|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 1


 

Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF

Jiří Kratochvíl
kratec@ukb.muni.cz

 

Není pochyb, že zejména ve světě vědecko-výzkumném mají nejvyšší hodnotu aktuální poznatky a že se s nimi výzkumní pracovníci potřebují obeznámit, má-li být jejich výzkum co nejefektivnější. Tato potřeba logicky klade nároky na maximálně přívětivý přístup k těmto informacím, který v současnosti uspokojují především elektronické informační zdroje (EIZ), zvláště pak online databáze. Povinností nás – informačních pracovníků – je nejen vědcům, ale i jejich budoucím kolegům – současným studentům – zpřístupnit EIZ a obeznámit je s možnostmi jejich využití. Splnit tento úkol jsme se pokusili v Knihovně univerzitního kampusu Masarykovy univerzity (KUK) a Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚK PřF), kde jsme po roční přípravě vydali elektronickou publikaci Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF, která obsahuje interaktivní průvodce základními lékařskými a přírodovědnými databázemi a je veřejně přístupná na adrese http://is.muni.cz/elportal/?id=818403.

 

Elektronický průvodce informacemi - portál

 

Historie vzniku publikace se datuje k podzimu 2007, kdy jsme s kolegy zahájili přípravu multimediálních výukových materiálů pro potřeby e-learningových informačně-vzdělávacích kurzů. Ty jsou již od r. 2004 podporovány našimi mateřskými fakultami – Lékařskou a Přírodovědeckou – ale protože jsou primárně určeny studentům, snažíme se o aktivní prezentaci EIZ i akademickým pracovníkům, např. formou jednorázových prezentací. Během podzimu 2007 jsme se vzhledem k rostoucímu zájmu studentů o naše kurzy rozhodli o jejich další vedení formou e-learningu, přičemž Průvodce vznikl jako "vedlejší produkt" této aktivity.

Při přípravě publikace jsme se snažili maximálně využít možnosti podpory e-learningu Masarykovou univerzitou, jejíž Servisní středisko MU přímo pro potřeby vyučujících vytváří celou řadu multimediálních pomůcek. Mnohé z nich jsou stejně jako Průvodce vystaveny na Elportále MU, který disponuje právem udělit jim ISSN 1802-128X a zpřístupnit je jako řádné elektronické publikace. V listopadu 2007 jsme oficiálně požádali Servisní středisko o vytvoření elektronické verze výukových materiálů, načež jsme byli jeho pracovníkem kontaktováni za účelem domluvy konkrétních možností realizace studijních pomůcek. Naším hlavním úkolem bylo přepracování stávajících studijních materiálů do podoby tzv. scénářů, podle nichž pracovník Servisního střediska vytvářel animované tutoriály. Z dnešního pohledu lze s jistotou říci, že jako prozíravá se ukázala počáteční dohoda na podobě scénářů, jejichž příprava nečinila žádné vysoké nároky na naše technické schopnosti a která zároveň byla Servisnímu středisku dostatečně srozumitelná. Konkrétní postup při přípravě scénáře spočíval ve snímání náhledů obrazovky klávesou PrintScreen, jejich vložení do wordovského dokumentu a opatření příslušnými pokyny a popisky v textovém rámci.

Průvodce elektronickými bázemi

 

Krok po kroku jsme tedy procházeli databázemi, ukládali obrázky a uváděli k nim texty, umístěné ve výsledné publikaci formou tzv. bublin, a instrukce k průběhu animací.

Při přípravě tutoriálů jsme kladli důraz na jejich interaktivitu, tj. aby průchod tutoriálem byl maximálně identický s reálnou databází, čímž jsme mohli splnit primární cíl projektu – nabídnout uživatelům materiál, který je dostatečně informativní a zároveň vyžaduje aktivní přístup a spolupráci. Uživatel se jakoby pohybuje ve skutečné databázi, neboť je vyzýván k vepisování hledaných výrazů do příslušných polí, potvrzování jednotlivých voleb apod.

Pro jeho lepší orientaci jsme se pak snažili dodržet jednotnou strukturu tutoriálů:

Protože jsme si byli vědomi rizika, že by striktní dodržení tohoto postupu vedlo k příliš rozsáhlým a pro uživatele únavným animacím, rozhodli jsme se detailně popsat jen jednu databázi, abychom se u ostatních detailně věnovali již jen funkcím, jimiž se vzájemně odlišují. Reflektovali jsme tedy tak i skutečnost, že metoda vyhledávání je v jednotlivých databázích obdobná. Pro detailní popis jsme zvolili databázi Web of Science, neboť vedle klasických funkcí databází (např. možnosti vyhledávání, exportu, tisku či importu vyhledaných údajů) nabízí i citační rejstříky. Pro ostatní databáze byly již připravovány stručnější verze scénářů, které jsme však nevytvářeli v případech, kdy tvůrci EIZ nabízejí vlastní animované tutoriály (např. Scopus nebo InterScience Wiley).

Přes náročnost přípravy multimediálních pomůcek (vše bylo vytvářeno v rámci našich běžných povinností v knihovně) se nám podařilo i díky vstřícné a trpělivé pomoci Servisního střediska dokončit veškeré materiály včas, aby mohly být využity ve výuce na podzim 2008. V té době jsme si již plně uvědomovali, že by některé materiály mohly být užitečné nejen pro studenty, ale i akademické pracovníky MU, případně i mimouniverzitní veřejnost. Když jsme byli upozorněni na možnost publikovat na Elportále MU, který si jako jednu z podmínek vystavení publikace a udělení ISSN klade povinnost zveřejnit dílo všem uživatelům Internetu, rozhodli jsme se jeho nabídku využít. Z výukových materiálů jsme vybrali ty, které se týkají získávání informací prostřednictvím elektronických zdrojů, a ve spolupráci se Servisním střediskem jsme naplánovali podobu publikace. Proto ve finální verzi jsou nejen průvodci EIZ, ale i materiály zdůrazňující etická pravidla práce s EIZ (např. zákaz hromadného stahování článků), způsoby vzdáleného přístupu k nim či možnosti vyhledávání v souborných katalozích. Vizuální podobu publikace jsme chtěli v rámci možností co nejvíce přiblížit klasické tištěné knize, proto jsme ji opatřili obálkou, stručným úvodem, odkazy k jednotlivým tutoriálům, seznamem použité literatury a nabídkou individuálních prezentací pro LF a PřF MU. V případě EIZ jsme zvolili členění na zdroje multioborové a oborové, přičemž druhé jmenované jsme dále tématicky členili a doplnili i o prosté odkazy na další užitečné EIZ, jejichž přehled nám ochotně pomohli doplnit vyučující LF a PřF.

 

Průvodce - vylepšení

 

Konečnou podobu získala publikace Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF letos v lednu, kdy jsme ji v elektronické podobě vložili do Informačního systému MU a obrátili se na Ediční radu Elportálu s žádostí o zvážení jejího zveřejnění jako elektronické publikace, která by prošla i recenzním řízením. Ediční rada vedená prof. Ivanou Černou, prorektorkou pro informační technologie, se s publikací seznámila a začátkem února souhlasila s přidělením ISSN a jejím vystavením na stránkách Elportálu. Pro úplnost dodejme, že Elportál MU neslouží jen k vystavování elektronických publikací MU, ale nabízí i všestrannou podporu zájemcům o začlenění e-learningových aplikací do výuky. Kromě veřejně přístupných ukázek a plných textů elektronických publikací je na Elportále i sekce věnovaná zkušenostem vyučujících i studentů s e-learningovými aplikacemi, či charakteristika velmi praktické služby poskytované tzv. e-techniky a s-techniky*. Ačkoliv jsou služby Elportálu určeny pouze vyučujícím z MU, veřejným zpřístupněním výukových materiálů v podobě elektronických publikací a zkušeností s e-learningem je Elportál bezesporu informačně přínosný i pro veřejnost zabývající se touto problematikou.

Pro nás informační pracovníky z KUK a ÚK PřF bylo důležité zjištění, že můžeme využívat služby Elportálu i nadále. Proto je publikace Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF pomyslnou první částí námi plánovaného projektu informačně-vzdělávacích elektronických publikací, na kterou naváže titul s pracovním názvem Metodika tvorby bibliografických citací, s jehož přípravou v těchto dnech začínáme. Půjde o elektronický dokument, který by měl obsahovat interaktivní průvodce nejčastěji užívanými citačními styly, referenčním manažerem EndNoteWeb a problematikou hodnocení vědecké činnosti (impact factor a h-index). Z nabytých zkušeností již víme, jak rozsáhlá práce nás čeká, ale pouštíme se do ní s vidinou výsledku, který se dočká alespoň jednoho kladného ohlasu, ať už ze strany akademických pracovníků, studentů nebo odborné veřejnosti. První ohlasy po zveřejnění Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF a skutečnost, že byla přijata nominace této publikace na cenu Inforum 2009, v nás udržuje plamen naděje, že naše dosavadní i budoucí práce má smysl.

 


 

Poznámky

* E-technici zajišťují vyučujícím podporu při vytváření e-learningových aplikací, s-technici pak přímo vytvářejí na základě podkladů od vyučujících multimediální pomůcky do výuky.

 

  

CITACE:
Kratochvíl, Jiří. Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. Knihovna plus [online]. 2009, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus91/kratochvil.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |