dostupnými zdroji. SK ČR se umístil na prvním místě, druhé místo obsadila Jednotná informační brána (JIB) a třetí místo další databáze budované v NK ČR. 203 z 326 odpovídajících knihoven využívá při katalogizaci SK ČR, tj. více než 62 % respondentů. Vzhledem k tomu, že SK ČR je budován dávkově, což v podstatě znamená, že je méně aktuálním zdrojem pro přebírání záznamů při zpracování nově vyšlé literatury než souborné katalogy, které jsou budovány virtuálně, je zjištěný stav relativně uspokojivý. (Viz obr. č. 3.)

 

Jaké externí zdroje využívá vaše knihovna při katalogizaci? (obr. 3)

 

Otázka číslo 4 měla za cíl zjistit, jaký je podíl knihoven využívajících SK ČR ve srovnání s ostatními dostupnými zdroji při uspokojování potřeb uživatelů, resp. při uskutečňování MVS. Přestože i v tomto případě se SK ČR umístil na prvním místě před katalogy jednotlivých knihoven a Jednotnou informační branou a nevyužívá ho při uskutečňování MVS jen 61 z 326 dotazovaných knihoven, má v této oblasti ještě značné rezervy a prostor pro zlepšení svých služeb. Zmíněných 61 knihoven totiž představuje téměř jednu čtvrtinu z celkového počtu (přesně 23 %). (Viz obr. č. 4.)

 

Jaké externí zdroje využívá vaše knihovna při zjišťování dostupnosti dokumentu např. pro MVS? (obr. 4)

 

V době zpracování tohoto textu uplynulo 9 měsíců od přijetí Koncepce rozvoje SK ČR. Následující text a tabulky ukazují, jak se Souborný katalog během tohoto období dále vyvíjel:

1. Kolik přibylo záznamů do SK ČR?

Stav počtu záznamů k 4. 1. 2007 Stav potču záznamů k 30. 9. 2007 V roce 2007 přibylo k 30. 9. 2007
2 857 781 3 140 140 279 097 záznamů z toho 3235 zpracováno pracovníky odědlení SK ČR

 

2. Zvýšila se aktuálnost SK ČR?

Počet souborů zaslaných k importu v roce 2006  Počet soubor zaslaných k importu v období
 leden – 30. 9. 2007
1036  1031

 

 

3. Kolik nových knihoven se přihlásilo ke spolupráci?

V 1. polovině roku 2007 navázalo se SK ČR kontakt 63 knihoven, z toho:

 

Následující grafy ukazují:
Celkem 34 knihoven v tomto období zahájilo nebo rozšířilo dosavadní spolupráci o využívání online formulářů určených k úpravám údajů o odběrech časopisů (popř. monografií) – viz graf č. 1:

Využití online formuláře při aktualizaci odběrů seriálů a monografií v SK ČR (graf 1)


 

 

Celkem 35 dalších knihoven se v roce 2007 připojilo ke službě MVS v prostředí Souborného katalogu ČR – viz graf č. 2:

Počet objednávek MVS poslaných z prostředí SK ČR (graf 2)

Celkem 1129 knihovnám bylo v roce 2007 nabídnuto, aby využily možnost opravovat data o své knihovně v bázi ADR (Adresář knihoven a informačních institucí v ČR) online pomocí příslušných formulářů. Heslo umožňující přístup k této možnosti si vyžádalo pouze 140 oslovených knihoven, z toho 42 "veřejných" a 98 odborných knihoven – viz následující tabulka a graf č. 3:

Adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Využití formuláře pro online aktualizaci dat v bázi ADR

 

  Knihovny "veřejné" - spravuje Knihovnický institut Knihovny "odborné" -spravujer OSK
měsíc aktualizováno přes formulář nabídnuto heslo přiděleno heslo k formuláři aktualizováno přes formulář nabídnuto heslo přiděleno heslo k formuláři
leden 5 2 3 17 86 9
únor 23 310 17 10 55 45
březen 22 419 11 13 30 8
duben 9 1 3 8 3 4
květen 4 0 2 49 44 14
červen 5 0 1 36 55 8
červenec 7 1 5 5 0 3
srpen 3 0 0 4 2 3
září 1 0 0 3 121 4
celkem 79 733 42 145 396 98

 

 

 

Adresář knihoven a informačních institucí v ČR

 

4. Jaká technická zlepšení se v letošním roce uskuteční?

Ukázka propojení bibliografického záznamu v Souborném katalogu s digitalizovaným dokumentem přístupným v systému Kramerius:

 

záznam v katalogu

připojený zdroj v Krameriu

 

 


Poznámky

1 Bližší informace o projektu CASLIN lze najít na adrese http://www.caslin.cz/Caslin/o-projektu/.

2 Model sdílené katalogizace do jediné centrální báze by pro knihovny znamenal vzdát se primární katalogizace ve svých lokálních katalozích. Každý nový záznam by katalogizátor musel nejprve vytvořit v Souborném katalogu a pak ho do své lokální báze převzít.

3 Podrobnější informace o dostupnosti knihovních dokumentů na území ČR přináší Příloha 5 Koncepce SK ČR: Současný stav informací o dostupnosti knihovních dokumentů na území ČR.

4 Seznam přispívajících knihoven lze najít na webových stránkách SK ČR , konkrétně: http://www. caslin.cz/pro-uzivatele/spolupracujici-knihovny/seznam-knihoven-zasilajicich-do-sk-cr-zaznamy-v-elektronicke-podobe/.

5 Uživatelé mají možnost propojit se z vyhledaných záznamů do báze Národních autorit. Zajištěna je vazba nejen ze záznamů v SK ČR do báze Národních autorit, ale také vazba z báze Národních autorit do záznamů v SK ČR. Pokud dochází v bázi Národních autorit ke změně (například je doplněn rok úmrtí autora), dochází automaticky k zohlednění této změny v navázaných záznamech v SK ČR.

6 Báze ADR (Adresář knihoven a informačních institucí v ČR) je budovaná správcem báze SK ČR ve spolupráci s Knihovnickým institutem NK ČR. Zahrnuje aktuální informace o všech typech knihoven spolupracujících se SK ČR, o knihovnách využívajících MVS a o všech profesionálních veřejných knihovnách. Uživatel může v bázi najít ústřední a krajské knihovny, profesionální veřejné knihovny (od městských po místní) i některé neprofesionální knihovny, převážnou většinu vysokoškolských knihoven, knihovny ústavů Akademie věd ČR, knihovny dalších výzkumných ústavů, lékařských zařízení, knihovny státních orgánů, kulturních, církevních a školských institucí, včetně informačních středisek podniků, a to jak akciových společností, tak soukromých firem. Záznamy obsahují aktivní e-mailové a webové adresy knihoven/institucí a webové adresy katalogů knihoven.

7 SK ČR je jedním ze základních zdrojů pro ověřování dostupnosti dokumentů na území ČR a jeho zapojením do JIB (ať jako zdroje pro přímé vyhledávání, nebo jako přidané služby SFX) je tato funkce ještě posílena, neboť díky integraci do různých portálů a služeb katalog využívá stále větší počet uživatelů. Portál JIB a SK ČR se z hlediska uživatelů vzájemně doplňují. Pro potřeby zapojení do Google Scholar, případně dalších portálů, je existence reálného souborného katalogu nezastupitelná. Rovněž některé funkce (supervize záznamů atd.) nelze realizovat ve virtuálním souborném katalogu.

8 V souvislosti s tímto úkolem bude iniciován vznik pracovní skupiny.

9 Příklad povinných polí subminimálního záznamu pro tištěné monografie:
MARC 21: LDR, 001, 005, 008, 020, 040, 100/110/111, 245, 250, 260, 300, 700, 910.
UNIMARC: LDR, 001, 005, 100, 101, 102, 010, 200, 205, 210, 215, 700-702, 710, 801, 910.
Pro další typy dokumentů bude stanoven obdobný rozsah povinných polí.

10 Do této kategorie budou v návaznosti na platnou legislativu zařazeny NK ČR, krajské knihovny a specializované knihovny.

11 Za účelem splnění tohoto úkolu vznikla pracovní skupina pro zajištění jednoznačné identifikace digitálních dokumentů.


 

CITACE:

Svobodová, Eva; vyorálková, Dana. Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR. Knihovna [online]. 2007, roč. 18, č. 1, s. 55-76 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna61/svobod.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |