|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2008, číslo 1-2


 

Tři semináře o měření výkonu a kvality činnosti knihoven

 

Vít Richter

 

Měření výkonu a kvality činnosti knihoven je jedním z aktuálních témat, která hýbou knihovnickým světem. Knihovny se dostávají do stále silnější konkurence s prostředím internetu, který v mnoha ohledech narušuje jejich tradiční monopol v oblasti shromažďování a zpřístupňování informací. Na druhé straně vytváří zřizovatelé knihoven trvalý tlak na účinnější využití vložených veřejných prostředků. Knihovny jsou proto nuceny hledat různé cesty ke zkvalitnění a rozšíření služeb i k zefektivnění svého provozu. Německý Goethe-Institut uspořádal v posledních letech několik seminářů s touto tematikou v okolních zemích. Prvních z nich byl organizován jeho pražskou pobočkou a ve spolupráci se SKIP již v dubnu 20061. Pražský seminář Měření výkonu v knihovnách, jehož hlavním přednášejícím byl Prof. Dr. Konrad Umlauf2, profesor Ústavu knihovnických a informačních studií Humboldtovy univerzity v Berlíně, byl zaměřen na obecnou problematiku měření výkonu a kvality činnosti knihoven a přinesl souhrnný přehled používaných metod managementu kvality. Tento seminář byl v určitém smyslu teoretickým úvodem k českému projektu "Benchmarking knihoven"3, který je zaměřen na problematiku měření výkonu a činnosti veřejných knihoven v ČR.

Varšavská pobočka Goethe-Institutu připravila v listopadu 20074 velmi zajímavý mezinárodní seminář Efektywnośč funkcjonowania bibliotek - standardy, na kterém participovali zástupci z SRN, Polska, Slovenska, Česka a Maďarska. Varšavský seminář se primárně zaměřil na standardy výkonu a činnosti knihoven. Určitou výjimkou z této orientace byl příspěvek Jerzy Maje (Polská národní knihovna), který prezentoval inspirativní návrh standardu pro výstavbu veřejných knihoven5.

Zatím poslední ze série těchto seminářů Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach se uskutečnil 23. září 2008 v Bratislavě6. Na jeho pořádání se vedle bratislavského Goethe-Institutu podílely Slovenská národní knihovna, Spolek slovenských knihovníků a Slovenská asociace knihoven. Úvodní příspěvek Ully Wimmer7"Měření výkonů v knihovnách – nekonvenční úvod" byl věnován základní charakteristice německého systému měření výkonu a kvality knihoven BIX - Der Bibliotheksindex8. Tento benchmarkingový systém je rozpracován jak pro oblast veřejných knihoven, tak i pro knihovny specializované, zejména vysokoškolské. Celkem na něm spolupracuje 250 německých knihoven. Ilona Hegyközi z Maďarského knihovnického institutu Széchényiho Národní knihovny ve svém příspěvku "Měření výkonů v maďarských knihovnách – výsledky a problémy" shrnula dosavadní úsilí maďarských knihoven o zpracování standardu pro činnost knihoven. Existenci takového standardu předpokládá maďarský knihovní zákon. V současné době je realizován tříletý projekt, jehož cílem je jednak příprava standardu pro veřejné knihovny, ale také uplatnění komplexních metod managementu kvality, např. CAF (Common Assessment Framework) nebo EFQM (European Foundation for Quality Management) při řízení knihoven. Navržený standard zahrnuje indikátory: plocha knihovny, velikost knihovního fondu, doplňování knihovního fondu, počet stanic připojených k internetu, personální zajištění a provozní doba knihovny a počet návštěvníků na 1000 obyvatel. Elžbieta Górska z Polské knihovnické asociace se ve svém referátu "Analýza výkonů vědeckých knihoven v Polsku" zaměřila na charakteristiku systému měření výkonu, na kterém v současnosti spolupracuje 44 vědeckých a vysokoškolských knihoven. Projekt byl zahájen v roce 2001 a je provozován od roku 2004. Knihovny, které participují na projektu, vyplňují dotazník se 48 otázkami, které jsou zaměřeny na různé aspekty činnosti knihovny. Celkem je porovnáváno 89 indikátorů. Pro ukládání i vyhodnocování dat byl vytvořen speciální software. Prezentace Duana Webstera (bývalý výkonný ředitel Association of Research Libraries - ARL) "Měření výkonů a benchmarking v amerických knihovnách" byla věnována charakteristice systému StatsQUAL9, který je vytvářen v rámci ARL, ale je k dispozici i dalším akademických a specializovaným knihovnám na celém světě. StatsQUAL zahrnuje tři části: LibQUAL – průzkum hodnocení spokojenosti uživatelů s nabídkou služeb knihoven, DigiQUAL – systém hodnocení služeb digitálních knihoven a MINES – průzkum využívání elektronických informačních zdrojů. V příspěvku byla největší pozornost věnována průzkumu spokojenosti uživatelů LibQUAL10, na kterém například v roce 2006 participovalo 307 knihoven z celého světa. Základem systému je on-line dotazník, který je k dispozici v mnoha jazykových mutacích. Uživatelé pomocí webového dotazníku hodnotí 22 otázek soustředěných do tří bloků: knihovna jako místo, působení služeb a práce s informacemi. Norbert Végh z levočské Slovenské knihovny pro nevidomé M. Hrebendy představil "Manažérský informační systém pro knihovny – MIS LIB". Jedná se o nově koncipovaný systém, který je schopen analyzovat data dostupná v běžných knihovnických systémech, zpracovávat různé komparace údajů, včetně grafických výstupů a promítnutí výsledků do geografických informačních systémů. Na bratislavském semináři zazněl i příspěvek z České republiky na téma "Benchmarking knihoven" (Vít Richter, Národní knihovna ČR). Závěr semináře patřil Márii Balkóciové, vedoucí pracovní skupiny pro tvorbu standardů pro rozvoj veřejných knihoven, která představila "Návrh standardu pro veřejné knihovny Slovenské republiky". Navrhovaný standard má dvě skupiny indikátorů, které jsou odstupňovány podle velikostních kategorií knihoven:

Předpokládá se, že standard bude vydán jako metodický pokyn Ministerstva kultury SR. Jedním ze závěrů semináře bylo i rozhodnutí zahájit práce na projektu měření výkonu a činnosti knihoven s využitím metody benchmarkingu. Z české strany byla prezentována nabídka možnosti vstupu slovenských veřejných knihoven do projektu "Benchmarking knihoven".

 

Poznámky

[1] Seminář Měření výkonu v knihovnách [online]. Praha : SKIP, 2007 , 03.09.2007 [cit. 2008-11-06]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/VykonSemin06.htm>.

[2] Kondrad Umlauf [online]. Berlin : Humboldt-Universität, 2008 , 9.5.2008 [cit. 2008-11-06]. Němčina. Dostupný z WWW: <http://www.ib.hu-berlin.de/~kumlau/>.

[3] Projekt \"Benchmarking knihoven\" [online]. Praha : NK ČR, 2008 , 29.09.2008 [cit. 2008-11-06]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm>

[4] Medzynarodowe seminarium nt. \"Efektywnosc funkcjonowania bibliotek - standardy : Materialy z konferencji [online]. Varšava : Goethe-Institut, 2007 [cit. 2008-11-06]. Polština. Dostupný z WWW: <http://www.goethe.de/ins/pl/war/wis/sbi/mat/plindex>

[5] MAJ, Jerzy. Standardy organizacyjne w polskim bibliotekarstwie publicznym. Propozycje. [online]. Varšava : Biblioteka Narodowa, 2007 [cit. 2008-11-06]. Polština. Dostupný z WWW: <http://www.goethe.de/mmo/priv/2797278-STANDARD.doc>

[6] Meranie výkonov a benchmarking v knižniciach : Závery a odporúčania, prezentácie prednášok [online]. Bratislava : INFOLIB, 2008 , 08.10.2008 [cit. 2008-11-06]. Slovenština. Dostupný z WWW: <http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=51&idm=0&prm1=99&prm2=1&prm3=2253>

[7] Ulla Wimmer je specialistkou v oblasti managementu kvality knihoven. Od roku 2004 je koordinátorkou projektu BIX v rámci Kompetenznetzwerks für Bibliotheken, kterou organizuje Spolek německých knihoven.

[8] Der Bibliotheksindex [online]. Berlín : Deutscher Bibliotheksverband , 2008 [cit. 2008-11-06]. Němčina. Dostupný z WWW: <http://www.bix-bibliotheksindex.de/index.php>.

[9] StatsQUAL [online]. Association of Research Libraries, 2008 [cit. 2008-11-06]. Angličtina. Dostupný z WWW: <http://www.statsqual.org/>.

[10] LibQUAL+ [online]. Association of Research Libraries, 2008 [cit. 2008-11-06]. Angličtina. Dostupný z WWW: <http://www.libqual.org/>.

 

 

  

CITACE:
Richter, Vít. Tři semináře o měření výkonu a kvality činnosti knihoven. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/richter.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |