|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2009, ročník 20, číslo 2,  s.  164-165


 

 LAUGHLIN, Sara; WILSON, Ray W. The Quality Library :  A Guide to Staff-Driven Improvement, Better Efficiency,  and Happier Customers. Chicago : American Library  Association, 2008. xiv, 144 s. ISBN 978-0-8389-0952-2.2.
 

 

  V době krize a rozpočtových škrtů musí knihovny držet pevně na uzdě své náklady

a potýkají se s neefektivností. Manažeři se často nacházejí daleko od každodenní čin­nosti v knihovně, a tak nevědí, kde může docházet k neefektivnosti, chybám a špatné péči o zákazníka, návštěvníka či uživatele.

  Tato kniha je rozdělena do 6 kapitol. V úvodu čtenář nalezne vývojový diagram, který shrnuje hlavní kroky ke zlepšování knihovnických procesů. První kapitola pojednává o Demingově filosofii systémového myšlení a neustálého zlepšování. Druhá kapitola definuje proces vzájemných propojených úkolů – způsob zapojení zaměstnanců v identifikaci procesů, které jsou klíčové pro dosažení cílů knihovny a následné hodnocení stavu těchto klíčových procesů. Třetí kapitola přináší metodu standardizace procesů, tzv. process master, která pomáhá definovat všechny úkoly v procesu (identifikuje klíčové úkoly, seznam nástrojů, informace o vybavení a zásobách,…). Kapitola 4 se zabývá měřením procesů. Na konci kapitoly je zveřejněn graf – sesbíraná data zanesená do grafu ukazují průměr současných knihovních opatření. V páté kapitole se autoři sna­ží zodpovědět tři otázky zásadní pro zaměstnance knihoven: „Čeho chceme docílit?“,

„Jak poznáme, že změna přinesla zlepšení?“, „Jaká zlepšení můžeme vyzkoušet?“. Poslední kapitola naopak pátrá po zlepšení procesů v rámci celé organizace z hledis­ka řízení zdrojů. Každá kapitola demonstruje praktické využití doporučovaných technik

a postupů, které byly reálně vyzkoušeny v průběhu poradenských projektů. Seznam procesů a navržených opatření spolupracujících knihoven v pěti letech je zahrnut do příloh na samém konci knihy.

  Publikace je určena zejména správcům a zaměstnancům knihoven, kteří chtějí zlep­šit své knihovny za pomoci inovace procesů. Zlepšování procesů nevyžaduje drahé poradce, speciální či drahé vybavení, ani pracovní přesčasy. Jedná se především o posun paradigmatu práce, což potvrzují lidé z mnoha pracovních oborů a disciplín, kteří vyzkoušeli a aplikovali koncept W. Edwardse Deminga v průběhu posledních pade­sáti let. Autoři této publikace nalezli překvapivě nové a provokující myšlenky rozšiřující Demingovu teorii.

  Ačkoli se mnoho jiných autorů zabývá mapováním pracovního průběhu a jiných forem organizačního zjednodušení uvnitř knihoven, přístup Demingův (a autorů The Quality Library) je příznačný zaměřením na:

  Autoři se zabývají metodou, která umožňuje zaměstnancům identifikovat a zlepšovat hodnotící procesy poslání a úkolů knihovny. Ta poskytuje nástroje pro zaměstnance i manažery k průběžnému sběru a srovnávání dat na úrovni, která již umožní přijímat lepší rozhodnutí a kvantifikovat efektivnost profinancování a řídící orgány.

Zaměstnancům knihoven se doporučuje:

Knihovna jako organizace těží ze zkušeností a poznatků současných procesů a jejich zlepšování, a tím:

Knihovna bude prosperovat ze zapojení zaměstnanců:

  Sara Laughlin a Ray W. Wilson nabízejí metodiku zlepšení procesů, identifikacea následné odstranění problémů a zlepšení kvality poskytovaných služeb. Rozvojem uživatelsky zaměřeného systému popisujícího knihovnické procesy mohou manažeři (správci a vedoucí pracovníci) zjistit problematické oblasti. Kniha The Quality Library:

A Guide to Staff-Driven Improvement, Better Efficiency,andHappierCustomers je díky dodatkům, pracovním listům a přílohám skvělou pomůckou pro zlepšení chodu knihovny, což dokazují i uvedené příklady (a úspěchy) z reálného života knihoven v jednotlivých kapitolách. Při plynulém vyhodnocování procesů na základě zde doporu­čených pokynů mohou veřejné i akademické knihovny zlepšit kvalitu svých nabízených služeb pro zákazníky a efektivnější zaměstnance.

 

Alena Kubátová
Knihovnický institut Národní knihovny ČR
alena.kubatova@nkp.cz

 

 

 

CITACE:

Kubátová, Alena. LAUGHLIN, Sara; WILSON, Ray W. The Quality Library. Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 2, s. 164-165 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/0902164.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |