| obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2005, ročník 16, číslo 2,  s.  93-101


 

Česká účast v aktuálních mezinárodních projektech

 

Následující soupis je připomenutím široké škály možností, které se dnes nabízejí v oblasti mezinárodní spolupráce. Nejde sice o vyčerpávající výčet, ale najdete v něm vět-šinu nejvýznamnějších projektů, do nichž se české knihovny v posledních letech úspěšně zapojily. Mnozí z řešitelů, kteří si svou prací vydobyli mezinárodní respekt, přitom pracují právě v Národní knihovně. Projekty z rámcových programů EU, programu Eureka! a částečně eContent mají charakter výzkumu a vývoje; ostatní projekty mají spíše aplikační charakter.

 

Bibliotheca sonans (září 2004–srpen 2005)
(Program Kultura 2000)
Koordinace: Cantores Minores Wratislavienses, Vratislav, Polsko
Koordinace za Národní knihovnu ČR: Zuzana Petrášková
URL: http://www.bibliothecasonans.info/


Bibliotheca sonans - logoV době řešení projektu jsou organizovány putovní výstavy, vydávány katalogy, pořádány koncerty a na internetových stránkách zpřístupňovány audiovizuální dokumenty čerpající z materiálů výjimečných knihovních památek. Projekt se zároveň zabývá restaurováním, ochranou, digitalizací a zpracováním vybraných historických rukopisných i tištěných hudebnin a souvisejících ilustračních materiálů. Zahrnuje 10 tematických celků, které seznamují s hudebními památkami společného historického kulturního dědictví od

15. do 20. století.

 

Bibliotheca Universalis (1995–2005)
(Program států G7)
Koordinace: Národní knihovna Francie, Paříž
Koordinace za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll
URL: http://www.bibliothecauniversalis.org

Bibliotheca universalis - logoV roce 1999 přibraly národní knihovny států G7 několik dalších knihoven do platformy Bibliotheca Universalis sdružující národní knihovny, které nejvíce pokročily v digitalizaci svých historických sbírek (celkem s G7 šlo13 institucí) a posléze Národní knihovnu Austrálie. Platforma sloužila k výměně názorů a informací

 

 

 

CALIMERA
Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access (2003–2005) (IST, 6. Rámcový program EU) Hlavní řešitel: Rob Davies, MDR Partners, Velká Británie Řešitel za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll URL: http://www.calimera.org

CALIMERA -logoCALIMERA se opírala o výsledky, jichž bylo dosaženo při budování vzorové sítě projektu PULMAN, který vytvořil zázemí pro podporu úspěšné praxe v místních institucích v rámci Evropy. Projekt také podpořil koordinaci tam, kde jde o příbuzné aktivity v oblasti programu Kulturní dědictví pro všechny při spolupráci s dalšími projekty financovanými v rámci Evropské komise a zaměřenými na zpřístupňování kulturního dědictví. Základním produktem projektu je soubor směrnic a doporučení pro činnost místních kulturních institucí v oblasti sociálně politické, v oblasti řízení a odborná doporučení technického charakteru. V češtině ho pod názvem „Doporučení projektu Calimera“ vydala v roce 2005 Národní knihovna ČR.

 

COMTOOCI
Computational Tools for the Librarian and Philological Work in Cultural Institutions (srpen 2004 – červenec 2005) (Program Kultura 2000) Koordinace: Andrea Bozzi, Istituto di Linguistica Computazionale CNR, Pisa, Itálie Koordinace za Národní knihovnu ČR: Zdeněk Uhlíř URL: http://www.ilc.cnr.it/comtooci/

Comtooci - logoPraktické ověření funkčnosti systému SPWC (Software Platform for Archivist, Librarian, and Philological Work in Cultural Institutions) vytvořeného v ILC CNR Pisa a umožňujícího vybudovat workflow pro digitalizaci dokumentů.

 

Cross-Searching Facility for On-line Manuscript Databases (duben 2004 – listopad 2004)
(CERL - Consortium of European Research Libraries)
Hlavní řešitel: Marian Lefferts, CERL Secretariat
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Zdeněk Uhlíř
URL: http://diva.ub.uu.se/test/cerl/index.xml

Vytvoření základů pro globální index rukopisů a jejich integraci s dalším knižním materiálem prostřednictvím portálu CERL-MSS. Komunikace digitální knihovny Manuscriptorium byla realizována na základě protokolu OAI-PMH, profil MODS.

 

Digitization in Libraries: training seminars (2003–2004)
(Network Library Program, Open Society Fund)
Školitel: Adolf Knoll
URL: http://digit.nkp.cz/CDMK/Ost.htm

V rámci projektu vznikl cyklus školení včetně takřka dvaceti prezentací a řady praktických ukázek a vzorků, zaměřený na všechny aspekty digitálního zpřístupnění dokumentů všech typů. V roce 2003 bylo vyškoleno na 120 knihovníků v Mongolsku, Moldávii, Ukrajině a Kazachstánu. Dalších cca 50 knihovníků v roce 2004 v Litvě a Srbsku a Černé Hoře. Školení byla realizována v ruském, anglickém a rumunském jazyce.

 

ECH:TOPICC
Endangered Cultural Heritage: Tools for Preservation, Invetsigation, and Coypright Clearance (2003–2005) (Program Eureka!) Hlavní řešitel: Nerute Kligiene, Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius, Litva Řešitel za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll URL: http://www.musicalia.lt/projektas.en.htm

Základním výsledkem řešení projektu ECH:TOPICC v Národní knihovně ČR je on-line konektivita (Z39.50, profil MARC21; OAI-PMH, profily MARC21, DC Unqualified, MODS, OpenM. dtd) jedné z největších digitálních knihoven rukopisů na světě, Manuscriptoria. Tato on-line konektivita bude zakrátko využita i v připojení Manuscriptoria do tzv. Evropské knihovny (The European Library – TEL), což je portál evropských národních knihoven. Příslušné testy právě probíhají v rámci evropského projektu TEL-ME-MOR. Dále je konektivita Manuscriptoria t.č. testována i pro zapojení do evropského projektu CERL-MSS (evropského portálu informací

o rukopisech) a také pro zapojení do české Jednotné informační brány. Zpřístupněním digitalizovaných dokumentů Manuscriptoria on-line jak přímému uživateli, tak i portálům a obdobným integračním nástrojům byla splněna česká část projektu ECH:TOPICC. Integrací dat Knihovny Akademie věd ve Vilniusu Národní knihovna ČR dokonce v tomto konkrétním případě přejala roli koordinátora projektu ECH:TOPICC a stala se sama integrátorem. Další integrační aktivity však již překračují rámec tohoto projektu.

 

IDAP
Improved Damage Assessment of Parchment (2002–2005)

(5. rámcový program EU) Hlavní řešitel: Rector René Larsen, Royal Danish Academy of Fine Arts, Kodaň, Dánsko Řešitel za Národní knihovnu ČR: Jiří Vnouček URL: http://www.idap-parchment.dk

IDAP - logoPergamen je jedním z nejdůležitějších nosičů informací pro staré rukopisy a také cenným materiálem pro jejich výrobu. Projekt zahrnuje tři hlavní cíle: odhad poškození pergamenu vizuálními nedestruktivními metodami, vybudování preventivního varovného systému, který bude vytvořen na základě odhadu poškození pergamenu, a zpracování atlasu poškození pergamenů v digitální formě. Další částí projektu je sledování hydrotermálních vlastností pergamenů.

 

LIBECON 2000
Library Economics in Europe (1998–2000) (Telematics for Libraries, 4. rámcový program EU) Hlavní řešitel: Phillip Ramsdale, Institute of Public Finance Ltd., Croydon, Velká Británie Řešitel za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll URL: http://www.libecon2000.org

LibEkon -logoProjekt si kladl za cíl vybudovat a udržovat databázi statistik evropských knihoven všech typů. Na základě statistických dat byla zpracována závěrečná zpráva o ekonomice evropských knihoven, tzv. Millenium Study. Naše role v programu – kromě odevzdávání vlastních dat – byla zajistit účast zemí střední a východní Evropy, následný sběr dat týkajících se jejich knihoven, případně rozklíčování problémů vznikajících nekompatibilitou knihovnických statistik a přístupů k nim v jednotlivých zemích.

 

MASTER
Manuscript Access through Standards for Electronic Records (1999–2001) (Telematics for Libraries, 4. rámcový program EU) Hlavní řešitel: Peter Robinson, De Montfort University, Leicester, Velká Británie Řešitel za Národní knihovnu ČR: Zdeněk Uhlíř URL: http://www.cordis.lu/libraries/en/projects/master.html

Projekt byl zaměřen na vytvoření standardu v oblasti zpracování rukopisů a na vybudování prototypu společného katalogu rukopisů, jakož i na rozšíření v evropském měřítku. Hlavním produktem MASTER je tzv. definice typu dokumentu pro popis rukopisů tzv. master.dtd. Standard MASTER je užíván od roku 2003 pro bibliografickou část formátu digitálního dokumentu v digitální knihovně Manuscriptorium.

 

M-CAST
Multilingual Content Aggregation System (2005–2006) (Program eContent) Hlavní řešitel: Borys Czerniejewski, Infovide, Varšava, Polsko Řešitel za Národní knihovnu ČR: Bohdana Stoklasová URL: http://www.m-cast.infovide.pl/  

 

M-cast -logoCílem projektu je vyvinout vícejazyčný systém, který bude umožňovat tvůrcům obsahu prohledávat a integrovat rozsáhlé soubory textů (a multimédií), jako jsou internetové knihovny, informační zdroje nakladatelství a tiskových agentur nebo databáze vědeckých informací. Vícecejazyčný systém agregace informací umožní tvorbu digitálních knihoven prostřednictvím agregace dat dostupných v různých formátech a z různých zdrojů. Systém bude testován dvěma knihovnami, pro které budou vytvořeny portály agregující multimediální informace (M-CAP, Multimedia Content Aggregation Portals) na základě existujících portálů a systémů. Tyto portály budou schopny hledat odpovědi na dotazy v přirozeném jazyce v rozsáhlých souborech vícejazyčných dat. Prezentační vrstva portálu bude multimediální, díky čemuž bude možné zpřístupnit digitalizované kopie starých tisků, právních dokumentů, notových záznamů, obrázků a videa, i když indexovány budou pouze jejich textové popisy. Výsledkem projektu bude komerční produkt pro management vícejazyčných znalostí. Očekává se komerční využití výsledků v knihovnách (vyhledávání informací, předmětové katalogy), správě sbírek (akvizice a agregace dat, statistiky výpůjček, vyřazování z fondu), bibliografických databázích, informačních službách (selektivní šíření informací, personalizace, objevování znalostí) a v sémantických datových sítích.

 

PULMAN
Public Libraries Mobilising Advanced Networks (2001–2003)

(5. rámcový program) Hlavní řešitel: Jan Van Vaereenbergh, Stad Antwerpen, Belgie Národní knihovnu ČR zastoupena v mezinárodní radě projektu: Adolf Knoll URL: http://www.pulmanweb.org

pulman - logoCílem projektu PULMAN bylo založit rozsáhlou síť evropských veřejných knihoven za účelem šíření know-how a praktických dovedností, nezbytných pro jejich adaptaci na potřeby uživatelů v digitálním věku. V rámci projektu byly zpracovány manuály tzv. Digital Guidelines, které pokryly oblast zpřístupnění kultury on-line, celoživotního vzdělávání, digitální gramotnosti a e-governmentu. Projekt se též soustředil na identifikaci klíčových institucí a faktorů pro mezioborový rozvoj digitální vzdělanosti.

 

TEL-ME-MOR
The European Library: Modular Extensions For Mediating Online Resources (2005–2007) (IST, 6. rámcový program) Hlavní řešitel: Elisabeth Niggemann, Deutsche Bibliothek, Frankfurt a.M., Německo Řešitel za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll URL: http://www.telmemor.net 

TEL-ME-MOR - logoBěhem období určeného k realizaci se projekt TEL-ME-MOR zaměří na:

1) Rozvoj vědeckovýzkumného programu znalostní společnosti v deseti nových členských zemích. K dosažení tohoto cíle provede TEL-ME-MOR průzkum požadavků národních knihoven a ostatních důležitých institucí v oblasti výzkumu, vývoje a nasazení nových technologií a v oblasti jejich připravenosti na účast v evropských projektech.

2) Zvyšování informovanosti o budoucích možnostech účasti v IST aktivitách a podporu účasti institucí z nových členských států a kandidátských zemí v budoucích veřejných soutěžích o projekt v oblasti kulturního dědictví a vzdělávání.

3) Zapojení národních knihoven nových členských zemí do Evropské knihovny TEL The European Library v oblasti katalogů a digitálních knihoven. Členství v síti služeb TEL umožní jejím uživatelům přístup k informacím a zdrojům z partnerských knihoven, aniž by byli omezení místem a časem.

 

Národní knihovny (stejně jako muzea a archivy) v Evropě jsou vlastníky evropského kulturního dědictví, které je stoupající měrou dosažitelné v digitální formě. Národní knihovny nových členských států EU spoluprací na evropských projektech významně přispívají k rozvoji kultury, vědy a společnosti v současném digitálním světě. TEL-ME-MOR je prvním reálným činem k rozvoji spolupráce a partnerství mezi knihovnami starých a nových členských států a integruje jejich národní informační služby do sjednocených Evropských knihovnických služeb. Národní knihovna ČR zapojí do TEL: svůj elektronický katalog, Souborný katalog České republiky a digitální knihovny Manuscriptorium a Kramerius

 

Value Added Services for the Memory of the World Contributing to the History of Science (2004–2005)
(UNESCO)
Hlavní řešitel: Pál Vásárhelyi, Technical University, Budapešť, Maďarsko
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Adolf Knoll

Regionální projekt UNESCO, ve kterém se několik knihoven střední a východní Evropy dohodlo vzájemně sdílet své informace o rukopisech. Pro Národní knihovnu ČR to znamenalo možnost obohacení digitální knihovní Manuscriptorium o data partnerských institucí. Data z partnerských instituci z Budapešti, Vilniusu a Bratislavy jsou v digitální knihovně Manuscriptorium na http://www.manuscrptorium.com.

 

VICODI

Visual Contextualization of Digital Content (2002–2004)

(5. rámcový program EU) Hlavní řešitel: Edvins Snore, RIDEMO, Riga, Lotyšsko Řešitel za Národní knihovnu ČR: Zdeněk Uhlíř URL: http://www.vicodi.org 

VICODI - LogoCílem projektu bylo zvýšit lidské vnímání digitálního obsahu v prostředí Internet. Toho bylo dosaženo zavedením nového vizualizačního a kontextualizačního prostředí pro prezentaci tohoto obsahu prostřednictvím vývoje ontologie evropské historie a nástrojů nezbytných pro generování znalostí pro vizuální kontextualizaci.

 

Web Cultural Heritage (říjen 2005 – září 2006)
(Program Kultura 2000)
Koordinace: Ludmila Celbová, Národní knihovna ČR
URL: http://www.webarchiv.cz/culture2000/

Hlavními aktivitami projektu jsou: analýza stávajících kritérií výběru elektronických on-line zdrojů v severozápadní Evropě, Severní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu a Asii (zejména v Japonsku a Číně), zmapování a analýza dostupných softwarových nástrojů a postupů při harvestingu a indexaci internetových zdrojů, návrh nových kritérií v návaznosti na provedené analýzy a adaptace a konfigurace vybraných softwarových nástrojů za účelem stanovení politiky výběru zdrojů do digitálního archivu na národní úrovni.


 

 

Eureka - logo

Eureka! projekt: ECH:TOPICC E!2597

Ohrožené kulturní dědictví: nástroje pro jeho ochranu a zpřístupně

Doba řešení české části: 1 October 2003 – 31 August 2005

Administrátor za ČR: Adolf Knoll, Národní knihovna ČR

Národní knihovna ČR se připojila k projektu E!2597 po jeho zahájení konsorciem institucí vedeném Litevským Institutem Matematiky počátkem roku 2003. Český přínos byl 5.7% v rámci celého rozpočtu projektu. Dalšími řešitelské instituce byly ze Španělska, Litvy, Řecka, Kanady a Lotyšska. Na řešení české části projektu byla získána ve veřejné soutěži podpora MŠMT ve výši 50%. V programu Eureka! si totiž členské země financují projekty samy. Rolí Národní knihovny ČR bylo poskytnout poznatky v oblasti digitalizace a virtuálního přístupu ke starým rukopisům. Národní knihovna ČR přislíbila, že její digitální knihovna Manuscriptorium bude dostupná on-line a připravená pro komunikaci s dalšími aplikacemi a portály v síti Internet.

Ke splnění tohoto cíle byly úspěšně vyřešeny níže uvedeny úkoly:

Řešení přidalo digitální knihovně Manuscriptoriu mezinárodní elektronickou konektivitu, která byla v dalších projektech ještě rozšířena. To umožnilo testovat zapojení Manuscriptoria do těchto portálů: Jednotná informační brána, The European Library TEL a prototyp CERL-MSS (Konsorcium evropských vědeckých knihoven – Rukopisy). Projekt přinesl velkou přidanou hodnotu digitální knihovně Manuscriptorium a její mezinárodní rozšíření.

 


 

Projekt TEL-ME-MOR


TEL-ME-MOR - logoProjekt TEL-ME-MOR je projekt financovaný EU, jehož cílem je zvyšování informovanosti o příležitostech nových členských států EU v účasti na Evropských projektech IST (technologie informační společnosti), zvláště v oblasti kulturního dědictví a vzdělávání. TEL-ME-MOR rovněž podporuje 10 nároních knihoven nových členských zemí k začlenní jejich elektronických zdrojů do Evropských knihoven (http://portal.theeuropeanlibrary.org/), poskytující jednotný přístup k digitálním i klasickým zdrojům národních knihoven Evropy. TEL-ME-MOR byl zahájen v únoru 2005 a bude trvat dva roky.

 

Aktivity

-Zjišťování a analýza výzkumných potřeb a priorit v oblastech kultury a vzdělání v nových členských státech, zabezpečení jejich účasti ve formulaci budoucích výzkumnýchprogramů EU; - Implementace technologické infrastruktury k realizaci integrace sbírek Národních knihoven 10 nových členských států do Evropské knihovny;

-Rozšiřování Informovanosti o Evropských aktivitách a příležitostech pomocí národních a regionálních seminářů, webových stránek a časopisů, zpráv atd….

 

Cíle

- Rozvíjení výzkumných programů IST v nových členských státech - Rozšiřování informovanosti o příležitostech k účasti v budoucích IST aktivitách

- Rostoucí přístup vědců, badatelů, učitelů, studentů a občanů v Evropě k podstatným Evropským informačním zdrojům z evropských národních knihoven a jejich přístupnost pomocí Evropské knihovny

 

Partneři

-Německá národní knihovna, koordinátor

-Koninklijke Bibliotheek (Národní knihovna Holandska) -Britská knihovna

- Národní knihovna Švýcarska - Konference Evropských národních knihoven (CENL)

- Eremo srl, Itálie

- Národní knihovna České republiky

- Ministerstvo vzdělání a kultury, Kypr, (Kyperská knihovna) - Národní knihovna Estonska

- Národní Széchényiho knihovna, Maďarsko

- Národní knihovna Lotyšska

- Martynas Mazvydas Národní knihovna, Litva - Národní knihovna, Malta

- Národní knihovna, Polsko - Národní knihovna, Slovensko

- Národní a univerzitní knihovna, Slovinsko

 

Vliv & výsledky projektu

TEL-ME-MOR bude významně přispívat k vzestupu účasti nových členských států EU v budoucích výzvách na projekty v oblasti kulturního dědictví a vzdělání a rovněž na dalších výzkumných projektech financovaných
EU.

Služby Evropské knihovny budou zpřístupněny v národních knihovnách všech deseti nových členských států s rozhraním v jejich národních jazycích. Bohatství zdrojů největších národních knihoven v Evropě bude možné souběžně prohledávat všemi uživateli odkudkoliv a kdykoliv pomocí brány Evropské knihovny.

 

Kontakty

Toomas Schvak
Projektový manager
Národní knihovna Estonska
Tönismägi 2, 15189 Tallinn
Tel.: (372) 630 7437
E-mail: info@telmemor.net
TE-ME-MOR - printscreen


 

Information society - logo

 

CITACE:

Česká účast v aktuálních mezinárodních projektech. Knihovna plus [online]. 2005, roč. 16, č. 2, s. 93-101 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna52/projekty.htm>. ISSN 1801-3252.

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |