|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2009, ročník 20, číslo 1,  s.  107


 

PERNICA, Petr. Užitečná publikace o logistice /Arts Logistics/. Praha. : Oeconomica, 2008. 425 s., lit., obr. ISBN 978-80-245-1412-3.

Eva Bartůňková / Národní knihovna ČR / e-mail: eva.bartunkova@nkp.cz

 

Logistika zatím nepatří k tradičním složkám knihovnického vzdělávání. Vysoká škola ekonomická loni vydala v nakladatelství Oeconomica publikaci, která může přispět ke změně.

Co je logistika a proč by si ji měli knihovníci osvojit?

Podle jedné z definic citovaných v textu je to věda o časově vztaženém umísťování zdrojů.Jejím jádrem je akce, kterou je třeba naplánovat, přemístit vše pro ni potřebné do místa, kde se koná, a technicky ji zabezpečit.

Akcí může být vojenská operace, sportovní akce, výstava apod. V oblasti našeho zájmu např. cesta dokumentu od nákupu ke čtenáři a další knihovnické služby. Za zdroj považujeme to, co organizátoři potřebují k provedení akce – tedy síly, zařízení, kapacity, věci, lidi a informace. Úkolem logistiky je postarat se o tok a umístění zdrojů. Tok zdrojů musí být koordinován a synchronizován, ekonomicky optimalizován, a to vždy důsledně jako celek. Nelze se soustředit jen na některou izolovanou část.

Z pohledu knihovníků bychom mohli publikaci rozdělit na dvě části (nejedná se o autorovo členění).

Rozsáhlejší část, tvořená prvními šesti kapitolami, vysvětluje logistiku, její podstatu a principy. Obsahuje definice a výklady. Pojednává o vnějších faktorech,kterémohouovlivnitpřípravu a průběh akce. Patří k nim společenské prostředí, v němž jsou logistické poznatky aplikovány, infrastruktura a proměny práce a vztahu k ní. Dále kniha sleduje vývoj poznatků logistiky v jejích tradičních aplikačních oblastech vojenství a hospodářství. V podnikové praxi se pojetí logistiky měnilo od nástroje zefektivňujícího distribuci, později též výrobu, zásobování a nákup, k plně integrované formě vtahující do procesů dodavatele, distributory, prodejce, případně i koncové zákazníky. Dříve samostatně existující výrobci si nyní konkurují prostřednictvím ucelených logistických řetězců. O výsledku rozhoduje logistický řetězec jako celek. Rozvinulo se elektronické obchodování. S rozvojem a vzrůstající náročností logistiky sahají některé společnosti k jejímu "outsourcingu" nebo, jako pokročilejší formě spolupráce, "partneringu".

Dvě kapitoly shrnují teorii logistiky. Pro ni je podstatný systémový přístup, způsob myšlení, který spočívá v komplexním chápání jevů v jejich vnitřních i vnějších souvislostech. Je zde definován vztah logistiky k filozofii a synergetice.Vpublikacinechybíanimetodickýnávodk vývoji logistického systému.

Za druhou část, kterou by bylo možné číst také samostatně, lze považovat poslední kapitolu zabývající se kulturou jako netradiční oblastí logistiky. Celek publikace obohacuje o příklady z praxe. Z několika případových studií z oblastí např. knižního trhu a knihovních služeb lze odvodit řadu závěrů. V organizacích působících

v oblasti kultury existuje prostor i potřeba k využití logistiky. Její uplatňování v praxi je dosud intuitivní, a někdy není uplatňována vůbec. Pokud se pro ni management rozhodne, lze využít či adaptovat mnohé logistické technologie užívané v jiných oborech.

Autor je vedoucím katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Publikaci primárně zpracoval jako vysokoškolskou učebnici. V našem oboru je použitelná také jako příručka pro management knihoven, i jako zdroj informací o některých projektech.

 

 

CITACE:

Bartůňková, Eva. PERNICA, Petr. Užitečná publikace o logistice /Arts Logistics/. Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 1, s. 107 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna91/bartun.htm>. ISSN 1802-8772.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |