|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2008, ročník 19, číslo 1,  s.  103-111


 

"Katalog v digitální podobě"

 

Hana Vodičková
e-mail: vodickova.hana@seznam.cz

 

Příspěvek k metodice terminologické práce na konkrétním příkladu

V souvislosti s vytvářením katalogů pomocí počítačů lze excerpcemi v naší domácí odborné literatuře zjistit, že v českých textech existují, vyskytují se, ať už běžně nebo ojediněle, následující označení, termíny pro katalogy v digitální podobě: katalog automatizovaný, dialogový, elektronický, interaktivní, naskenovaný, obrazový, offline,online,prohlížecí (uspořádáno abecedně, celkem 8 termínů či polotermínů, výrazů).

K ujasnění si těchto termínů je třeba pochopit pojmy těmito termíny označené, oddělit synonyma, vytvořit pojmovou hierarchii včetně zařazení synonym a posoudit kvalitu termínů (požadované vlastnosti, jazyková kvalita, četnost výskytu).

Této činnosti však musí předcházet co nejširší excerpce z originálních textů v našem jazyce i z příručkových děl našich i zahraničních. Není-li excerpce souvisejících termínů a jimi označených pojmů důkladná, co nejširší, nelze odpovědně stanovit vzájemné vztahy mezi nimi, a tedy i synonyma, klasifi
kaci termínů, a tím ani vytvořit pojmovou hierarchii.

Na tomto základě lze pak navrhnout, které termíny či polotermíny s jejich výklady je vhodné nově zařadit do terminologické databáze (TD) Národní knihovny ČR, které nové termíny či polotermíny případně zatím odložit a u kterých termínů, do TD už zařazených, pozměnit či zcela změnit jejich definici2.

Při srovnávací analýze domácích a cizojazyčných terminologických výkladových slovníků zjišťujeme,

– zda se v nich výše uvedené termíny či polotermíny a jejich jinojazyčné ekvivalenty vyskytují či nikoli, vždy však nemusíme nalézat odpovídající termíny,

– co který termín vyjadřuje, k jakému pojmu se váže,

– jaká je definice/výklad pojmů značených příslušnými termíny,

– patří-li k sobě některé termíny a jejich definice více a některé méně,tj.v jakém jsou vztahu navzájem,

– jsou-li už předem některé termíny uvedeny jako synonyma a které.

Vše zjištěné porovnáváme, hledáme společné znaky i rozdílné příznaky v charakteristice pojmů, tj. v jejich definicích a také porovnáváme se svou představou a svým pojetím daného pojmu. Vyvodíme závěr, zda vyhledané termíny a jimi označované pojmy můžeme začít řešit a spět ke konečnému výsledku.

I. Analýza

1. Český tištěný slovník vydaný v roce 2006 (18)1

V tomto slovníku existuje termín automatizovaný katalog s odkazem na elektronický katalog, u něhož je definice ("Katalog obsahující záznamy ve strojem čitelné podobě").

Dialogový jako adjektivum vůbec není zařazeno. Nevyskytuje se termín digitální katalog ani interaktivní katalog, ale je interaktivní informační zdroj ("Zdroj umožňující aktivní účast uživatele, který v reálném čase prostřednictvím zpětné vazby ovlivňuje chování a výstupy informačního zdroje (např. zadávání požadavků formát zobrazení apod.)".

U termínu kompaktní disk je jako příklad uveden interaktivní CD.

Dále: nevyskytuje se naskenovaný katalog, obrazový katalog, prohlížecí katalog,

offline jako adjektivum vůbec není použito.

Je zařazen termín online katalog s definicí ("Elektronický katalog přístupný prostřednictvím počítačové sítě, např. internetu").

Pozn.: Elektronický katalog je zde zřejmě chápán jako nadřazený pojem; existuje tudíž také jiný druh elektronického katalogu, např. který není přístupný prostřednictvím počítačové sítě?

2. CD-ROM 2006 (7)

Obsahuje navíc oproti tištěné verzi adjektivum dialogový ve spojení dialogový zdroj

s odkazem na online zdroj, angl. interactive resource a s definicí ("Informační zdroj umožňující získat požadovanou informaci přímou interaktivní komunikací v reálném čase, přičemž tato komunikace se uskutečňuje prostřednictvím počítačové či telekomunikační sítě. Opakem je offline nebo dávkový přístup ke zdroji.")

Pozn.: Online je zde zřejmě totéž co dialogový a interaktivní.

Shodně s tištěnou verzí je zařazen elektronický katalog, též automatizovaný katalog (výklad je stejný jako v tištěné verzi, angl. electronic catalogue, machine readable catalogue) a online katalog (výklad stejný jako v tištěné verzi).

Nevyskytuje se dialogový katalog, digitální katalog, interaktivní katalog, naskenovaný katalog, obrazový katalog, offline katalog ani prohlížecí katalog.

3. Katuščák aj. 1998 (10)

Ve slovníku se vyskytuje pouze online katalog ("Typ katalógu využívaný pri automatizovanom zpracovaní, pri ktorom sa záznam dokumentu zobrazuje na obrazovke a možno v ňom vyhladávať v dialogovom režime na základe viacerých selekčných údajov, viz čitatel'ský online katalog".)

Nevyskytuje se dialogový katalog, interaktivní katalog, naskenovaný katalog ani elektronický katalog, je pouze elektronická knižnica.

4. Keenan-Johnston 2000 (11)

V tomto slovníku je zařazen a defi
nován pouze jediný námi hledaný termín,atoonline catalogue ("Up-to-date and complete list of a library's holdings accessible via a computer terminal" – Aktualizovaný a úplný seznam knihovních fondů, přístupný přes počítačový terminál).

Pro další srovnání lze také uvést samostatné adjektivum interactive ("Use of a computer or other device in real time where the user is actively involved in directing of work" – Použití počítače v reálném čase, přičemž uživatel aktivně zasahuje do řízení práce) a offline ("Communication with a computer when the user is not linked to the central processor of that computer" – Komunikace s počítačem, při níž uživatel není napojen na jeho centrální procesor).

Adjektivum elektronický = electronic se vyskytuje jen ve spojení s termíny document, library.

5. Harrod 2005 (6)

Lze jen konstatovat, že žádný z hledaných termínů, tj. dialog catalogue, electronic catalogue, interactive catalogue, online catalogue a další, se v tomto slovníku nevyskytuje a ani u hesla catalogue není zmínka o elektronickém, online atd. katalogu.

6. Reitz 2004 (15)

Zařazen je pouze termín online catalogue ("A library catalogue consisting of a collection of bibliographic records in machine-readable format, maintained on a dedicated computer that provides interrupted interactive access via terminals or workstation in direct, continuous communication with the central computer. Synonymous with OPAC" - Knihovní katalog, sestávající ze souboru bibliografických záznamů ve strojem čitelném formátu, udržovaný na počítači, který zajišťuje přerušovaný interaktivní přístup přes terminály nebo pracovní stanice v přímé, pokračující komunikaci s centrálním počítačem. Synonymum pro OPAC).

Samostatné adjektivum offline je vysvětleno jako "Automated service that is not connected to a network, for example isolated PC with CD-ROM or intranet not connected to a internet". (Automatizovaná služba nenapojená na síť, např. izolovaný PC s CD-ROMem nebo intranet nespojený s internetem.)

7. Sauppe 2003 (16)

Jde o dvoujazyčný německo-anglický slovník3, v jehož německé části se vyskytuje Online Benutzerkatalog, viz anglicky OPAC, a Online-Katalog viz anglicky online catalogue.

Adjektivum dialogový se vyskytuje např. ve spojení Dialogdatenverarbeitung (anglicky interactive data processing), Dialogsprache (anglicky conversational language, dialog language).

Z dalších nás zajímajících adjektiv nalezneme Offline-Verarbeitung (viz anglicky offline processing), adjektivum elektronický pouze ve spojení elektronisches Buch.

8. Bibliotečnaja enciklopedija 2007 (3)

V samostatném hesle o knihovním katalogu ("bibliotečnyj katalog") najdeme část s následujícím výkladem: "Mašinočitajemyj katalog možet funkcionirovat' v real'nom režime vremeni – on-line, ili v režime off-line.V poslednem slučuje poisk ve detsja vo graničennom masive dannych, zafiksirovannom napr.na optičeskom diske.Častnym slučajem mašinočitajemogo kataloga javljajetsja elektronnyj katalog" (Strojem čitelný katalog může pracovat v reálném čase – online nebo v režimu offline. V posledním případě se vyhledávání provádí v ohraničeném souboru dat, který je uložen např. na optickém disku. Zvláštním případem strojem čitelného katalogu je elektronický katalog.)

Samostatné encyklopedické heslo o elektronickém katalogu obsahuje tuto definici. "Elektronnyj katalog (EK): bibliotečnyj katalog v mašinočitajemoj forme, rabotajuščij v real'nom režime vremeni, predostavlennyj lokal'nym i udalennym pol'zovateljam biblioteki. EK – osnovnaja podsistema avtomatizirovannoj informacionno-bibliotečnoj sistemy i spravočno-bibliografičeskogo apparata biblioteki. Sinonim–mašinočitajemyj katalog. EK, kotoryje predostavljajutsja čitateljam i abonentam bibliotek v udalennom interaktivnom (dialogovom) režime, v zarubežnych bibliotekach polučili naimenovanije OPAC – katalog publičnogo dostupa v režime online" (Elektronický katalog je knihovní katalog ve strojem čitelné formě, pracující v reálném čase, určený místním i dálkovým uživatelům knihovny. EK – základní subsystém automatizovaného knihovního systému i bibliografickéhoaparátuknihovny.Synonymum–strojemčitelnýkatalog.EK,kteréjsouurčeny čtenářům i abonentům knihovny v dálkovém interaktivním (dialogovém) režimu, se v zahraničních knihovnách nazývají OPAC – online veřejně přístupný katalog.)

9. Vorojskij 2001 (17)

Slovník definuje pouze termín elektronnyj katalog ("Bibliotečnyj katalog realizirovannyj v mašinočitajemoj forme" – Knihovní katalog ve strojem čitelné podobě).

Adjektiva dialogovyj, interaktivnyj, onlajn se vyskytují ve spojení:

dialogovaja (interaktivnaja, onlajnovaja) sistema, jsou tedy chápána jako synonyma.

10. Leončykaj 2003 (13)

Autor obdobně defi
nujepouzetermínelektronnyj katalog ("Bibliotečnyj katalog v mašinočitajemoj forme, rabotajet v real'nom režime vremeni" – Knihovní katalog ve strojem čitelné podobě, který pracuje v reálném čase).

11. Bojar 2002 (4)

Polská autorka uvádí pro nás zajímavé tři termíny:

- katalog zautomatyzowany ("W opozicji do katalogu manualnego – katalogi zautomatyzowane dzieli się na katalogi małej mechanizacji – np. karty dziurkowane, i katalogi komputerowe" – Na rozdíl od manuálního katalogu se automatizované katalogy dělí na katalogy malé mechanizace, např. děrované štítky, a na katalogy počítačové")

Pozn.: Katalog automatizovaný autorka chápe jako nadřazený pojem, jak je zřejmé i z dalšího textu.

- katalog komputerowy – doslova katalog počítačový ("Katalog zautomatyzowany tworzony i/lub wykorzystywany przi użyciju sprzętu komputerowego i oprogramovania" – Automatizovaný katalog tvořený a/nebo využívaný pomocí počítače)

- katalog online, OPAC – ("Katalog komputerowy działający w sisteme informacyjno-wyszukiwawczym online" – Počítačový katalog v online systému vyhledávání).

Pozn.: Katalog počítačový, v češtině elektronický katalog, je zde pojat jako nadřazený pojem pro online katalog.

II. Vyhodnocení

Uvedenou analýzou poznáme, které termíny se nejvíce vyskytují a v jakém jsou vztahu navzájem, zda k sobě některé termíny a pojmy patří více a některé méně. Jsou-li excerpce neúplné, a tudíž v nich chybějí některé termíny a jimi označené pojmy, pak jejich klasifikace nemusí být v pořádku a hierarchie pojmů může být chybná,počínajetím,cose považuje za nadřazený pojem a co jsou pojmy a termíny podřazené.

1/ Pokud jde o adjektiva dialogový, interaktivní a online, všechna shodně vyjadřují skutečnost, že umožňují aktivní účast uživatele. Podle Nového akademického slovníku cizích slov (14) "dialogový režim je typ provozu výpočetního systému, který účastníkovi umožňuje vyměňovat si s počítačem přímo otázky a odpovědi" (str. 171).

Adjektivum interaktivní pak ve výpočetní technice znamená, že "umožňuje uživateli aktivní účast při práci s programem (viz učební program); též interaktivní média" (tamtéž str. 356). Není zde však řečeno, o jak příbuzné či dokonce synonymní výrazy zde jde, zřejmá je tu nekoordinovaná práce více autorů.

Všechna uvedená adjektiva jsou ve spojení s katalogem často užívána. Katalog dialogový a interaktivní – z mého pohledu lépe v pořadí interaktivní a dialogový - lze s jistotou považovat za synonyma, jak vyplývá z předchozí analýzy.

2/ Pokud však jde o adjektivum online ve spojení s katalogem, je nutno podle mého názoru posuzovat je společně s adjektivem offline, neboť jde zde o různé typy přístupu k počítači z technického hlediska.

Tak to činí i International encyclopedia of information and library science (8), podle níž "online znamená přístup k počítačovému systému prostřednictvím komunikačních linek" "na rozdíl od přístupu k informacím na papíru, CD-ROMu nebo v jiné formě, kde originál má v rukou uživatel" (str. 465).

Podle Nového akademického slovníku (14) online znamená "přímo, aktuálně, aktivně propojený s řídicím systémem, spřažený" (str. 572), podle Dictionary of information technology (5) jde o "terminál spojený s centrálním procesorem a pracující pod jeho kontrolou" (str. 271). Jde tedy o počítač v síti s možností stálé aktualizace dat.

Offline pak znamená "aktivně, aktuálně nepropojený s řídicím systémem, nepřipravený předávat a přijímat data, nespřažený" (Nový akademický slovník cizích slov str. 567). Podle Keenan-Johnston (11) offline je "komunikace s počítačem, při níž uživatel není přímo napojen na jeho centrální procesor" (str. 181). Podle M. Reitze (15) jde "o automatizovanou službu nenapojenou na síť, např. izolovaný PC s bibliografickými databázeminaCD-ROMu, nebo intranet nespojený s internetem" (str. 496). Jde tedy o počítač mimo síť, data jsou na fyzickém nosiči.

Interaktivní dialogový katalog může tedy být jak online, tak offline.

3/ Termín naskenovaný katalog (původně lístkový katalog jako předloha), též prohlížecí a obrazový katalog, ve kterém nutno listovat jako v lístkovém katalogu, se ve slovnících podle mých zjištění nevyskytuje.

4/ K českému termínu elektronický katalog, v českém slovníku (7, 18) též automatizovaný katalog (v polštině katalog komputerowy, katalog zautomatyzowany, který však má oproti češtině širší význam, v ruštině elektronnyj katalog, v angličtině computerized catalogue, slovensky komputerizovaný katalóg (9, str. 171)), též ve strojem čitelné formě (anglicky machine readable catalogue, rusky mašinočitajemyj katalog) je nutno připojit následující citace.

Podle International encyclopedia of information and library science (8) "po mikrofišových a mikrofilmových katalozích přicházejí katalogy v elektronické formě.Větší část z nich jsou katalogy OPAC, avšak jejich nosičem může být magnetické nebo křemíkové paměťové médium" (str. 60).

"Elektronický ve výpoč. technice: vztahující se k elektronickému zpracování, uložení a přenosu dat prostřednictvím počítačů" (Nový akademický slovník cizích slov str. 203, (14)).

Lze tedy konstatovat, že strojem čitelný katalog se dnes přesněji označuje jako elektronický katalog. V jakém je vztahu k ostatním termínům? Vlastně všechny výše uvedené druhy katalogů jsou katalogy elektronické, elektronický katalog lze považovat za nadřazený pojem.

III. Pojmová hierarchie

Máme-li uvedené termíny již spojeny do skupin podle blízkosti významu, dle příbuznosti, můžeme přistoupit k vytvoření pojmové hierarchie:

- nadřazený pojem:

elektronický* katalog se synonymy automatizovaný, strojem čitelný katalog

- dle funkce pro uživatele lze odlišit elektronický katalog:

interaktivní** se synonymem dialogový**

naskenovaný se synonymy prohlížecí, obrazový

- podle technického hlediska rozlišujeme:

online*** katalog a offline katalog

Na otázku, zda mezi uvedenými termíny jsou hovorové výrazy a přímo netermíny, lze odpovědět asi takto:

Výraz strojem čitelný a ve strojem čitelné formě nezní jako kvalitní termín, spíše vytváří dojem, že jde o zjednodušený výklad termínu.

Naskenovaný katalog jako český termín se zdá jako málo vhodný (předpona a přípona k cizímu základu), zní spíše hovorově, ale na druhou stranu je to termín běžně užívaný, významově průzračný, jednoznačný, zapadá do systému příbuzných termínů.

Obrazový katalog, prohlížecí katalog: oba výrazy jsou zřídka používány.

Mezi uvedenými termíny jsou zřejmá synonyma, u nichž je třeba charakterizovat jejich terminologickou kvalitu. Konkrétní návrh pro českou databázi:

- elektronický katalog

zast. automatizovaný katalog – termín z doby počátků automatizace (číslicové počítače), zast. strojem čitelný katalog – vzhledem k cizojazyčným ekvivalentům ponechat; vyřadit: katalog ve strojem čitelné formě

- interaktivní katalog

též dialogový katalog

- naskenovaný katalog, zř. prohlížecí katalog; zř. obrazový katalog

- online katalog bez synonym

- offlinekatalog bez synonym.

IV. Návrhy na doplňky a změny v terminologické databázi Národní knihovny ČR

elektronický katalog

zast. automatizovaný katalog, zast. strojem čitelný katalog

Knihovní katalog ve strojem čitelném formátu. Může pracovat v režimu online nebo offline.Jeurčenmístními dálkovým uživatelům knihovny.

[změna definice]

online katalog

Elektronický katalog, pracující v reálném čase za pomoci terminálu připojeného na řídicí systém buď v dialogovém režimu (interaktivní katalog) nebo bez možnosti dialogu

s databází, tj. bez možnosti přijímat a předávat data (např. naskenovaný katalog). Je určen místním i dálkovým uživatelům knihovny. Umožňuje vyhledávat dokumenty na základě více selekčních údajů, popř. jejich kombinace.

[změna definice]

interaktivní katalog

též dialogový katalog

Elektronický katalog umožňující aktivní účast uživatele, který v reálném, tj. právě plynoucím čase, prostřednictvím zpětné vazby ovlivňuje chování a výstupy z počítače (formát zobrazení, zadávání požadavků aj.).

[nově zařazený termín]

naskenovaný katalog

zř. prohlížecí katalog, zř. obrazový katalog

Elektronický katalog, obsahující kopie záznamů už dříve existujícího lístkového, např. generálního katalogu. Vyhledávání probíhá stejně jako u klasického katalogu, tj. v postupu abeceda, písmeno v abecedě, autor v rámci písmene dle abecedního pořadí, dílo. Neumožňuje uživateli dialog s danou databází.

[nově zařazený termín]

offline katalog

Elektronický katalog uložený např. na optickém disku v počítači, nespojeném s řídicím systémem. Pracuje v reálném čase buď v dialogovém režimu (interaktivní katalog) nebo bez možnosti dialogu s databází, tj. bez možnosti přijímat a předávat data (naskenovaný katalog).

[nově zařazený termín]

Poznámka k cizojazyčným ekvivalentům

Ve sledovaných cizích jazycích jsou běžné tyto termíny:

Pro online katalog: v angličtině online catalogue, v němčině Online-Katalog, obdobně ve slovenštině a polštině.

Pro elektronický katalog: ve slovenštině komputerizovaný katalóg, v polštině katalog komputerowy, katalog zautomatyzowany, který však má oproti češtině širší význam, v ruštině, běloruštině elektronnyj katalog, mašinočitajemyj katalog, v srbštině elektronski katalog, v angličtině machine readable catalogue, computerized catalogue.

 

Literatura

1/ Akademický slovník cizích slov. I. Díl A-K. Kolektiv autorů pod vedením V. Petráčkové a J. Krause. Praha : Academia, 1995. 445 s. ISBN 80-200-0523-4.

2/ BERNDT, M.; TAIT, E. Entschuldigung, wo sind die Bücher? Deutsch-italienischer Sprachführer für Bibliothekare und Benutzer. Bozen : Europäische Akademie, 2004. xi, 221 s. ISBN 88-88906-13-4.

3/ Bibliotečnaja enciklopedija. Moskva : Paškov dom, 2007. 1299 s. ISBN 5-7510-0290-3.

4/ BOJAR, B. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systémów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. 363 s. ISBN 83-87629-84-7.

5/ COLLIN, S. M. H. Dictionary of information technology. 3. ed. London : Collin Publishing, 2002. 420 s. ISBN 1-901659-55-0.

6/ Harrod's library glossary : and reference book. Comp. by Ray Prytherch. Aldershot : Ashgate, 2005. xi, 753 s. ISBN 0-7546-4038-8.

7/ JIRÁT, J.; NIČ, M.; ZNAMENÁČEK, J.; KOŠATA, B. Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník : elektronická interaktivní verze. Verze 1.0. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, Národní knihovna ČR. Knihovnický institut, 2006. 1 CD-ROM. Dostupný též na: http://vydavatelstvi.vscht.cz.

8/ International encyclopedia of information and library science. Ed. by J. Feather and P. Sturges. London : Routledge, 2003. xxxii, 688 s. ISBN 0-415-25901-0.

9/ KANIĆ, I. English-Slovak dictionary of library terminology. Slovac version by A. Androvič, M. Hlavatá, J. Majerová, T. Popová. Bratislava : Univerzitná knižnica, 1999. 223 s. ISBN 80-85170-53-1.

10/ KATUŠČÁK, D.; MATTHAEIDESOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník : odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1998. 375 s. ISBN 80-08-02818-1.

11/ KEENAN, S; JOHNSTON, C. Consize dictionary of library and information science. 2. ed. London : Bowker, 2000. x, 265 s. ISBN 1-85739-251-5.

12/ KOVAČEVIĆ, L.; INJAC, V.; BEGENIŠIĆ, D. Bibliokarski terminološki rečnik : englesko-srpski, srpsko-engleski. Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2004. 646 s. ISBN 86-7035-107-2.

13/ LEONČYKAJ, V. Je.; DZJAMEŠKA, L. A.; SAMATYJA, R. I. Tlumačal'ny sloŭnik biblijatečnych i biblijagrafi
českichterminaŭ
. Minsk : Vyšejšaja škola, 2003. 222 s. ISBN 985-06-0872-2.

14/ Nový akademický slovník cizích slov. Kolektiv autorů pod vedením J. Krause. Praha : Academia, 2005. 879 s. ISBN 80-200-1351-2.

15/ REITZ, J. M. Dictionary for library and information science. Westport : Libraries UNLIMITED, 2004. x, 788 s. ISBN 1-56308-962-9.

16/ SAUPPE, E. Dictionary of librarianship : including a selection from the terminology of information science, bibliology, reprography, higher education, and data processing : German - English, English - German. 3. rev. and enlard. ed. München : Saur, 2003. xix, 524 s. ISBN 3-598-11550-4.

17/ VOROJSKIJ, F. S. Informatika : novyj sistematizirovannyj tolkovyj slovar'– spravočnik : vvodnyj kurs po informatike i vyčislitel'noj technike v terminach. 2. pererab. i dopol. izd. Moskva : Libereja, 2001. 535 s. ISBN 5-85129-134-6.

18/ Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví : výběr z hesel v databázi TDKIV. 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Národní knihovna ČR. Knihovnický institut, 2006. 161 s. + 1 CD-ROM. ISBN 80-7080-599-4.

Dovětek autorky:

1. Děkuji všem odborným pracovníkům, kteří byli ochotni se mnou diskutovat o vzniklých otázkách a snažili se doložit používané výrazy v současném živém jazyce.

2. Návrhy na doplňky a změny do TDKIV prodiskutovala katalogizační komise SKIP v říjnu 2008.

 

Rozhraní katalogu KDT

 

Rozhraní katalogu KDT

 

 

Poznámky

 

1 Čísla v kulatých závorkách odkazují k seznamu literatury na konci článku.

2 Každé heslo zřejmě zpracoval jiný autor.

3 Tato zjištění jsou důležitá pro pojetí a užití adjektiva interaktivní.

 

* běžněji užívaný termín zejména v češtině, ruštině a v některých dalších slovanských jazycích, je významově průzračný, systémový, mezinárodně srozumitelný, patří tedy do našeho terminologického systému

** dobře srozumitelné adjektivum, často nesprávně užívané jako synonymum pro online katalog

*** běžně užívaný termín ve všech jazycích, avšak významově často nesprávně jen jako interaktivní katalog

 

 

CITACE:

Vodičková, Hana . "Katalog v digitální podobě". Knihovna [online]. 2008, roč. 19, č. 1, s. 103-111 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna81/81103.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |