|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2014, ročník 25, číslo 1,  s.  84-98


 

Zdroje informací o právním stavu patentů1 Information Sources Concerning the Legal Status of Patents

Mgr. Hana Churáčková
Metropolitní univerzita Praha
Dubečská 900/10,
100 31 Praha 10 - Strašnice

 

Resumé:

Článek se zabývá možnostmi získávání informací o právním stavu patentů. Patentová ochrana je poskytována pro určité území a časově omezené období. Po dobu platnosti patentu má jeho vlastník výlučné právo využívat chráněné technické řešení. Jakmile patent platit přestane, je volný k využití, aniž by byla porušena práva třetích osob. Potřebujeme-li zjistit, zda konkrétní patent platí či neplatí, je třeba prověřit jeho právní stav. V současné době je možné získávat informace o právním stavu patentů některých zemí prostřednictvím volně přístupných databází na internetu.

V úvodní části článku jsou popsány charakteristické rysy jak samotných informací o právním stavu patentů, tak jejich zdrojů, které se svou podstatou odlišují od patentových databází obsahujících technická řešení. Druhá část článku se věnuje konkrétním zdrojům informací o právním stavu patentů. Pozornost je věnována informačním produktům Evropského patentového úřadu, a to především databázi INPADOC, která obsahuje data z více než šedesáti zemí. Následuje Evropský patentový registr s informacemi o evropských patentových přihláškách, projekt federovaného Evropského patentového registru a databáze Espacenet obsahující přes 80 milionů patentových dokumentů z celého světa a umožňující získat informaci o jejich právním stavu z databáze INPADOC. V závěrečné části je popsána rešeršní patentová databáze českého Úřadu průmyslového vlastnictví.

Klíčová slova: patenty, právní stav, rešerše, databáze, internet, vyhledávání informací

Summary:

The article deals with possibilities of obtaining information on the legal status of patents. Patent protection is provided for a specific territory and for a limited period. During the time of validity of a patent its owner has the exclusive right to use the protected technical solution. Once a patent is not valid any more it is free to use without violating the rights of third parties. If we need to find out whether a particular patent is valid or not it is necessary to examine its legal status. Currently it is possible to obtain information on the legal status of patents in some countries in freely accessible databases on the Internet.

Introduction to the article describes the characteristics of the patent legal status information, as well as their sources which by their character differ from patent databases containing technical solutions. The other part of the article is devoted to specific information sources on the legal status of the patents – especially the information products of the European Patent Office, in particular the database INPADOC which contains data from more than 60 countries. Other sources are the European Patent Register with information about the European patent applications, the project of the federated European Patent Register and the Espacenet database containing over 80 million patent documents from all over the world which enables to obtain information on their legal status from the INPADOC database. The final part describes the patent database of the Czech Industrial Property Office.

Keywords: patents, legal status, searches, databases, Internet, information retrieval

 

Patentové informace, tzn. informace obsažené v popisech patentů na vynálezy, v patentových přihláškách nebo užitných vzorech, obsahují nejenom technické, ale také právní informace. Technické řešení, které si nárokuje ochranu, musí být v patentové přihlášce velmi podrobně a jasně popsáno, tak aby ho odborník v daném oboru byl schopen sestrojit. Patentové dokumenty obsahují také obrázky nebo chemické vzorce. K důležitým právním informacím spojeným s patenty patří např. datum podání patentové přihlášky, datum jejího zveřejnění nebo datum zveřejnění udělení patentu v patentovém věstníku. Jedním ze základních rysů patentové ochrany je teritorialita a časové omezení. Vlastník patentu může tedy své právo nárokovat2 pouze pro konkrétní území a po určité, časově omezené období.

Po udělení patentu a v průběhu jeho platnosti však může nastat řada skutečností, kdy je rozsah práv vlastníka omezen nebo může zcela zaniknout. Maximální doba platnosti patentu je sice 20 let, avšak pokud nejsou placeny udržovací poplatky, přestane platit i dříve. Vlastník patentu se může svých práv také vzdát. Patent může být za určitých okolností i zrušen, a to na základě rozhodnutí příslušného patentového úřadu nebo soudu, popř. může být zrušen částečně či omezen. Tyto skutečnosti se označují jako tzv. právní stav a potvrzují, zda daný patent platí či neplatí. Pokud patent neplatí, je volný k dalšímu využití, aniž by byla dotčena práva třetích osob. Informace o právním stavu je tedy důležitá nejenom pro samotného vlastníka, ale především pro případné zájemce o využívání daného technického řešení, proto je důležité, aby tato informace byla přesná a vysoce aktuální.

Rešerše na právní stav se obvykle provádí podle čísla patentu, popř. čísla patentové přihlášky. Konkrétní číslo dokumentu často bývá výsledkem dříve provedené patentové rešerše, např. na jméno přihlašovatele/vlastníka, na patentovou rodinu3 nebo na stav techniky. Pohnutky pro provedení rešerše na právní stav patentu mohou být různé. Může si ji nechat provést zájemce o získání licence či převodu nebo výzkumný pracovník, který se rozhoduje o způsobu vedení výzkumu a chce vyloučit možnost porušení práv plynoucích z patentově chráněného řešení. Právní stav patentu by si měl ověřit také podnikatelský subjekt, který má zájem vstoupit na trh, jakmile patent zanikne. Informace této povahy jsou důležité i pro daňové orgány, účetnictví firem z důvodu daňových odpisů, správce konkurzních podstat, pro znalce a odborníky při zjišťování hodnoty patentu či jiného dokumentu a pro všechny útvary podniku, které se podílejí na strategických plánech společnosti. Stejně tak poradenské společnosti (například při řešení fúzí a přeměn společností) by měly přihlížet k záznamům o těchto skutečnostech. Dále i banky, poskytovatelé podpor a dotací na rozvoj a výzkum, včetně institucí podporujících inovace musejí čerpat ze správného právního stavu dokumentů.

Informace o právním stavu patentu včetně jeho postupného vývoje od přihlášení přes zveřejnění patentové přihlášky, udělení průmyslově právní ochrany, případné omezení ochrany až po zánik práva uvádějí s určitým zpožděním věstníky, které musí být každým úřadem průmyslového vlastnictví vydávány. Řada úřadů sice už vydává svůj věstník v elektronické podobě a zpřístupňuje na internetu, avšak i tak je jejich průzkum mimořádně časově náročný a nelze při takové práci vyloučit omyl či přehlédnutí.

Vybrané informace o právním stavu patentových dokumentů některých států jsou zařazovány do specializovaných databází (viz následující text). Tyto zdroje však mají svá specifika a i když uživatel vhodný informační zdroj nalezne, narazí při interpretaci nalezených výsledků na řadu překážek. Informační zdroje o právních stavech se liší od bibliografických i plnotextových databází v mnoha ohledech, a to jak obsahem, tak nároky na interpretaci. První komplikací bývá zpravidla jazyková bariéra. Tyto zdroje jsou většinou k dispozici v úředním jazyce dané země. Některé z nich se snaží svým uživatelům situaci ulehčit např. začleňováním kódů INID4 či překladů. Další výraznou překážkou je neznalost příslušných zákonů daného státu. Rešeršní výsledky by proto měly být interpretovány někým, kdo je obeznámen s místními právními předpisy. Vyhledávací možnosti v těchto databázích bývají velmi omezené. Rešeršní dotaz může být většinou definován prostřednictvím kódu země a publikačního čísla dokumentu, aniž by šlo vyhledávat např. podle jména vlastníka nebo znaků Mezinárodního patentového třídění případně jiného patentového třídění. Tyto registry tak neumožňují odpovídat na dotazy typu, kolik daná firma vlastní patentů v určité zemi. S takovým dotazem je třeba obrátit se na bibliografickou databázi a platnost získaných patentů následně ověřit v registru právních stavů.

Databáze obsahující právní stavy jsou orientovány především na řízení kolem patentů a jen okrajově nebo vůbec na obsah samotných dokumentů. Vytvoření nového záznamu nebo modifikace již existujícího závisí na zvláštní nové události v životě patentové přihlášky, ať je stále ještě v řízení nebo i po udělení patentu. Tyto záznamy mohou zahrnovat rovněž úřední korespondenci v průběhu věcného průzkumu přihlášky, odpovědi přihlašovatele nebo platbu poplatků souvisejících s řízením (např. poplatek přihlašovací, rešeršní, za průzkum, za udělení a zveřejnění atd.). Tato povaha záznamů může mít v zásadě dva důsledky. Různé zdroje právních stavů mohou zachycovat různé události v životě stejné přihlášky, takže je třeba prohlédnout více než jeden zdroj, aby se potvrdily veškeré události v jejím životě. Druhým důsledkem je skutečnost, že pozdější části záznamu o právním stavu se mohou objevit v rozporu s dřívějšími částmi5, pokud to národní právo umožňuje.

Obsah databází právních stavů odráží pravomoci udělujícího úřadu i některé skutečnosti, které do jeho působnosti nespadají a které tento udělující úřad ani nemůže nijak ovlivnit (např. zánik patentu pro neplacení udržovacích poplatků nebo vzdáním se, zrušení ochrany soudem). Úkony, které udělující úřad neprovádí, nemohou být začleněny do jeho registru. K takovým úkonům mohou patřit soudní spory vedené po udělení patentu, které nemají za následek změnu v nárocích. Spory, které však vedou ke změnám nebo i ke zrušení, bývají zveřejňovány v úředních věstnících, a objeví se tedy v příslušné databázi. V některých zemích to mohou být převody vlastníka, udělení licence nebo udělení dodatkového osvědčení. V evropských zemích jsou tyto úkony sice zpravidla prováděny národními patentovými úřady, v jiných částech světa ale třeba vládními orgány, např. vládní zdravotnickou organizací bez zahrnutí patentového úřadu. Uživatelé by si měli být vědomi, že v některých zemích není povinnost hlásit určité skutečnosti patentovému úřadu. Následkem toho nemůže být vynechání jakéhokoliv takového záznamu v registru bráno jako nezvratný důkaz, že rozhodná událost nenastala. Toto je jeden z problémů v zemích, kde vlastníci patentů nemají povinnost hlásit převody po udělení. V některých případech, za předpokladu, že to místní právo umožňuje, smí být obsah z registrů odstraněn.6 Například podle pravidla 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů, které řeší problematiku zakládání, vedení a uchovávání spisů, má Evropský patentový úřad povinnost uchovávat spisy přihlášek alespoň po dobu pěti let od konce roku, v němž byly zamítnuty, vzaty zpět, patentová ochrana byla zrušena nebo zanikla v posledním určeném státě.7 Ačkoliv informace o těchto přihláškách v Evropském patentovém rejstříku zůstávají ve skutečnosti déle, riziko, že informace o průběhu průzkumového řízení dané přihlášky budou odstraněny, stále existuje. V budoucnu pak nemusí být tyto informace z oficiálního registru k dispozici pro pozdější důkazní řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že zjistit přesnou informaci o právním stavu konkrétního patentu je poměrně obtížné. Jak již bylo zmíněno, řada patentových úřadů v současné době zpřístupňuje rejstříková data obsahující také informace o právních stavech prostřednictvím internetu. Mezi daty jednotlivých úřadů existuje řada rozdílů nejen v rozsahu záznamů, ale i v časové retrospektivě. Světová organizace duševního vlastnictví (dále též WIPO) se pokusila situaci zpřehlednit a v rámci projektu týkajícího se dat o právních stavech patentů rozeslala úřadům dotazník týkající se této problematiky. Vyhodnocení průzkumu, kterého se zúčastnilo 87 zemí včetně České republiky, je k dispozici na stránkách WIPO.8

INPADOC

Za nejvýznamnější a z hlediska rozsahu zatím stále nejucelenější zdroj informací o právních stavech patentů lze považovat databázi INPADOC. Tento datový soubor začal být budován na začátku 70. let 20. století jakožto produkt Mezinárodního centra patentové dokumentace (INternational PAtent DOcumentation Centre – INPADOC). Organizace INPADOC GmbH se sídlem ve Vídni byla zřízena smlouvou mezi Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a Rakouskem. Databáze INPADOC představovala rozsáhlý datový soubor sestávající z několika částí. K informačně nejhodnotnějším modulům patřila a stále patří část obsahující patentové rodiny označovaná jako PFS (Patent Family Service) a soubor s informacemi o právních stavech – PRS (Patent Register Service). Každý záznam v databázi je poměrně stručný, obsahující pouze základní bibliografická data, avšak pokrytí zemí je velmi rozsáhlé a stále narůstá. V současné době jsou k dispozici data z více než devadesáti zemí. Původně byly jednotlivé datové soubory z databáze INPADOC distribuovány na mikrofilmech, později vznikl přístup prostřednictvím přímé linky k počítačovému centru ve Vídni. Data začala být postupně poskytována také řadě komerčních poskytovatelů informačních služeb, jako např. STN International, Dialog nebo Lexis-Nexis.

Samotná organizace INPADOC byla začátkem 90. let 20. stol. přičleněna k Evropskému patentovému úřadu (dále též EPO), a stala se tak součástí jeho vídeňské pobočky zaměřené na patentové informační produkty a služby. Data o právním stavu (PRS) z databáze INPADOC byla postupně slučována i s bibliografickými daty v existujícím souboru EPO DocDB. Výsledný sloučený datový soubor nyní tvoří základ pro nové služby XML poskytované EPO jako tzv. Open Patent Services (OPS)9. Místo poskytování plně funkčního rešeršního systému s vlastním dotazovacím jazykem poskytuje EPO úložiště dat ve formátu XML. Každý uživatel, ať jednotlivá firma nebo komerční poskytovatel informací, si může vytvořit své vlastní rozhraní a dotazovací jazyk pro přístup ke stejným datům a poskytovatel je svým zákazníkům dodá ve formátu a struktuře, která je v souladu s jejich zvláštním využitím. V každém případě jsou informace o právním stavu patentů, jakož i o patentových rodinách z databáze INPADOC, uživatelům internetu k dispozici prostřednictvím volně přístupných rešeršních produktů EPO, a to databáze Espacenet a tzv. Evropského patentového registru.

Evropský patentový úřad data získává přímo od jednotlivých národních úřadů. Jedná se o elektronické záznamy věstníkových dat kompletní patentové publikace, přičemž u některých zemí (např. Německo, Rakousko, Japonsko, Česká republika, Slovenská republika) jsou obsaženy i užitné vzory. Význam databáze spočívá především v šíři pokrytí zemí a možnosti získat rychlý přehled o patentové situaci vynálezu v jednotlivých zemích. Soubor DocDB obsahuje v současné době bibliografická data z téměř 100 patentových úřadů, soubor INPADOC s právními stavy obsahuje data z více než šedesáti zemí. Databáze je aktualizována týdně. Časový interval mezi formálním datem zveřejnění a vlastním začleněním do databáze se může lišit až o několik týdnů v závislosti na tom, jak úřady data dodávají. Většina zemí svá data poskytuje během 4–6 týdnů, mnoho zemí v průběhu několika dní. Bibliografický záznam obsahuje základní data jako název, původce, přihlašovatel, datum podání přihlášky, prioritní data a znaky patentového třídění.

Dokumentace o informačním pokrytí je k dispozici na webu EPO v rubrice "Weekly Updates" – http://www.epo.org/searching/data/data/tables/weekly.html (viz obr. 1). Soubor "Contents and coverage of the INPADOC legal status file.xls" uvádí formou tabulky pokrytí informací o právních stavech podle zastoupených zemí. U každé země je uveden její kód, druhy dokumentů, ke kterým informace dodává, informace o časovém rozsahu, ve kterém data chybí, datum, od něhož jsou informace k dispozici a datum poslední aktualizace. V tabulce je rovněž uvedeno, zda daná země uvádí u právních stavů události jako zrušení (invalidations) a obnovení (reinstatements) platnosti, podání odporu (oppositions), převod (assignments), vstup do národní fáze PCT (PCT Entries) a rozšíření doby ochrany (SPC/Term Ext.). Např. u České republiky je v tabulce k 19. 12. 2013 uvedeno, že jsou k dispozici data o patentech a užitných vzorech za časové období 14.6.2000–11.12.2013 (v datech nejsou žádné mezery). Z právních stavů10 jsou podle údajů v přehledové tabulce k dispozici informace o zrušení, vstupu přihlášek PCT do národní fáze a udělení dodatkového osvědčení na léčiva (SPC). Z tabulky vyplývá, že česká data byla naposledy dodána v 50. týdnu roku 2013.

Obr. 1 Zdroj: Evropský patentový úřad: http://www.epo.org

 

Obr. 1 Zdroj: Evropský patentový úřad: http://www.epo.org

Evropský patentový úřad se sídlem v Mnichově se snaží spolupracovat s národními patentovými úřady na normalizaci dat také přiřazováním kódů ke konkrétním právním stavům. Z důvodu rozdílů v řízení a používání odlišné terminologie pro stejný druh úkonu v jednotlivých úřadech je úplná normalizace dat však velmi obtížná. Např. pro změnu vlastníka patentu (re-assignments) používá Austrálie kód PC a definici "assignment registered", Čína kód C41 s definicí "transfer of the right of patent application or the patent right", Finsko PC s popisem "transfer of assignment of patent" nebo Hong Kong AS a vysvětlení "change of ownership".11 Některé kódy mají anglické definice, které jsou velmi obtížně interpretovatelné někým, kdo není dobře obeznámen s řízením v daném patentovém úřadě.

Řada kódů právních stavů je používána velmi často, některé jen občas. Z toho se dá usoudit, že už jsou zřejmě zastaralé a pro stejný úkon se používá kód jiný. V tabulce "Statistical ranges of legal status data with codes and examples" (http://www.epo.org/searching/data/data/tables/regular.html) se u jednotlivých zemí uvádí seznam kódů právních stavů (tzv. PRS kódy), jejich definice přeložené do angličtiny, počet záznamů a příklady záznamů včetně dat jejich použití (viz obr. 2). Popisy kódů jednotlivých právních stavů v angličtině jsou krátké, a proto mohou být neurčité a zavádějící. Z tohoto důvodu EPO v rubrice "Legal Status Codes" (http://www.epo.org/searching/data/data/tables/legal-status.html  uvádí jejich podrobné popisy. Tyto popisy jsou bohužel zatím k dispozici pouze u několika zemí, a to Austrálie, Německa, dokumentů EPO, Nového Zélandu, Velké Británie, USA a Francie.

 

Obr. 2 Zdroj: Evropský patentový úřad: www.epo.org

Obr. 2 Zdroj: Evropský patentový úřad: www.epo.org

Jednou ze zemí, které začaly nově dodávat do databáze svá národní data o právních stavech, je Kostarika.12 Vedle bibliografických údajů by měla dodávat následující právní údaje: Refusal (FC) (zamítnutí), Expiry (MK) (zánik), Annulment (MC) (zrušení), Suspension of granting procedure (FC90) (zastavení udělovacího řízení), Abandonment or withdrawal (granting procudere) (FA) (zpětvzetí), Application declared void or lapsed (FD) (prohlášení přihlášky za neplatnou nebo zaniklou), Abandonment or withdrawal (discontinuation of right) (MA) (zpětvzetí). K podrobnější interpretaci významu jednotlivých právních stavů by bylo nutné znát kostarický patentový zákon a postup řízení o udělení patentu. Podle přehledových tabulek EPO by měl být k dispozici datový soubor za časové období 3. 1. 1980 – 26. 11. 2013.

Evropský patentový registr

Evropský patentový registr (European Patent Register) obsahuje veškeré veřejně přístupné informace o evropských patentových přihláškách v průběhu jejich řízení, včetně odporů nebo korespondencí mezi EPO a patentovým zástupcem. Registr je volně přístupný prostřednictvím internetu na www.epo.org/register. Tato služba poskytuje také možnost tzv. online nahlížení do spisu (public file inspection).

Registr obsahuje informace o řízení ke všem evropským patentovým přihláškám od okamžiku, kdy jsou zveřejněny, včetně odkazů do patentových registrů řady členských zemí Evropské patentové organizace zobrazujících stav udělených evropských patentů poté, co tyto patenty vstoupí do tzv. národní fáze, a také všechny veřejné dokumenty obsažené ve spisu vedeném k dané patentové přihlášce (v angličtině jsou pro tento spis používány výrazy file wrapper nebo dossier). Prostřednictvím registru je možné zjistit, jakého stavu řízení o konkrétní přihlášce bylo dosaženo. Dále je možné zjistit, zda již došlo k udělení, ověřit, zda byl k evropskému patentu podán odpor, nebo je možné pročítat korespondenci mezi EPO a přihlašovatelem, popř. zástupcem. V případě zájmu si uživatel může tyto dokumenty stahovat k jejich pozdějšímu využití.

Pokud má uživatel zájem sledovat určitou patentovou přihlášku, může se přihlásit k bezplatné službě Register Alert. Jejím prostřednictvím mu pak jsou automaticky e-mailem zasílána upozornění, kdykoliv v průběhu řízení dojde u "jeho" přihlášky k nějaké události13. Zájemce o tuto službu může monitorovat jak své vlastní přihlášky, tak konkurenční přihlašovací aktivity.

V registru je možné vyhledávat prostřednictvím tří rešeršních rozhraní – tzv. Smart search, Quick search a Advanced search. Všechna rozhraní jsou k dispozici v úředních jazycích EPO, tj. v angličtině, němčině a francouzštině. Po připojení k zabezpečenému serveru registru (https://register.epo.org/regviewer) se uživateli automaticky zobrazí typ vyhledávání Smart search. Toto rozhraní umožňuje zadat rešeršní dotaz prostřednictvím jednoho nebo více výrazů nebo komplexnější příkaz za pomoci identifikátorů polí (např. in – inventor/původce; pa – applicant/přihlašovatel; fd – filing date/datum podání; prd – priority date/datum práva přednosti atd.). V dotazovacím okně Smart search může být zadáno až 20 selekčních termínů, které mohou být odděleny mezerou nebo propojeny vhodným operátorem Booleovy algebry AND, OR nebo NOT. Pro rozšiřování nebo maskování znaků lze používat symboly běžně k těmto účelům používané i v jiných systémech, jako "*" pro rozšiřování libovolného počtu znaků, "?" pro maskování žádného nebo jednoho znaku a "#” pro maskování právě jednoho znaku.

Rešeršní rozhraní Quick search umožňuje okamžitý přístup ke konkrétní zveřejněné evropské přihlášce, pokud uživatel zná její publikační číslo nebo datum podání. Pokročilé vyhledávání – Advanced search (viz obr. 3) – umožňuje provádět rešerše až podle dvanácti kritérií, a to podle čísla zveřejnění, čísla přihlášky, čísla priority, data podání, data zveřejnění, data priority, jména přihlašovatele, původce zástupce, odpůrce, znaků Mezinárodního patentového třídění nebo klíčových slov z názvu.

 

Obr. 3 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Obr. 3 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Pokud je při rešerši nalezen více než jeden záznam, zobrazí se na obrazovce jejich seznam. Kliknutím na název přihlášky se pak zobrazí její další podrobnosti (viz obr. 4). Na začátku záznamu jsou uvedeny informace o jejím současném stavu (např. "Request for examination was made") a naposledy provedené akci (např. "Renewal fee paid"). Datum, které je u tohoto úkonu uvedeno, pouze signalizuje, kdy byl úkon systémem zpracován, proto se může lišit od data právního účinku. Následují údaje o přihlašovateli, původci a zástupci přihlášky, číslo a datum podání přihlášky a číslo a datum podání prioritní přihlášky. Součástí záznamu je mj. také informace o jazyku, ve kterém byla přihláška podána, a jazyku, ve kterém probíhá řízení (mohou se lišit). Na konci záznamu je seznam dokumentů citovaných v rešeršní zprávě (pokud již byla provedena).

 

 

Obr. 4 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Obr. 4 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Prohlížení záznamu je v registru rozděleno do modulů, jež umožňují přístup k různým typům informací o příslušné patentové přihlášce. Modul "About this file" obsahuje bibliografická data a informace o řízení v daném okamžiku včetně historie. Modul "Legal status" (viz obr. 5) ukazuje nejdůležitější právní události v evropském řízení nebo v řízení Euro-PCT a další informace, které má EPO k dispozici o již uděleném patentu v designovaných zemích. Tento modul obsahuje i odkazy do národních patentových registrů členských zemí. Z právních událostí14 tu jsou informace např. o zveřejnění přihlášky, žádosti o provedení průzkumu, zamítnutí přihlášky, odporovém řízení, zrušení, popř. omezení patentu atd.

 

Obr. 5 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Obr. 5 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Část "Event history" zobrazuje všechny události v souboru v chronologickém pořadí. Oddíl "Citations" zobrazuje seznam dokumentů, které byly nalezeny v průběhu průzkumu patentovatelnosti dané přihlášky, popř. jsou citovány přihlašovatelem. Odkaz "Patent family" obsahuje seznam dokumentů z celého světa, které jsou spojeny s evropskou patentovou přihláškou společnou prioritou. Prostřednictvím menu "All document" je možné dostat se k veřejné části souboru, označované jako online nahlížení do spisu.

Federovaný Evropský patentový registr

K lepší dostupnosti informací o právních stavech evropských patentů, které již vstoupily v designovaných státech Evropské patentové organizace do národní fáze, má přispět jeden z velkých projektů Evropského patentového úřadu označovaný jako federovaný15 Evropský patentový registr (Federated European Patent Register). Po spuštění tohoto nového systému budou požadovaná data přebírána přímo z národních patentových registrů a na jediné obrazovce bude zobrazován přehled právních stavů o příslušném evropském patentu v jednotlivých členských zemích. Data na obrazovce budou přicházet přímo z patentových úřadů, a proto by měla být právně aktuální. Uživatel se už nebude muset připojovat ke každému národnímu patentovému úřadu individuálně. Odpadne tak nutnost orientovat se na jednotlivých stránkách národních patentových úřadů, hledat odkazy na registry, zadávat selekční termíny do rešeršní masky a konečně vyhledávat a stahovat požadované informace, které navíc mohou být pouze v jazyce, kterému nerozumí.

Projekt má dvě fáze. Fáze 1 zahrnuje tzv. hluboké propojení (deep linking) a fáze 2 samotný vývoj federovaného Evropského patentového registru. V současné době je k dispozici propojení evropského registru již pro 25 členských zemí Evropské patentové organizace. Fázi 2 tedy představuje vytvoření federovaného Evropského patentového registru a vlastní federované vyhledávání. Sekce "Federated register" se už v březnu 2013 objevila i v evropském registru.16 Zatím však tento odkaz není ještě aktivní. Federovaný registr změní způsob zpřístupňování informací o právních stavech, umožní jejich sběr z mnoha databází k vytvoření souhrnného přehledu na jediné obrazovce. Mimo jiné se také bude jednat o první decentralizovanou patentovou informační službu poskytovanou Evropským patentovým úřadem. Tento decentralizovaný způsob zpřístupňování národních dat má řadu výhod. Data zůstávají v původním úložišti, nemusí být dále zpracovávána a udržována EPO, není zde žádná časová prodleva v jejich dodávání – tudíž by měla být stále aktuální. V neposlední řadě je více organizacemi sdílena údržba technického systému. Centralizovaná celosvětová databáze právních stavů (INPADOC) bude však budována i nadále, aniž by ztratila svůj význam.

Espacenet

Dalším volně přístupným zdrojem, jehož prostřednictvím mohou uživatelé získávat informace o právních stavech patentových dokumentů, které jsou součástí databáze INPADOC, je databáze Espacenet (http://worldwide.espacenet.com/). Tato rešeršní databáze obsahující přes 80 000 000 patentových dokumentů z celého světa je spravována Evropským patentovým úřadem. Prostřednictvím Espacenetu mohou uživatelé primárně provádět rešerše zaměřené na stav techniky. Mohou sledovat například vývoj nových technologií, a tak řešit vlastní technické problémy, popřípadě se inspirovat. Prostřednictvím jmenné rešerše mohou monitorovat svoji konkurenci a její patentové aktivity.

Espacenet obsahuje dokumenty z celého světa Tyto jsou zde většinou k dispozici v národních jazycích. EPO se snaží řešit uživatelský komfort i v oblasti jazykové dostupnosti patentové dokumentace. Ve spolupráci s firmou Google vyvinul strojové překladače, které umožňují zvolený dokument "překlopit" do jiného jazyka. V současnosti služba "Patent Translate" umožňuje překlad mezi angličtinou a 31 dalšími jazyky včetně japonštiny, čínštiny, korejštiny a ruštiny.17

Stejně jako Evropský patentový registr i Espacenet nabízí více typů vyhledávacích rozhraní. Jedná se o Smart Search, Advanced Search a Classification Search pro vyhledávání v určité technické oblasti za pomoci znaků Společného patentového třídění18. Komplexnější rešeršní dotazy je možné konstruovat i za pomoci identifikátorů polí ve vyhledávání Smart Search. V Advanced Search se rešeršní dotaz zadává prostřednictvím rešeršní masky podle deseti následujících kritérií: klíčové slovo z názvu, klíčové slovo z názvu nebo abstraktu, publikační číslo, číslo přihlášky, prioritní číslo, datum zveřejnění, jméno přihlašovatele, jméno původce, znak Společného patentového třídění a znak Mezinárodního patentového třídění. Mezi jednotlivými poli je nastaven logický součin (výsledek musí splňovat všechna zadaná kritéria) a tento vztah nelze "přenastavit". Databáze obsahuje k jednotlivým dokumentům nejenom bibliografické údaje a abstrakt v angličtině, ale v řadě případů také plný text a sken dokumentu ve formátu pdf.

Z hlediska dostupnosti informací o právních stavech je významné, že z bibliografických záznamů EP dokumentů19 a Euro-PCT dokumentů20 je možné se kliknutím dostat přímo do Evropského patentového registru. U řady národních dokumentů je možné získat informace o jejich právním stavu kliknutím na odkaz INPADOC.

Národní patentová databáze

Informace o právních stavech patentových dokumentů vztahujících se k území České republiky je možné získat v národní databázi patentů a užitných vzorů, kterou zpřístupňuje Úřad průmyslového vlastnictví. Tato databáze obsahuje přihlášky vynálezů zveřejněné od r. 1991, udělené patenty od č. 1, evropské patenty platné na území České republiky a zapsané užitné vzory.

V databázi je k dispozici dvojí rešeršní rozhraní, a to Základní vyhledávání a Pokročilé vyhledávání. V základním vyhledávání se rešeršní dotaz zadává prostřednictvím rešeršní masky s jedenácti základními bibliografickými kritérii (např. číslo přihlášky, číslo dokumentu/zápisu, přihlašovatel, vlastník, datum zápisu/publikace patentu nebo znak Mezinárodního patentového třídění). Mezi kritérii je pevně nastaven vztah logického součinu, stejně jako např. v databázi Espacenet v typu vyhledávání Advanced Search.

Chce-li uživatel vyhledávat podle právních stavů, musí zvolit pokročilé vyhledávání. Systém pokročilého vyhledávání umožňuje oproti jednotnému rozhraní vyhledávat podle více kritérií – rešeršních polí. V jedné rešerši lze kombinovat až 6 rešeršních polí, která mohou být propojována operátory AND, OR a AND NOT. Rešeršní pole mohou být v masce měněna prostřednictvím roletových menu a ve srovnání s pevně nastavenou maskou jednoduchého vyhledávání tu jsou navíc položky jako právo přednosti – země, číslo PCT přihlášky, číslo zveřejnění PCT přihlášky (WO) nebo již zmíněný stav dokumentu. Před provedením rešerše je možné vymezit druh požadovaných dokumentů zaškrtnutím příslušných políček pod rešeršní maskou. Uživatel tak může zvolit, že chce prohledávat pouze přihlášky vynálezů, užitné vzory, evropské patenty pro české území, dodatková osvědčení na léčiva (SPC), popř. kombinace uvedených skupin dokumentů.

Pro vyhledávání podle (právního) stavu dokumentu je třeba použít příslušný kód21. Je možné hledat podle deseti právních stavů: přihláška negativně ukončená po podání (2), zveřejněná přihláška (3), zrušený platný dokument (4), platný dokument (6), přihláška negativně ukončená po zveřejnění (7), výmaz dokumentu (8), zaniklý dokument (9), neúčinný EP od počátku (42), platný dokument na poshovovací lhůtě22 (51) a platný dokument (prošlá poshovovací lhůta)23 (52).

Je-li rešeršní dotaz definován např. prostřednictvím kódu stavu 51 (tj. platný dokument na poshovovací lhůtě) a dotaz je omezen na české prioritní dokumenty (CZ) (viz obr. 6), je v databázi k 7. 1. 2014 nalezeno 12 relevantních dokumentů. Nalezené dokumenty jsou zobrazeny ve formě tabulky, přičemž u každého je uvedeno číslo přihlášky, číslo dokumentu, stav (v tomto případě je u všech uvedeno "platný dokument na poshovovací lhůtě"), znaky MPT, název a přihlašovatel/vlastník. Kliknutím na číslo přihlášky požadovaného dokumentu se zobrazí jeho podrobný bibliografický záznam, jehož součástí je mimo jiné informace o stavu, popřípadě o platbě udržovacího poplatku. Uživatel má dále možnost zobrazit si "Přehled položek řízení" (volba pod příslušným bibliografickým záznamem). Jedná se o veřejně přístupná data, která pocházejí přímo z databáze řízení o přihláškách Úřadu průmyslového vlastnictví. Je zde mimo jiné možné zjistit, zda a za který rok byly postupně placeny udržovací poplatky.

 

Obr. 6 Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví. Dostupné z: http://www.upv.cz

Obr. 6 Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví. Dostupné z: http://www.upv.cz

Podíváme-li se na detailní záznam některého dokumentu v hitlistu výše uvedené rešerše (např. přihláška č. 1999-3591), zjistíme, že se skutečně jedná o platný dokument v poshovovací lhůtě a naposled byl zaplacen poplatek za 14. rok udržování patentu v platnosti. Další informace o řízení je možné získat kliknutím na odkaz "Přehled položek řízení". Stejný dokument zkusíme prověřit v databázi Espacenet, kde by k němu měla být k dispozici informace o právním stavu z databáze INPADOC, kam jsou česká data také zasílána. Prostřednictvím např. Smart search zadáme dotaz ap=CZ19993591 a po provedení rešerše zobrazíme bibliografický záznam. Kliknutím na záložku INPADOC legal status se zobrazí záznam k přihlášce, o kterou se právě zajímáme (viz obr. 7). V tomto případě získáváme pouze velmi stručný záznam s jediným kódem, a to PD00 (Pending as of 2000-06-30). Z uvedeného je zřejmé, že alespoň v případě českých patentových dokumentů má uživatel možnost získat mnohem více údajů z národního rejstříku než z databáze INPADOC. S takovou možností je třeba vždy počítat, proto by uživatel měl vždy prověřit více než jeden zdroj.

 

Obr. 7 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Obr. 7 Zdroj: Evropský patentový úřad. Dostupné z: http://www.epo.org

Závěr

Nejpřesnějším a právně závazným zdrojem informace o právním stavu dokumentu je úřední výpis z rejstříku, který za poplatek veškeré patentové a známkové úřady vydávají a za další poplatek jej jsou někteří patentoví zástupci ochotni obstarat. Na závěr je třeba znovu zdůraznit, že právní stav je stavem dynamickým, tj. velmi proměnlivým. Ještě včera platný patent může být dnes zrušen, užitný vzor vymazán. V případě podezřelých okolností je proto třeba být ostražití a pokud možno pracovat s úředními informacemi, jejichž datum je alespoň relativně aktuální. Kvalita a rychlost informací o právním stavu nejen patentových, ale i dalších průmyslově právních dokumentů ve volně přístupných databázích se bude jistě i nadále zlepšovat, přesto sjednotit formáty dat a právní události bude velmi obtížné.

 


Poznámky

1 Text je výstupem grantové podpory Metropolitní univerzity Praha č. KPV/16/2013.

2 Vlastník patentu má výlučné právo vynález využívat nebo poskytnout jiným osobám, např. formou licence, souhlas k jeho využívání. Bez jeho souhlasu nesmí nikdo jiný vyrábět ani uvádět na trh patentovaný výrobek nebo produkt, který byl vyroben patentově chráněným postupem.

3 Patentovou rodinu představuje soubor zveřejněných patentových přihlášek a udělených patentů vztahujících se k jednomu vynálezu či skupině vynálezů, které mají alespoň jedno společné právo přednosti v různých zemích. Z výsledků rešerše na patentovou rodinu lze zjistit, ve kterých zemích bylo dané technické řešení přihlášeno k patentové ochraně případně, kde již patentová ochrana platí nebo zanikla.

4 Jedná se o mezinárodní čísla bibliografických údajů na titulních stranách patentových dokumentů, jako jsou např. jména původců a přihlašovatelů, datum přihlášení nebo zveřejnění atd.

5 Např. oznámení, že přihláška podaná na základě Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty – PCT), může být následováno oznámením o udělení, protože úkony učiněné v mezidobí a týkající se přijetí zpožděného vstupu do národní fáze a následný průzkum nebyly ještě zaznamenány (viz Pravidlo 49.6 PCT. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/mezinarodni-smlouvy-spravovane-wipo.html).

6 ADAMS, Stephen R. Information sources in patents. 3rd completely rev. ed. Boston: De Gruyter Saur, 2012, p. 251–252.

7 Srov. Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy/mezinarodni/evropska-patentova-umluva-(epc).html.

8 Viz Evaluation of WIPO Survey on Availability of Patent Legal Status Data. Dostupné z: http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/legal_status/docs/evaluation_questionnaire_ls.pdf) a Statistical Summary of WIPO Questionnaire on Availability of Patent Legal Status Data (dostupné z: http://www.wipo.int/export/sites/www/patentscope/en/programs/legal_status/docs/statistical_summary_questionnaire_ls.pdf).

9 Viz Open Patent Services. Dostupné z: http://www.epo.org/searching/free/ops.html.

10 Viz Content and Coverage of the INPADOC legal status file. Dostupné z: http://www.epo.org/searching/data/data/tables/weekly.html.

11 Viz Legal status codes in English. Dostupné z: http://www.epo.org/searching/data/data/tables/weekly.html.

12 High-quality legal status data on patents is a must for business. Patent Information News. 2013, No. 4, p. 4–5. ISSN 1024-6673. Dostupné z: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/16ACFD948853BC43C1257C43004C55A4/$File/PIN_0413_EN.pdf.

13 Viz Register events. Dostupné z: www.epo.org/registeralert_events. (Jedná se o seznam událostí, po nichž následuje upozornění.)

14 Viz List of legal events. Dostupné z: https://register.epo.org/help?lng=en&topic=legalevents.

15 Při federovaném vyhledávání je prostřednictvím jednoho dotazu prohledáváno více online databází – registrů současně; pro koncového uživatele systém vygeneruje jednu stránku obsahující výsledky hledání ze všech napojených zdrojů.

16 Offering more reliable legal status information with a single click. Patent Information News. 2013, No. 2, p. 4. ISSN 1024-6673. Dostupné z: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56B4E29D008538E9C1257B8D0058BD48/$FILE/Patentinfo_News_0213_en.pdf.

17 Srov. Patent Translate. Dostupné z: http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html.

18 Tzv. Cooperative Patent Classification (CPC) – patentové třídění, které bylo vyvinuto ve spolupráci EPO a USPTO. Vychází z třídění EPO – tzv. ECLA a Mezinárodního patentového třídění (viz např. Cooperative Patent Classification. Dostupné z: http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html).

19 Zkratkou EP jsou označovány patentové přihlášky a patenty udělované na základě Úmluvy o udělování evropských patentů.

20 Jako Euro-PCT jsou označovány tzv. mezinárodní patentové přihlášky podané na základě Smlouvy o patentové spolupráci s určením evropského patentu.

21 Viz Databáze patentů a užitných vzorů: Help. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html.

22 Pokud není udržovací poplatek zaplacen v zákonem stanovené lhůtě, může být zaplacen ještě v další šestiměsíční tzv. poshovovací lhůtě, a to ve dvojnásobné výši.

23 Jde o stav, kdy se dokument nachází v mezidobí, kdy marně uplynula šestiměsíční lhůta pro zaplacení udržovacího poplatku a zánik dokumentu dosud nebyl v databázi vyznačen. V tomto období ještě může přijít příslušná platba, která sice byla provedena v poshovovací lhůtě, ale např. z technických důvodů v ní nebyla doručena.

 


 

Použité zdroje:

ADAMS, Stephen R. Information sources in patents. 3rd completely rev. ed. Boston: De Gruyter Saur, 2012, xxiii, 333 p. ISBN 978-3-11-023511-1.

Direct links from Espacenet to national patent registers. Patent Information News. 2013, No. 1, p. 4. ISSN 1024-6673. Dostupné z: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0CA3C8BF2657D487C1257B2E00547B46/$File/Patentinfo_News_0113_en.pdf.

High-quality legal status data on patents is a must for business. Patent Information News. 2013, No. 4, p. 4–5. ISSN 1024-6673. Dostupné z: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/16ACFD948853BC43C1257C43004C55A4/$File/PIN_0413_EN.pdf.

More countries, more data, more to do. Patent Information News. 2013, No. 3, p. 4. ISSN 1024-6673. Dostupné z: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/5DDD822B20E4B011C1257BE9002B2CE6/$File/patent_information_news_0313_en.pdf.

Offering more reliable legal status information with a single click. Patent Information News. 2013, No. 2, p. 4. ISSN 1024-6673. Dostupné z: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56B4E29D008538E9C1257B8D0058BD48/$FILE/Patentinfo_News_0213_en.pdf.

WHITMAN, Kristin. Be a patent legal status search expert! In: The Intellogist Blog [online]. 2013-09-16 [cit. 2014-01-07]. Dostupné z: http://intellogist.wordpress.com/2013/09/16/be-a-patent-legal-status-search-expert/.

 

CITACE:

Churáčková, Hana. Zdroje informací o právním stavu patentů. Knihovna [online]. 2014, roč. 25, č. 1, s. 84-98 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna141/141084.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |