|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2008, ročník 19, číslo 1,  s. 24-30


 

Digitálna knižnica SKN

 

Mgr. Norbert Végh
 Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči
 e-mail:
vegh@skn.sk

 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len SKN) začala poskytovať digitálne informačné služby ešte pred rokom 2000. Naši používatelia využívajú OPAC katalóg, počúvajú DAISY knihy na špeciálnom prehrávači Plextalk alebo na osobnom počítači. Piaty rok si objednávajú e-mail balíček, alebo dostávajú časopisy na CD vo formáte TXT. V roku 2006 pribudla nová webová stránka www.skn.sk, kde naši čitatelia nájdu všetky najaktuálnejšie informácie z našej knižnice. Na úvodnej stránke je zoznam najnovších titulov kníh v Braillovom písme i vo zvuku, ktoré knižnica zhotovila v predchádzajúcom mesiaci. Na stránke sme sprístupnili všetky články najčítanejšieho časopisu SKN - Nového života za roky 2005 a 2006 vo zvukovej forme. Nároky našich čitateľov však stúpajú a my sme im chceli poskytnúť ešte zaujímavejšie digitálne služby s vysokou pridanou hodnotou.

Predprojektová príprava

Inšpiráciu sme našli na zahraničných stránkach knižníc pre nevidiacich, kde si nevidiaci vyberie knihy, zvolí si kapitolu a môže počúvať zvukovú knihu vo formáte MP3. Žiaľ, takýmto spôsobom sú zverejnené len knihy, ktoré už nie sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len Autorský zákon), čo je 70 rokov po smrti autora knihy. Podobne sú Autorským zákonom obmedzované aj zaujímavé projekty Elektronickej knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave, alebo Digitálna knižnica denníka SME.

Pred podaním projektu sme sa museli oboznámiť s digitálnymi službami knižníc pre nevidiacich v zahraničí, najmä v krajinách V4. Analyzovali sme aj zaujímavé digitálne služby pre nevidiacich na Slovensku, napríklad projekty Digibooks - www.digibooks.sk a T2B - www.t2b.sk.1 Študovali sme všetky dostupné informácie, aby sme mohli tieto služby pre našich používateľov ešte viac vylepšiť. Vsadili sme na najnovšie technológie a štandardy. Naším cieľom bolo sprístupniť zvukové knihy pre nevidiacich v súlade s Autorským zákonom:

§ 29 Použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých

"Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, na jej verejné rozširovanie vypožičaním alebo na verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu."

Z uvedeného dôvodu sme museli navrhnúť informačný systém, ktorý vďaka internetovej aplikácii umožní využívať naše služby len nevidiacim a slabozrakým používateľom a zabráni neoprávnenému používaniu a šíreniu digitálnych zvukových kníh cez internet. Naše predstavy spĺňal systém DRM - Digital right management (Digitálna správa práv).

Preto sme s podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Nadácie SPP, v spolupráci s firmou Elets.r.o. Bratislava zrealizovali projekt, vďaka ktorému môžu naši čitatelia počúvať zvukové knihy priamo z našej webovej stránky 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

 

Rozhraní katalogu

 

Obr. č. 1 Zoznam kníh

 

Pre takto zabezpečené zvukové knihy sme sa rozhodli z troch dôvodov. Prvým bol fakt, že od nepamäti vydavatelia mali snahu chrániť diela audiovizuálnej tvorby pred neoprávneným šírením. Už pred vyše desiatimi rokmi boli klasické videokazety vo videopožičovniach chránené pred kopírovaním. Podobne boli a sú chránené aj mnohé nosiče audio CD, alebo DVD. Ich ochrana začala byť opodstatnenejšia výkonnými počítačmi, ktoré v priebehu niekoľkých minút umožnia skopírovať originálny nosič. Druhým dôvodom bol fakt, že nedodržiavanie Autorského zákona bolo mnoho rokov tolerované. Určite každý pozná zo svojho okolia niekoho, kto použil nelegálny softvér, skopíroval audio CD, alebo si vypočul pesničku vo formáte MP3 nie v súlade s Autorským zákonom.

Tretím dôvodom je úspešné využívanie tejto technológie najvýznamnejšími telekomunikačnými operátormi. Firma T-com má podobným spôsobom zabezpečenú službu Magio, ktorú určite poznáte z masívnej televíznej reklamy. Orange ponúka na stiahnutie zvonenia a hudbu do mobilných telefónov (www.orangemusic.sk), ktoré sú chránené systémom DRM. Používanie DRM týmito firmami zaručuje, že ide o štandardné zabezpečenie, ktoré bude dlhodobo akceptované užívateľmi nových informačných technológií. Sme hrdí, že aj naša knižnica dokáže v prospech nevidiacich poskytovať podobné informačné služby.

V predprojektovej príprave sme veľa času a energie venovali realizácii webovej stránky knižnice v CMS (Content management system – Systém na správu obsahu), aby spĺňala požiadavky prístupnosti pre zrakovo postihnutých – odporúčania W3C a Blind friendly web. Zároveň sme museli dbať aj na dodržiavanie Zákona č. 275 z 20. apríla 2006 o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. V tejto fáze sme spolupracovali s nevidiacimi, ktorí svojimi pripomienkami a radami prispeli k úspešnej realizácii projektu.

Digitálne zvukové knihy v praxi

Koncom decembra 2006 sme inštalovali server (Microsoft server 2003), na ktorom sú prvé digitálne zvukové knihy. Nevidiaci si ich môžu vypočuť z našej stránky prakticky od začiatku tohto roka. Knihy sú zabezpečené pred neoprávneným šírením v súlade s Autorským zákonom a sú k dispozícii len pre nevidiacich. To nám však umožňuje sprístupniť na našej stránke aj najnovšie knihy, ktoré boli v našej knižnici nahrané hoci tento mesiac. Do konca marca sme zvukové knihy testovali a aj vďaka pripomienkam zo strany nevidiacich sme ich vylaďovali. Teraz by sme však chceli s výsledkami našej práce oboznámiť všetkých záujemcov, ktorí si budú chcieť naše knihy počúvať z našej stránky.2

Odporúčaný softvér počítača, na ktorom si nevidiaci môžu prehrávať digitálne zvukové knihy cez internet, je Windows XP, Jaws 7, Media Player 8 prípadne vyšší a Internet Explorer 6. Windows 98SE umožňuje prehrávať zvukové knihy s obmedzeniami. Windows 2000 prehráva naše knihy bez problémov.

 

Logovací rozhraní

 

Obr. č. 2 Proces automatického získávania licencie na prehrávanie chráneného obsahu - zvukových kníh pre nevidiacich

Aby sme mohli zvukové knihy počúvať, musíme sa na stránke prihlásiť (obr. 2). Pred prihlásením musíme vyplniť registračný formulár. Potvrdíme linku Registrácia, zvolíme si prihlasovacie meno, zvolíme si heslo, heslo zopakujeme. Zadáme meno, priezvisko, ulicu, mesto, PSČ, e-mail a telefónne číslo. Zvolíme si typ grid karty. Grid kartu zašleme zaregistrovaným používateľom na ich adresu, keď budeme v budúcnosti poskytovať ďalšie služby Digitálnej knižnice, ktoré budú chránené číslom grid karty. Pre počúvanie zvukových kníh grid karta nie je potrebná. Všetky položky formulára musia byť vyplnené. Na záver potvrdíme položku odoslať. Vypíše sa nám správa o úspešnom odoslaní formulára. Na základe vyplneného formulára vedúca oddelenia služieb zistí, či je záujemca naším čitateľom. Ak áno, okamžite sprístupníme používanie mena a hesla, o čom je náš čitatel upovedomený e-mailom, v ktorom je jeho prihlasovacie meno a informácia, že sa môže prihlásiť. V tomto e-maile je aj adresa vegh@skn.sk, kde sa môže obracať o pomoc pri využívaní služieb Digitálnej knižnice. V prípade, že záujemca ešte nie je čitateľom našej knižnice, odporúčame mu do pozornosti pokyny na registráciu, ktorú nájde na našej WWW stránke v menu - v časti Služby, pokyny na registráciu. Nájde tu aj prihlášku, ktorú treba vyplniť, podpísať a doručiť do SKN. Preto sme s podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Nadácie SPP, v spolupráci s firmouElets.r.o.Bratislavazrealizovali projekt, vďaka ktorému môžu naši čitatelia počúvať zvukové knihy priamo z našej webovej stránky 24 hodín denne a 7 dní v týždni.3

 Po zadaní prihlasovacieho mena a hesla si môžeme všimnúť, že v menu na našej stránke www.skn.sk pribudla položka knihy. Potvrdíme túto položku. Dostaneme sa do tabuľky s troma riadkami autor, žáner, rok. Môžeme alebo filtrovať knihy podľa týchto položiek, alebo sa rovno presunieme na položku vyhľadať knihy. Keď ju potvrdíme, zobrazí sa nám zoznam prvých 25 kníh (obr. 1- z roka 2007; v súčasnosti ich máme cca 300), ktoré je možné počúvať, napr. Da Vinciho kód, kurz angličtiny Project, kniha Niekedy spávam v okuliaroch ... od p. Feldekovej a ďalšie knihy.

 

 

Schéma registrace a výběru knih

 

 

Obr. č. 3 Schéma

 

Pri každej knihe je názov a autor knihy. Za autorom knihy je krátka informácia z OPAC katalógu, kde nájdete meno načítavateľa, vydavateľa, rok vydania, kľúčové slová a krátku anotáciu. V prípade, že potvrdíte kľúčové slovo MP3, dozviete sa aj o ďalších knihách, ktoré sú dostupné v tomto formáte. Vráťme sa však späť k našej knihe. Po potvrdení názvu knihy sa nám vypíšu jednotlivé kapitoly danej knihy. Máme možnosť stiahnuť si celú skomprimovanú knihu naraz, alebo si vyberieme kapitolu knihy. Pri každej kapitole je názov, dĺžka nahrávky, veľkosť súboru a typ súboru. Digitálne zvukové knihy sú vo formáte WMA DRM (Windows media audio a Digital right management). Už z názvu vyplýva, že tento typ súboru nie je známy formát MP3, ale podobný komprimovaný zvukový súbor. Oproti porovnateľnému súboru MP3 má len polovičnú veľkosť, preto sa dá rýchlejšie stiahnuť z internetu. Ďalšia vlastnosť súborov WMA DRM je, že ich môžeme prehrávať na počítačoch, na ktorých je platná licencia prehrávania. Takto vieme zabezpečiť, že naše knihy budú počúvať len naši nevidiaci a slabozrakí čitatelia. Získanie licencie je automatické a veľmi jednoduché. Potvrdíme si názov kapitoly. Máme dve možnosti. Stačí potvrdiť položku otvoriť. Vtedy sa z internetu stiahne daná kapitola. Pri rýchlosti 2 MB/s je to zopár sekúnd. Pri starších knihách, kde je digitalizovaná jedna strana audiokazety s dĺžkou 45 minút o veľkosti 20 MB, to môže trvať napr. 3 minúty. Vieme, že naše pripojenie do internetu umožňuje sťahovať knihy rýchlosťou cca 100–150 kb/s. Pri takejto rýchlosti bude nutné sťahovať 200 MB knihu aj vyše hodiny. Preto vám odporúčame sťahovať knihy vo večerných hodinách, alebo cez víkend. Keď máme na prehrávanie WMA súborov vo Windows-e asociovaný program Media Player, tak sa automaticky tento program spustí a bude chcieť prehrať WMA súbor. Keďže naše súbory sú chránené systémom DRM, musíme pri prvom spustení našej knihy zadať prihlasovacie meno a heslo v okne, ktoré sa nám otvorí (obr. 2). Potvrdíme položku odoslať, čím zároveň dávame súhlas na dodržiavanie Autorského zákona. V priebehu krátkej chvíle môžeme potvrdiť tlačidlo Play. Za ten čas sa cez internet prevezme licencia na prehrávanie našich kníh do vášho počítača. Pre každé meno a heslo si takýmto spôsobom môžeme aktivovať počúvanie našich kníh na jednom počítači. V prípade potreby, keď chce nevidiaci pracovať na viacerých počítačoch, napríklad doma a v práci, môžeme na požiadanie prideliť licenciu aj na ďalší počítač. Pri počúvaní ďalších kníh a ďalších kapitol samozrejme už nebude nutné takto zadávať meno a heslo. Stačí zadať meno a heslo raz pri prihlásení na našu stránku.

Licencia na prehrávanie zvukových kníh pre nevidiacich má nastavenú expiráciu na jeden rok od prevzatia licencie. Toto bezpečnostné opatrenie umožní kontrolu nad počúvaním zvukových kníh aj na počítačoch nevidiacich po aktivovaní licencie. Keď si nevidiaci stiahol do svojho počítača napr. 10 kníh, po roku bude musieť opätovne získať licenciu zadaním mena a hesla. V prípade, že bude mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči knižnici (má vrátené všetky knihy), meno a heslo bude mať aktívne a získa licenciu na ďalší rok. Knihy, ktoré si stiahol do svojho počítača si samozrejme nebude musieť stiahnuť ešte raz, budú mu fungovať aj s novou licenciou. Na tomto mieste je vhodné konštatovať, že služba Digitálnej knižnice je pre našich čitateľov bezplatná.

Naše knihy môžeme počúvať aj s programom Winamp, len musí podporovať formát DRM. Vtedy odporúčame najskôr uložiť niektorú kapitolu našich kníh na harddisk a spustiť pomocou programu Media Player. Vyššie spomínaným spôsobom zadáme meno a heslo, aby sme prevzali licenciu na náš počítač a vypočujeme si túto kapitolu. Následne už stačí, keď budeme počúvať knihy s programom Winamp, ktorý je lepšie prispôsobený na ovládanie pre nevidiacich.

Napriek tomu, že naše knihy sú chránené systémom DRM, môžu sa počúvať nielen na počítači, ale aj prehrávačoch MP3 a v mobilných telefónoch. MP3 prehrávač však musí podporovať formát WMA DRM 10. Odporučiť môžeme napr. značkový prehrávač Verbatim VM01 s kapacitou 1 GB v cene okolo 2000,- Sk vrátane DPH, ktorý poslúži aj ako diktafón. Na webovej stránke firmyMicrosoftjezoznam159ďalšíchprehrávačovsúborov WMA DRM. Prehrávanie týchto kníh máme úspešne odskúšané aj v mobilných telefónoch, v ktorých je inštalovaný Windows Mobile 5 alebo 6. V nich je podobný Windows Media Player, aký nájdeme aj v počítačoch. Naše digitálne zvukové knihy zaručene fungujú aj v telefóne s hlasovým výstupom HTC 310S a Orange SPV C100.4

Budúcnosť Digitálnej knižnice

Digitálne zvukové knihy sprístupnené vo formáte WMA DRM 10 na našej stránke by mali tvoriť základ novej služby. Naša predstava Digitálnej knižnice do budúcnosti však zahŕňa viac. Chceli by sme pre nevidiacich sprístupniť nielen novo zdigitalizované zvukové knihy (Digital born), ale aj staré nahrávky z klasických magnetofónových audio kaziet a starých páskových cievok. Naša knižnica má vo svojom fonde vyše 4500 takýchto nahrávok. Podobne by sme chceli na našej stránke sprístupniť aj digitálne zvukové DAISY knihy, ktoré majú stromovú štruktúru kapitol. Budeme ďalej budovať archív článkov časopisu Nový život vo zvuku. V budúcnosti umožníme sťahovať texty predplatených časopisov pre predplatiteľov podobne, ako je tomu v Českej republike. Radi by sme sprístupnili texty kníh a časopisov, ktoré naša knižnica vydala v Braillovom písme. Aj textové súbory vo formáte PDF je možné chrániť pomocou licencii DRM, čo môže byť kľúčom k sprístupňovaniu klasických kníh napríklad v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Naše smelé plány budú vo veľkej miere závislé od podpory Ministerstva kultúry SR. Dúfame, že nami predložený rezortný projekt Digitálnej knižnice bude podporený. Personálne posilnenie Digitálnej knižnice na troch pracovníkov na samostatnom pracovisku by v budúcnosti umožnilo pokračovať v digitalizovaní a sprístupňovaní zvukových kníh cez internet vyšším tempom. Viac času a priestoru by sme mohli venovať technickej podpore pre nevidiacich, hoci už dnes vybavujeme denne desiatky e-mailov v súvislosti s novou službou SKN. Sme presvedčení, že naši používatelia budú nové digitálne služby využívať len vtedy, keď ich to naučíme. Po sérii článkov o Digitálnej knižnici by sme chceli pokračovať v propagácii a školeniach pre nevidiacich, ale aj pre knihovníkov v našich dvadsiatich deviatich pobočkách, kde by mohli nevidiacim sprostredkovať túto našu novú službu. Umožnili by počúvať naše knihy v prehrávačoch MP3 a mobilných telefónoch aj nevidiacim, ktorí nemajú k dispozícii počítač s hlasovým výstupom a internet. Osvojeniu nových digitálnych služieb by malo napomôcť aj inštruktážne CD s ukážkami všetkých digitálnych služieb SKN. Sme presvedčení, že novou službou Digitálnej knižnice dokážeme osloviť nielen mladých používateľov, ale všetkých, ktorí majú záujem využívat nové technológie v prospech nevidiacich. Dôkazom toho sú aj štatistické ukazovatele za prvé štyri mesiace využívania služby so strany používateľov (vrátane pracovníkov SKN):

 

 

Mesiac Počet prístupov Počet registrovaných
čitateľov DK
(vrátane SKN)
Objem sťahovaných
dát (GB)
Január 2007 353 32 - (neevidované)
Február 2007 206 22

- (neevidované)
Marec 2007 66 7 9
Apríl 2007 286 26 41
Spolu 911 87 50

 

 

 

Za dva roky fungovania možeme konštatovať, že si nevidiaci stiahli z našej stránky vyše 28 000 digitálnych objektov, čo znamená objem cca 2,7 TB dát. Aktuálne údaje sú dostupné na našej stránke http://www.skn.sk/?statistiky. Koncom roka 2008 finišoval projekt, vďaka ktorému nám nevidiaci zdigitalizovali 142 zvukových kníh, čo je viac, ako celoročná produkcia našej knižnice. Začiatkom roka 2009 už budú dostupné pre všetkých na našej webovej stránke.

Pre ideálne fungovanie Digitálnej knižnice by sme chceli v budúcnosti zriadiť digitálny archív. Už v súčasnosti archivujeme originálne zvukové nahrávky na vyše 7500 CD nosičoch, ktoré nezaručujú dlhodobé uchovávanie dát. Keďže ide o vysoké investície, budeme musieť hľadať finančné zdroje podávaním projektov na štrukturálne fondy. Dovtedy nám Digitálna knižnica poslúži aj na uchovávanie kópií originálov zvukových kníh v komprimovanej forme.

Záver

Každá nová služba môže mať svoje "detské choroby". Spoločným úsilím ich však prekonáme. Ako? SKN urobí všetko pre to, aby mohla zrýchliť a rozšíriť internetové pripojenie, čo by malo umožniť pohodlné a súbežné používanie služby aj viacerými používateľmi. Nevidiacim pomôžeme oboznámiť sa s novou službou SKN. Knihovníci vytvoria podmienky na využívanie Digitálnej knižnice vo svojich knižniciach. Aj tento článok si dal za cieľ oboznámiť knihovníkov o nových aktivitách SKN v sprístupňovaní digitálnych zvukových kníh pre nevidiacich. Len dobre informovaný knihovník bude vedieť nevidiacim poradiť, ale aj prakticky pomôcť pri využívaní tejto služby. Vďaka knihovníkom by v každej knižnici mohli našu službu používať aj menej zdatní nevidiaci a slabozrakí používatelia. Personál knižnice by len nahral z internetu zvukové knihy podľa želania nevidiaceho do jeho MP3 prehrávača, alebo mobilného telefónu.

Veríme, že digitálne zvukové knihy na našej stránke budú pravidelne pribúdať k spokojnosti našich používateľov.

 


 

Pozn. autora (aktualizace textu k datu vydání časopisu):

1 Žial‘, projekt T2B už nie je v prevádzke.

2 Teraz, koncom roka 2008, budeme inštalovať výkonnejší server, lebo na súčasnom je už umiestnených 300 zvukových kníh vo formáte WMA DRM 10 a 60 DAISY kníh.

3 V súčasnosti máme registrovaných cca 500 používateľov, ztoho polovica využíva služby digitálnej knižnice aktívne.

4 Mnohé telefóny s operačným systémom Symbian tiež podporujú systém WMA DRM 10, napr. Nokia E66, alebo N95.

Pozn. red.: Projekt Digitálna knižnica pre nevidiacich Slovenské knihovny pro nevidomé v Levoči získal v roce 2007 Cenu Infora - viz http://www.inforum.cz/archiv/inforum2007/infoceny/

 

 

 

 

CITACE:

Végh, Norbert. Digitálna knižnica SKN . Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 1, s. 24-30 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna81/81024.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |