|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2008, číslo 1-2


 

Nové služby internetu a knihovny : jak jít mladým naproti

 

Výtah z článku:

NYBRÅTEN, Frank Robert; ARNTZEN, Jonas Svartberg. Participation and Interaction [Účast a interakce]. Scandinavian Public Library Quarterly. 2007, vol. 40, no. 1, s. 14-15.

Internet už není pouze statický dodavatel informací a že se změnil v "komunitu" s obrovskými možnostmi komunikace a interakce. Výrazy jako "Web 2.0" a "sociální web" svědčí o větším důrazu na spolupráci a sdílení informací vystavených na Internetu.

Je také poukázáno na to, že mladí lidé patří k těm, kteří nejméně využívají služeb knihoven, a přitom jsou nejčastějšími a nejaktivnějšími uživateli Internetu. Autoři doporučují, aby knihovny nabízely větší rozsah nových služeb na webových stranách a věnovaly větší pozornost interaktivnějším a obsažnějším iniciativám zaměřeným na mladou generaci. Ve svém příspěvku se pak věnují především blogování, wikitechnologiím, digitálním referenčním službám a tzv. social networking.

Pokud jde o blogování, jsou zde vyjmenovány jeho charakteristické znaky a připomenuto, že knihovny by měly také pomáhat při zlepšování dovedností mladých uživatelů v této oblasti. Toho podle autorů může být dosaženo poradenskou činností zaměřenou na to, jak založit blog, jak zlepšovat kvalitu dokumentů včetně "netikety", a také zveřejňováním úvah o copyrightu a o psaní pro účely Internetu.

Ten aspekt blogování, který se týká možnosti komentování, dává příležitost každému vyjádřit se k publikování knihovny a mladí lidé mohou být podporováni, pokud jde o publikaci vlastních textů v rámci blogů. Soutěže zaměřené na stylizaci a tvorbu webových stran nebo na vytváření redakčních týmů k tomuto účelu v různých zájmových oblastech mohou adolescentům poskytnout intenzivnější pocit autorství pokud jde o domovské stránky knihovny a přilákat nové uživatele.

Wikipedie jsou v článku charakterizovány jako informační databáze vytvářené uživatelem, ve kterých může každý upravovat text a doplňovat jej čímkoli, co považuje za důležité. Existuje zde mnoho modifikací, jež mohou být využity v kontextu činnosti knihovny.

Wikipedie vybudovaná a provozovaná ve spolupráci s různými vzdělávacími institucemi určitě může vytvářet dostatečně zajímavý obsah pro širší veřejnost. Spolupráce se školami zajistí to, že si většina teenagerů uvědomí rozsah služeb knihovny. Zkušenosti ukazují, že kvalita informačních zdrojů publikovaných ve wikipedii mladými lidmi je lepší ve srovnání s úsilím, které před tím věnovali psaní. Zaujetí pro řešení problémů vznikajících při psaní a tvorbě poněkud odlišným způsobem má pozitivní efekt. Je zde také důkaz naznačující silnou motivaci vyplývající z vědomí, že texty jsou čteny skutečným, živým publikem.

O digitálních referenčních službách se konstatuje, že se postupně stávají naprosto běžnou záležitostí. Autoři upozorňují na to, že referenční služby založené na využívání "chatovacích" prostor mládeží fungují zvláště dobře od doby rozšíření tzv. Instant Messaging - IM (okamžitá, přímá komunikace). IM je forma komunikace, která umožňuje dvěma až třem lidem konverzovat prostřednictvím Internetu. Tato komunikace se odehrává v reálném čase a využívá klientských programů jako například Windows Live Messenger, Yahoo Messenger nebo AOL Instant Messenger. Komunikace s využitím IM se rychle stala jednou z nejpopulárnějších forem kontaktu u mladší generace. Mělo by tudíž být jedině přirozené, aby knihovna byla stejně dostupná prostřednictvím IM jako pomocí e-mailu.

Komunikace prostřednictvím IM je velmi jednoduchá a pokud jde o začátečníky, vyžaduje minimum školení, ať už jde o knihovníky nebo uživatele. To je také úplně bezplatné. IM může být orientována pouze na určité místo a využívána k odpovídání konkrétních dotazů týkajících se služeb knihovny a sbírek, kdežto digitální referenční služby lépe vyhovují odpovídání dotazů týkajících se obecných témat. Poněvadž většině mladých lidí je technologie důvěrně známá, má IM potenciál širokého využití a může následně pomoci odstranit bariéru mezi nimi a knihovnou.

Tzv. Social Networking na Internetu se podle autorů sestává "z míst, kde je možno se setkávat" k vytváření profilů, medailonků osobností, vystavit informace o někom, často doplňovat vlastní filmy, hudební nahrávky, obrázky apod. Je možno si také vyměňovat zprávy a komentovat profily jiných osob.

Některé z nejpopulárnějších sítí, jako např. MySpace a YouTube, mají už miliony uživatelů. Knihovny by mohly také využívat výhod "Social Networking" k podpoře svých služeb. MySpace je vhodná pro vystavování zpráv a získávání zpětné vazby, zatímco YouTube by mohla být využita pro předvádění filmů o různých akcích knihovny. Knihovny mohou také vytvářet vlastní "Social Networking". Např. "Reaktor" je norská strana provozovaná Deichman Library, kde je možno zveřejňovat amatérské filmy, fotografie, animace, hudební nahrávky, humoristické seriály, ilustrace a texty. Tak se vytváření těchto sítí stává nástrojem, jehož knihovna může využít k podpoře spolupráce a tvořivosti mladých lidí.

Závěrem autoři konstatují, že chtějí-li knihovny učinit své webové stránky přitažlivějšími pro mladé lidi, mohou také využívat "podcastingu" (podcast lze charakterizovat jako soubor digitálních médii nebo řadu těchto souborů, která je distribuována prostřednictvím Internetu a využívá kombinace různých materiálů a metod pro nahrávání na přenosné přehrávače a PC), "folksonomií"(folksonomii lze charakterizovat jako individuální, uživatelem vytvořenou klasifikaci (systematické uspořádání pojmů) využívanou při rešeršní činnosti zaměřené na obsah webových stránek, fotografií na WWW a webových odkazů) a video-diářů. Knihovny by ale neměly nekriticky přijímat všechny nové a populární služby na internetu a jen tak prokazovat, že mohou "kráčet s dobou". Co potřebují, je jasná vize pokud jde o výběr některých těchto služeb a připravenost každé jednotlivé knihovny a uživatelů převzít je a přizpůsobit konkrétním potřebám.

Příklady zdrojů, na kterých je možno se o pojednávané tematice dovědět více:

Blogy:

Barn og bibliotek:

http://www.bibliotekbarn.blogspot.com/

Stuff for Teens:

http://www.bartlesville.lib.ok.us/blog/teens/

Wikipedie:

The Butler University Libraries

Reference Wiki:

http://www.seedwiki.com/wiki/butlerwikiref/

Referenční služby:

Biblioteksvar: www.biblioteksvar.no

Bibliotek svagten: www.biblioteksvagten.dk

Fråga biblioteket: http://www.eref.se/

 

Tvorba sociální sítě:

Henepin County Library on My Space:

http://www.myspace.com/hennepincountylibrary

Reaktor : http://www.minreaktor.no/

You Tube : http://www.youtube.com

Výtah a překlad: Miroslav Ressler

 

 

 

 

  

CITACE:
Ressler, Miroslav. Nové služby internetu a knihovny : jak jít mladým naproti. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus81/ressler1.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |