|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2009, číslo 1


 

FEATHER, John. The information society : a study of continuity and change. 5. vyd. London : Facet, 2008. xxi, 218 s. ISBN 978-1-85604-636-7.

 

Do fondu Knihovny knihovnické literatury Knihovnického institutu Národní knihovny ČR byla zakoupena kniha anglického autora Johna Feathera „The information society : a study of continuity and change“. Jedná se o studii informační společnosti, kterou autor analyzuje nejen v jejím současném stavu, ale v kontinuitě vývoje od počátků lidstva. K pochopení informační společnosti je nutno rozumět kontextu, v němž funguje, a který má tři dimenze:

V souladu s tím autor rozdělil studii do čtyř celků tak, že první tři části odpovídají zmíněným třem dimenzím. Čtvrtá část se zvlášť zabývá vlivem rozvoje informačních technologií na informační profese.

V první části autor sleduje vývoj od prvních projevů úsilí o uchování většího množství informací než dovoluje paměť jednotlivce, až k dnešní informační společnosti. Důležitým milníkem byl vznik písma a knihy. První revolucí byl, z hlediska západní kultury, vynález knihtisku. Tištěná kniha se stala prvním hromadným sdělovacím prostředkem a zahájila rozvoj vydavatelského průmyslu. V posledních 150 letech pronikala další média, která umocnila schopnost komunikace tím, že ji zrychlila a rozšířila její záběr. Nová média, jako je rozhlas a televize, se rychle stala běžnou součástí života. Tato historicky zaměřená část knihy končí objevením počítačů, druhou komunikační revolucí.

Ve druhé části autor analyzuje ekonomickou dimenzi informační společnosti, především změny ve vydavatelském průmyslu a proměny charakteru i činností knihoven. Zapojení nových technologií usnadnilo přístup k informacím. Na druhé straně se stalo příčinou růstu nákladů a zdražování procesu komunikace. Informace není zadarmo, má svou hodnotu, cenu a komerční potenciál. Knihovny a vydavatelé se ocitli v první linii probíhajících změn. Knihovny mají ve fondu množství nových médií. Také jsou stále více závislé na nových technologiích, které používají pro vlastní správu i pro služby uživatelům. V závěru této části se autor dostává k pojmům informační chudoba a digitální rozdělení.

Z pojetí informace jako komodity, která je prodávána a kupována, autor vychází také ve třetí části knihy. Informační chudoba má více podob a dochází k ní, když je přístup k informacím ovládán finančně nebo politicky. Rozborem situace v několika odlišných asijských zemích (Singapur, Hong Kong a Japonsko) autor ukazuje, že vysoký stupeň zapojení informačních technologií v ekonomice země nezaručuje stejný výsledek nebo úspěch v oblasti sociální struktury a přístupu k informacím. Problém informační chudoby autor sleduje také ve východní Evropě, kterou pojímá jako celek bývalých tzv. socialistických států. Zde spíš s ohledem na minulost a probíhající změny. Součástí politické dimenze informační společnosti je také role státu, která se projevuje zásahy do procesu mezi vlastníkem a žadatelem informace. Autor rozlišuje následující role státu: ochranu intelektuálního vlastnictví, ochranu osobních dat, cenzuru a svobodu informací.

V poslední části se autor zabývá informační profesí. Především počítačoví odborníci a informační specialisté jsou tou profesní skupinou, která hraje významnou roli v informační společnosti. Autor je nazývá inženýry postindustriální revoluce. Nová doba přináší také zcela nové profese. K povoláním, která současná doba nejvíce proměnila, patří vydavatelé, knihovníci a archiváři.

Kniha poprvé vyšla v r. 1994 a současné, aktualizované vydání je již v pořadí páté. Informační společnost a pojmy s ní svázané jsou dnes poměrně známé. Hodnotu Frazerovy knihy vidím především v koncepčním a značně komplexním pojetí. Problematiku informační společnosti a všechny její aspekty podrobuje důkladné analýze. Prakticky každá z částí může sloužit jako učební text – např. o vývoji knihy a písma, vývoji médií, k objasnění problematiky copyrightu a intelektuálního vlastnictví apod. Cenný je i široký geografický záběr studie.

Autor je profesorem knihovnictví a informačních studií na univerzitě v Loughborough v Anglii. Zabývá se sociální informatikou, historií knihy a knihoven a vydavatelskou činností.

Eva Bartůňková

 

 

  

CITACE:
EB. FEATHER, John. The information society : a study of continuity and change. Knihovna plus [online]. 2009, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus91/eb.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |