|obsah| |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2005, ročník 16, číslo 1,  s.  60-61

 


 

Národní bibliografie ve světě globalizace: Latinská Amerika

 

Dan Hanzen


Dan Hazen

Harvard University, USA
 

 

IFLA sehrála vedoucí roli při prosazení dvou vzájemně provázaných programů zaměřených na univerzální bibliografickou kontrolu a univerzální dostupnost publikací. Jejich společným cílem je zajištění toho, aby kdokoli a kdekoli mohl najít informaci o kterémkoli dokumentu zařazeném do fondů a služeb knihoven a posléze ho jejich prostřednictvím získat. Národní bibliografie tvoří jeden ze základních pilířů univerzální bibliografické kontroly. Soubory bibliografických záznamů vznikají v těsné návaznosti na povinný výtisk a informují společnost o publikovaných dokumentech. Aplikace mezinárodních standardů umožňuje mezinárodní srozumitelnost a využitelnost národních bibliografií.

Národní bibliografie vznikly z potřeby zajistit úplnou bibliografickou kontrolu publikací v období, kdy bylo možné jasně vymezit jejich záběr na principu národně-státním a kdy dokumenty byly publikovány v uchopitelné a víceméně stabilní podobě. Budoucnost národních bibliografií je stále více nejistá v době, kdy se rozplývají hranice mezi národy, státy, institucemi, publikacemi určenými pro komerční distribuci a jejich všeobecně a volně dostupnými variantami, mezi publikacemi tvořenými stabilními texty a mezi různými volnými a měnícími se výtvory. Jde o velkou výzvu pro národní bibliografie v oblasti pokrytí, aktuálnosti a užitečnosti ve vazbě na dostupné finanční i lidské zdroje, právní, jazykové a institucionální bariéry a řadu dalších každodenních problémů a překážek. Vážným problémem současnosti je absence uživatelské zpětné vazby, která by potvrdila nebo posunula současné cíle a priority národních bibliografií ve vazbě na měnící se celkový kontext.

Zkušenosti Latinské Ameriky jsou praktickou ilustrací výzev i problémů kladených před současné národní bibliografie. Přes existenci řady skvělých příkladů a mnoha úspěchů představují dnes národní bibliografie soubor více či méně úplných soupisů bibliografických záznamů dostupných s větším či menším zpožděním od vydání zachycených dokumentů. Absolutní aktuálnost a koherence zůstanou již zřejmě navždy nedostižnými cíli. Lidská kreativita a kultura jsou zachyceny ve stále rostoucím množství dokumentů nejrůznější povahy, což vyvolává stále složitější otázky o smysluplné a dosažitelné míře jejich podchycení.

Silné i slabé stránky národních bibliografií Latinské Ameriky jsou typické pro dnešní dobu a zároveň v sobě nesou paradoxy tohoto regionu. Někteří analytici pokládají Latinskou Ameriku za půvabný a zvláštní postmoderní region se všemi souvisejícími protiklady a možnostmi. Národní bibliografie – donkichotská, neuchopitelná a nesmírně zajímavá, má podobný charakter.

(Úplný text je k dispozici na: http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/158s-Hazen.pdf)

Přeložila Bohdana Stoklasová

 

CITACE:

Hazen, Dan. Národní bibliografie ve světě globalizace: Latinská Amerika. Knihovna [online]. 2005, roč. 16, č. 1, s. 60-61 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna51/5160hanzen.htm>. ISSN 1801-3252.

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |