|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2008, číslo 1-2


 

Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry

Markéta Šantrůčková, Věra Vávrová
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
santruckova@vukoz.cz, vavrova@vukoz.cz 

Úvod
 

Databáze k evidenci historických zahrad a parků byla vytvořena jako součást výzkumného záměru, který zpracovává Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích. Evidence vznikla na základě předchozího průzkumu a diskuze s odborníky působícími v oblasti památkové péče a zabývajícími se problematikou historických zahrad teoreticky i prakticky. Bylo zjištěno, že tento druh evidence je žádoucí a může být vítanou pomůckou pro široké spektrum uživatelů.

Jejím cílem je zpřístupnit co nejširší informace o historických zahradách a parcích, případně zájemce nasměrovat k možnostem získání dalších informací. Informace o historické krajině, jejíž součástí jsou také historické zahrady a parky, mají obecně kulturní význam a současně jsou určeny jako podklady pro zpracování koncepcí a postupů při ochraně přírodního a kulturního dědictví krajiny.

Proto je databáze pojata dosti široce a typologicky zahrnuje jak malé zahrady vil či zámků, tak velké komponované celky krajiny. Je samozřejmé, že množství informací o jednotlivých objektech se bude odvíjet přímo úměrně jejich společenskému a kulturnímu významu. Zároveň byla databáze postavena tak, aby obsahovala pokud možno úplné informace o minulosti i současnosti parku či zahrady s tím, že jejich naplňování bude průběžné. Již předem se předpokládá, že jednotlivá pole budou vyplňována postupně podle sledu získaných údajů, nikoliv jak jsou za sebou řazena v databázi.

Pro tuto evidenci byla zvolena databáze, které vznikla ve spolupráci s firmou Bach systems, s r. o. Firma vytváří databáze, které jsou vyzkoušeny v praxi a užívány téměř 15 let v oblasti evidence historických fondů písemných (archivy) i sbírkových (muzea, galerie) i současných dokumentů ve veřejné správě.

Nadstavbou databází je aplikace VadeMeCum, jež byla vyvinuta stejnou firmou Bach systems, s r. o., a jejíž pomocí lze zveřejnit informace z databáze na internetu. Systém je flexibilní, může se upravovat podle aktuálních potřeb vzešlých z praxe. Základ databáze tvoří písemné záznamy, které doplňují fotografie, mapy a externí texty. Ke každé lokalitě jsou postupně připojovány letecké snímky objektů, mapa 2. vojenského mapování a další vybrané obrázky. Základní informace jsou získány z publikované literatury a dále doplňovány výsledky výzkumu terénního i archivního. Vzhledem k rozsahu a charakteru informací je nezbytná spolupráce s institucemi, které se problematikou historických zahrad zabývají především z oblasti památkové péče, školami apod. V tomto směru byla již navázána jednání o spolupráci s některými pracovišti a předpokládáme, že se připojí i další.

Naplňování databáze představuje odborně a časově náročnou práci, která by se měla perspektivně vyplatit. Základní podmínkou úspěchu, vedle uznání smysluplnosti této práce, je dobrá organizace v systému naplňování údajů do databáze.

V současnosti je databáze naplňována v rámci pracoviště VÚKOZ, v.v.i. v Průhonicích a připravuje se její intranetová aplikace. Po zkušební fázi v rámci instituce by měla být zveřejněna její internetová verze.

Popis databáze a její fungování

Jelikož naplněná databáze bude obsahovat velké množství dat, již předem jsme informace podle logických souvislostí rozdělili do čtyř karet: 1. základní karta, 2. popis parku, 3. ochrana památková a přírodní, 4. vývoj parku a jednotlivé prvky. Ke každé z karet lze připojovat obrázky a externí dokumenty. Karty jsou mezi sebou propojeny, lze mezi nimi navzájem informace vyhledávat a upravovat.

Pro každý objekt jsou tedy založeny čtyři karty, přičemž všem čtyřem jsou společné následující údaje. V první řadě evidenční číslo, které je pro každý objekt jedinečné. Jsou objektům připojována průběžně současně s jejich zápisem do databáze. Evidenční číslo slouží k rychlé orientaci v databázi a k jednoznačné identifikaci objektů. Mimo to má každý objekt svůj název, který je rovněž jedinečný a pomáhá uživatelům orientovat se v datech. U každé karty je místo na poznámky, kam lze zapsat informace, které se do přesně vymezených kolonek nevejdou. A je zde zapsáno, kdo danou kartu zpracoval. Zároveň jsou všem kartám společné technické informace, kdo a kdy data zapsal a aktualizovat.

Základní karta

Základní karta evidence historických parků a zahrad

Karta popis parku

Karta ochrany objektu

Karta vývoj parku a jednotlivé prvky

K položkám drobná architektura v parku a sochařská a jiná díla je v této kartě připojena jejich evidence, která má následující podobu:

 

Krajinářská úprava okolí zámku Kačina na mapě II. vojenského mapování z 1. poloviny 19. století

 Závěr

Jak je z výše uvedené struktury databáze zřejmé, byla postavena maximalisticky. Zvolili jsme postup nejdříve definovat pokud možno všechny údaje, které chceme o parku či zahradě zjistit, a postavit databázi tak, aby tyto údaje obsahovala. Je jasné, že její naplňování je proces velmi náročný a je možné jej realizovat jen na poli široké spolupráce. V současné době se snažíme získat pro práci na uvedené evidenci jednotlivá pracoviště památkové péče, univerzity a střední a vyšší odborné školy, případně další odborníky i zájemce. Navazujeme také kontakty na příslušná pracoviště v zahraničí.

Počítáme s tím, že databáze bude naplňována postupně od nejdůležitějších údajů a že bude průběžně doplňována a zpřesňována. I po svém založení a naplnění bude potřebovat stálou správu, neboť parky či zahrady neustále podléhají vývoji. Některé položky databáze postihují změny v podobě či správě jednotlivých objektů a ty bude nezbytné průběžně aktualizovat. I proto je důležité vybudovat širokou síť spolupracovníků, která bude schopna tyto změny postihnout.

Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkumného záměru MŽP ČR č. 0002707301 "Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti."

Markéta Šantrůčková, Věra Vávrová

 

  

CITACE:
Šantrůčková, Markéta, Vávrová, Věra. Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/santruc.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |