|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

Vývoj institutu právo povinného výtisku 10: Právo povinného výtisku z pohledu zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 

Ladislav Michael Wallis
 Západočeská univerzita v Plzni
 archandel-michael@seznam.cz

 

Dle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. se pro zjištění základu daně z příjmů odečtou výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Dle ust. § 24 odst. 2 písm. p) cit. zákona jsou uvedenými výdaji (náklady) také výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů, jimiž jsou v tomto případě zákon č. 37/1995 Sb. a č. 46/2000 Sb.

Výdaje (náklady) představuje cena povinných výtisků, u plátců daně z přidané hodnoty ve výši bez této daně, a poštovné.

Poplatníkem daně z příjmů je vydavatel.

Právo povinného výtisku z pohledu zákona ČNR č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Podle ust. § 2 zákona č. 235/2004 Sb. je předmětem daně mj. dodání zboží za úplatu (není v rozporu s faktem bezúplatného odevzdávání p. v., viz dále) osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku.

Dle ust. § 13 odst. 3 písm. a) cit. zákona se za dodání zboží považuje převod vlastnického práva k majetku vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Tím jsou zákony č. 37/1995 Sb. a č. 46/2000 Sb.

Povinné výtisky jsou osobou povinnou k dani, tj. vydavatelem, odevzdány bezúplatně, ale podle ust. § 13 odst. 5 se stále jedná o dodání zboží, které je předmětem daně. Jejím základem je podle ust. § 36 odst. 6 písm. b) cena (která je považována za cenu včetně daně) zjištěná podle zvláštního právního předpisu, tj. podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), tj. v tomto případě nula.

Právo povinného výtisku z pohledu povinných subjektů

Ztráty povinných subjektů způsobené odevzdáváním povinných výtisků jsou jen zcela nepatrné, ovšem i tak se efektivita povinnosti odevzdat p. v. v 80. letech 20. stol. odhadovala jen na cca 70 – 80 %, cca 20 – 30 % tiskovin podléhajících režimu povinného výtisku uniklo. Dnes se únik odhaduje jako 10 – 15%.

Povinné subjekty namítají, že odevzdáním p. v. dochází v konečném efektu k vyvlastnění jejich majetku, jímž vydané neperiodické publikace i periodický tisk bezpochyby jsou. K takto vznikajícím ztrátám je třeba připočítat ještě náklady na práci spočívající v přípravě p. v. k odeslání, poštovné a balné a na všudypřítomnou administrativu.

Faktem zůstává, že gesto, které zákonodárce mohl směrem k povinným subjektům učinit velmi snadno (vzhledem k tomu, že Česká pošta, s. p. je státním podnikem), totiž osvobodit poštovní zásilky obsahující povinné výtisky od poštovného, zůstalo nenaplněno[1] (s výjimkou tzv. slepeckých zásilek, kdy tyto jsou osvobozeny od poštovného v případě, že největší rozměr jedné každé z nich nepřesáhne 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů nepřesáhne 90 cm).[2]

Vyvlastnění je dle ust. čl. 11 odst. 4 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, možné jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Podmínky jsou stanoveny kumulativně, přičemž ona poslední ovšem v tomto případě splněna není.

Nutno ovšem podotknout, že při různých reklamních a prezentačních akcích je bezúplatně rozdáno daleko více kusů té které neperiodické publikace nebo periodického tisku, než kolik jich je třeba odevzdat jako povinné výtisky.

Příjemci volí získání neodevzdaných povinných výtisků, příp. splnění nabídkové povinnosti, cestou správního řízení vzhledem k jeho zdlouhavosti, další administrativě a nákladům, jen velmi zřídka. To samozřejmě k dobré morálce povinných subjektů na tomto poli nepřispívá.[1] Nutno však říci, že povinné subjekty si náklady na poštovné mohou odečíst od základu daně z příjmů. Blíže viz výše.

[2] Blíže viz Ceník základních poštovních služeb České pošty, s. p.

  

CITACE:
Wallis, Ladislav Michael. Vývoj institutu právo povinného výtisku 10 : Právo povinného výtisku z pohledu zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/wallis10.htm>. ISSN 1801-5948.

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |