|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2010, ročník 21, číslo 1,  s.  96-97


 

SABOV, Petr a kol. Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku, III. zväzok  [Průvodce po historických knihovnách na Slovensku. Svazek III.]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. 111 s. ISBN 978-80-89301-44-7.

Informační materiály určené veřejnosti i odborníkům na staré tisky v komplexu o historických knihovnách na Slovensku rozšířila publikace vydaná Slovenskou národní knihovnou v Martině v roce 2009. Jde již o třetí svazek vhodně nazvaný "Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku". Předchozí dva svazky "Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku" byly publikovány v roce 2001 a 2004. Kolektiv autorů pod vedením Mgr. Petra Sabova, Ph.D., ředitele odboru historických knižních dokumentů a FSR SNK Martin, zpracoval 25 historických knihoven – rodových, šlechtických, spolkových, školních, církevních i soukromých knihoven jednotlivých osobností.

Jistě je přínosné, že intenzivně narůstá zájem o historické knihovny a jejich knižní fondy, které v důsledku různých důvodů (časových, společenských i finančních) přestaly existovat jako jeden knihovní celek a došlo k rozptýlení jejich fondů do různých míst. Tím, že, dle názoru Petra Sabova, došlo v minulosti k rozptýlení těchto často unikátních i historicky významných fondů knihoven, se výrazně změnila podoba těchto knihoven. Došlo k zániku identifikačních systémů a také ke ztrátě cenného a rozsáhlého informačního potenciálu. Jistě je však důležité, že je možné na základě právní opory, ve znění Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, realizovat zápis těchto unikátních knihovních celků – historických památek, do ústředního seznamu historických knihovních dokumentů a fondů. S tím též souvisí i ochrana, zabezpečení, uchování a zajištění stavu těchto fondů, jak z hlediska odborného přístupu, tak finančního.

Vytvoření zmíněného souboru historických knihoven a jejich fondů je jistě dokladem zájmu o knihovny, které by v krátké době již velmi těžko bylo možné kompletovat, odborně zpracovat a zpřístupnit pro odbornou i laickou veřejnost. Ve třetím svazku Sprievodca je věnována pozornost členu řádu františkánů, který působil v Hlohovci, Kremnici, Novém Městě nad Váhom, a především významné osobnosti – malíři, restaurátorovi a také tvůrci osobní knihovny – františkánu Konrádu Švestkovi (zpracoval P. Sabov). K církevním knihovnám zařazeným do zmíněného celku patří ještě několik historických knihoven: např. soubor knih Viliama Rappensbergera, teologa a piaristy, který působil i jako profesor přírodních věd na církevních středních školách. I přesto, že se ve fondech Slovenské národné knižnice v Martině dochovalo jen torzo této knihovny, je důležitým svědectvím jeho snah posledních desetiletí 19. století a počátku 20. století o systematické vybudování vlastní knihovny. Ještě k této skupině knihoven patří: Knihovna bratislavských kapucínů (P. Miklovič), Seniorátná knihovna ECAV v Trenčíně (I. Zmeták), Knihovna Římskokatolického farního úřadu z Kovariec, Blahovská seniorátná knihovna a Knihovna Evangelického církevního sboru v Gelnici.

Podstatnou část tvoří i historické knihovny šlechtických rodů, jednotlivých šlechticů či majitelů panství.

Např. torzo osobních a rodinných knihoven Ostroluckých – viz Mikuláš Ostrolucký (1867-1947). Tento soubor zaměřený především na cizojazyčnou literaturu v podobě různých učebnic, příruček a slovníků (v latině, maďarštině, němčině), obsahuje i antickou literaturu aj. Knihovna rodiny Sizzo Noris z Adamovských Kochanoviec, která je dokladem šlechtické osvícenecké knihovny s literaturou zaměřenou na středoevropskou literaturu, obsahuje tisky maďarské, rakouské, ale i chorvatské a slovinské a také určitý počet cestopisů aj. (A. Krištofová). Svědectví o zájmu šlechtičen o knihy a vytvoření vlastní osobní knihovny podává text "Knihovna Irmy von Friesenhof". Zakladatelka knihovny Irma von Friesenhof (1848-1930) navázala na rodinnou tradici. Po sňatku s G. Friesenhofem se věnovala vytvoření knihovny německé klasické literatury. Tato knihovna byla ve většině dochovaná ve Státním archivu v Trenčíně a část knihovny byla nalezena v tzv. Vodním hradě rodiny Simonyiovců (rodu, ze kterého Irma von Friesenhof pocházela).

PhDr. Vincenc Streit

 

 

CITACE:

Streit, Vincenc. SABOV, Petr a kol. Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku, III. zväzok [Průvodce po historických knihovnách na Slovensku. Svazek III.]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009. Knihovna [online]. 2010, roč. 21, č. 1, s. 96-97 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna101/10196.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |