|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2005, číslo 1


 

Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

Od října 2005 nabízíme Jednotnou informační bránu (JIB) ve zcela nové podobě. Je postavena na nových verzích nástrojů, které používáme - MetaLib v3 a SFX v3. JIB nyní přináší vylepšené uživatelské rozhraní, které by mělo zajistit snazší a pohodlnější prohledávání katalogů a databází. JIB se nyní rozšiřuje o množství nových informačních zdrojů, přehlednější nabídku přidaných služeb SFX a seznamy dostupných elektronických časopisů. Od února 2006 mají uživatelé k dispozici i nový Info portál JIB.

Po zadání http://www.jib.cz uživatelé přímo vstupují do části Snadné hledání, kde mohou zadat dotaz nebo si vybrat pro práci jinou část Jednotné informační brány. Kdykoliv během práce v JIB se pak mohou po kliknutí na ikonu zámek - obrázek přihlásit a využívat veškeré výhody registrovaného uživatele.

 

JIB - logovací rozhraní


 

Přihlašovací formulář JIB bude v blízké budoucnosti sloužit i pro přistup k oborovým branám Knihovnictví a informační věda (KIV) a Hudba (MUS), které NK ČR ve spolupráci s dalšími institucemi připravuje a které budou provozovány na základě totožných softwarových nástrojů.

 

Základním navigačním prvkem v JIB je lišta, která obsahuje odkazy na všechny části JIB, tj. Snadné hledání, Nalézt zdroje, Profi hledání, Můj prostor a Info portál. Ve druhé úrovni menu se „kontextově“ vždy zobrazuje nabídka pro tu část JIB, s níž uživatel aktuálně pracuje.

Součásti navigační lišty jsou i ikony pro

Snadné hledání

Ve Snadném hledání jsou pro uživatele připraveny 4 skupiny zdrojů (tzv. předvybrané sady). Sady byly vytvořeny na základě praktických zkušeností s využíváním zdrojů a dotazy uživatelů. Změny ve struktuře předvybraných sad je možné provést po vyhodnocení reakcí koncových uživatelů. Registrovaní uživatelé si mohou v rámci Mého prostoru vytvářet vlastní skupiny zdrojů, které pak využívají ve Snadném i Profi hledání.

Po kliknutí na název skupiny se zobrazí přehled zdrojů zařazených do skupiny:

 

Knihy dostupné v ČR Zahraniční knihy
Sady obsahují převážně souborné katalogy, případně katalogy národních a oborových knihoven.
CASLIN - souborný katalog ČR
UK - souborný katalog
SKAT - souborný katalog
MUNI - souborný katalog
VUT Brno - souborný katalog
VŠE - souborný katalog
 
Library of Congress Online Cat
National Library of Canada
BIBSYS - souborný katalog
OLIS - souborný katalog
GBV – souborný katalog
IDS Basel/Bern
IDS NEBIS
IDS St Gallen
IDS Zurich Universitat
National Library of Medicine
 
České články Zahraniční články*
NK - článková bibl. (ANL)
SKAT - články
VK Olomouc - články
KK Karlovy Vary - články
MUNI - články
PubMed
Ebsco - MasterFILE Premier
PQ - ABI/Inform
Ebsco - Academic Search Premier
 

 

* Kromě PubMed jsou všechny článkové databáze z této sady licencované. Přístup je povolen na základě IP adresy počítače, ze kterého uživatel do JIB vstupuje. Sada je nedostupná v případě, že obsahuje více než 70 % licencovaných zdrojů, ke kterým uživatel nemá právo přístupu.

 

Dotaz je ve Snadném hledání možné zadat velmi obecně (Základní hledání) nebo specifikovat v poli autor, název, předmět, rok a ISBN/ISSN (Pokročilé hledání). Uživatel se ve Snadném hledání nemusí rozhodovat, který konkrétní zdroj chce pro svůj dotaz využít, stačí zvolit jednu z nabízených sad. Vyhledávání probíhá ve všech zdrojích zahrnutých do zvolené předvybrané sady. Na rozdíl od Profi hledání nabízí Snadné hledání pouze omezené možnosti při práci s nalezenými výsledky (nelze upřesnit vyhledávání, není možné prohlížet vyhledané záznamy podle jednotlivých zdrojů v předvybrané sadě, pro získání přehledu o dotazech provedených během jednoho přihlášení do JIB je nutné přejít do Profi hledání atd.).

Nalézt zdroje

Nalézt zdroje poskytuje několik možností, jak si vybrat databáze pro vyhledávání. V záložce Název lze listovat zdroji podle abecedy nebo hledat podle jednotlivých slov z názvu. Záložka Vyhledat nabízí jednoduchý formulář pro hledání zdrojů podle jejich názvu, poskytovatele, kategorie, do které je zdroj zařazen, typu zdroje nebo podle libovolného slova z popisu zdroje. Pomocí záložky Kategorie je možné zjistit, jaké zdroje jsou shromážděny v jednotlivých speciálních a předmětových kategoriích.

Zdroje přímo prohledatelné v JIB jsou v části Nalézt zdroje označeny ikonkou JIB -lupa. Ikona JIB - plus slouží k přidání libovolného počtu zdrojů do Mého prostoru. Z takto vybraných zdrojů si uživatel poté vytváří vlastní skupiny zdrojů, které může využít ve Snadném i Profi hledání. Tato služba je dostupná pouze registrovaným uživatelům.

Nové rozdělení zdrojů v předmětových kategoriích JIB

Zdroje v JIB jsou uspořádány do speciálních a předmětových kategorií, se kterými se uživatelé setkávají v částech Nalézt zdroje a Profi hledání. Zdroje shromážděné v jednotlivých předmětových kategoriích jsme nyní pro větší přehlednost rozdělili na oborové a obecné. Mezi obecné zdroje byly zařazeny zejména multidisciplinární licencované zdroje, souborné katalogy a katalogy národních či ústředních oborových knihoven. Katalogy všech knihoven zapojených do JIB uživatelé naleznou v speciálních kategoriích Knihovny v … Do předmětových kategoriích jsou zařazeny jak zdroje prohledatelné, tak zdroje odkazové. Zdroje jsou buď volně přístupné nebo licencované, tzn. že je mohou využívat pouze oprávnění uživatelé.

Pro vyhledávání lze vždy využít zdroje v rámci jedné z podkategorií (Oborové či Obecné) nebo si vybrat ze všech zdrojů obsažených v celé předmětové kategorii (možnost Všechny zdroje).

Přehlednější informace o licencovaných zdrojích

Pomocí dvou ikonek jsou nově označeny licencované zdroje, se kterými uživatel nemá aktuálně oprávnění pracovat. U neregistrovaných uživatelů je to symbol JIB - zámek 3, pro registrované uživatele se používá ikonka JIB - zákaz. Možnost využívání licencovaných zdrojů vždy závisí na IP adrese počítače, ze kterého se uživatel do JIB přihlašuje.

Profi hledání

Rozdíl mezi Profi a Snadným hledáním spočívá především v rozdílném způsobu výběru zdrojů pro vyhledávání, a v rozšířených možnostech při práci s výsledky v Profi hledání.
Pro výběr zdroje slouží v Profi hledání nabídka „Určit zdroj“ v levé části obrazovky. Pomocí rolovacího menu si uživatelé mohou vybrat z několika možností: Moje zdroje (pouze pro registrované uživatele), Předvybrané sady, Kategorie a Vyhledat. Formulář pro zadání dotazu i v Profi hledání nabízí možnost Základního a Pokročilého vyhledávání.

Profi hledání a práce s výsledky

Nalezené výsledky je možné zúžit či rozšířit, pro tuto službu slouží funkce Upřesnit. Novinkou je automatické slučování vyhledaných záznamů. Uživateli jsou zobrazeny jak výsledky pro jednotlivé prohledávané zdroje, tak množina sloučených záznamů s odstraněnými duplicitami. Po dobu maximálně 60 sekund (timeout pro vyhledávání ve zdrojích) tak v rámci systému probíhá souběžně několik činností – navázání kontaktu se zvolenými zdroji, předání dotazu, vyhledání relevantních záznamů, stažení nalezených záznamů a deduplikace. Z tohoto důvodu jsou záznamy ve sloučené množině nabízeny po dávkách. Při prohlížení sloučené množiny je vždy možné kliknutím na odkaz „sloučit další“ stáhnout pro zobrazení další dávku záznamů.

Mezi další novinky patří i ukazatel Shody nalezeného záznamu s dotazem uživatele. Vyhledané záznamy je možné třídit podle několika kritérií, přesnost třídění je závislá na parametrech jednotlivých databází.

Součástí Profi hledání je i přehled předchozích dotazů, registrovaní uživatelé si mohou jednotlivé dotazy uložit pomocí JIB - plus do Mého prostoru >> Historie a zde z nich vytvářet tzv. Avíza (JIB automaticky provádí vybraný dotaz v předem stanovených časových intervalech a zdrojích, informace o výsledcích posílá na zadanou e-mailovou adresu).

Můj prostor

 

Můj prostor nabízí své služby registrovaným i neregistrovaným uživatelům, avšak v rozdílné míře::

 

Služba Registrovaný uživatel Neregistrovaný uživatel
e-schránka
- možnost uložit si nalezené záznamy kliknutím na JIB - nákupní vozík a pracovat s nimi i při dalším přihlášení
 
Ano Ano
(po odhlášení je e-schránka vymazána)
- v rámci e-schránky lze uložené záznamy třídit do složek Ano Ano
(nelze vytvářet prázdné složky a přesouvat záznamy mezi složkami)
 
Moje zdroje

- možnost sestavit si vlastní skupiny oblíbených / často využívaných zdrojů

- zdroje se do Mého seznamu zdrojů přidávají pomocí ikony JIB - plus do Mého prostoru >> Historie a zde z nich vytvářet tzv. Avíza (JIB automaticky provádí vybraný dotaz v předem stanovených časových intervalech a zdrojích, informace o výsledcích posílá na zadanou e-mailovou adresu).

 
Ano Ne
Historie

- součástí Profi hledání je v části Předchozí vyhledání přehled dotazů provedených během jednoho přihlášení do JIB, dotazy, které chceme trvale uchovat, je nutné uložit do Historie pomocí tlačítka JIB - plus

Ano Ne
Historie - avíza

- avízo je vytvářeno kliknutím na JIB - zvonek na základě dotazu uloženého v Historii

- po uložení avíza JIB automaticky provádí dotaz podle zadaných kritérií

- informace o výsledcích zasílá JIB na Vámi zadanou e-mailovou adresu

- avízo je možné kdykoliv aktualizovat nebo zrušit po kliknutí na ikonu JIB - tižka

Ano Ne
Předvolby

- volba jazyka komunikace – čeština, angličtina

- volby formátu pro zobrazení nalezených zdrojů/záznamů

- volba počtu výsledků na stránku
 

Ano Ne
(jazyk je možné změnit pomocí ikony zeměkoule)
 

Přidané služby SFX

Služby SFX jsou u každého záznamu v JIB k dispozici pod ikonou JIB - šmodrch nebo JIB - SFX. SFX v rámci JIB zajišťuje propojení bibliografických záznamů s/se

Nová struktura nabídky přidaných služeb SFX

Nabídka SFX služeb je nyní nově přehledněji dvouúrovňově uspořádána. V první úrovni jsou Základní služby, které nabízejí primárně přístup k plnému textu, je-li u dokumentu k dispozici. Pokud tomu tak není, uživatelé si mohou ověřit dostupnost vybraného dokumentu na území České republiky pomocí katalogů a elektronických zdrojů, popř. si objednat dodání elektronické kopie dokumentu.

Druhou úroveň SFX menu tvoří Další služby s jejichž pomocí uživatelé mimo jiné získají přístup k recenzi nebo nákupu knihy, informacím o autorovi nebo vyhledají související informace na webu atd.
Některé ze služeb SFX jsou volně přístupné (např. katalogy knihoven), část z nich však využívá
licencované databáze (např. databáze Ebsco poskytuje plné texty zahraničních článků) a v nabídce SFX menu se objevují pouze v případě, že uživatel vstupuje do JIB z počítačů oprávněné instituce.

Rozšíření nabídky zdrojů v SFX

Nově byly do přidaných služeb SFX zapojeny další zdroje a služby:

Seznamy e-časopisů

Ze znalostní báze SFX jsou automaticky generovány seznamy elektronických časopisů. Přehled seznamů časopisů naleznete na Info portálu JIB >> sekce Pro uživatele >> Seznamy e-časopisů.
První seznam obsahuje volně přístupné elektronické časopisy. Další obsahují časopisy přístupné čtenářům knihoven - elektronické časopisy předplácené danou knihovnou a časopisy volně přístupné. Seznamy je možné listovat podle abecedy, prohledávat podle slov z názvu časopisů, oborového zaměření nebo poskytovatele elektronického časopisu. Knihovny, které by chtěly pro své uživatele vytvořit seznam e-časopisů, se mohou obrátit na pracovníky JIB pomocí kontaktního formuláře na Info portálu JIB.

 

JIB - Uniform information gateway

Využití SFX mimo JIB

Přidané služby SFX je možné využít i mimo JIB. Nejčastěji naleznete tlačítko JIB - získejte s JIBv katalozích knihoven nebo licencovaných databázích. Bližší informace o linkování na SFX Jednotné informační brány naleznete na Info portálu >> sekce Pro knihovny >> Technická dokumentace >> SFX.

 

JIB - EBSCO

Info portál JIB

V únoru 2006 byl pro uživatele JIB spuštěn na adrese http://info.jib.cz nový Info portál založený na redakčním systému Plone. Přímo do Info portálu je zabudován vyhledávač JIB (pro využití v rámci Info portálu doporučujeme rozlišení 1024x768 a vyšší). Oba přístupy k JIB (http://www.jib.cz i http://info.jib.cz >> Vyhledávač JIB) nabízejí pro práci s portálem JIB stejné možnosti.

Pro práci s portálem vám doporučujeme prohlížeč Firefox 1.5 mimo jiné proto, že v něm lze v JIB vyhledávat prostřednictvím vyhledávacího modulu JIB (http://info.jib.cz/novinky/searchplugin-firefox/).

Obsah Info portálu je rozdělen do několika sekcí. V sekci „Pro uživatele“ naleznete různé nápovědy a pomůcky k práci s JIB. Pro základní seznámení s JIB je možné použít např. animované nápovědy. Sekce "Pro knihovny" je určena institucím, které s JIB spolupracují nebo by chtěly navázat spolupráci. K dispozici je zde mimo jiné i elektronická verze nového letáku JIB, který návodně popisuje práci s JIB. Obsahem sekce "O projektu" jsou základní informace o zabezpečení projektu JIB a související projekty.

Info portál také přináší několik nových prvků pro lepší komunikaci, např. RSS (informace o RSS - http://www.orisek.net/?article=co-je-to-rss) kanály pro odebírání novinek a informací o chystaných akcích nebo ankety, které nám pomohou neustále zlepšovat uživatelský komfort.

 

JIB - profihledání


Doporučené materiály pro seznámení s JIB dostupné na Info portálu JIB


Jindřiška Pospíšilová, Hana Nemeškalová, Karolína Košťálová
Národní knihovna ČR

 

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |