Logo - Knihovna
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2015
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
About the journal
The editorial staff
Instrucions for authors

The review process
Editorial deadlines 2015
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

Knihovna. 2014, roč. 25, č. 2

tečkaSystémy organizace znalostí a jejich typologie [Eva Bratková, Helena Kučerová]

ilustrační obrázek

Studie předkládá předběžné výsledky výzkumu aktuálního stavu současných systémů organizace znalostí (angl. Knowledge Organization Systems, zkratka KOS; v textu používáme doslovný překlad do češtiny a iniciálovou zkratku SOZ, termín ani jeho zkratka však zatím nejsou součástí české odborné terminologie). Cílem výzkumu, realizova-ného v rámci projektu programu NAKI "Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí", bylo navrh-nout typologii systémů organizace znalostí pro účely jejich popisu a kategorizace v prototypu znalostní báze. Výzkum je metodologicky založen na empirické analýze systémů organizace znalostí, které jsou registrovány v prototypu navrhované znalostní báze.  [pokračování...]

tečka Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze [David Horváth]

ilustrační obrázek

Informační gramotnost je definována Americkou knihovnickou asociací jako "schopnost rozpoznat informační potřebu a tuto informaci být schopen identifikovat, lokalizovat, ohodnotit a následně efektivně využít pro vyřešení problému" . První definici informační gramotnosti poskytl v roce 1974 Paul Zurkowski, který považoval za informačně gramotné jedince ty, kteří byli "připraveni používat informační zdroje při práci a kteří se při řešení problému naučili využívat širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární zdroje".  [pokračování...]

tečka Fenomén i-škol: Historie a současný stav [Michal Lorenz]

ilustrační obrázek

Hnutí označované iSchool nebo i-School movement je původem z USA. Ačkoli se může zdát, že je hnutí záležitostí vzdáleného zahraničí a České republiky se přímo netýká, jeho projevy pronikají do směřování výzkumu a formování vizí oboru informační studia a knihovnictví. Přispívá k profilování studijních programů, jejichž absolventi se stávají součástí trhu práce. Absolventi pak ovlivňují další vývoj informačního prostředí. V příspěvku popisuji vznik a vývoj hnutí a hledám odpověď na otázky: Co je hnutí i-škol? Jakou má strukturu a jak funguje? Jaký úkol si hnutí určilo k naplnění? Ovlivňuje myšlenkové působení hnutí i-škol výzkumné a vzdělávací dění v České republice?   [pokračování...]

tečka Optimalizace standardů pro jmenné bibliografické zpracování monografických elektronických publikací v síti knihoven ČR [Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová]

ilustrační obrázek

V roce 2015 se stanou součástí katalogizační praxe v ČR nová katalogizační pravidla RDA (Resource Description and Access). Článek informuje o změnách v katalogizační politice, analýzách stávající praxe i jednáních pracovních skupin, které vedly ke stanovení metodiky katalogizace podle RDA. Hlavní důraz je kladen na elektronické publikace, jejichž zpracování je předmětem projektu řešeného Národní knihovnou ČR.   [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2015, číslo 1

 

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 
ISSN 1801-5948
 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV

 

 
 
 


 

 

 

počítadlo