|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2006, číslo 2


 

Změna je život aneb Proměny ročenky o divadle v České republice

 

Zuzana Jindrová

 

V roce 1959 vyšla v Divadelním ústavu Praha publikace Přehled činnosti československých divadel 1958. Tenhle "drbník", jak je ještě dnes něžně familiárně nazýván mezi těmi šťastnými divadelníky, kteří jej vlastní, obsahoval přehled premiér za rok 1958 s uvedením inscenátorů a členy uměleckých souborů profesionálních divadel. A pak tu především oblíbenou část - abecední přehled všech uvedených umělců s datem narození, absolvovanou školou, stručným přehledem dosavadních angažmá a výkonů v roce 1958.

Po roční přestávce pokračovala linie ročenkového charakteru (soupis premiér 1959-60, soupis uměleckých pracovníků a dramaturgické plány 1960-61), aby se následně ustálila podle logiky divadelního provozu na zpětné zpracovávání období sezony. Od sezony 1961-62 vychází kontinuálně dodnes. Někdy jsou ovšem v jediném svazku sezony dvě.

Pro ucelenou informaci je nutné se zmínit, že linie slovníková svým způsobem pokračovala rovněž, ale již samostatně a se zásadním podílem cenzurních zásahů ve výběru zařazených jmen. S vročením 1975 vychází v omezeném nákladu cyklostylovaný čtyřdílný Slovník divadelních umělců a s vročením 1985 je připravena jeho aktualizovaná (ve smyslu doplnění údajů za příslušných 10 let) podoba, ale zde již není možné hovořit ani o omezeném nákladu - pouze o xerokopiích rukopisu.

Ročenka Československá divadla prošla za 43 doposud zpracovaných sezon řadou změn.

Po federalizaci přestala obsahovat údaje o slovenských divadlech (bratislavský Divadelný ústav je zpracovával samostatně), čemuž se přizpůsobil název - Česká divadla. Od dvojsezony 1965-67 přibyl ke dodatečně vydávané pokračování: Česká divadla - rejstříky (jmenný a názvový). Pokračování, které se zase na počátku 70. let vytratilo. Důvodem byla obava, aby rejstřík neupozorňoval příliš zřetelně na problematické tituly a jména - dnes už si naštěstí musíme připomínat, že to či ten, co či kdo bylo povoleno v jednom kraji, bylo v jiném podezřelé a v dalším přímo zakázané. Znovu se rejstříky začaly vydávat až od sezony 1987-88. Od sezony 1990-91 přibyly k institucionálním divadlům zřizovaným státem a kraji (jiná ostatně do počátku roku 1990 ani existovat nemohla) i premiéry nezávislých uskupení a soukromých divadel či agentur. Rozšířil se záběr zařazovaných podkladů, ale obsah zůstával v podstatě stále stejný: přehled uměleckých pracovníků (u institucionálních divadel) a přehled uskutečněných premiér s uvedením autorů a inscenátorů.

První zásadní obsahovou změnu - a s ní i změnu názvu - představovala sezona 1995-96. Nové Divadlo v České republice přineslo ke každé premiéře i kompletní osoby a obsazení. Rozšíření umožnilo propojení s databází informačně-dokumentačního oddělení Divadelního ústavu. Speciální výstup z této databáze se stal výchozím podkladem pro další redakční práci při vydání ročenky, ale již zde se projevily první vlivy "počítačového zpracování". Změnilo se vnitřní uspořádání. Původní členění na institucionální divadla (v jejich rámci rozděleno podle krajů a v nich podle významu divadla) a divadla agenturní a soukromá (zde řazeno podle abecedy názvů) bylo zrušeno a nahrazeno řazením podle abecedního pořádku měst (sídel) a v nich podle abecedy názvu. Zároveň tato nová technologie umožnila zařadit do stejné publikace i rejstříky, aniž by docházelo ke značnému prodlužování doby redakční přípravy.

Tak jak se rozšiřovaly dokumentační i knihovní databáze DÚ, mohutněla i ročenka. V sezoně 1996-97 k premiérám (Soubory a premiéry) přibyly kapitoly Festivaly a přehlídky, Ceny a ocenění, Výstavy a stálé expozice. Divadelní publikace a periodika, Absolventi divadelních škol, In memoriam. V sezoně 1997-98 byl zásadně proměněn vzhled obálky, do kapitoly Soubory a premiéry byly přidány inscenace přecházející z předchozích sezon a počty repríz, přibyly se další kapitoly z databází (Hostování českých souborů v zahraničí, Hostování zahraničních souborů v České republice, Sympozia, kongresy, přednášky, Statistika repertoáru) i kapitoly mimo databáze (Divadlo v České televizi, Granty) a nové rejstříky (Rejstřík divadel, souborů, scén, festivalů a institucí, Rejstřík zahraničních divadel). Z původních cca 150 stran se stalo 800 stran textu (+ 200 stran rejstříků). S ohledem na různé zdroje (výstupy z několika databází i klasický rukopis) se redakční příprava zkomplikovala, ale stále se redakce prováděla v textovém editoru. Tedy s možností jakýchkoli dodatečných úprav, s možností připsaných poznámek a nutností dopisovaných odkazů a upozornění na skryté vazby mezi tituly a inscenacemi. Zároveň se při sazbě k  ročence přistupovalo jako ke knize, která nese své informační kvality i ve způsobu typografie, jednoznačném optickém členění v rámci stránky, kapitoly i celku.

Zcela zásadní změnu představuje ročenka 2003-04. Pohledem na tuto sezonu vstupuje Divadelní ústav opravdu do 3. tisíciletí - poprvé je souhrn informací o českém divadle a divadle na území České republiky a o aktivitách českých divadel a souborů v zahraničí předkládán digitálně na CD a nikoli v tištěné podobě.

Rozhodování o tomto kroku nebylo úplně jednoduché. Pro mluvila sama možnost takového zpracování s výhodou rychlého vyhledávání a neoddiskutovatelně nižší výrobní náklady. Proti byla nutnost v takovém případě využívat pouze jednu databázi a zrušit kapitoly z databáze knihovní i dopisované textově. A nelze úplně pominout že proti byl i jistý konzervatizmus – zruší se letitá formátová řada a přestane fungovat ona určitá magie dotyku s knihou – a obavy z nevyzkoušeného tvaru i způsobu práce. To, že převážilo ono pro, je největší zásluha ředitele Divadelního ústavu Ondřeje Černého – nedal to příkazem, ale tak dlouho provokoval nejrůznějšími ironickými poznámkami o psacím stroji a podobných "starožitnostech", že pracovníky informačně-dokumentačního přesvědčil o nutnosti tohoto kroku.

Ročenka Divadlo v české republice 2003-2004 je pevným výstupem z dokumentační databáze, sama o sobě tedy není databází. Výhodou tohoto řešení je univerzalita, nízké nároky na počítač a hlavně skutečnost, že není potřeba instalace. Ročenka je tvořena jednotlivými HTML soubory, pro její prohlížení tedy postačí jakýkoliv běžný internetový prohlížeč (testování probíhalo v prohlížečích MS Internet Explorer 6.0 a Mozilla Firefox 1.0).

Sama redakční práce na výsledném tvaru přinesla některé problémy. Formát HTML, respektive systém hypertextových odkazů do rejstříků, neumožňoval jednoduše dopisovat do textu dodatečné údaje bez příslušných odkazů a automatická tvorba rejstříků zejména hracích míst odhalila, že v databázi nejsou uváděna vždy jednotně a že počítač sám samozřejmě nezvládne propojit sounáležitost scény s divadlem nebo propojit údaje vkládané v 1. pádu do vět dodržujících složitou českou gramatiku. Pocitově tak bylo při redakci nejnáročnější proměnit pohled na ročenku jako knihu s určitými i formálními nároky na pohled počítačový. Tedy smířit se s tím, že např. tvar "Společně s: Divadlo Bolka Polívky Brno" (kdy podtržené aktivně odkazuje do rejstříku) není pobuřující (ono by to samozřejmě šlo opravit, ale nikdy by nebylo jisté, že opravdu ve všech případech), ale vlastně správný, protože se jedná o princip.

Určitě jsme všechny chyby nebo nedostatky v tomto prvním pokusu "nevychytali". Mnoho jsme se ale na přípravě této první digitální ročenky naučili. Zpětně se tyto zkušenosti samozřejmě promítnou i do vkládání dat do databáze, částečně i do její struktury. Některé věci ošetřit v databázi nepůjde – např. povinně určené propojení scény na divadelní instituci, protože scénu je nutné v některých případech (hostování zahraničního souboru) vložit nezávisle – a bude nutné je řešit speciálním "ročenkovým" editačním softwarem. Pracujeme na tom!

Zuzana Jindrová
vedoucí informačně-dokumentačního oddělení a redaktor Divadla v České republice 2003-2004

 

 

  

CITACE:
jindrová, Zuzana. Změna je život aneb Proměny ročenky o divadle v České republice. Knihovna plus [online]. 2006, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/jindrova.htm>. ISSN 1801-3252.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |