|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

 

Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010

Motto SK ČR:

Cílem Souborného katalogu ČR je zajistit uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách ČR.

1.  Úvod – důvody vzniku Koncepce a její návaznost na navazující koncepce a legislativu

Souborný katalog ČR vstoupil do druhého desetiletí své existence. Jeho původní koncepce je svázána s projektem CASLIN http://www.caslin.cz. Hlavním cílem projektu CASLIN bylo položit pevné základy celostátní knihovní sítě poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních střediscích. Některé cíle stanovené v rámci tohoto projektu se podařilo splnit v míře, kterou si tvůrci koncepčních materiálů CASLIN na počátku 90. let nedovedli a ani nemohli představit. Jiné se naopak splnit nepodařilo a zřejmě ani v budoucnosti nepodaří. Po více než deseti letech je vhodný čas na bilancování splněných i nesplněných cílů, zhodnocení, které z nich jsou či nejsou nadále aktuální, a také na vytvoření nové koncepce odpovídající současným podmínkám a předjímající další rozvoj především v rovině uživatelských potřeb, dále pak rovině technologické, organizační, legislativní atd.

Před soubornými katalogy dnes stojí řada nových úkolů. V souvislosti s rostoucím tlakem na integraci zdrojů se stávají národní souborné katalogy napojené např. na Google Scholar hlavní vstupní branou do katalogů jednotlivých zapojených knihoven a dramaticky zvyšují jejich využití i význam. S rozvojem digitalizace a zpřístupněním primárních dokumentů v digitální podobě prostřednictvím sítí roste úloha souborných katalogů jako nástrojů sdružujících informace o dokumentech již digitalizovaných (s přímou navigací k nim) a/nebo připravených k digitalizaci. Předpokladem pro to, aby souborný katalog mohl plnit výše uvedené nové úkoly, je nezbytné jeho jasné vymezení a v rámci schválených a dobře popsaných mantinelů jeho maximální možná úplnost a aktuálnost.

Koncepce rozvoje Souborného katalogu do roku 2010 navazuje na související koncepce:

Koncepce dále vychází z platné české legislativy pro danou oblast, kterou představují především:

http://www.nkp.cz/pages/weba_zakonpv_neper.htm

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/x00-121.htm

Širší kontext vytváří

Státní informační a komunikační politika [Usnesení vlády ČR č. 265 ze dne 24. 3. 2004] http://knihovnam.nkp.cz/docs/SIKP_def.pdf

Koncepce navazuje na evropské trendy, iniciativy a projekty, zejména pak na nejnovější iniciativu i2010: Digitální knihovny http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/cs_comm_digital_libraries.pdf

Časový horizont Koncepce do roku 2010 vychází z časového horizontu Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010, Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 a iniciativy i2010: Digitální knihovny.

2. Současný stav SK ČR

SK ČR funguje pod systémem ALEPH 500, s výjimkou nočního zálohování ze soboty na neděli je přístupný 24 hodin sedm dní v týdnu, plánované i neplánované uzavírky jsou minimální. Přesto, že jde o "nejsoubornější" z celkem 19 souborných českých katalogů, nejedná se o nástroj, který by dostatečně komplexně a spolehlivě informoval uživatele o tom, zda hledaný dokument existuje na území ČR a zda (a za jakých podmínek) ho lze získat. Podrobnější informace o dostupnosti knihovních dokumentů na území ČR přináší Příloha 5: Současný stav informací dostupnosti knihovních dokumentů na území ČR.

Do SK ČR zasílá záznamy monografií v elektronické podobě 75 knihoven, pouze 61 z nich pravidelně. Celkově se v záznamech SK ČR vyskytuje cca 1440 lokací různých knihoven (většinou patří k záznamům seriálů a do SK ČR byly vloženy v rámci retrospektivní konverze Retrospektivního katalogu zahraničních seriálů). K 6.11. 2006 obsahoval SK ČR 2.731.013 záznamů, z toho 2.598.082 představují záznamy tištěných monografií a speciálních druhů dokumentů a 132.931 záznamy seriálů. Seznam přispívajících knihoven – viz Příloha 1.

SK ČR dnes nabízí svým uživatelům sortiment služeb srovnatelný se zahraničními soubornými katalogy – s výhodami i omezeními plynoucími ze skutečnosti, že jde o fyzický (reálný) souborný katalog, plněný dávkovými importy dat.

WWW rozhraní SK ČR je určeno k vyhledávání za účelem lokalizace dokumentu, což je primárním posláním každého souborného katalogu. Uživatel může provádět i nejrůznější rešerše zadáváním klíčových slov nebo MDT, musí však počítat s tím, že v záznamech SK ČR je věcný popis velmi různorodý – odráží různorodost věcného zpracování v jednotlivých spolupracujících knihovnách. Z WWW rozhraní je možno:

V roce 2005 bylo zaznamenáno cca 190 000 přístupů do SK ČR z webového rozhraní, od počátku letošního roku do konce května přes 70 000 přístupů. V tomto počtu není zahrnuto vyhledávání prostřednictvím Jednotné informační brány (JIB), kterému někteří uživatelé dávají přednost, protože zde mohou najednou prohledávat více zdrojů (poznámka: JIB není duplicitním českým souborným katalogem, ale nástrojem pro integraci heterogenních informačních zdrojů – včetně zahraničních – s podstatně širším spektrem poskytovaných služeb). SK ČR patří v rámci JIB k nejčastěji využívaným zdrojům.

Pro knihovníky, spíše než pro běžné uživatele, je určen Z39.50 přístup (info viz http://sigma.nkp.cz/web/Z39_NK_cze.htm). Díky protokolu Z39.50 může SK ČR plnit i druhou nejdůležitější funkci – poskytovat záznamy ke stahování (sdílená katalogizace ve smyslu copy-cataloging). Jestliže knihovní systém disponuje funkčním Z39.50 klientem, může si knihovna nadefinovat SK ČR jako další databázi a využívat ho obdobným způsobem jako své vlastní báze: vyhledávat a kopírovat záznamy ze SK ČR ve svém vlastním prostředí. I když hlavním podporovaným formátem SK ČR je MARC 21, díky konvertoru mohou záznamy ze SK ČR (stejně jako z dalších bází Národní knihovny) stahovat i knihovny, které ještě pracují ve formátu  UNIMARC. Volitelné je i kódování diakritiky: v Česku nejrozšířenější CP-1250 i "modernější" UTF-8.

Existence Z39.50 serveru umožňuje začlenit SK ČR jako jeden ze zdrojů do virtuálních katalogů či portálů. V současnosti patří SK ČR k hlavním zdrojům JIB, a to jak pro vyhledávání, tak pro "knihovnické" stahování záznamů. SK ČR je přístupný prostřednictvím evropského portálu TEL a jeho začlenění do vyhledávače Google Scholar je ve finální fázi příprav.

Podle statistik je poslední dobou za měsíc zadáno kolem 17 000 dotazů (do tohoto počtu je zahrnuto i vyhledávání přes JIB).

Ačkoli SK ČR prošel složitým vývojem, již několik let funguje bez výpadků, je provozován ve špičkovém systému světových parametrů, nabízí přes 2,6 milionů titulů monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů, a to jak k vyhledávání a lokalizaci dokumentu, tak i ke stahování záznamů. V oblasti zahraničních seriálů, díky dokončené retrospektivní konverzi Retrospektivního katalogu zahraničních seriálů, poskytuje téměř úplnou informaci o dostupnosti zahraničních seriálů v knihovnách ČR od nejstarší doby do současnosti. Vedle možnosti sdílení záznamů nabízí SK ČR spolupracujícím knihovnám a institucím navíc kontrolu jimi vytvořených záznamů a tím významně přispívá ke zkvalitňování úrovně katalogizace v celonárodním měřítku.

3. Koncepce rozvoje SK ČR

S ohledem na rostoucí integraci i komfort internetových služeb není účelné nabízet uživateli, který neuspěl s vyhledávání ve "své knihovně", desítky či stovky více či méně sofistikovaných systémů. Je naopak nezbytné vytvořit jeden silný a kvalitní nástroj, který by byl schopen odpovědět na základní otázky týkající se dostupnosti konkrétního dokumentu. Na tento základní servis by měly navazovat dílčí systémy se specializovanými službami, ať už tím myslíme například objednávku dokumentu, jeho rezervaci, prodloužení výpůjční lhůty, nebo dodání tištěné či digitální kopie. Koncepce rozvoje SK ČR si vytkla jako hlavní cíl

vytvořit pro uživatele spolehlivý a účinný nástroj pro snadné, rychlé a bezbariérové zjišťování a získávání klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro knihovny efektivní nástroj pro vzájemné sdílení záznamů, fondů a služeb.

Následuje popis opatření, která by měla vést k dosažení vytčeného cíle.

Na základě vyhodnocení:

Koncepce rozvoje SK ČR do roku 2010 předpokládá:

Z výše uvedených východisek vyplývají následující cíle SK ČR do roku 2010:

a) Nadále pokračovat v činnostech souvisejících s jeho budováním a v poskytování a rozvíjení jím nabízených služeb

b)  Významně rozšířit počet knihoven a informačních institucí podílejících se na budování SK ČR a podchytit v maximální možné úplnosti informaci o fondech dostupných v těchto knihovnách a informačních institucích.

Přednostně bude SK ČR usilovat o spolupráci s těmito typy knihoven:

SK ČR se při navazování spolupráce s knihovnami bude opírat o § 11 a 13 Knihovního zákona. Primárně bude SK ČR usilovat o spolupráci s výše uvedenými typy knihoven, u příjemců povinného výtisku – úplného a/nebo regionálního – bude aktivní účast na budování SK ČR povinná (účast knihoven na budování jiných souborných katalogů nebude překážkou ve spolupráci na budování SK ČR, překážkou též nebude, pokud knihovna nebude patřit do skupiny preferovaných knihoven). SK ČR zůstává v principu otevřen pro všechny typy knihoven.

Spolupracujícím knihovnám a informačním institucím bude SK ČR poskytovat veškeré své nabízené služby včetně možnosti sdílet záznamy bezplatně. Při přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu (VISK, VaV atd.) bude důsledněji přihlíženo k faktu, zda knihovna zahrnutá ve výše uvedeném výčtu  žádající o grant spolupracuje na budování SK ČR a jakou formou, měrou a kvalitou se na jeho budování podílí. Prozatím šlo spíše o deklarativní a nikoli důsledně dodržované a kontrolované plnění této podmínky uváděné v materiálech publikovaných při vyhlašování většiny grantových programů pro oblast knihoven.

c) Podporovat a kontrolovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní kontext.

K podporovaným knihovnickým standardům patří:

formáty MARC 21 a UNIMARC

Dodržování standardů včetně doporučení pro rozsah záznamu je jedním z kritérií, která rozhodují o kvalitě souborného katalogu. Pro SK ČR byl stanoven pro jednotlivé typy dokumentů rozsah minimálního záznamu, tato úroveň je vstupenkou do SK ČR. Jeho obsah byl stanoven tak, aby obsahoval minimum údajů, které umožňují základní identifikaci dokumentů a jejich standardní vyhledání.

Po zkušenostech s provozem SK ČR je zřejmé, že rozsah minimálního záznamu nepokrývá některé situace, ve kterých je možné povolit příjem záznamů na nižší úrovni nebo naopak doporučit úplnější zpracování záznamů.

Nově se tedy stanovuje "subminimální úroveň".[5] Správce SK ČR může povolit omezení rozsahu záznamů až na tuto úroveň, jedná-li se o záznamy zasílané základními knihovnami obsahující důležitou informaci o vlastníkovi dokumentu, u nichž je předpoklad, že budou nahrazeny záznamem zpracovaným NK ČR, krajskými nebo specializovanými knihovnami.

Příklad "subminimálního záznamu" – viz Příloha 2: Přehled polí a podpolí "subminimálního záznamu" tištěné monografie pro MARC 21 a UNIMARC.

Ve výjimečných případech může správce SK ČR, na základě doporučení k tomuto účelu jmenované komise, povolit příjem záznamů na nižší než "subminimální úrovni".

Naopak k doporučení rozšíření úrovně záznamu dochází tam, kde SK ČR slouží ke sběru záznamů české produkce, které zasílají krajské knihovny, jež mají ze zákona povinnost spolupracovat na České národní bibliografii. Obsah záznamu by měl odpovídat úrovni záznamu pro Českou národní bibliografii, která vychází z doporučení IFLA Funkční požadavky na bibliografické záznamy, Kapitola 7 Základní požadavky na záznamy pro národní bibliografii http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf.

Vztah mezi "subminimálním", minimálním a úplným záznamem ilustruje Příloha 3: Příklad rozdílu mezi úplným záznamem pro národní bibliografii, minimálním a "subminimálním záznamem" pro souborný katalog.

d) Zlepšit kvalitu záznamů uchovávaných v SK ČR

Nadále budou knihovny při přidělování základní váhy rozděleny do tří kategorií. Kritériem pro zařazení knihovny do příslušné kategorie bude úroveň minimálního záznamu, jakou se knihovna smluvně zaváže dodržovat v záznamech zasílaných do SK ČR, a obecná kvalita jejích záznamů zjištěná při analýze vzorku dat:

Knihovnám bude nabídnuta možnost dávkových oprav dříve zaslaných záznamů (s následně možným zvýšením jejich váhy). Zároveň budou zpřísněny kontroly správnosti vyplněných polí např. kódů zemí a jazyků a hledány další cesty pro odstraňování duplicit.

e) Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR

f)    Pokračovat v integraci SK ČR v rámci národních i mezinárodních portálů a služeb

g)  Rozšířit možnosti využití SK ČR pro MVS

h) Využít SK ČR jako hlavní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny

i) Zatraktivnit SK ČR pro uživatele

j) Zlepšit informace o SK ČR

4. Závěr

Věříme, že postupná realizace výše popsaných dílčích cílů umožní do roku 2010 vytvořit ze SK ČR základní nástroj pro zjišťování a získávaní klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro vzájemné sdílení služeb knihoven. Prostřednictvím souborného katalogu budou služby českých knihoven integrovány do národních i mezinárodních portálů a vyhledávačů, čímž vzroste jejich význam i využití. Rozvoj spolupráce v oblasti tvorby bibliografických i autoritních záznamů přinese kromě racionalizace pracovních postupů a lepšího využití lidských i finančních zdrojů komplexní nabídku služeb pro stávající uživatele knihoven i pro nové uživatele, kteří služby knihoven v budoucnosti objeví díky jejich integraci v rámci portálů a vyhledávačů.

5. Přílohy

Příloha 1: Seznam přispívajících knihoven

Příloha 2: Historie SK ČR

Příloha 3: Přehled polí a podpolí "subminimálního" záznamu tištěné monografie

Příloha 4: Příklad rozdílu mezi úplným záznamem pro národní bibliografii, minimálním  a "subminimálním" záznamem pro souborný katalog

Příloha 5: Dotazník

Příloha 6: Současný stav informací dostupnosti knihovních dokumentů na území ČR

Příloha 7: Harmonogram prací

 


 

POZNÁMKY

[1] Uživatelé mají možnost se z vyhledaných záznamů propojit do báze Národních autorit. Zajištěna je vazba nejen ze záznamů v SK ČR do báze Národních autorit, ale také vazba z báze Národních autorit do záznamů v SK ČR. Pokud dochází v bázi Národních autorit ke změně (například je doplněn rok úmrtí autora) dochází automaticky k zohlednění této změny v navázaných záznamech v SK ČR.

[2] Báze ADR (Adresář knihoven a informačních institucí v ČR) je budovaná správcem báze SK ČR ve spolupráci s Knihovnickým institutem. Zahrnuje aktuální informace o všech typech knihoven spolupracujících se SK ČR, knihovnách využívajících MVS a o všech profesionálních veřejných knihovnách. Uživatel může v bázi najít ústřední a krajské knihovny, profesionální veřejné knihovny (od městských po místní) i některé neprofesionální, převážnou většinu vysokoškolských knihoven, knihovny ústavů Akademie věd ČR, knihovny výzkumných ústavů a lékařských zařízení, knihovny státních orgánů, kulturních, církevních a školských institucí, včetně informačních středisek podniků, a to jak akciových společností, tak také soukromých firem. Záznamy obsahují též aktivní e-mailové a URL adresy knihoven/institucí a URL adresy katalogů knihoven.

[3] SK ČR je jedním ze základních zdrojů pro ověřování dostupnosti dokumentů na území ČR a jeho zapojením do JIB (ať jako zdroje pro přímé vyhledávání, nebo SFX přidané služby) je tato funkce ještě posílena, neboť zapojením do různých portálů a služeb se katalog stává využívanějším větším počtem uživatelů. Portál JIB a SK ČR se vzájemně z hlediska uživatelů doplňují. Pro potřeby zapojení do Google Scholar, případně dalších portálů, je existence reálného souborného katalogu nezastupitelná. Rovněž některé funkce (supervize záznamů atd.) nelze realizovat ve virtuálním souborném katalogu.

[4] V souvislosti s tímto bodem bude iniciován vznik pracovní skupiny.

[5] Příklad – tištěné monografie:

MARC 21: LDR, 001, 005, 008, 020, 040, 100/110/111, 245, 250, 260, 300, 700, 910

UNIMARC: LDR, 001, 005, 100, 101, 102, 010, 200, 205, 210, 215, 700-702, 710, 801, 910

Pro další typy dokumentů bude stanoven obdobný rozsah.

[6]  Do této kategorie budou v návaznosti na platnou legislativu zařazeny NK ČR, krajské knihovny a specializované knihovny.

[7] Pro potřeby splnění tohoto úkolu iniciovat vznik pracovní skupiny pro zajištění jednoznačné identifikace digitálních dokumentů.

 

 

  

CITACE:
Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/koncepce.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |