Logo - Knihovna plus
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2011
Recenzní řízení
Pokyny pro autory
Instrucions for authors
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna plus. 2011, č. 2

tečkaMetavyhledávání a jeho typy – příspěvek k terminologické diskusi [Helena Kučerová]

S nárůstem počtu zdrojů informací dostupných online začali uživatelé vnímat jako problém rozdílná uživatelská rozhraní, autentizační procedury, dotazovací jazyky, prezentační formáty. Model druhé poloviny 20. století, kdy pro ně vyhledávání v odborných online zdrojích zajišťovali profesionální rešeršéři, nahradil všudypřítomný Internet, v jehož prostředí si každý může hledat informace sám. Vpád laiků do oblasti donedávna vyhrazené specialistům způsobil dramatickou změnu požadavků na způsob vyhledávání v online zdrojích – uživatelé vyžadují snadný přístup a simultánní prohledávání všech zdrojů z jednoho místa tak, jak si na něj navykli při vyhledávání v Internetu prostřednictvím Google. Softwarové aplikace a počítačové sítě jim již usnadnily publikování dokumentů, nyní od nich totéž očekávají při vyhledávání informací. Požadované sjednocení způsobu vyhledávání z heterogenních zdrojů má však zároveň zachovat jejich samostatnost a umožnit jim další nezávislý vývoj podporující jejich specifika.  [pokračování...]

tečka Průzkum práce seniorů s počítačem a Internetem  [Kateřina Kamrádková]

ilustračníDemografický vývoj v Evropské unii (včetně České republiky a Finsku) povede ve 21. století k rostoucímu podílu starších osob ve společnosti. Průměrná délka lidského života se díky kvalitnější zdravotní péči a lepším sociálním a společenským podmínkám všeobecně prodlužuje. Společně s poklesem porodnosti jde o fenomén, který se v budoucnosti výrazně projeví ve složení evropské populace. Pokud budou lidé starší 65 let tvořit v roce 2050 30 % evropské populace (Komise, 2006), přestává mít smysl rozlišovat mezi službami a produkty pro seniory a ne-seniory. Všechny by měly vyhovovat i potřebám a omezením spojeným s vyšším věkem. Rozvíjející se informační společnost skýtá na jedné straně neomezené možnosti, na druhé klade velké překážky těm, kteří se s jejími nároky nedovedou vyrovnat. Senioři jsou jednou ze sociálních skupin, jež stojí v postavení znevýhodněných. Změny v podobě elektronizace služeb, vývoje médií a přemisťování informací na Internet mohou být důvodem, proč se velký počet seniorů cítí být (nebo opravdu je) vyloučeno z podílu na dění v současné společnosti. Politiky evropských států si tento problém uvědomují a postupně rozvíjejí koncepce a programy orientované na oblast seniorů a ICT. Ve většině evropských států vznikají iniciativy, jejichž úkolem je osvěta nebo realizace projektů týkajících se začlenění seniorů do informační společnosti.
  [pokračování...]

tečka Elektronické zdroje nepadají z nebe [Štěpánka Žižková]

Celosvětový nárůst objemu digitálních informací se nutně musí odrážet nejen ve způsobu správy dat, ale především ve způsobu jejich dlouhodobého uchování. Praxe ukazuje vzrůstající nepoměr mezi dostupnou kapacitou úložišť a celkovým objemem vznikajících dat. Tento trend jasně ukazuje na vznikající problém, kterému čelíme a budeme čelit i v budoucnu. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k cílené selekci dat. Je třeba rozlišit data, která chceme dlouhodobě ukládat, a data, která necháme navždy zmizet. Další možností, jak cíleně redukovat objem vzniklých digitálních dat, je využití vhodné komprese, což je strategie, které se zde budeme věnovat [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2011, číslo 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

C.E.E.O.L. - databáze článků z odborných periodik

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV