Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

téma

informace

informace

informace

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 


 

 

počítadlo

 

Knihovna. 2007, roč. 18 č. 2

tečka Klementinské reformační rukopisy z pohledu světového kulturního dědictví [Renáta Modráková]

Jednou ze sbírek Národní knihovny ČR oceněných v roce 2007 zápisem do seznamu UNESCO Memory of the World je sbírka rukopisů tzv. České reformace, tvořící významnou součást původních fondů jezuitské klementinské knihovny. Tato sbírka je v Národní knihovně ČR (dále NK ČR) spravována oddělením rukopisů a starých tisků, které také připravilo projekt předložený UNESCO k ohodnocení.

Sbírka České reformace obsahuje celkem 321 středověkých a raně novověkých rukopisů, které se přímo vztahují k české fázi evropské reformace. Je to uměle vytvořená sbírka skládající se převážně z husitských rukopisů a rukopisů Jednoty bratrské. Její mimořádný význam tkví v přímé souvislosti s procesy reformace a v důležitosti, kterou pro tento proces má reformace česká. Proto se nejprve zaměřím na stručnou rekapitulaci základních principů, problémů a okolností reformačního procesu. [pokračování...]

tečka Emigrantská periodika ze sbírek Slovanské knihovny a jejich zápis do seznamu UNESCO "Paměť světa" [Lukáš Babka]

Ukrajinský věstníkO vznik sbírky se zasloužila souhra několika časově souběžných, navzájem se doplňujících náhod. Po uchopení moci bolševiky a následném vypuknutí občanské války v Rusku se nově ustavená Československá republika stala místem, do něhož proudilo množství uprchlíků a politických emigrantů ze zaniklé ruské říše. Československo patřilo po celé meziválečné období mezi tři největší světová centra působení této tzv. první vlny ruské emigrace, která zde získávala oficiální zázemí a státní podporu. Na rozdíl například od Berlína, kde nacházeli nový domov především činitelé předrevolučních politických stran, stalo se Československo (a především Praha) útočištěm kulturní elity emigrantské vlny. [pokračování...]

tečka Vysokoškolské vzdělávání v oblasti digitalizace, ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví [Blanka Vorlíčková]

ObrázekPraktické tvorbě elektronických systémů kulturního dědictví se dnes věnují především instituce, které se vždy zabývaly uchováváním a zpřístupňováním svých fondů - knihovny, muzea, archivy. Potřeba či přímo nutnost digitalizovat, a tím zachovat a šířeji zpřístupňovat své sbírky přišla právě ze strany odborníků těchto institucí. Stalo se tak na základě povážlivého stavu některých památek a následků přírodních katastrof a válečných konfliktů. Pro zdárný průběh digitalizačních projektů je třeba především kvalitní vzdělání odborníků, kteří na těchto projektech pracují. [pokračování...]

tečka Rostoucí význam Evropských dokumentačních středisek při budování druhé generace informačních sítí Evropské unie [Jitka Hradilová]

Evropské dokumentační středisko Počátek zakládání Evropských dokumentačních středisek (EDS) Evropskou komisí na vysokých školách spadá do roku 1963, kdy se zpřístupňování publikací z produkce Evropských společenství ukázalo být základním předpokladem rozvoje tzv. evropských studií v členských státech i v rámci mezinárodního akademického společenství. Prostřednictvím evropských studií se studenti i vědečtí pracovníci stávali aktivními účastníky evropského integračního procesu a výzkum v této oblasti napomáhal urychlování tohoto procesu.   [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2007, číslo 1-2

 

rubriky

 

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 

 

Web věnovaný  šumavské německé literatuře (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

 

 
 

Projekt mapující významné stavby města Ústí nad Labem

 

 
 

Čtenářský deník (Český rozhlas) - stahování povinné četby ve formátu MP3  

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek