|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2009, ročník 20, číslo 2,  s.  68-72


 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) : aktuální stav

Jaroslava Havlová / Národní knihovna ČR – Knihovnický institut
jaroslava.havlova@nkp.cz

 

 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vznikla v letech 2001-2002 v rámci projektu Národní knihovny ČR, který byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR. Je spravována Knihovnickým institutem Národní knihovny. Uživatelé k ní mají přístup z WWW stránek knihovny – www.nkp.cz. Databáze je určena především pro knihovníky, informační pracovníky a další odborníky v oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících oborů, a také pro studenty jmenovaných oborů. V současnosti obsahuje přes 4 000 kompletně zpracovaných odborných termínů z oblasti knihovnictví a informační vědy, přičemž její tematický záběr je poměrně široký.

 

Tematické zastoupení termínů v databázi TDKIV ke dni 22. 9. 2009

Záznam termínu

V záznamu každého termínu je vysvětlen jeho význam. Výklad termínu je zpracován odborníky v dané oblasti a schvalován redakční radou. V záznamech jsou vždy uvedeni autoři výkladu a použitá odborná literatura. Často je autorský výklad rozšířen ještěo výklad převzatý z technických norem. Dále lze v databázi nalézt jazykové ekvivalenty termínů (tj. synonyma termínu, antonyma, zkratky, akronymy nebo plné znění termínu, termíny přejaté z cizích jazyků nebo domácí tvary, pravopisné dublety)1, anglické překlady termínů a přímé odkazy na další termíny s blízkým významem (příbuzné termíny). Pro případ potřeby vysvětlit specifičnost termínu je připojena poznámka. Autoři si jsou vědomi, že význam některých termínů se během času mění, proto v takových případech přistupují k pozměnění výkladu tak, aby odpovídal své době.

Spolupráce veřejnosti na tvorbě databáze

Uživatelé databáze se mohou podílet na zpracování termínů. Prostřednictvím jednoduchého editačního formuláře mohou navrhovat ke zpracování nové termíny, které v databázi postrádají a považují je za relevantní s ohledem na obsahový záběr TDKIV, nebo mohou psát své připomínky k již uloženým odborným termínům. Těchto možností může využívat jakýkoli uživatel databáze bez zadávání přihlašovacího hesla. Jediné, co dotyčného bude identifikovat,je jeho e-mailová adresa, kterou je nutné vyplnit v editačním formuláři. Bez uvedení e-mailu a poznámky nelze formulář uložit. E-mailovou adresu bude používat pouze správce databáze, a to výhradně ke komunikaci s odesílatelem. Formulář je dostupný na WWW stránkách databáze – http://sigma.nkp.cz/cze/ktd – prostřednictvím odkazů Nový záznam a Editovat záznam (druhý odkaz je dostupný pouze při zobrazení určitého termínu). Participace uživatelů je kontrolována správcem databáze, aby tak bylo zajištěno, že v databázi budou zveřejněny pouze adekvátní informace. A tak po odeslání formuláře (potvrzením OK) správce posoudí zaslané připomínky a podle vhodnosti zpracuje. Až po zpracování správcem a schválení redakční radou se připomínky objeví v záznamu konkrétního termínu. Návrhy termínů ani poznámky k dosavadním termínům se nepovažují za díla ve smyslu autorského zákona.

Veřejnosti je přístupná také pracovní verze databáze, která obsahuje navíc ve srovnání s oficiální verzí nově zapsané termíny, o jejichž zařazení do TDKIV ještě nebylo rozhodnuto, termíny zpracované v různých fázích a termíny vyřazené z TDKIV. Do pracovní databáze se lze dostat přes odkaz Vstup do pracovní báze vpravo nahoře. Také k termínům, jež jsou uloženy pouze v pracovní databázi, můžete psát připomínky.

Existují tedy čtyři možnosti pro posílání připomínek:

Editační formulář pro návrh nového termínu

Editační formulář pro připomínky k uloženým termínům v oficiální databázi

Editační formulář pro připomínky k uloženým termínům v pracovní databázi

Elektronická konference Terminologie

Pro zájemce o českou odbornou terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy je určena uzavřená elektronická konference Terminologie. Přispívat do ní mohou pouze přihlášení členové konference. Ti v ní mohou diskutovat o problematice termínů z oborů knihovnictví a informační vědy, mohou si navzájem posílat informace o kurzech z oblasti terminologie a lingvistiky se zaměřením na knihovnictví a informační vědu nebo informace o terminologických databázích v daných oborech apod. Příspěvky do konference lze zasílat na adresu terminologie@cvut.cz.2

Další informace o terminologické databázi naleznete na WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihov-nach/Slovnik/>.

 

Použité zdroje:

KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2009-09-22]. Dostupný z WWW: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.

TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2001- [cit. 2009-09-22]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/>.

SCHWARZ, Josef. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Schválila redakční rada projektu TDKIV, 2002, s. 13-14 [cit. 2009-09-22]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/MM2103vv.doc>.

 

Poznámky

1 SCHWARZ, Josef. Metodický materiál pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Schválila redakční rada projektu TDKIV, 2002, s. 13-14 [cit. 2009-09-22]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/MM2103vv.doc>.

2 TDKIV – Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2001- [cit. 2009-09-22]. Dostupný z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/>.

 

 

CITACE:

Havlová, Jaroslava. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) : aktuální stav . Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 2, s. 68-72 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/0902068.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |