|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2013, ročník 24, číslo 2,  s.  48-71


Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny

Mgr. Lucie Sakastrová / Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

 

Resumé:

Cílem studie bylo zjistit, analyzovat a vyhodnotit kvantitativní změny a trendy ve využívání kolektivně tvořené online encyklopedie Wikipedie v rámci české virtuální referenční služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/). Výzkumným vzorkem byly jednak "archivní záznamy zodpovězených dotazů" zveřejněné ve volně dostupném online archivu služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv) za roky 2003–2012, které obsahují odkazy na hesla encyklopedie Wikipedie, a jednak samotné odkazy na Wikipedii objevující se v archivních záznamech (bez ohledu na jejich umístění v rámci archivních záznamů). Zjišťován a analyzován byl jak počet archivních záznamů s odkazem nebo odkazy na Wikipedii, tak počet samotných odkazů, stejně jako charakter (resp. typ) hesel ve Wikipedii, na která odkazují. Hlavní použitou metodou byla metoda bibliografické a citační analýzy doplněná komentářem ke kvantitativním výsledkům. Východiskem výzkumu byly hypotézy, že míra využívání a citování encyklopedie Wikipedie má v rámci služby Ptejte se knihovny obecně vzrůstající tendenci, a to zejména česká jazyková verze této encyklopedie, a hypotéza, že míra využívání a citování jiných vybraných významných všeobecných tradičně tvořených (tištěných nebo online) encyklopedických děl je podstatně nižší než je tomu v případě encyklopedie Wikipedie. Díky částečnému potvrzení hypotéz jsou deklarovány kvantitativní změny a trendy ve využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v kontextu virtuálních referenčních služeb knihoven (na příkladu služby Ptejte se knihovny) v prvním a na počátku druhého desetiletí 21. století.

Klíčová slova: Wikipedie, encyklopedie, informační a referenční zdroje, virtuální referenční služby, Ptejte se knihovny, bibliometrická analýza, citační analýza

Summary:

The aim of the study is to identify, analyze and evaluate changes and trends in the use of collectively created on-line Wikipedia Encyclopedia within the framework of the Czech virtual reference service "Ptejte se knihovny" (Ask Your Library) (http://www.ptejteseknihovny.cz/). Survey sample consists of the records in the archive of the answered questions from the years of 2003 to 2012 published in a freely accessible on-line archive of the service "Ptejte se knihovny" (Ask Your Library) (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv) that include references to the Wikipedia entries and also the links to Wikipedia from the all archive records (i.e. regardless of their location in the archive records). The first step of the survey has been to find out the number of archive records with references to Wikipedia, the number of the references to the encyclopedia and the types of Wikipedia entries. Those records have been analysed using the method of bibliometric citation analysis. The author publishes the results with her own commentary. The basic hypothesis of the survey states that the extent of use and citing of the Wikipedia data within the service "Ptejte se knihovny" (Ask Your Library) has been steadily increasing, especially the use of the Czech language version of the encyclopedia, and that the extent of use and citing of other selected major general encyclopaedic works produced in a traditional way (printed or on-line) is substantially lower than that of Wikipedia. The results of the survey partially affirm increasing use of the Wikipedia as an information and reference source not only by general public, but also by librarians and information officers.

Keywords: Wikipedia, encyclopedias, information and reference resources, virtual reference services, Ptejte se knihovny (Ask Your Library), bibliometric analysis, citation analysis

1 Úvod

Cílem příspěvku je zjistit, analyzovat a vyhodnotit kvantitativní změny a trendy ve využívání kolektivně tvořené online encyklopedie Wikipedie (http://www.wikipedia.org/) a doplňkově i dalších sedmi vybraných všeobecných encyklopedií ve virtuálních referenčních službách knihoven na příkladu české virtuální referenční služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/) metodou bibliometrické a citační analýzy.

Encyklopedie Wikipedie je mnohojazyčná kolektivně tvořená webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Je financována ryze z dobrovolných darů, sponzorských příspěvků a grantů a neobsahuje žádnou reklamu. Jejím hlavním cílem je tvorba a šíření volně přístupných encyklopedických informací a znalostí. Funguje na tzv. wiki principu, který umožňuje jakémukoliv uživateli s přístupem na web vložit, ale i editovat libovolné encyklopedické heslo. Jejím provozovatelem je Nadace Wikimedia (Wikimedia Foundation). Původní anglická jazyková verze Wikipedie vznikla 15. ledna 2001 jako doplňkový projekt k dnes již neexistující encyklopedii Nupedia1, do níž mohli přispívat pouze odborníci. Postupně přibylo dalších více než 250 jazykových verzí. Česká jazyková verze byla spuštěna 3. května 2002. Kromě pěti hlavních zásad, na nichž byla založena a které jsou označovány souhrnně jako "Pět pilířů" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pět_pilířů), nemá tvorba Wikipedie žádná neměnná pravidla – ostatní pravidla jsou tvořena kolektivně a průběžně samotnými uživateli. Nadace Wikimedia do fungování Wikipedie zasahuje jen ve velmi vzácných případech, jako jsou pomluvy a urážky na cti, narušování soukromí nebo vážné porušování autorských práv, a to až po obdržení stížnosti, která musí být předem předložena mimo prostor Wikipedie. Řešení běžných sporů o obsah apod. je ponecháno výlučně na uživatelské komunitě Wikipedie.

Služba Ptejte se knihovny je kooperativní virtuální referenční službou českých knihoven. Jde o službu asynchronního charakteru, jejímž cílem je poskytnout prostor pro různorodé (tj. faktografické, bibliografické aj.) dotazy uživatelů. Služba funguje od listopadu 2002 a navazuje na online referenční dotazovací službu Referenčního centra Národní knihovny.3 Na jaře roku 2013 je do projektu zapojeno více než 70 knihoven a informačních institucí.4 Služba Ptejte se knihovny vytváří a zveřejňuje archiv zodpovězených dotazů5, který je významným informačním a znalostním produktem a zdrojem pro uživatele z řad veřejnosti i knihovníků a informačních pracovníků.

Služba byla pro účely daného výzkumu vybrána proto, že buduje volně dostupný archiv zodpovězených dotazů, který je – díky zapojení knihoven z celé České republiky – dostatečně reprezentativním vzorkem výsledků využívání Wikipedie ve virtuálních referenčních službách knihoven v ČR obecně, i když jsou zodpovězené dotazy do archivu vkládány nepovinně a výběrově (viz dále kap. 2, Představení výzkumného vzorku).

Daný výzkum nepřímo navazuje na obdobné zahraniční výzkumy zjišťující změny a trendy ve využívání a citování encyklopedie Wikipedie v nejrůznějších informačních zdrojích a službách6. Míra využívání a citování Wikipedie (a pro srovnání i encyklopedie Britannica) již byla zjišťována, měřena, analyzována a hodnocena např. v rámci databáze Web of Science mezi roky 2004–20097. Celkem bylo v tomto období ve zdrojových článcích zaznamenaných databází Web of Science prostřednictvím zadání dotazu Wikipedia* v poli "Citované dílo" (Cited Work) identifikováno 263 citačních záznamů odkazujících na Wikipedii a 10 citačních záznamů odkazujících na encyklopedii Britannica. Vývoj počtu citačních záznamů odkazujících na Wikipedii v jednotlivých letech vypadal tak, že v roce 2004 bylo zaznamenáno 10 záznamů, v roce 2005 24 záznamů, v roce 2006 70 záznamů, v roce 2007 81 záznamů, v roce 2008 56 záznamů a v roce 2009 21 záznamů.8 I když tedy výsledky tohoto konkrétního průzkumu jednoznačně neprokázaly zvyšující se míru citování Wikipedie ve vědeckých článcích v průběhu času (od roku 2004 do roku 2007 počet citačních záznamů odkazujících na Wikipedii stoupal, nicméně od roku 2007 do roku 2009 naopak klesal), lze z celkového počtu záznamů odkazujících na Wikipedii oproti počtu záznamů odkazujících na encyklopedii Britannica i tak vyvodit obecný předpoklad určitého respektování Wikipedie a jejích výsledků i ve vědecké komunitě.9

Další již provedený zahraniční kvantitativní výzkum týkající se bibliometrického měření využívání Wikipedie v externích informačních zdrojích a službách zkoumal mimo jiné míru využívání Wikipedie ve zpravodajství, resp. zpravodajskými médii10, jako jednoho ze zdrojů občanského žurnalismu11. Výzkumným vzorkem byly články

Wikipedie, které byly citovány v tisku v období od ledna 2003 do března 2004. Východiskem výzkumu byl předpoklad, že, je-li nějaký článek z Wikipedie citován v tisku a stává se tak "více viditelným" pro veřejnost, dá se očekávat, že toto "vystavení veřejnosti" zpětně pozitivně ovlivní kvalitu obsahu článku. Sledovány a vyhodnocovány byly pouze kvantitativní změny zaznamenané v editační historii článků, konkrétně změny v počtu unikátních editorů i v počtu editací jako takových. Celkem bylo identifikováno 125 citačních odkazů na Wikipedii, z toho 113 jedinečných citačních odkazů (tj. odkazů na různé články Wikipedie) v celkovém počtu 72 zpravodajských zdrojů v angličtině, které od ledna 2003 do března 2004 alespoň jednou ocitovaly, doporučily jako zdroj nebo odkázaly na článek ve Wikipedii12. Dále bylo zjištěno, že 18 ze 113 v tisku citovaných článků se (pravděpodobně díky jejich citování v tisku) posunulo z původní úrovně pod předem stanovenou hranicí 36,5 unikátních editorů a 61 editací na úroveň nad touto předem stanovenou hranicí13. Autor studie sice při komentování výsledků připouští, že nelze jednoznačně konstatovat, zda existuje přímá souvislost mezi citováním článků v tisku a jejich následným editováním ve Wikipedii (některé – zejména články o aktuálních tématech – mohly být více editovány z jiných důvodů než z důvodu jejich citování v tisku), nicméně výsledky jsou pro něj i tak důkazem existence vazby mezi aktuálními událostmi komentovanými ve zpravodajství a Wikipedií jako zdrojem "pracovního náčrtu dějin" (working draft of history)14.

Na základě výsledků zahraničních výzkumů a na základě vlastního pozorování situace týkající se přístupu k encyklopedii Wikipedii v českém akademickém a knihovnickém prostředí nejméně od roku 2010 byly zformulovány tři hypotézy jako východiska daného výzkumu. Předpokládá se, že "míra využívání a citování encyklopedie Wikipedie má v rámci služby Ptejte se knihovny obecně vzrůstající tendenci" (hypotéza 1), a to "zejména česká jazyková verze této encyklopedie" (hypotéza 2). S tím souvisí hypotéza, že "míra využívání a citování jiných vybraných významných všeobecných tradičně tvořených (tištěných nebo online) encyklopedických děl je podstatně nižší než je tomu v případě encyklopedie Wikipedie"(hypotéza 3). Prezentace kvantitativních výsledků výzkumu je doplněna komentářem sledujícím kvalitativní charakteristiky a zahrnujícím vybrané příklady vhodných a/nebo nevhodných, zajímavých a popřípadě i nelogických propojení "archivních záznamů zodpovězených dotazů" (dále i jen jako archivní záznamy nebo AZ) služby Ptejte se knihovny s hesly encyklopedie Wikipedie a doplňkově i s hesly dalších sedmi vybraných encyklopedií. 2 Představení výzkumného vzorku

Výzkumným vzorkem jsou jednak "archivní záznamy zodpovězených dotazů" zveřejněné v archivu služby Ptejte se knihovny za roky 2003–2012, které odkazují na stránky encyklopedie Wikipedie, a doplňkově pak "archivní záznamy zodpovězených dotazů" odkazující na dalších sedm vybraných všeobecných encyklopedií za roky 2003–2012, a jednak samotné odkazy na Wikipedii objevující se v archivních záznamech (tj. bez ohledu na jejich umístění v archivních záznamech).

Archivní záznamy zodpovězených dotazů jsou do archivu služby Ptejte se knihovny vkládány nepovinně a výběrově na základě dobrovolného rozhodnutí zúčastněných knihoven. Počet záznamů uložených do archivu tak neodpovídá počtu došlých a zodpovězených dotazů služby jako celku – do archivu nejsou např. vkládány opakující se dotazy (resp. archivní záznamy) nebo dotazy (archivní záznamy) nevhodné ke zveřejnění apod.15

Základní jednotkou výzkumného vzorku je "archivní záznam zodpovězeného dotazu" (dále též i jen jako "archivní záznam" nebo AZ), který má standardizovanou strukturu a zahrnuje části: "Stručné a výstižné označení dotazu" (tj. název dotazu), "Text dotazu" (tj. formulace dotazu tazatelem), "Odpověď" (tj. formulace odpovědi pracovníky služby Ptejte se knihovny, která nemá žádnou předem danou pevnou strukturu, nicméně obvykle zahrnuje textovou odpověď a přehled zdrojů, ze kterých bylo čerpáno při formulování odpovědi, popřípadě dalších doporučených zdrojů), "Kategorie dotazu" (tj. tematická kategorie dotazu), "Které knihovně je dotaz určen" (tj. název odpovídající knihovny), "Datum zadání dotazu" (tj. datum a čas, kdy byl dotaz položen), "Dotaz týdne" (tj. označení, zda byl dotaz pracovníky služby vybrán jako dotaz týdne) a "Příloha" (slouží k případnému připojení přílohy pro uživatele)16. Vedlejší jednotkou výzkumného vzorku je jednotlivý odkaz na Wikipedii objevující se v různých částech archivních záznamů (viz obr. 1 nebo obr. 2).

 

Obr. 1 Příklad archivního záznamu odkazujícího na hesla v anglické a polské Wikipedii a na heslo v encyklopedii Britannica

Obr. 1 Příklad archivního záznamu odkazujícího na hesla v anglické a polské Wikipedii a na heslo v encyklopedii Britannica (dostupný z: http:// www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/ aba001/2010/misto-umrti-marie--curie-sklodowske) [snímek pořízen 2013-08-01]

Statistické údaje o vývoji počtu archivních záznamů v archivu jako celku za roky 2003–201217 poskytuje tab. 1.

Rok Počet AZ %
2003 42 0,47
2004 176 1,95
2005 484 5,37
2006 999 11,08
2007 966 10,71
2008 1 258 13,95
2009 1 325 14,7
2010 1 116 12,38
2011 1 291 14,32
2012 1 359 15,07
Celkem 9 016 100

Tab. 1 Archivní záznamy zveřejněné  v archivu služby Ptejte se knihovny archivního z podle let, kdy byly zadány dotazy

Celkem se v archivu služby Ptejte se knihovny za roky 2003–2012 nachází 9016 archivních záznamů (viz tab. 1). Archivní záznamy odkazující na Wikipedii byly vyhledány tak, že musely obsahovat buď řetězec "wikipedia.org" (souhrnná adresa encyklopedie Wikipedie) nebo řetězec "www.wikipedie.cz" (variantní – přesměrovávací – adresa české verze). Vyhledány a vybrány byly pouze archivní záznamy obsahující alespoň jeden odkaz na encyklopedii Wikipedii, bez ohledu na to, na jaké konkrétní heslo či jazykovou verzi Wikipedie tento odkaz směřuje nebo v jaké části záznamu se přesně nachází.

 

Nejčastěji se odkazy na Wikipedii v rámci archivních záznamů objevovaly v části "Odpověď", a to buď jako odkaz na použitý informační zdroj, z něhož bylo čerpáno při formulaci odpovědi (viz obr. 1), nebo jako odkaz na další doporučený zdroj k tématu (viz obr. 2), popř. jako součást citačního záznamu použitého nebo doporučeného zdroje k tématu18. V několika archivních záznamech byly též identifikovány odkazy na Wikipedii pouze v rámci formulace dotazu, nikoliv v rámci formulace odpovědi na dotaz, tj. nejedná se o využívání Wikipedie jako referenčního zdroje na straně odpovídající knihovny, ale pouze na straně dotazujícího se uživatele. Přesto, vzhledem k tomu, že i odkazy uváděné ve formulacích dotazů do jisté míry svědčí o využívání Wikipedie v rámci této digitální referenční služby, byly i takové archivní záznamy ve vzorku ponechány19.

V několika archivních záznamech se místo odkazu na konkrétní stránku objevil pouze odkaz na hlavní stranu (http://www.wikipedia.org). Pokud archivní záznam současně zmiňoval konkrétní názvy hesel v příslušné jazykové verzi, byl tento odkaz započítán jako odkaz na tu jazykovou verzi, jíž názvy zmíněných hesel odpovídají. Pokud archivní záznam odkazoval pouze na hlavní stranu Wikipedie a z textu AZ nebylo možné rozpoznat, na jakou konkrétní jazykovou verzi archivní záznam odkazuje nebo ze které konkrétní jazykové verze byl převzat text formulace odpovědi, byl tento archivní záznam sice započítán do výzkumného vzorku, avšak bez rozlišení konkrétní jazykové verze Wikipedie20. Obdobně, pokud se v archivním záznamu objevil pouze odkaz na hlavní stranu určité jazykové verze Wikipedie (tj. např. http://cs.wikipedia. org), ale z textu nebylo jasné, na které konkrétní heslo je odkazováno, byl tento odkaz započítán jako odkaz na příslušnou jazykovou verzi, avšak bez určení konkrétní cílové stránky Wikipedie.

 

Obr. 2 Příklad archivního záznamu odkazujícího na heslo v české Wikipedii a na tištěnou encyklopedii Universum

Obr. 2 Příklad archivního záznamu odkazujícího na heslo v české Wikipedii a na tištěnou encyklopedii Universum (dostupný z: http:// www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/ aba001/2007-2009/70-az-90-leta--heavy-metal) [snímek pořízen 2013-08-01]

Ve vzorku bylo identifikováno i několik relativně zdánlivých duplicit, jako např. archivní záznam "Historie piva" http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/ historie-piva-1 a archivní záznam "historie piva" http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/historie-piva (oba současně dostupné po vyhledání z: http://www. ptejteseknihovny.cz/search?SearchableText=Historie+piva), jejichž obsah se podle všeho liší pouze uvedením velkého nebo malého písmena ve slově "historie" v názvu archivního záznamu. V takových případech byly ve vzorku ponechány oba archivní záznamy, a to zejména proto, že sám archiv dotazů oba AZ považuje za jedinečné (různá URL).

Drobným problémem ztěžujícím analýzu obsahu jednotlivých archivních záznamů byla absence hypertextového propojení u některých odkazů na Wikipedii v některých archivních záznamech21.

V částech výzkumu, kde je za výzkumnou jednotku zvolen odkaz na Wikipedii (nikoliv archivní záznam jako celek), byly počítány a analyzovány jednotlivé odkazy na Wikipedii objevující se v archivních záznamech zodpovězených dotazů služby Ptejte se knihovny za roky 2003–2012. Pokud se odkazy na stejné heslo ve Wikipedii v archivních záznamech opakovaly (a to i v rámci jednoho archivního záznamu), byly započítávány opakovaně22.

V případě srovnání výsledků Wikipedie s dalšími vybranými encyklopediemi výzkumný vzorek zahrnoval archivní záznamy zveřejněné v archivu zodpovězených dotazů české virtuální referenční služby Ptejte se knihovny za roky 2003–2012, které odkazovaly na (resp. doporučovaly jako informační nebo referenční zdroj) alespoň jednu ze sedmi vybraných encyklopedií. Zvoleno bylo pět českých a dvě zahraniční tištěné a/nebo online23 encyklopedie, a to: Ottův slovník naučný24, Ottova všeobecná encyklopedie25, Masarykův slovník naučný26, Komenského slovník naučný27, Universum28, Britannica29 a Brockhaus30. Důvodem výběru právě těchto encyklopedií byl jednak fakt, že se často objevovaly v archivních záznamech spolu s Wikipedií (zejména vybrané české encyklopedie), a jednak fakt, že zahraniční encyklopedie Britannica a Brockhaus jsou encyklopediemi, s nimiž byla Wikipedie často porovnávána v rámci již provedených zahraničních kvalitativních výzkumů jejího obsahu31.

Archivní záznamy odkazující na vybrané encyklopedie byly vyhledány na základě jednoduchých dotazů. Formulacemi dotazů byly názvy jednotlivých encyklopedií; např. v případě dotazu na Masarykův slovník naučný se jednalo o dotaz stejného znění, tj. Masarykův slovník naučný. Výsledky vyhledávání byly následně zkontrolovány a případně ručně vyřazeny ty, které ve skutečnosti na vybrané encyklopedie neodkazovaly32.

Ani v tomto případě nebylo rozhodující, v jaké části archivního záznamu se odkazy (a/nebo citace) na vybrané encyklopedie přesně nacházely. Nejčastěji tomu i v tomto případě bylo v části "Odpověď", a to buď ve formě odkazů (a/nebo citací) na zdroje, z nichž bylo čerpáno při formulování odpovědi, anebo ve formě odkazů a/nebo citací (dále už jen jako odkazy) na další doporučené zdroje k tématu33.

3 Výsledky výzkumu

V rámci celkového analyzovaného počtu 9016 archivních záznamů zveřejněných v archivu služby Ptejte se knihovny bylo identifikováno celkem 1003 (tj. 11,12 %) záznamů odkazujících na encyklopedii Wikipedii a v rámci nich 1482 samotných odkazů na Wikipedii. Výsledky byly dále tříděny, analyzovány a posléze konfrontovány s výsledky dalších sedmi vybraných všeobecných tištěných i online encyklopedií.

3.1 Archivní záznamy odkazující na Wikipedii podle tematické kategorie

Archivní záznamy odkazující na Wikipedii byly nejprve roztříděny podle tematických kategorií, které využívá služba Ptejte se knihovny34 (viz tab. 2). Výsledky ukázaly, že nejčastěji byla Wikipedie citována v archivních záznamech spadajících do kategorie "Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie" a kategorie "Jazyk, lingvistika a literatura". Málo početně zastoupené jsou z hlediska tematického zaměření archivní záznamy z kategorie "Lékařství", "Matematika", "Sociologie" a "Zemědělství". Nejméně početně zastoupené jsou z hlediska tematického zaměření archivní záznamy spadající do kategorie "Informace o knihovně" (viz tab. 2). Analýza obsahu archivních záznamů z oblasti historie a literatury dále ukázala, že poměrně početnou skupinou archivních záznamů odkazujících na Wikipedii jsou z hlediska tematického zaměření záznamy, jejichž předmětem jsou informaceo různých historických a literárních osobnostech, o nichž již ve Wikipedii existují poměrně kvalitně zpracovaná hesla. Příkladem je např. archivní záznam "Karel IV." (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/uog001/karel-iv) odkazující na stejnojmenné heslo (http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV).

 

Fyzika a příbuzné vědy 45 4,49
Geografie. Geologie. Vědy o zemi 64 6,38
Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 172 17,15
Hudba 35 3,49
Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 20 1,99
Informace o knihovně 2 0,2
Informace o vydaných dokumentech 27 2,69
Jazyk, lingvistika a literatura 171 17,05
Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 47 4,69
Lékařství 6 0,6
Matematika 6 0,6
Politické vědy. Vojenství / Politické vědy (Politologie, politika, veřejná správa, vojenství) 27 2,69
Právo 24 2,39
Psychologie 14 1,4
Sociologie 8 0,8
Technika, technologie, inženýrství 27 2,69
Tělesná výchova a sport. Rekreace 14 1,4
Umění, architektura, muzeologie 24 2,39
Vše 34 3,39
Výchova a vzdělávání 16 1,6
Výpočetní technika 15 1,5
Zemědělství 8 0,8

Tab. 2 Archivní záznamy odkazující na Wikipedii podle tematické kategorie

Zajímavým příkladem využití Wikipedie pro zodpovídání dotazů z oblasti historie je využití hesel Wikipedie typu "časových os" (v anglické verzi jako "timelines") nebo hesel typu "výročí" (anniversaries), a to např. v rámci archivního záznamu "Historie 15. srpna" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/historie-15-srpna), který odkazuje na heslo "15. srpna" (http://cs.wikipedia.org/wiki/15._srpna). Příkladem zřejmě nepříliš vhodného odkazování do Wikipedie je např. odkazování na heslo "Bečov nad Teplou" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Bečov_nad_Teplou) v rámci archivního záznamu "zámecká knihovna v Bečově" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/ aba001/2012/zamecka-knihovna-v-becove), když toto heslo informace o zámecké knihovně ani o zámku jako takovém, kromě drobné zmínky v úvodu hesla ke dni zadání dotazu (11. 4. 2012), prakticky neobsahovalo (viz historie editací hesla dostupná z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bečov_nad_Teplou&action=history). Pravděpodobným předpokladem častého odkazování na Wikipedii v archivních záznamech z oblasti historie, literatury a lingvistiky může být slušná kvalita existujících hesel Wikipedie z této oblasti, zatímco hypotetickým důvodem nepříliš častého odkazování na Wikipedii v archivních záznamech z oblasti exaktních, technických či přírodních věd je pravděpodobná nepříliš dobrá kvalita existujících hesel Wikipedie z této oblasti. Výsledky pak pravděpodobně ovlivnil i fakt, že archivní záznamy spadající do kategorie "Jazyk, lingvistika a literatura" a do kategorie "Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie" jsou v rámci služby Ptejte se knihovny nejvíce zastoupeny i obecně (viz počet AZ podle tematických kategorií na adrese http://www. ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-podle-kategorii), tj. bez ohledu na to, zda odkazují či neodkazují na Wikipedii35. Další příčinou převažujícího odkazování v AZ z oblasti humanitních či společenských věd tak může být i obecně nižší četnost pokládání dotazů týkajících se exaktních, technických či přírodních věd uživateli služby Ptejte se knihovny, jak dokazuje i statistika archivu (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv/ dotazy-podle-kategorii)36. Předpokládaným důvodem nepříliš častého odkazování na Wikipedii v archivních záznamech týkajících se exaktních, technických či přírodních věd je upřednostňování relevantnějších zdrojů, než je Wikipedie, při zodpovídání dotazů z této oblasti. Dalším důvodem může být i to, že ne všechny do služby zapojené odborné knihovny ukládají zodpovězené dotazy do archivu nebo že v některých případech jsou uživatelé pracovníky služby přímo odkazováni na jinou specializovanou službu. V případě dotazů z oblasti lékařství lze do budoucna zároveň očekávat, že z wiki zdrojů bude oproti Wikipedii možná upřednostněn zdroj Wikiskripta (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Home), jehož provoz a kvalitu zajišťují i odborníci. Hypotetickým důvodem nepříliš častého odkazování na Wikipedii v archivních záznamech z oblasti zemědělství pak může být fakt, že referenční dotazy z oblasti zemědělství jsou pokládány a zodpovídány přímo specializovanou referenční službou Infopult Zemědělské a potravinářské knihovny (archiv je taktéž volně dostupný online, http:// www.nzpk.cz/infopult-archiv-dotazu/).

3.2 Archivní záznamy odkazující na Wikipedii podle odpovídající knihovny Archivní záznamy odkazující na Wikipedii byly dále roztříděny podle odpovídající knihovny (viz tab. 3). Výsledky ukázaly, že na Wikipedii nejčastěji odkazují archivní záznamy, které zpracovaly (tj. dotazy zodpověděly) Národní knihovna České republiky, Vysoká škola ekonomická – Centrum informačních a knihovnických služeb, Městská knihovna Ústí nad Orlicí a Národní technická knihovna (viz tab. 3). Ty jsou zároveň podle statistických údajů archivu (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-podle-knihoven) jedněmi z nejčastěji odpovídajících knihoven obecně. Archivní záznamy odkazující na Wikipedii tedy z hlediska nejčastěji odpovídajících knihoven v kontextu celého archivu služby Ptejte se knihovny netvoří žádnou zvláštní výjimku. Předpokládaným důvodem vysokého zastoupení Národní knihovny ČR jako nejčastěji odpovídající knihovny (v kontrastu s odpovídajícími knihovnami vykazujícími počet zodpovězených dotazů v řádu jednotek) je, že sami tazatelé služby Ptejte se knihovny Národní knihovnu ČR nejčastěji označují jako požadovanou odpovídající knihovnu, zřejmě zejména vzhledem k očekávané vybavenosti jejího referenčního fondu oproti knihovnám ostatním, stejně jako předpoklad, že ostatní knihovny neukládají či ukládají pouze zřídka jimi zodpovězené dotazy do archivu.

Analýzou výsledků bylo zároveň zjištěno, že nízký (nebo vysoký) počet archivních záznamů odkazujících na Wikipedii a spadajících do určité tematické kategorie většinou ekvivalentně odpovídá nízké (nebo vysoké) četnosti archivních záznamů, resp. dotazů, které zodpověděla věcně příslušná odpovídající knihovna37. Jako příklad může posloužit počet archivních záznamů z oblasti ekonomie (68 AZ, viz tab. 2) v kontextu počtu archivních záznamů zpracovaných Vysokou školou ekonomickou – Centrem informačních a knihovnických služeb (44 AZ, viz tab. 3). Jako ilustrativní příklad souvislosti tematického zaměření archivních záznamů s tematickým zaměřením odpovídající knihovny i hesel Wikipedie pak mohou posloužit archivní záznamy–odpovědi Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty UK, a to AZ "Mpembův jev" (http://www. ptejteseknihovny.cz/uloziste/abd010/dotazy/mrznuti-teple-a-studene-kapaliny) odkazující na heslo "Mpembův jev" http://cs.wikipedia.org/wiki/Mpembův_jev, AZ "Počet částic ve vesmíru" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/abd010/dotazy/castice) odkazující na heslo "Částice" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Částice) a AZ "Matematika a kriminalistika" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/abd010/dotazy/matematika-a-kriminalistika-1) odkazující na heslo "Numb3rs" (http://en.wikipedia.org/wiki/Num-b3rs#cite_note-41).

 

Odpovídající knihovna Počet AZ % z 1 003
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2 0,2
Knihovna Jiřího Mahena v Brně 1 0,1
Knihovna města Hradce Králové 2 0,2
Knihovna města Plzně, p. o. 1 0,1
Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín 1 0,1
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 1 0,1
Matematicko-fyzikální fakulta UK – knihovna 3 0,3
Městská knihovna Děčín 1 0,1
Městská knihovna Havířov 7 0,7
Městská knihovna Trutnov 1 0,1
Městská knihovna Ústí nad Orlicí 35 3,49
Muzeum města Ústí nad Labem 1 0,1
Národní knihovna ČR 861 85,84
Národní technická knihovna / Státní technická knihovna 32 3,19
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni 4 0,4
Vědecká knihovna v Olomouci 4 0,4
Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb 44 4,39
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělské ekonomiky a informací 2 0,2

Tab. 3 Archivní záznamy odkazující na Wikipedii podle odpovídající knihovny

3.3 Archivní záznamy odkazující na Wikipedii podle let, kdy byly zadány dotazy

Archivní záznamy odkazující na Wikipedii byly dále roztříděny podle let, kdy byly zadány dotazy (viz tab. 4).

Výsledky ukázaly, že od roku 200438 do roku 2009 měl počet archivních záznamů odkazujících na Wikipedii v rámci služby Ptejte se knihovny stoupající tendenci, v roce 2010 mírně poklesl, přičemž pokles pokračoval i v roce 2011, nicméně v roce 2012 počet opět mírně narostl. I když tedy zatím v žádném následujícím roce nepřesáhl maximum 173 archivních záznamů z roku 2009, dá se konstatovat, že se od roku 2007 do roku 2012 počet archivních záznamů odkazujících na Wikipedii drží na relativně srovnatelné úrovni. Každoročně je zaznamenáno přibližně okolo 150 archivních záznamů odkazujících na Wikipedii a od roku 2007 prozatím nebyl zaznamenán na žádný významný pokles v počtu archivních záznamů odkazujících na Wikipedii (viz tab. 4).

 

Rok Počet AZ % z 1 003
2004 4 0,4
2005 13 1,3
2006 88 8,77
2007 134 13,36
2008 140 13,96
2009 173 17,25
2010 167 16,65
2011 131 13,06
2012 153 15,25

Tab. 4 Archivní záznamy odkazující Wikipedii podle let, kdy byly zadány dotazy

Předpokládaným důvodem nízkého počtu archivních záznamů v prvních letech je, že jak Wikipedie, tak sama služba Ptejte se knihovny, byly v té době (roky 2004–2006) víceméně novinkami, které si své "místo na slunci" teprve budovaly. Služba Ptejte se knihovny (a spolu s ní zřejmě i archiv) začaly fungovat v listopadu 200239, Wikipedie, resp. její anglická jazyková verze, byla založena v lednu 2001, česká verze pak spuštěna v květnu 200240. Nízká četnost využívání Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny v prvních letech fungování pak nepochybně souvisí i s počáteční skepsí a nedůvěrou vůči tomuto kolektivně tvořenému zdroji, která panovala v odborných kruzích, tj. i na straně pracovníků virtuálních referenčních služeb knihoven.

Výkyvy v ročních počtech archivních záznamů odkazujících na Wikipedii v posledních letech pak mohou souviset s tematickým zaměřením archivních záznamů, tj. s tím, že se uživatelé v těch letech, kdy byl zaznamenán větší či menší pokles oproti roku předcházejícímu, mohli dotazovat na informace o tématech, která zatím nemají ve Wikipedii příliš reprezentativní zastoupení, a proto byly jako informační a referenční zdroje možná raději doporučovány jiné zdroje než Wikipedie.

Příkladem poměrně rozsáhlého hesla v anglické verzi Wikipedie, které bylo v rámci archivního záznamu "Kolik lidí mluví německy?" (http://www.ptejteseknihovny.cz/ uloziste/aba001/2007-2009/kolik-lidi-mluvi-nemecky) citováno již v roce 2004, může být např. heslo "German language" (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ger-man_language&oldid=8184222). Příklad odkazuje přímo na podobu hesla v době jeho citování v rámci služby Ptejte se knihovny. Aktuální verze je k dispozici z: http://en.wikipedia.org/wiki/German_language; ta je díky na první pohled lepší kvalitě hesla oproti verzi z roku 2004 zároveň i konkrétním důkazem obecného předpokladu, že hesla ve Wikipedii mají tendenci se v čase zlepšovat.

3.4 Archivní záznamy odkazující na Wikipedii podle jazykové verze

Archivní záznamy odkazující na Wikipedii byly dále roztříděny podle jazykové verze Wikipedie (viz tab. 5)41.

Výsledky ukázaly, že nejvíce archivních záznamů odkazujících na Wikipedii odkazovalo na českou, anglickou a německou jazykovou verzi42 (viz tab. 5). Předpokládaným důvodem vysokého odkazování na českou verzi je orientace služby Ptejte se knihovny na českého uživatele. Předpokládaným důvodem vysoké četnosti odkazování na anglickou a německou verzi oproti dalším cizojazyčným verzím Wikipedie je pravděpodobná rozsahově i obsahově vyšší kvalita těchto verzí, jak dokázaly již některé provedené zahraniční výzkumy43. To souvisí i s několikanásobně širší základnou jejich aktivních uživatelů oproti verzím ostatním44. Dalším důvodem upřednostňování některých jazykových verzí pak samozřejmě může být i téma a charakter dotazu v archivním záznamu, tj. upřednostnění té verze Wikipedie, kde je příslušné heslo lépe zpracováno, anebo té verze, která je z hlediska tématu dotazu jazykově nejbližší, popřípadě i jazyková vybavenost knihovníka nebo předpokládaná jazyková vybavenost na straně uživatele.

 

Jazyková verze Počet AZ % z1003 Počet odkazů % z1482 Počet odkazů / Počet AZ
cs (česká) 705 70,29 941 63,5 1,33
en (anglická) 352 35,09 456 30,77 1,3
fr (francouzská) 8 0,8 10 0,67 1,25
sk (slovenská) 10 1 12 0,81 1,2
bs (bosenská) 1 0,1 1 0,07 1
de (německá) 36 3,59 42 2,83 1,17
pl (polská) 8 0,8 14 0,94 1,75
es (španělská) 1 0,1 1 0,07 1
br (bretaňská) 1 0,1 1 0,07 1
ro (rumunská) 1 0,1 1 0,07 1
it (italská) 1 0,1 1 0,07 1
ru (ruská) 1 0,1 1 0,07 1
simple (Simple English) 1 0,1 1 0,07 1

Tab. 5 Archivní záznamy a odkazy na Wikipedii podle jazykové verze a počtu stejnojazyčných odkazů v rámci archivních záznamů

Příkladem vhodného odkazování na určitou jazykovou verzi zohledňující tematické zaměření dotazu v rámci archivního záznamu je např. odkazování na heslo "Dejiny slovenčiny" (http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_slovenčiny) a heslo "Slovenské národné obrodenie" (http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovenské_národné_obrodenie) v AZ "Jan Kollár" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/jan-kollar), odkazování na heslo "Liste der Söhne und Töchter der Stadt Berlin" (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Söhne_und_Töchter_der_Stadt_Berlin) v AZ "berlínští rodáci" (http://www. ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/berlinsti-rodaci), odkazování na heslo "Maria Skłodowska-Curie" (http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Skłodowska-Curie) v AZ "Místo úmrtí Marie Curie Sklodowské" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/misto-umrti-marie-curie-sklodowske), odkazování na hesla "France" (http://fr.wikipedia.org/wiki/France) a "Démographie de la France" (http://fr.wikipedia. org/wiki/Démographie_de_la_France) v AZ "Francie, etnický původ obyvatel" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/francie-etnicky-puvod-obyvatel), odkazování na stránku "Anexo:Montañas de España" (http://es.wikipedia.org/ wiki/Anexo:Montañas_de_España) v AZ "Španělsko" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/spanelsko), odkazování na heslo "Gheorghe Gheorghiu-Dej" (http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Gheorghiu-Dej) v AZ "George Georghiu Dej" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/george-georghiu-dej), odkazování na heslo "Список островов России" (http://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_островов_России) v AZ "Ferdinand Stolička, Země Františka Josefa" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/ferdinand-stolicka-zeme-frantiska-josefa).

Spíše zajímavostí je odkazování na heslo v bosenské (http://bs.wikipedia.org/wiki/ William_Shakespeare), i když současně i v anglické (http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare) verzi Wikipedie v archivním záznamu týkajícím se data narození Williama Shakespeara (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/kdy-se-narodil-william-shakespeare), podobně jako odkazování na heslo v italské verzi (http://it.wikipedia.org/wiki/Doppiaggio) v rámci archivního záznamu tematicky spadajícího do oblasti filmu (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/ prvni-predabovany-film-na-sveta-a-u-nas) nebo odkazování na heslo v "Simple English" verzi (http://simple.wikipedia.org/wiki/God_paradox) v rámci archivního záznamu tematicky spadajícího do oblasti filozofie a náboženství (http://www.ptejteseknihovny. cz/uloziste/aba001/2007-2009/bozi-paradox).

Příkladem nepříliš vhodného odkazování na heslo v polské verzi je odkazování na heslo typu rozcestníku45 (http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikołaj_Potocki) v archivním záznamu "Potocki, Mikołaj -Mikołaj (1595–1651)" (http://www.ptejteseknihovny.cz/ uloziste/aba001/2007-2009/potocki-miko142aj-miko142aj-159520131651) místo odkazování na heslo o konkrétní osobě. To mohlo být způsobeno tím, že v době odkazování tato stránka zřejmě ještě rozcestníkem nebyla (viz historie editací stránky, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikołaj_Potocki&action=history). Jedním z možných řešení, jak se tohoto a dalších podobných případů do budoucna vyvarovat, je odkazovat na konkrétní verzi stránky prostřednictvím trvalého odkazu, nikoliv na heslo obecně, protože jeho podoba se v průběhu času může podstatně měnit.

3.5 Odkazy na Wikipedii podle počtu stejnojazyčných odkazů v rámci archivních záznamů

Výsledky byly dále roztříděny podle počtu stejnojazyčných odkazů v archivních záznamech. Prostřednictvím porovnání počtu archivních záznamů odkazujících na určitou jazykovou verzi a počtu jednotlivých odkazů na stejnou jazykovou verzi bylo zjištěno, že v průměru se počet odkazů na stejnou jazykovou verzi v rámci jednoho archivního záznamu pohyboval mezi 1–2 stejnojazyčnými odkazy (viz tab. 5). Obecně se většinou počet stejnojazyčných odkazů v jednom archivním záznamu nejčastěji pohyboval v rozmezí 1–3 stejnojazyčných odkazů na 1 archivní záznam; vyšší počet stejnojazyčných odkazů (tj. více než 3) v jednom archivním záznamu byl spíše výjimkou. Nejvyšší počet stejnojazyčných odkazů v jednom archivním záznamu byl zaznamenán v archivním záznamu "Gotika v Evropě" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/gotika-v-evrope) odkazujícím na 18 různých hesel v české verzi Wikipedie, druhý nejvyšší počet pak v archivním záznamu "Literatura k tématu: Historie hokeje" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/literatura-k-tematu-historie-hokeje) odkazujícím na 9 různých hesel v české verzi. Třetí nejvyšší počet byl zaznamenán jednak v záznamu "Komunistická strana v Polsku" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/komunisticka-strana-v-polsku) odkazujícím na 7 různých hesel v polské verzi, jednak v záznamu "Poměr potenciální a skutečné těžby nerostného bohaství46 ve státech sahary a sahelu" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/pomer-potencialni-a-skutecne-tezby-nerostneho-bohastvi-ve-statech-sahary-a-sahelu), který odkazoval na 7 různých hesel v české verzi.

3.6 Archivní záznamy odkazující na českou jazykovou verzi Wikipedie podle let, kdy byly zadány dotazy

Archivní záznamy odkazující na českou jazykovou verzi Wikipedie byly dále roztříděny podle let, kdy byly zadány dotazy (viz tab. 6).

Výsledky ukázaly, že vývoj počtu archivních záznamů odkazujících na českou jazykovou verzi Wikipedie od roku 2003 do roku 2012 (viz tab. 6) probíhal víceméně podobně jako vývoj počtu archivních záznamů odkazujících na všechny jazykové verze Wikipedie dohromady (viz kap. 3.3 a tab. 4). Od roku 2004 do roku 2010 tak počet AZ každoročně stoupal, v roce 2011 o něco poklesl, nicméně v roce 2012 zase výrazně stoupl a dosáhl svého  maxima za celé období 2004–2012, a to s počtem 139 archivních záznamů odkazujících na českou jazykovou verzi Wikipedie v roce 2012 (viz tab. 6). Dá se tedy konstatovat, že od roku 2008 se každoroční počet AZ odkazujících na českou jazykovou verzi prozatím pohybuje přinejmenším okolo 100 AZ ročně, což je ve srovnání s přibližně 150 AZ ročně za všechny jazykové verze dohromady (viz kap. 3.3) významné zastoupení.

Rok Počet AZ % ze 705
2004 2 0,28
2005 5 0,71
2006 58 8,23
2007 72 10,21
2008 90 12,77
2009 116 16,45
2010 129 18,3
2011 94 13,33
2012 139 19,72

Tab. 6 Archivní záznamy odkazující na českou jazykovou verzi Wikipedie podle let, kdy byly zadány dotazy

Pravděpodobné důvody, proč byl v prvních letech každoroční nárůst archivních záznamů odkazujících na českou jazykovou verzi Wikipedie spíše pozvolný, jsou pak obdobné jako u Wikipedie jako celku, tj. že Wikipedie i služba Ptejte se knihovny byly v prvních letech stále novinkami teprve si budujícími své "místo na slunci" a že knihovníci a informační pracovníci k Wikipedii zpočátku přistupovali s nedůvěrou, s čímž souvisela i pravděpodobná neochota odkazovat na ni v referenčních službách v době, kdy byla teprve novinkou a její obsah ještě nebyl z hlediska kvantity i kvality příliš reprezentativní. Pokles v roce 2011 pak mohl být i v případě archivních záznamů odkazujících na českou jazykovou verzi Wikipedie způsoben tematickým zaměřením dotazů v archivních záznamech, tj. že se možná uživatelé v roce 2011, kdy došlo k poklesu, ptali na témata, která v té době neměla příliš reprezentativní hesla v české Wikipedii, a proto na ně pracovníci služby Ptejte se knihovny zřejmě raději neodkazovali.

Jako příklad na první pohled kuriózního odkazování na českou verzi Wikipedie již v roce 2004 může posloužit odkazování na heslo "Impakt faktor" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Impakt_faktor) v české jazykové verzi Wikipedie v rámci archivního záznamu "impact factor" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/impact-factor-1), když podle údajů v historii editací (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Impakt_faktor&dir=prev&action=history) bylo toto heslo v české Wikipedii založeno až v roce 2006. Pravděpodobným důvodem může být skutečnost, že toto heslo v české verzi v době, kdy na něj bylo v odpovědi knihovny odkazováno, skutečně existovalo, následně však mohlo být z nějakého důvodu v souladu s pravidly Wikipedie smazáno47 a znovu založeno až v roce 2006. To je jedno z úskalí dynamického charakteru Wikipedie, které pracovníci služby Ptejte se knihovny pochopitelně nemohou ovlivnit.

3.7 Odkazy na Wikipedii podle typu cílových hesel a stránek Wikipedie

Jednotlivé odkazy na Wikipedii byly dále hrubě a spíše orientačně roztříděny podle typu cílových hesel a/nebo stránek Wikipedie (viz tab. 7).

 

Typ hesla / stránky Počet odkazů % z 1482
Hesla o pojmech, produktech a hesla obecného charakteru 776 52,36
Hesla o osobách, korporacích, rodinách apod. 279 18,83
Místopisná hesla 139 9,38
Hesla o dílech, dokumentech apod. 72 4,86
Hesla o (historických) událostech a/nebo dějinách něčeho 48 3,24
Hesla o architektonických památkách, stavbách apod. 31 2,09
Hesla typu seznamů nebo rozcestníků 57 3,85
Neencyklopedické stránky (nápověda, dokumentace, kategorie, diskuse, šablony, obrázky, speciální stránky apod.) 18 1,21
Ostatní (hlavní strana nebo nezařaditelné do výše uvedených) 62 4,18

Tab. 7 Odkazy na Wikipedii podle typu cílových hesel a stránek Wikipedie

Výsledky ukázaly, že nejčastějšími odkazy byly v rámci služby Ptejte se knihovny odkazy na hesla o pojmech, produktech a hesla obecného charakteru, dále pak na hesla o osobách, korporacích, rodinách apod. a na hesla místopisná48. Méně časté, ale také poměrně hojné, pak byly odkazy na hesla o dílech, dokumentech apod., hesla o (historických) událostech a/nebo dějinách něčeho, hesla o architektonických památkách, stavbách apod. nebo hesla typu seznamů či rozcestníků (viz tab. 7). Pravděpodobným důvodem je možnost, že právě tento typ hesel je již ve Wikipedii z hlediska kvality i rozsahu dobře zpracován, stejně jako domněnka, že sami uživatelé služby Ptejte se knihovny nejčastěji pokládají dotazy týkající se obecných pojmů nebo konkrétních osob, organizací, míst, děl, událostí či památek, anebo dotazy vyžadující odpověď v podobě seznamu. Příkladem, kde je vzhledem k charakteru dotazu vhodně odkázáno právě na heslo typu seznamu, je archivní záznam "počet států světa" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/pocet-statu-sveta) odkazující na heslo "Seznam států světa" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_států_světa). Poměrně překvapivé je pak občasné odkazování i na neencyklopedické stránky Wikipedie, jako jsou stránky typu nápovědy, dokumentace, kategorie, šablony, obrázky, anebo na diskusní či nejrůznější automaticky generované speciální stránky (viz tab. 7). Pravděpodobným důvodem využívání odkazů i na tyto typy stránek je, že to sám charakter dotazu položeného v rámci archivního záznamu vyžaduje, tj. že by případné odkazování na stránku typu hesla mohlo být považováno za nepřesné či nedostatečné. Příkladem, kde je vhodně odkázáno na stránku typu kategorie, je archivní záznam "Pedagogika" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/pedagogika) odkazující na stránku "Kategorie:Pedagogika" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Pedagogika). Příkladem, kde je vhodně odkázáno na stránku typu obrázku, je archivní záznam "výtvarné umění – malířství" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/vytvarne-umeni-malirstvi) odkazující na stránku "Restr:Rubens Fall of Phaeton.jpg" (http://br.wikipedia.org/wiki/Restr:Rubens_Fall_ of_Phaeton.jpg). V jednom případě je vhodně odkázáno dokonce i na stránku typu výsledků vyhledávání, a to v rámci AZ "slovo zneplatnit" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/slovo-zneplatnit) odkazujícího na stránku "Výsledky hledání" (http://cs.wikipedia.org/w/index.php?search=zneplatnění&title=Speciální:Hledání). Příkladem, kde je na stránku neencyklopedického typu odkázáno zjevně spíše omylem, je archivní záznam "geologické názvy hornin" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/geologicke-nazvy-hornin) odkazující na diskusní stránku "Diskuse:Paleozoikum" (http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Paleozoikum) místo na heslo "Paleozoikum" (http:// cs.wikipedia.org/wiki/Paleozoikum).

3.8 Archivní záznamy odkazující na další vybrané všeobecné encyklopedie

Počet archivních záznamů odkazujících na Wikipedii byl následně porovnán s počty archivních záznamů odkazujících na (resp. doporučujících jako informační nebo referenční zdroje) další vybrané všeobecné encyklopedie (viz tab. 8).

Encyklopedie Počet AZ % z 9016
Ottův slovník naučný 137 1,52
Ottova všeobecná encyklopedie 19 0,21
Masarykův slovník naučný 29 0,32
Komenského slovník naučný 5 0,06
Universum 115 1,28
Britannica 15 0,17
Brockhaus 3 0,03
Wikipedie 1003 11,12

Tab. 8 Archivní záznamy odkazující na další vybrané všeobecné encyklopedie

Výsledky ukázaly, že nejčastějšími odkazovanými (či doporučovanými) encyklopediemi jsou (mimo encyklopedii Wikipedii) české encyklopedie Ottův slovník naučný a Universum. Obě zahraniční encyklopedie Britannica a Brockhaus jsou pak oproti českým odkazovány spíše méně často (viz tab. 8).

Předpokládaným důvodem upřednostňování odkazů na české tradičně tvořené encyklopedie oproti tradičně tvořeným encyklopediím zahraničním je tematické zaměření dotazů objevujících se v archivních záznamech. Je možné, že převažují dotazy týkající se českých reálií a dějin nad dotazy týkajícími se anglických a německých reálií a dějin, a proto jsou jako zdroje upřednostňovány české oproti oběma zahraničním encyklopediím. Dalším předpokládaným důvodem je i orientace služby Ptejte se knihovny na české uživatele. Důvodem upřednostňování Wikipedie oproti tradičně tvořeným českým i zahraničním encyklopediím je předpokládaná lepší (a to zejména z hlediska obsahové komplexnosti a aktuálnosti) kvalita a dostupnost hesel ve Wikipedii. Je možné, že převažují dotazy týkající se aktuálních témat, která nejsou zastoupena ve starších tradičně tvořených encyklopediích, anebo, pokud zastoupena jsou, obsahují zastaralé informace.

Příkladem archivního záznamu, který se týká anglických reálií či historie a v němž je tudíž zřejmě vhodně odkazováno mimo jiné i na heslo v encyklopedii Britannica, je archivní záznam "Anglie" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/anglie) odkazující na heslo "England" (http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/700965/England). Příkladem archivního záznamu, který se týká německé historie a v němž je tudíž zřejmě vhodně odkázáno mimo jiné i na heslo v encyklopedii Brockhaus, je archivní záznam "Generalarzt" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/ aba001/2011/generalarzt) odkazující na 19. vydání tištěné encyklopedie Brockhaus.

Analýzou obsahu archivních záznamů bylo dále zjištěno, že početnou skupinou archivních záznamů, které zřejmě vhodně doporučují mimo jiné i tištěný Ottův slovník naučný, jsou archivní záznamy týkající se českých či (česko)slovenských dějin včetně různých historických osobností či dějin češtiny, a to např. archivní záznamy "Emil Škoda" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/emil-skoda), "Jan Jesenius" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/jan-jesenius), "kultura první republiky" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/ kultura-prvni-republiky), "Osobnosti naší historie" (http://www.ptejteseknihovny.cz/ uloziste/aba001/2010/osobnosti-nasi-historie) nebo "původce slova čistonosoplena" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/puvodce-slova-cistonosoplena). Podobně je tomu u archivních záznamů odkazujících na Masarykův slovník naučný a Komenského slovník naučný, v jejichž rámci převažují archivní záznamy tematicky spadající do oblasti českých dějin s převahou témat týkajících se českých historických osobností. Příkladem archivního záznamu, který současně doporučuje Masarykův i Komenského slovník naučný (a navíc i encyklopedii Universum) a jehož téma se týká osobnosti české historie, je archivní záznam "František Kodym a jeho nakladatelství" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/frantisek-kodym-a-jeho-nakladatelstvi). Naproti tomu, archivní záznamy odkazující na Ottovu všeobecnou encyklopedii a/nebo encyklopedii Universum jsou z hlediska tematického zaměření různorodější a nedá se konstatovat, že by převažovala hesla týkající se české historie. Důvodem bude zřejmě to, že jak Ottova všeobecná encyklopedie, tak encyklopedie Universum začaly vycházet teprve na přelomu 20. a 21. století, a proto nejsou tak národně (či možná vlastenecky) zaměřené jako starší české tištěné encyklopedie vznikající v dobách, kdy důležitým důvodem jejich vydávání byl mimo jiné i důvod reprezentace české společnosti. Příkladem archivního záznamu s obecnou tematikou, který současně doporučuje Ottovu všeobecnou encyklopedii i encyklopedii Universum, je záznam "Struktura encyklopedického hesla" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/struktura-encyklopedickeho-hesla). Příkladem archivního záznamu s relativně moderní tematikou (kterou tudíž tematicky rozhodně nemohly pokrýt starší české tištěné encyklopedie) a který odkazuje jak na encyklopedii Universum, tak na odpovídající heslo v české verzi Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal), je archivní záznam "70. až 90. léta (heavy metal)" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/70-az-90-leta-heavy-metal) (viz též obr. 2).

Zajímavým příkladem konfrontace obsahu jednotlivých encyklopedií ze strany dotazujícího se uživatele ještě před položením dotazu v rámci služby Ptejte se knihovny je pak archivní záznam "Ferdinand Stolička, Země Františka Josefa" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/ferdinand-stolicka-zeme-frantiska-josefa), kde se uživatel vyjadřuje, že předtím, než položil dotaz v rámci služby Ptejte se knihovny – a to za účelem vylepšení článku o Ferdinandu Stoličkovi (Stoliczkovi) v české Wikipedii –, sám pátral po relevantních zdrojích, nebyl však spokojen s výsledky vlastního pátrání jak v Masarykově slovníku naučném, tak v encyklopedii Brockhaus, ale i v anglické verzi Wikipedie, a proto se obrátil na službu Ptejte se knihovny, která mu následně doporučila právě Wikipedii, a to konkrétně hesla v anglické (http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_Land) a ruské (http://ru.wikipedia.org/ wiki/Список_островов_России) verzi.

3.9 Shrnutí výsledků

Ve vzorku 9016 archivních záznamů obsažených v archivu služby Ptejte se knihovny za roky 2003–2012 bylo identifikováno celkem 1003 (tj. 11,12 %) archivních záznamů odkazujících na encyklopedii Wikipedii a 1482 jednotlivých odkazů na Wikipedii, 137 AZ odkazujících na Ottův slovník naučný, 19 AZ odkazujících na Ottovu všeobecnou encyklopedii, 29 AZ odkazujících na Masarykův slovník naučný, 5 AZ odkazujících na Komenského slovník naučný, 115 AZ odkazujících na encyklopedii Universum, 15 AZ odkazujících na encyklopedii Britannica a 3 AZ odkazující na encyklopedii Brockhaus. Výsledky tak plně potvrdily hypotézu 3 ("Míra využívání a citování jiných vybraných významných všeobecných tradičně tvořených (tištěných nebo online) encyklopedických děl je podstatně nižší než je tomu v případě encyklopedie Wikipedie"). Je pravděpodobné, že důvodem upřednostňování odkazů na české tradičně tvořené encyklopedie oproti tradičně tvořeným encyklopediím zahraničním může být zejména tematické zaměření dotazů objevujících se v archivních záznamech a orientace služby Ptejte se knihovny na české uživatele. Důvodem upřednostňování Wikipedie oproti tradičně tvořeným českým i zahraničním encyklopediím může být zejména pravděpodobná lepší obsahová komplexnost, aktuálnost a dostupnost hesel ve Wikipedii. Nejčastěji archivní záznamy odkazující na encyklopedii Wikipedii spadaly do tematické kategorie "Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie" a kategorie "Jazyk, lingvistika a literatura", které jsou nejvyužívanějšími kategoriemi v celém souboru archivních záznamů služby Ptejte se knihovny. Četnost odkazování na Wikipedii v archivních záznamech týkajících se historie, literatury a lingvistiky zřejmě souvisí se skutečností, že i hesla z oblasti historie, literatury a lingvistiky jsou již ve Wikipedii z hlediska kvality obsahu i komplexnosti obsahu poměrně dobře zpracována. Dalším důvodem je pravděpodobně i obecně vyšší četnost pokládání dotazů z humanitních a společenských věd a všeobecností oproti pokládání dotazů z oblasti exaktních, technických či přírodních věd.

Jako nejčastěji odpovídající knihovny se ve vzorku archivních záznamů odkazujících na Wikipedii ukázaly Národní knihovna České republiky, Vysoká škola ekonomická – Centrum informačních a knihovnických služeb, Městská knihovna Ústí nad Orlicí a Národní technická knihovna, které jsou zároveň jedněmi z nejčastěji odpovídajících knihoven ve službě obecně. Malé zastoupení ostatních odpovídajících knihoven (v řádu jednotek archivních záznamů) zřejmě souvisí s tematickým zaměřením archivních záznamů a předpokladem, že právě Národní knihovnu ČR i sami uživatelé nejčastěji označují jako požadovanou odpovídající knihovnu. Dalším důvodem může být i to, že ostatní do služby Ptejte se knihovny zapojené knihovny neukládají (nebo ukládají jen zřídka) jimi zodpovězené dotazy do archivu. Zároveň bylo zjištěno, že nízký (nebo vysoký) počet archivních záznamů odkazujících na Wikipedii a spadajících do určité tematické kategorie většinou více či méně ekvivalentně odpovídá nízké (nebo vysoké) četnosti věcně příslušné (tj. stejně tematicky zaměřené) odpovídající knihovny.

Z hlediska vývoje počtu citací v jednotlivých letech bylo zjištěno, že počet odkazů jak na českou, tak na Wikipedii obecně v prvních letech rostl jen pozvolna, ale v několika posledních letech se roční počet archivních záznamů odkazujících na českou Wikipedii ustálil přibližně na 100 AZ za rok, na Wikipedii obecně pak přibližně na počtu 150 AZ za rok. Ani u Wikipedie obecně, ani u její české jazykové verze samotné nebyl potvrzen trend každoročního nárůstu počtu archivních záznamů odkazujících na Wikipedii oproti roku předcházejícímu, nicméně vypozorován trend přibližně stejného každoročního počtu archivních záznamů odkazujících na Wikipedii za několik posledních let.

Z hlediska jazykové verze směřovaly odkazy identifikované v rámci archivních záznamů služby Ptejte se knihovny nejčastěji na českou, anglickou a německou jazykovou verzi Wikipedie, ojediněle i na některé další jazykové verze. Předpokládaným důvodem upřednostňování těchto verzí je téma a charakter dotazu v archivním záznamu, tj. upřednostnění té verze Wikipedie, kde je příslušné heslo lépe zpracováno, anebo té verze, která je z hlediska tématu dotazu jazykově nejbližší. Relativně vysoký počet archivních záznamů odkazujících na českou Wikipedii pak zřejmě souvisí s orientací služby Ptejte se knihovny na české uživatele. Dalším předpokladem je, že počet archivních záznamů odkazujících na anglickou a německou jazykovou verzi souvisí s jejich rozsahově i obsahově vyšší kvalitou oproti jazykovým verzím s menší uživatelskou základnou. Dále bylo zjištěno, že v průměru se počet odkazů na stejnou jazykovou verzi v rámci jednoho archivního záznamu pohyboval mezi 1–2 stejnojazyčnými odkazy, ve většině případů pak maximálně do 3 stejnojazyčných odkazů na 1 archivní záznam. Vyšší počet než 3 stejnojazyčné odkazy v rámci 1 archivního záznamu byl spíše výjimkou.

Hypotéza 1 ("Míra využívání a citování encyklopedie Wikipedie má v rámci služby Ptejte se knihovny obecně vzrůstající tendenci") a hypotéza 2 ("Míra využívání a citování zejména české jazykové verze encyklopedie Wikipedie má v rámci služby Ptejte se knihovny obecně vzrůstající tendenci") tak byly potvrzeny pouze částečně. Předpokládá se, že nízký počet archivních záznamů odkazujících na hesla v české i dalších jazykových verzích v prvních letech zcela určitě souvisí jednak s tím, že jak Wikipedie, tak sama služba Ptejte se knihovny byly v té době (roky 2004–2006, v případě české verze pak roky 2004–2007) víceméně novinkami, které si své "místo na slunci" teprve budovaly, jednak zřejmě i s počáteční skepsí a nedůvěrou vůči tomuto kolektivně tvořenému zdroji v odborných kruzích, tj. i v rámci (virtuálních) referenčních služeb knihoven. Dalším závěrem je, že výkyvy v ročních počtech archivních záznamů odkazujících na hesla v české verzi i na hesla ve Wikipedii obecně v posledních letech zřejmě souvisejí s tematickým zaměřením archivních záznamů, tj. že se uživatelé v těch letech, kdy byl zaznamenán větší či menší pokles oproti roku předcházejícímu, zřejmě dotazovali na témata, která zatím nemají ve Wikipedii příliš reprezentativní zastoupení, a proto ani pracovníci služby Ptejte se knihovny v odpovědích na dotazy uživatelů Wikipedii spíše nedoporučovali.

Z hlediska typu cílových hesel a/nebo stránek Wikipedie bylo nejčastěji odkazováno na hesla o pojmech, produktech a na hesla obecného charakteru, dále pak na hesla o osobách, korporacích, rodinách apod. a na hesla místopisná. Méně často, ale také poměrně hojně, pak bylo odkazováno na hesla o dílech, dokumentech apod., hesla o (historických) událostech a/nebo dějinách něčeho, hesla o architektonických památkách, stavbách apod. nebo hesla typu seznamů či rozcestníků. Relativně překvapivě pak bylo zaznamenáno i několikeré odkazování na neencyklopedické stránky Wikipedie. Pravděpodobným důvodem je předpoklad, že právě tento typ stránek a hesel je již ve Wikipedii z hlediska kvality i rozsahu dobře zpracován a/nebo předpoklad, že sami uživatelé služby Ptejte se knihovny nejčastěji pokládají dotazy, jejichž zodpovězení vyžaduje odkazování právě na tyto typy stránek Wikipedie.

4 Závěr

Cílem výzkumu bylo podat kvantitativní výsledky a jejich srovnání doplněné vybranými příklady vhodných a/nebo nevhodných, zajímavých, kuriózních a popřípadě někdy až nelogických propojení archivních záznamů služby Ptejte se knihovny s hesly v encyklopedii Wikipedii, nikoliv podat podrobné kvalitativní zpracování kvantitativních výsledků, které by případně potvrdilo či vyvrátilo hypotézy a spekulace uváděné v komentářích ke kvantitativním výsledkům. Většina závěrů je proto formulována pouze ve formě předpokladů, jejichž platnost může do budoucna potvrdit či vyvrátit samostatná kvalitativní studie podrobně analyzující celkový obsah jednotlivých archivních záznamů i hesel Wikipedie, na která je v jejich textech odkazováno.

Výsledky tohoto výzkumu tak jsou "pouze" kvantitativním důkazem častého využívání encyklopedie Wikipedie nejen mezi laickými uživateli, ale i uživateli z řad knihovníků a informačních pracovníků, a to v rámci tak významné tradiční knihovní služby, jako je služba referenční; v případě služby Ptejte se knihovny pak její virtuální podoby.

Nicméně časté (nebo případně stoupající) využívání tohoto informačního zdroje mezi uživateli a/nebo v rámci externích informačních a referenčních zdrojů a služeb nutně nemusí vypovídat nic o kvalitě obsahu tohoto zdroje jako takového, a to i z hlediska jeho tematické vyváženosti a komplexnosti, i když je pravděpodobné, že právě vzrůstající kvalita z hlediska rozsahu i obsahu, které Wikipedie jako celek za více než 10 let své existence prozatím dosáhla, je jedním z podstatných důvodů, proč je v rámci nejrůznějších externích zdrojů a služeb včetně referenčních služeb knihoven tak často využívána. Otázkou, a také výzvou pro budoucnost, však není ani tak dilema, zda jsou moderní kolektivně tvořené (a tudíž do jisté míry i rizikové) informační zdroje internetu, jakož i jejich časté využívání a odkazování na ně v autorizovaných profesionálně spravovaných zdrojích a službách, rizikem či hrozbou samy o sobě (tato otázka již ostatně byla mnohokrát řešena v rámci zahraničních výzkumů)49, ale spíše to, zda není mnohem větším rizikem či hrozbou spíše neschopnost některých jejich uživatelů k těmto – jakož i k jakýmkoliv jiným informačním zdrojům, a zejména těm internetovým – přistupovat kriticky.

Vzhledem k tomu, že výsledky jednoho ze zahraničních výzkumů poukazují na skutečnost, že citování článků z Wikipedie v externích zdrojích a službách může mít zpětně pozitivní vliv na kvalitu citovaných článků50, může být citování Wikipedie mimo jiné i v informačních a referenčních službách knihoven cestou výhodnou pro obě (resp. všechny tři) zúčastněné strany. Uživatelům je doporučován volně dostupný online zdroj, jehož obsah je k dispozici okamžitě. Knihovny, resp. knihovníci a informační pracovníci pak díky předpokladu, že uživatelé následně možná vylepší i obsah odkazovaných článků Wikipedie, už nemusí mít takové obavy, že uživatelům doporučují z hlediska kvality, obsahové komplexnosti a vyváženosti, stability apod. rizikový zdroj. Další výhodou je – díky provázání stránek referenčních služeb knihoven se stránkami Wikipedie prostřednictvím citování Wikipedie v těchto službách – i pravděpodobná lepší (tj. vyšší) pozice stránek referenčních služeb knihoven ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů a tím i lepší viditelnost služeb knihoven v prostředí povrchového webu. Předpoklad, že uživatelé referenčních služeb knihoven díky citování Wikipedie v těchto službách následně vylepší i obsah samotné Wikipedie, je pak samozřejmě výhodou i pro Wikipedii jako takovou.

Samozřejmostí z hlediska užívání Wikipedie v referenčních službách knihoven i nadále zůstává požadavek uživatele explicitně upozorňovat na to, že Wikipedie je zdroj "otevřeně kolektivně tvořený" a s jakými případnými riziky a problémy je tudíž třeba počítat v případě jeho využívání včetně nekritického přebírání částí jeho obsahů a jejich citování ve vlastních (odborných) textech a pracích51, a také, že se jedná "pouze" o zdroj sekundární. Očekávané i pravděpodobně nadále časté využívání a citování encyklopedie Wikipedie v rámci nejrůznějších informačních zdrojů a služeb by tudíž nemělo vyvolávat ani paniku, ani naopak velebení z hlediska pouhého "sledování pohybů čísel", ale spíše kritickou reflexi výsledků zkoumání využívání Wikipedie v externích informačních a/nebo referenčních zdrojích a službách v kontextu kritické reflexe úrovně informační, jazykové, čtenářské, počítačové i internetové gramotnosti jejich uživatelů i provozovatelů.

 


 

Poznámky

1 Nupedia byla webová encyklopedie v angličtině, která byla založena Jimmym Walesem a Larrym Sangerem v březnu 2001. Její články byly psány odborníky a zveřejňovány pod svobodnou licencí. Svou činnost ukončila v roce 2003 s 24 články, které kompletně prošly celým peer-review procesem. Nupedia. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002, naposledy editována 15. 6. 2013 v14:41 [cit. 2013-10-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nupedia.

2 SAKASTROVÁ, Lucie. Otevřená encyklopedie Wikipedie jako informační zdroj, její tvorba, obsah a služby. Praha, 2010. 182 s., XIII s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Eva Bratková. Dostupná také z digitálního archivu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91349/4656917.

3 HRDLIČKA, Josef. Ptejte se knihovny – k vývoji a stavu služby. Knižnica [online]. 2007, 8(7), 11–13 [cit. 2013-04-29]. ISSN 1336-0965 (online vyd.). Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/jul/11.pdf.

4 Seznam knihoven zapojených do služby Ptejte se knihovny je k dispozici na stránkách služby (http://www. ptejteseknihovny.cz/knihovny).

5 Archiv je volně dostupný online (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv).

6 Několik vybraných podstatných zahraničních výzkumů (od roku 2005 do roku 2010) využívajících kvantitativní i kvalitativní metody a týkajících se využívání encyklopedie Wikipedie je shrnuto a jejich výsledky zhodnoceny v samostatné studii. Viz SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, 15(3) [cit. 2013-05-01]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6683.

7 NORUZI, Alireza. Wikipedia popularity from a citation analysis point of view. Webology. 2009, 6(2), 1–4. ISSN 1735-188X. 8 NORUZI, ref. 7. 9 SAKASTROVÁ, ref. 6. 10 LIH, Andrew. Wikipedia as Participatory Journalism: Reliable Sources? Metrics for evaluating collaborative media as a news resource. In: Proceedings of the 5th International Symposium on On-line Journalism, (April 16–17, 2004), University of Texas at Austin. Austin (Texas, USA): University of Texas, 2004. Dostupné též z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.117.9104.

11Občanský žurnalismus (anglicky "citizen journalism" nebo "participatory journalism") je "forma zpravodajství, které nevytvářejí profesionální novináři, ale občané-účastníci významné události. Podmínkou pro uplatnění takových příspěvků v internetovém, televizním, rozhlasovém a tištěném zpravodajství jsou technologické prostředky (chytré telefony s fotoaparátem, rychlé bezdrátové sítě), které i amatérovi umožní rychlý přenos fotografií, videí a textu. Občané účastnící se nečekané události, na rozdíl od profesionálů, jsou schopni podat prakticky okamžitou zprávu agenturám či přímo médiím". Občanský žurnalismus. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002– , naposledy editována 6. 4. 2013 v01:58 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Občanský_žurnalismus.

12 LIH, ref. 10, s. 12–13. 13 LIH, ref. 10, s. 15–17. 14 LIH, ref. 10, s. 19.

15 KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. RE: Dotaz ke statistice služby Ptejte se knihovny [elektronická pošta]. Message to: Lucie Sakastrová. 23. dubna 2013 [cit. 2013-04-25]. Osobní komunikace.

16 Příklady archivních záznamů odkazujících na Wikipedii s připojenou přílohou jsou např. archivní záznam "Félix Vobaron" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/felix-vobaron) nebo archivní záznam "kohout ve znaku Jana Kalvína" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/kohout-ve-znaku-jana-kalvina).

17 Údaje o počtu dotazů (resp. archivních záznamů) za jednotlivé roky byly převzaty ze statistiky archivu (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-chronologicky) ve stavu odpovídajícímu květnu 2013 (od té doby bylo dodatečně do archivu přidáno několik dalších AZ z roku 2012, které však již do výzkumu započítány nebyly).

18 Příklady archivních záznamů, kde je odkaz na Wikipedii součástí citačního záznamu použitého nebo doporučeného informačního zdroje, jsou např. AZ "Semilasso" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/uog001/ semilasso), AZ "Veřejné pohoršení" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/uog001/verejne-pohorseni), AZ "Fantasy" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/uog001/fantasy) nebo AZ "Oko v pyramidě" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/kag503/oko-v-pyramide).

19 Příkladem je např. archivní záznam "Karel IV. a Přemysl Otakar II." (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/ aba001/2007-2009/karel-iv-a-premysl-otakar-ii) odkazující na Wikipedii (v tomto případě na její českou jazykovou verzi) pouze v rámci formulace dotazu, nikoliv odpovědi.

20 Příkladem je např. archivní záznam "Dějiny Walesu" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/dejiny-walesu) obsahující sice odkaz na hlavní stranu Wikipedie (http://www.wikipedia.org, resp. www.wikipedia.org), nicméně z textu odpovědi nelze jednoznačně rozpoznat, ze které konkrétní jazykové verze byly informace čerpány, i když se – vzhledem k citování přísloví na konci odpovědi v angličtině – pravděpodobně jedná o verzi anglickou.

21 Příkladem archivního záznamu, kde nejsou odkazy na Wikipedii hypertextově propojeny, je např. archivní záznam "autochtonní druhy krkonošské flóry" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba009/autochtonni-druhy-krkonosske-flory).

22 Příkladem jsou např. archivní záznamy "Karel Čapek" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/karel-capek), "Anketa "Největší Francouz všech dob"" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/ aba001/2007-2009/anketa-nejvetsi-francouz-vsech-dob) nebo "Poetická a surrealistická díla Vítězslava Nezvala" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2012/poeticka-a-surrealisticka-dila-vitezslava-nezvala), které obsahují opakovaně odkazy na stejná hesla ve Wikipedii v rámci jednoho archivního záznamu. Tato hesla jsou tudíž počítána jednotlivě a opakovaně (tj. každý odkaz se počítá zvlášť, bez ohledu na to, že třeba směřuje opakovaně ke stejnému heslu ve Wikipedii).

23 Forma (tj. tištěná nebo online) ani pořadí vydání (tj. např. 1. vyd., 2. vyd., 3. vyd. ...) nebyly v rámci tohoto výzkumu u jednotlivých encyklopedií rozlišovány. V archivních záznamech se u těch encyklopedií, které mají jak tištěnou, tak online verzi, objevovaly odkazy (nebo citace) na obě verze, stejně jako odkazy na různá vydání tištěných verzí encyklopedií.

24 Záznam dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000277218&local_base=CNB.

25 Záznam 1. vyd. dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001298261&local_base=CNB.

26 Záznam dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000150784&local_base=CNB.

27 Záznam dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000649614&local_base=CNB.

28 Webové sídlo dostupné z: http://www.universum.cz/.

29 Webové sídlo dostupné z: http://www.britannica.com/.

30 Webové sídlo dostupné z: http://brockhaus.de/.

31 Podrobněji viz SAKASTROVÁ, ref. 6.

32 Příkladem může být archivní záznam "historie středních škol v Hradci Králové" (http://www.ptejteseknihovny. cz/uloziste/hkg001/historie-strednich-skol-v-hradci-kralove), který byl sice vyhledán při zadání dotazu Komenského slovník naučný, avšak při prohledání samotného obsahu archivního záznamu lze zjistit, že ve skutečnosti neodkazuje na Komenského slovník naučný, ale pouze zmiňuje ulici "Komenského třída" v Hradci Králové, a proto byl z výzkumného vzorku vyloučen, stejně jako archivní záznam "Machiavelli: Vladař" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/machiavelli-vladar), v rámci něhož sice figuruje encyklopedie Britannica, ale pouze jako vydavatel či nakladatel jiného doporučovaného informačního zdroje s názvem "Great Books of the Western World" (podobně je tomu u archivního záznamu "plán Drážďan z února 1945" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/plan-drazdan-z-unora-1945), AZ "Hrabě Josef Albert Hoditz" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/hrabe-josef-albert-hoditz) a AZ "Hraběnka Josefína Pachtová" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/hrabenka-josefina-pachtova), kde se jméno Brockhaus vyskytuje taktéž pouze jako nakladatel či vydavatel jiných doporučovaných informačních zdrojů).

33 Příkladem archivního záznamu, kde se odkazy na 2 (resp. zmínky o 2) ze 7 vybraných encyklopedií mimo Wikipedii objevují pouze ve formulaci dotazu, nikoliv ve formulaci odpovědi, je archivní záznam "Ferdinand Stolička, Země Františka Josefa" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/ferdinand-stolicka-zeme-frantiska-josefa) zmiňující v části "Text dotazu" encyklopedii Brockhaus a Masarykův slovník naučný (ale i encyklopedii Who is Who, která však není předmětem tohoto výzkumu).

34 Přehled tematických kategorií využívaných službou Ptejte se knihovny je k dispozici např. na: http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv/dotazy-podle-kategorii.

35 Skutečnost, že dotazy z oblasti humanitních věd jsou ve službě Ptejte se knihovny časté obecně – a nejvíce pak právě z oborů literatury, jazyka a historie –, uvádí např. i Hrdlička. Viz HRDLIČKA, ref. 3, s. 12. 36 Tematické zaměření dotazů objevujících se v archivních záznamech obecně (a tedy i těch odkazujících na Wikipedii) pak také zřejmě ovlivňuje i fakt, že nejčastějšími tazateli jsou (resp. nejméně do roku 2006 byli) "vedle luštitelů kvizů, křížovek a zapálených "koníčkářů", studenti". HEMOLA, Hanuš. Ptejte se, na co chcete. Víme vše a odpovíme zdarma. In: Technet.cz [online]. 16. listopadu 2006 [cit. 2013-07-31]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/ptejte-se-na-co-chcete-vime-vse-a-odpovime-zdarma-ft2-/sw_internet.aspx?c=A061115_153307_sw_internet_NYV.

37 Na skutečnost, že tematické rozložení dotazů obecně pravděpodobně ovlivňuje také specializace zúčastněných knihoven, poukazuje např. i Hrdlička. HRDLIČKA, Josef. Virtual reference desk – praktické zkušenosti z provozu. In: INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.–26. května 2005: sborník [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2005 [cit. 2013-07-18]. ISSN 1801 2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2005/prispevek.php-prispevek=92.htm.

38 V roce 2003 nebyly zaznamenány žádné archivní záznamy odkazující na Wikipedii, proto tab. 4 a spolu s ní i tab. 6 začínají až rokem 2004. 39 HRDLIČKA, ref. 3, s. 11. 40 Wikipedie. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002– , naposledy editována 1. 4. 2013 v 17:14 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie.

41 Součet procent u archivních záznamů dohromady dává více než 100 %, jelikož některé archivní záznamy současně obsahují odkazy na více jazykových verzí Wikipedie.

42 Výsledky týkající se jazykových verzí Wikipedie lze také volně srovnat s obecnými výsledky služby v podobě jazykové skladby samotných dotazů zodpovězených NK ČR, a to od listopadu 2002 do února 2004, kdy převažovaly dotazy v češtině, angličtině, slovenštině a němčině. Viz HEMOLA, Hanuš a Jindřiška POSPÍŠILOVÁ. Ptejte se knihovny – stará služba v novém. In: INFORUM 2004: 10. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25.–27. května 2004: sborník [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2004 [cit. 2013-07-27]. ISSN 1801 2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2004/prispevek.php-prispevek=26. htm.

43 Podrobněji viz SAKASTROVÁ, ref. 6.

44 Česká verze ke dni 29. 4. 2013 zahrnovala 263.491 článků a 2132 aktivních uživatelů (tj. uživatelů, kteří v posledních 30 dnech provedli nějakou editaci), slovenská verze 183.306 článků a 594 aktivních uživatelů, anglická verze 4.221.734 článků a 130.279 aktivních uživatelů, německá verze 1.580.543 článků a 21.419 aktivních uživatelů atd. Wikimedia Foundation. 2013. Wikimedia: meta-wiki [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2001–, last modified on 29 April 2013 [cit. 2013-04-29]. List of Wikipedias. Dostupné z: http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias.

45 Podrobnější informace o stránkách typu rozcestníků lze získat v nápovědě Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/ wiki/Wikipedie:Rozcestníky).

46 Pokud se v názvech archivních záznamů objevily překlepy nebo pravopisné chyby, byly tyto – z důvodu jejich přesné identifikace – ponechány i v názvech archivních záznamů v samotném článku.

47 Podrobnější informace o důvodech, procesech apod. souvisejících s mazáním stránek lze získat v nápovědě Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wikipedie:Mazání).

48 Výsledky týkající se typu cílových stránek Wikipedie lze také volně srovnat s obecnými výsledky služby v podobě "počtů dotazů v NK ČR podle obsahu", a to od listopadu 2002 do února 2004, zahrnujícími rozlišení dotazů na "faktografické", "bibliografické", "NK, služby, katal.", "knihovnické obecně", "internet a databáze" a "biografické". Viz HEMOLA a POSPÍŠILOVÁ, ref. 42.

49 Podrobněji viz SAKASTROVÁ, ref. 6.

50 Podrobněji viz LIH, ref. 10.

51 Sami pracovníci služby Ptejte se knihovny někdy uživatele v archivních záznamech výslovně upozorňují na rizika spojená s využíváním Wikipedie (a popř. i dalších internetových zdrojů) jako informačního zdroje. Příkladem je např. AZ "Ratingové agentury" (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2011/ratingove-agentury), konkrétně formulace "...o ratingu bylo napsáno velké množství knih a článků. Přehledně je popsán i ve Wikipedii, volné encyklopedii na internetu (většinou nedoporučujeme, v tomto případě děláme výjimku, protože se zdá, že je heslo dobře zpracováno) ..." aj.

 


 

Použité zdroje:

HEMOLA, Hanuš a Jindřiška POSPÍŠILOVÁ. Ptejte se knihovny – stará služba v novém. In: INFORUM 2004: 10. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25.–27. května 2004: sborník [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2004 [cit. 2013-07-27]. ISSN 1801 2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/archiv/ inforum2004/prispevek.php-prispevek=26.htm.

HEMOLA, Hanuš. Ptejte se, na co chcete. Víme vše a odpovíme zdarma. In: Technet.cz [online]. 16. listopadu 2006 [cit. 2013-07-31]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/ptejte-se-na-co-chcete-vime-vse-a-odpovime-zdarma-ft2-/sw_internet.aspx?c=A061115_153307_sw_internet_NYV.

HRDLIČKA, Josef. Virtual reference desk – praktické zkušenosti z provozu. In: INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.–26. května 2005: sborník [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2005 [cit. 2013-07-18]. ISSN 1801 2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2005/ prispevek.php-prispevek=92.htm.

HRDLIČKA, Josef. Ptejte se knihovny – k vývoji a stavu služby. Knižnica [online]. 2007, 8(7), 11–13 [cit. 2013-04-29]. ISSN 1336-0965 (online vyd.). Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/ jul/11.pdf.

KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. RE: Dotaz ke statistice služby Ptejte se knihovny [elektronická pošta]. Message to: Lucie Sakastrová. 23. dubna 2013 [cit. 2013-04-25]. Osobní komunikace.

LIH, Andrew. Wikipedia as Participatory Journalism: Reliable Sources? Metrics for evaluating collaborative media as a news resource. In: Proceedings of the 5th International Symposium on On-line Journalism, (April 16–17, 2004), University of Texas at Austin. Austin (Texas, USA): University of Texas, 2004. Dostupné též z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.117.9104.

NORUZI, Alireza. Wikipedia popularity from a citation analysis point of view. Webology. 2009, 6(3), 1–4. ISSN 1735-188X.

Nupedia. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002, naposledy editována 15. 6. 2013 v 14:41 [cit. 2013-10-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Nupedia.

Občanský žurnalismus. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002– , naposledy editována 6. 4. 2013 v 01:58 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Občanský_žurnalismus.

SAKASTROVÁ, Lucie. Otevřená encyklopedie Wikipedie jako informační zdroj, její tvorba, obsah a služby. Praha, 2010. 182 s., XIII s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Eva Bratková. Dostupná také z digitálního archivu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91349/4656917.

SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, 15(3) [cit. 2013-05-01]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6683.

Wikimedia Foundation. Wikimedia: metawiki [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2001–, last modified on 29 April 2013 [cit. 2013-04-29]. List of Wikipedias. Dostupné z: http://meta.wikimedia.org/ wiki/List_of_Wikipedias.

Wikipedie. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002–, naposledy editována 1. 4. 2013 v 17:14 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Wikipedie.

 

 

 

 

 

CITACE:

Sakastrová, Lucie. Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny. Knihovna [online]. 2013, roč. 24, č. 2, s. 48-71 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna132/132048.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |