|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 2


 

Průmyslové vzory, Lokarnské třídění, databáze průmyslových vzorů

Eva Pičmanová / epicmanova@upv.cz

Průmyslové vzory

Průmyslové vzory jako předměty ochrany průmyslového vlastnictví jsou chápány jako výsledek tvůrčí činnosti, zejména v oblasti průmyslového výtvarnictví a návrhářství. Současná právní úprava u nás reprezentovaná zákonem č. 207/2000 Sb. a Nařízením Rady ES č. 6/2002 o vzorech Společenství charakterizuje průmyslový vzor jako vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení, stručně řečeno, jedná se o plošný nebo prostorový vzhled výrobku nebo jeho částí. Všechny charakteristické znaky výrobku – což může být jak průmyslově, tak řemeslně vyrobený předmět – mají být zjistitelné zrakem nebo hmatem. Z uvedených vlastností průmyslových vzorů je zřejmé, jaký význam pro rešeršní činnost zaměřenou na tyto instituty průmyslového vlastnictví má kvalitní třídící systém, zahrnující co nejširší spektrum vnějších charakteristik vzhledu výrobků a umožňující efektivní vyhledávání těchto prvků ve světových databázích – jak v databázích vedených národními úřady průmyslového vlastnictví, regionálními či mezinárodními institucemi, tak komerčními databázovými centry. V posledních desetiletích je k tomuto účelu využíváno Mezinárodní třídění průmyslových vzorů – tzv. Lokarnské třídění.

Lokarnské třídění

Lokarnská dohoda byla přijata dne 8. října 1968 v Lokarnu ve Švýcarsku Diplomatickou konferencí členských států Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Mezinárodní třídění (dále "Lokarnské třídění") je složeno ze seznamu tříd a podtříd, abecedního seznamu výrobků, ve kterých jsou průmyslové vzory ztělesněny, a vysvětlivek. Oficiálními jazyky Lokarnského třídění jsou angličtina a francouzština. Ke dni 15. 4. 2009 je členem Lokarnské dohody 51 států, mezi nimi i Česká republika. Smlouva je smlouvou otevřenou pro členské státy Pařížské unijní úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví. Členské státy jsou zavázány používat číselné označení příslušných tříd a podtříd Třídění ve vztahu k příslušným průmyslovým vzorům na všech úředních listinách a publikacích. Lokarnské třídění je složeno z 32 tříd a 219 podtříd. Součástí třídění jsou vysvětlující poznámky a abecední seznam výrobků s označením, do kterých tříd a podtříd tyto výrobky spadají. Třídění je revidováno každých pět let a spolu s revizí je vydána nová verze třídníku. Poslední verze je platná od 1. 1. 2009 a jedná se o verzi devátou. Třídníky jsou vydávány v tištěné podobě, na disketě, CD-ROMu a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Světové organizace duševního vlastnictví WIPO, která také samotnou dohodu spravuje.

Ze strany WIPO je věnována značná pozornost správnému používání Lokarnského třídění, jeho aktualizaci a zkvalitňování. V rámci vytvořené pracovní skupiny byly z iniciativy zástupců České republiky projednávány návrhy na nový rešeršní systém průmyslových vzorů, založený na Lokarnském třídění a zavádějící do něj princip fasetizace. Podrobná zpráva o zasedání (9. – 11. 3. 2009) a souvisejícím semináři je zveřejněna v tomto čísle časopisu Knihovna, v článku L. Skolkové: Ochrana průmyslových vzorů z pohledu Kanady a Velké Británie. Navrhované změny spočívají v dodatečném začlenění obecných kategorií "visual features" do stávajícího třídění a vytvoření indexačního systému umožňujícího provádění rešerší průmyslových vzorů v kategoriích jako např. povrch, zdobení, tvar nebo barva ve všech třídách Lokarnského třídění. O návrzích se bude v rámci WIPO dále jednat, a jako je tomu vždy v obdobných případech, další vývoj bude výsledkem mezinárodní spolupráce členských států.

Databáze průmyslových vzorů

Přihlašování průmyslových vzorů k ochraně se provádí písemně u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze a právní ochrana je založena zápisem do rejstříku průmyslových vzorů vedeného tímto úřadem. Základní podmínkou ochrany je novost a individuální povaha průmyslového vzoru, což znamená, že celkový dojem vyvolaný u informovaného uživatele se liší od celkového dojmu vyvolaného průmyslovými vzory zpřístupněnými dříve. Tyto požadavky platí i pro průmyslové vzory Společenství, zapsané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) sídlícím v Alicante ve Španělsku a platné v členských státech Evropské unie.

Na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví www.upv.cz je možné pod volbou Databáze ÚPV nalézt databázi průmyslových vzorů platných na území České republiky. Databázi je možné nalézt pod volbou "Databáze ÚPV" – "Databáze průmyslových vzorů". Tato aplikace určená pro rešeršní činnost veřejnosti obsahuje data o zapsaných průmyslových vzorech, tj. neobsahuje údaje o průmyslových vzorech v řízení, negativně ukončených či nepodaných.

Základní vyhledávání

Před samotným vyhledávacím procesem je možné si zvolit buď masku pro vyhledávání základní či masku pro vyhledávání pokročilé. V horní části masky je vždy nutné sledovat datum poslední aktualizace obsažených dat. V této části je rovněž umístěn popis obsahu databáze – v případě rešeršní databáze průmyslových vzorů se jedná o "národní průmyslové vzory" zapsané do rejstříku – bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500. Maska pro vyhledávání základní obsahuje položky: číslo přihlášky, číslo zápisu, název, vlastník, původce, datum podání přihlášky, číslo věstníku publikace, datum zveřejnění, zatřídění – Lokarnské zatřídění. Číslo přihlášky se v případě průmyslových vzorů uvádí jako rok přihlášení a pořadové číslo vzoru. Datum podání přihlášky se uvádí ve formátu DD.MM.RRRR., číslo věstníku: rok publikace/měsíc, datum zveřejnění ve stejném formátu jako datum podání přihlášky. Nevýhodou základního vyhledávání je bezesporu nemožnost rozšíření počtu vyhledávacích polí a nemožnost zvolení si logických operátorů mezi jednotlivými poli.

Pokročilé vyhledávání

Rozhraní formuláře

Obr. č 1 (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vza.formular)

Pokročilé vyhledávání umožňuje uživateli využívat více vyhledávacích kritérií a možností, než vyhledávání v modulu základním. Oproti základnímu vyhledávání je seznam vyhledávacích polí rozšířen o položku "Datum zápisu" a "Stav řízení". Mezi jednotlivými poli je možné si nastavit logické operátory AND, OR či AND NOT. U číselných polí je možné si zvolit kromě znaménka "=" i znaménka "<"a">". Lze si rovněž vybrat typ zobrazení výstupu – volba "Typ 1" a "Typ 2", kde se v Typu 1 objeví hitlist s údaji o čísle zápisu, čísle přihlášky, zatřídění či názvu a v Typu 2 navíc údaje o verzi databáze, vlastníku a původci. Vyhledávání je možné omezit na pouze zapsané ochranné známky a je možné využít přímé otevření obrazové galerie – po provedení dotazu. Spojený tvar umožní uživateli zadat několik údajů do shodných polí spojených operátorem AND jako jeden textový řetězec vložený do uvozovek (fráze).

Výsledný nalezený záznam týkající se konkrétního průmyslového vzoru obsahuje položky označené příslušnými INID kódy pro jejich lepší identifikaci, přičemž se jedná zejména o následující položky: číslo zápisu, datum zápisu, datum zveřejnění, číslo přihlášky, název průmyslového vzoru, Lokarnské zatřídění, datum podání přihlášky, datum práva přednosti, číslo prioritní přihlášky, země priority, číslo věstníku publikace, vlastník, původce, zástupce, počet vzorů při zápisu, stav řízení, vyobrazení.

INID (Internationally Agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Data) kódy jsou kódy stanovené podle normy Světové organizace duševního vlastnictví ST.80: Doporučení pro bibliografická data týkající se průmyslových vzorů.

Při vyhledávání v databázi v textových polích (název, anotace) lze využívat logických operátorů Booleovy algebry: AND, OR, AND NOT. Není možné používat operátory proximitní ("w" apod.).

Výsledek hledání

Obr. č. 2 (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vza.detail)

Formulář pro vyhledávání - RCD-online

Obr. č. 3 (http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager)

Zdrojem dat pro vytvoření rešeršní databáze je interní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví s rejstříkovými daty – SyPP, přičemž veřejnosti jsou, v souladu se zákonem o průmyslových vzorech 207/2000 Sb., zpřístupněny pouze informace o zapsaných průmyslových vzorech.

RCD Online

Průmyslové vzory Společenství je možné vyhledávat v rešeršní databázi Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) na stránkách http://oami.europa.eu/RCDOnline. Databáze obsahuje zveřejněné, zapsané, neplatné, zrušené vzory Společenství, nejstarší položka pochází z 1. dubna 2003, kdy byl systém přihlašování průmyslových vzorů společenství spuštěn. Za jazyk databáze si lze zvolit španělštinu, němčinu, angličtinu, francouzštinu či italštinu. Vyhledávání je uživateli umožněno v režimu jednoduchém či pokročilém. V jednoduchém vyhledávání je uživateli umožněno využít položek: číslo vzoru, jméno majitele, datum podání, Lokarnské třídění, označení produktu; vyhledávání pokročilé pak obsahuje navíc pole: jméno zástupce, jméno původce, datum priority, datum zveřejnění, datum předpokládaného ukončení platnosti, stát majitele, stát priority, Vídeňské zatřídění (zatřídění obrazových prvků), slovní vyjádření, stav řízení.

Vlžení vyhledávacích kritérií do formuláře

Obr. č. 4 (http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager)

Hague Express

Databáze Hague Express dostupná z internetové stránky Světové organizace duševního vlastnictví www.wipo.int obsahuje bibliografická data průmyslových vzorů přihlašovaných podle Haagské dohody (podle Článku z roku 1960 a 1999). Česká republika není samostatným členem této dohody, avšak je členem v rámci Evropské unie. Databáze umožňuje vyhledávání v následujících vyhledávacích polích: číslo zápisu, majitel, datum mezinárodního zápisu, Lokarnské třídění, označení výrobků, datum priority, vyznačené smluvní státy, datum zveřejnění.

Výše uvedený přehled ukazuje poměrné široké možnosti kvalitního provádění rešerší průmyslových vzorů platných na území České republiky, v Evropské unii i vzorů v rámci Haagské dohody. Obdobně je možné získat prostřednictvím internetu, na stránkách národních úřadů průmyslového vlastnictví, informace o průmyslových vzorech zemí, které příslušné databáze zpřístupňují. Lokarnské třídění průmyslových vzorů zůstává ve všech případech nenahraditelným rešeršním nástrojem pro efektivní vyhledávání.

Strukturní vyhledávání v Hague express

Obr. č. 5 (http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp)

 

Eva Pičmanová

  

CITACE:
Pičmanová, Eva. Průmyslové vzory, Lokarnské třídění, databáze průmyslových vzorů. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/picman.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |