Logo - Knihovna

 

| zpět |

Základní informace

 

Časopis Knihovna – knihovnická revue. Vydavatelem časopisu je vydavatelský odbor Národní knihovny ČR.  Knihovna vychází od roku 1990 a patří mezi tradiční knihovnické časopisy teoretického zaměření. V současnosti vychází dvakrát ročně. Knihovnická revue přináší delší  teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny v zahraničních a mezinárodních projektech. Jako obecný knihovnický časopis přináší  zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru.  Každé číslo rovněž obsahuje Novinky zahraniční literatury – jedná se o anotované abstrakty ze zahraničních  časopisů, které odebírá Knihovna knihovnické literatury Národní knihovny ČR. V každém čísle je publikováno cca 35 abstraktů.

I když je Knihovna – knihovnická revue primárně určena domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít anglických souhrnů a klíčových slov,  které jsou  připojovány k hlavním článkům a studiím.

 

Vychází 2x ročně.

 

Obsah každého čísla je rovněž v jazyce anglickém.

 

Hlavní články uveřejněné v časopise Knihovna – knihovnická revue procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review). Dva recenzenti z oboru vyjadřují své stanovisko o vhodnosti publikování v časopisu. Připomínky recenzentů jsou před publikováním do článku zapracovány. Časopis Knihovna – knihovnická revue  (ISSN 1801-3252) je evidován v České národní bibliografii (spravována Národní knihovnou ČR) a v roce 2009 uzavřela NK ČR licenční smlouvu s EBSCEM, která umožňuje prohledávání obsahu článků KNIHOVNY v zahraničních databázích  LISTA FULL TEXT.

 

Redakce

Předsedkyně: 

PhDr. Bohdana Stoklasová - ředitelka Úseku novodobých fondů a služeb

Odpovědný redaktor:

PhDr. Vít Richter - ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Výkonná redaktorka:

Bc. Alena Kubátová

Členové redakční rady:

PhDr. Hanuš Hemola -  vedoucí Odboru služeb Národní knihovny ČR

Mgr. Adolf Knoll - ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy NK; zástupce generálního ředitele Národní knihovny ČR

PhDr. Anna Machová - Knihovnický institut Národní knihovny ČR

PhDr. Milena Ředinová - vedoucí vydavatelského odboru Národní knihovny České republiky

Externí členové redakční rady:

Mgr. Tomáš Gec  - ředitel Moravské zemské knihovny (http://www.mzk.cz/), Brno; člen Ústřední knihovnické rady, člen odborného poradního orgánu MŠMT v rámci programu INFOZ, člen ediční komise Bulletinu SKIP, člen hodnotitelské komise programu VISK3, člen Rady programu Ministerstva kultury pro hodnocení návrhů projektů ve výzkumu a vývoji k programu č. 2 (DC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů)

PhDr. Iva Horová - ředitelka Knihovny Akademie múzických umění v Praze

Prof. Andrew Lass, M.A., PhD. - profesor antropologie, dějin antropologie, vědy, technologií a teorie organizace se zaměřením na Střední Evropu, Česko a Slovensko

Prof. PhDr. Soňa Makulová. PhD. - vedúca Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

PhDr. Richard Papík, PhD. - ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví

Ing. Martin Svoboda - ředitel Národní technické knihovny

Sylva Šimsová - Information Systems Consultant, Londýn

Kontakt

Veškerou korespondenci adresujte redakci Národní knihovna, Bc. Alena Kubátová, Klementinum 90, 110 00 Praha 1 nebo na její e-mailovou adresu alena.kubatova@nkp.cz

Při veškeré korespondenci uvádějte vždy Vaše kontaktní údaje.

 

Pokyny pro autory

http://knihovna.nkp.cz/pdf/pokyny.pdf

 

| zpět |