|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 1


 

Středisko Teiresiás - Služby Masarykovy univerzity studentům s postižením

Michaela Hanousková

Pohled do historie

Středisko Teiresiás, plným stávajícím názvem Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zřídila Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým. Ve struktuře univerzity je středisko zařazeno jako samostatné univerzitní pracoviště.

Projekt střediska vznikal již v devadesátých letech 20. století, původně se zřetelem ke studentům nevidomým a slabozrakým (proto zkrácený název Teiresiás, jímž se odkazuje na bájného slepého věštce), kteří studovali na Fakultě informatiky a Filozofické fakultě. V roce 2000 nabývá středisko charakteru celouniverzitního pracoviště pod označením Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům.

Ve snaze pozměnit dosavadní představy neslyšících o vysokoškolském studiu jako studiu oborů speciálně pro ně koncipovaných (dramatická výchova, pedagogika, čeština jako cizí jazyk) a připomenout skutečnost, že nabídka studijních oborů je mnohem širší, vystoupila Masarykova univerzita v roce 2002 s projektem, jehož cílem byla integrace sluchově postižených. Od roku 2003 se tedy středisko systematicky věnuje i skupině sluchově postižených, současně také v tomto roce získává svůj současný název Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Přirozenou součástí postupně stále šířeji koncipovaného pracoviště se postupně stává agenda spojená se servisem pohybově postiženým studentům, a středisko tak nabývá své současné podoby univerzálního centra pro podporu studentů s postižením.

Dnes je Středisko Teiresiás mimo jiné výukovým centrem s rozsáhlou nabídkou kurzů, které doplňují nebo nahrazují řádnou výuku, metodickým a poradenským centrem, výzkumným pracovištěm vyvíjejícím vlastní technologická řešení, centrem tlumočnických a zapisovatelských služeb a v neposlední řadě provozovatelem brailleského vydavatelství a celostátní digitální knihovny.

Počet studentů denního, distančního či celoživotního vzdělávání, kteří využívají služeb střediska, se aktuálně blíží 350, přičemž více než polovinu tvoří studenti se zrakovým a sluchovým postižením.

Struktura střediska a rozsah nabízených služeb

Organizace studia

Průběh studia studentů se specifickými nároky na Masarykově univerzitě se řídí vnitřními předpisy univerzity, jejichž praktickou realizaci organizačně zajišťuje právě středisko Teiresiás. Jeho nedílnou součástí je tak studijní oddělení s celouniverzitní působností, jež trvale nabízí poradenství zohledňující mj. individuální komunikační možnosti postiženého studenta (tedy: česky ústně, písemně e-mailem i chatem, v českém znakovém jazyce osobně nebo formou videokonference).

Obsahově je poradenství zaměřeno jednak na metodické vedení sledující uvážlivou volbu zapisovaných předmětů s ohledem na studentovo postižení, jejich skladbu a počet v jednom studijním období, organizaci, respektive po dohodě s vyučujícím na potenciální adaptaci výuky, jednak na účinnou pomoc při faktickém spravování vlastní studijní agendy - na Masarykově univerzitě je veškerá správa studia sdružena do netriviálního elektronického Informačního systému, nabízí se tak po úvodním zaškolení i praktická pomoc při realizaci některých ze souvisejících úkonů.

Organizační a poradenské aktivity se neomezují pouze na agendu spjatou s aktivním studiem na MU, ale zahrnují také přípravné fáze studia. Do gesce studijního oddělení pak náleží i organizace přijímacího řízení uchazečů s postižením, včetně zajištění průběhu celouniverzitních zkušebních testů, tzv. Testů studijních předpokladů.

Středisko jako výukové centrum

S organizací studia úzce souvisí další z balíků nabízených služeb, jež jsou základem pro plnění stěžejního požadavku na přístupnost univerzitních studií při současném zachování souměřitelnosti získaných znalostí se znalostmi většinové akademické veřejnosti.

Povaha běžné přímé výuky často z různých důvodů neumožňuje, aby se jí efektivně účastnili i studenti s postižením - překážkou může být předpokládané pracovní tempo, očekávané pracovní metody, včetně potenciálního softwarového prostředí, forma nabízených výukových materiálů a další. V takových případech se po konzultaci s garantem předmětu nabízí několik variant adekvátní náhrady (při níž není dotčen obsah a rozsah kurzu):

Středisko Teiresiás tak plní nejen funkci výukového centra, do jehož prostor je soustředěna individuální výuka standardně vypisovaných předmětů, ale současně také pracoviště, na jehož půdě vznikají jejich modifikované varianty (př. výuka češtiny nebo angličtiny pro sluchově postižené formou chatu a e-learningu nebo výuka výpočetní techniky pro zrakově postižené s ohledem na zvládnutí speciálních kompenzačních technologií apod.).

Kromě adaptace odborných teoretických předmětů, jichž je naprostá většina, se středisko podílí na nabídce sportovních kurzů, jež jsou řádně vypisovány Fakultou sportovních studií a tvoří nedílnou součást všech studijních programů na MU. Opět s ohledem na typ a rozsah postižení pracovníci střediska modifikují základní nabídku, příp. náplň kurzů vhodně upravují - jsou voleny adekvátní metody výuky (př. při plavání tělesně postižených), je zařazován trénink jiných typů dovedností (příkladem může být futsal nevidomých, při jehož tréninku se přinejmenším ze začátku klade důraz na jiný typ dovedností, než je běžné - základní návyky pro pohyb v otevřeném prostoru, pohybové dovednosti atd.).

Součástí nabízených sportovních aktivit jsou i speciálně zaměřené letní a zimní výcvikové kurzy konané v České republice i v zahraničí. Realizují se například kurzy vysokohorské turistiky pro zrakově a sluchově postižené, cyklohorolezecký kurz pro zrakově postižené, klasické lyžování pro zrakově a sluchově postižené nebo lyžování na monoski pro tělesně postižené.

Kromě individuální výuky denních, příp. distančních studentů MU, středisko organizuje a i personálně zajišťuje veškerou výuku postižených studentů celoživotního vzdělávání. V současné době se v tomto programu vzdělává zhruba 50 studentů především se zrakovým postižením - nejžádanějšími předměty jsou kurzy speciální výpočetní techniky a kurzy jazykové výuky (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština, latina).

Studijní zázemí

Studijní servis samozřejmě zahrnuje i jiný typ podpory než jen přímou výuku. Studenti mají k dispozici kompletní studijní zázemí tvořené několika studovnami s veškerou potřebnou technikou, zrakově postižení studenti mohou využívat služeb hmatové i digitální knihovny, přičemž využití se neomezuje jen na pasivní přijímání informací, ale i aktivní účast na akvizici - knihovna je neustále rozšiřována o publikace, o něž požádá vyučující (či na jeho podnět student) pro zajištění studia konkrétního předmětu. Tematicky tak knihovna odráží standardní požadavky kladené na studenty MU, formálně pak zohledňuje typ (obsahovou stránku) textu a pracovní návyky cílové skupiny čtenářů - většina knihovního fondu je tedy tvořena publikacemi v elektronické podobě, část (kterou z technických důvodů není možné elektronicky nabízet - texty se speciální symbolikou, grafikou apod.) je zpřístupňována prostřednictvím tisků v bodovém písmu, část jako publikace hybridní (elektronický text je kombinován se zvukovou nahrávkou s textem přesně synchronizovanou a opatřena komplexním navigačním aparátem). Studentům se sluchovým postižením jsou studijní materiály nabízeny jak v čistě písemné podobě, tak jako videonahrávky ve znakovém jazyce doprovázeny českými titulky.

Testovací a zkušební centrum

Na zajištění studijních podmínek organicky navazuje zajištění adekvátních podmínek zkušebních. V době zkouškových období se středisko mění z výukového centra na centrum zkušební - studentům jsou individuálně organizovány, příp. adaptovány zkoušky, kolokvia, zápočty - opět s ohledem na konkrétní postižení (a tedy pracovní metody a jejich časovou náročnost).

Z rámce pravidelných zkušebních příležitostí vystupují aktivity příležitostné, jejichž zdárný průběh je také v kompetenci střediska. Jedná se především o vstupní testy na Masarykovu univerzitu - tzv. Testy studijních předpokladů, příp. Národní srovnávací zkoušky (připravované agenturou Scio). Se všemi uchazeči, kteří deklarují (a prokáží) specifické nároky, pracovníci střediska dohodnou adekvátní formu přijímacího testu (opět bez újmy na obsahové stránce) tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny uchazeče (zrakově postižení mají k dispozici elektronická, příp. hmatová zadání, sluchově postižení zadání ve znakovém jazyce, pohybově postižení bezbariérové pracovní prostředí, adekvátně a individuálně je nastavován časový limit apod.).

Technický servis

Výzkumné a vývojové pracoviště

Jelikož zajištění komplexní studijní podpory pro studenty různých oborů s sebou přináší nutnost vzniku celé škály různých technických řešení, která ovšem vzhledem k malé tradici integrace postižených na terciárním stupni vzdělávání, nejsou mnohdy ani vyvinuta, klade si středisko za cíl také výzkum a vývoj příslušných technologií a specifických technických přístupů. Příkladem může být vývoj aplikace pro zápis speciální přírodovědné symboliky pro nevidomé (aplikace BlindMoose), hybridní technologie záznamu převážně textových publikací (kombinace elektronického textu se zvukovou nahrávkou, viz výše) nebo vývoj databázových slovníkových aplikací pro záznam lexikálních jednotek znakového jazyka.

Metodické a poradenské centrum

Kromě těchto aktivit nabízí technické oddělení střediska základní uživatelský servis nezbytný pro bezpečnou obsluhu běžných kompenzačních pomůcek (především pro potřeby zrakově postižených) - individuální výuku práce se speciálními technologiemi, zajišťuje či zprostředkovává technický servis jednotlivých zařízení, v případě potřeby zajišťuje zápůjčky speciálního programového či přístrojového vybavení, metodicky vede nejen studenty MU, ale poskytuje tyto služby i postiženým studentům jiných vzdělávacích institucí, příp. jejich vyučujícím. Mimořádně rozšířená je konzultantská agenda ve vztahu k zařízením sekundárního vzdělávání.

Odstraňování architektonických bariér

Adekvátním technickým servisem pro studenty s pohybovým postižením kromě nabídky speciálních technických zařízení usnadňujících běžnou práci (adaptovaný pracovní mobiliář - polohovací stoly, speciální hardware) je aktivní politika zpřístupňování univerzitních budov (výukových prostor i sociálních zařízení v širokém smyslu), spočívající především v odstraňování architektonických bariér.

Pracovníci střediska soustavně monitorují univerzitní prostory a iniciují adekvátní architektonické úpravy všude tam, kde je to žádoucí a možné, současně se aktivně účastní přípravných fází výstavby nových výukových zařízení, příp. rekonstrukcí stávajících.

Pro těžce pohybově postižené studenty je dále k dispozici několik bezbariérových pokojů na kolejích Vinařská a Sladkého.

Asistenční servis

Prakticky žádná z výše uvedených činností není myslitelná bez dalších podpůrných aktivit - asistencí, přičemž vzhledem k povaze jednotlivých postižení je jistě zřejmé, že se nabídka pro jednotlivé skupiny studentů v tomto bodě poměrně výrazně obsahově liší.

Studenti se zrakovým postižením

K zajištění samostatného bezpečného pohybu studentů se zrakovým postižením slouží (kromě běžného technického vybavení - instalovaných zvukových hlásičů na strategických místech univerzitních prostor, hmatových map a plánů, navigačních systémů uvnitř některých exponovaných fakult) služba nabízená lektory prostorové orientace - ti zajišťují nácvik vhodných tras podle individuálních potřeb jednotlivých studentů. Služba je zajišťována pravidelně na začátku každého semestru, v průběhu semestru pak podle aktuální potřeby.

Studenti se sluchovým postižením

Pro studenty se sluchovým postižením je standardně nabízen tlumočnický servis, a to nejen v přímé výuce (ať už běžné či individuální), ale i při oficiálních společenských akcích konaných univerzitou (typicky imatrikulace, promoce apod.) nebo při jednáních organizační povahy (komunikace s akademickými i neakademickými pracovníky MU).

Masarykova univerzita trvale zaměstnává čtyři interní tlumočníky a desítku externích poskytujících jak znakové, tak artikulační tlumočení, a to in situ nebo on-line. Pro sledování běžné výuky tam, kde nemůže být přítomen tlumočník, je poskytována služba zapisovatelského dispečinku - je zajišťována více než desítkou školených externích pracovníků, kteří sledují výuku spolu se sluchově postiženým a pořizují během výuky simultánní zápis.  

Studenti s pohybovým postižením

V případě studentů s pohybovým postižením zajišťuje středisko Teiresiás tzv. osobní asistence, jejichž podstatou je pomoc při pohybu v budovách univerzity (v odůvodněných případech také během pobytu v ubytovacích zařízeních), při přesunech mezi jednotlivými součástmi univerzity, příp. pomoc se zajištěním dopravy (koordinátor s povědomím o aktuální dopravní situaci podle požadavku studenta naplánuje trasu a vyhledá vhodné nízkopodlažní spoje atd.).

V mezích možností nabízí středisko Teiresiás asistenční a průvodcovskou službu i tam, kde nejde vysloveně o zájem Masarykovy univerzity (doprovod k lékaři, na poštu, návštěva na neznámém místě, nákup apod.).

Volnočasové aktivity studentů s postižením

Univerzitní život zdaleka neznamená pouze studium, což stejnou měrou platí také pro postižené studenty. Masarykova univerzita usiluje o to, aby se i oni mohli zapojovat do stejných kulturních, společenských a vědeckých aktivit jako majoritní akademická veřejnost. Organizuje tedy poznávací exkurze do českých i zahraničních muzeí (Vídeň, Řím, Paříž atd.), výjezdy na národní i mezinárodní odborné konference, zajišťuje osobní asistence při návštěvách kulturních akcí (výstavy, koncerty, divadla, kina).

Od roku 2001 je středisko Teiresiás českým národním koordinátorem mezinárodní akce International Camp on Communication and Computers, která je určená zrakově postiženým studentům středních škol a nižších ročníků vysokých škol. Cílem každoročního letního kurzu, který probíhá ve dvou turnusech, je nabídnout mladým, zrakově postiženým lidem poučení o tom, jaké možnosti nabízí počítač pro komunikaci s okolním světem, pro získávání informací, pro studium i pro zábavu. Ve čtyřhodinových workshopech se studenti seznamují s nejnovějšími informačními technologiemi a aplikacemi určenými zrakově postiženým. Komunikačním jazykem celé akce je angličtina, ICC je tedy zároveň vhodnou příležitostí k získávání jazykových kompetencí při setkávání a komunikaci se studenty z jiných zemí.

V roce 2008 byly na půdě střediska zřízeny výstavní prostory - Galerie Teiresiás. Základním impulsem pro její vznik byl zájem neslyšících studentů prezentovat vlastní výtvarnou produkci a zároveň snaha zaměstnanců dát duchovní rozměr vstupní hale střediska, kde studenti tráví svůj čas před začátkem nebo po skončení svých přednášek a konzultací.

Záměrem galerie je prezentovat jak díla postižených umělců a nadaných studentů Masarykovy univerzity, tak i různé aktivity střediska Teiresiás, které mají umělecký potenciál a mohou sloužit jako další informační kanál o službách, jež středisko nabízí. Výstavy jsou adresovány široké veřejnosti a zároveň je garantována jejich přístupnost pro osoby s postižením (bezbariérový prostor, doprovodné materiály k výstavě dostupné v různých formátech, komentování výstavy pro zrakově postižené, tlumočený výklad pro sluchově postižené). Mezi realizovanými výstavami byla například fotografická výstava sdružení Okamžik "Nevidomí mezi námi", výstava hmatových kreseb nevidomé výtvarnice Pavly Francové, výstava fotografií neslyšící studentky Fakulty informatiky Marty Kounkové nebo výstava "Doteky tvaru. Hmatové modely a grafika ve vysokoškolské praxi".

 

 

  

CITACE:
Hanousková, Michaela. Středisko Teiresiás - Služby Masarykovy univerzity studentům s postižením. Knihovna plus [online]. 2009, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus91/hanous.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |