|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

Marketing of information services : 15th BOBCATSSS symposium, Prague 29-31 January 2007 : proceedings. [Editors Richard Papík, Ingeborg Simon]. Prague : Charles University in Prague, Faculty of Arts, 2007. 601 s. ISBN 978-80-7308-166-9.

Ve dnech 29. – 31. 1. 2007 se v Praze uskutečnilo 15. mezinárodní studentské sympozium BOBCATSSS. Sympozium uspořádaly Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (http://uisk.ff.cuni.cz/) a Vysoká škola mediálních studií ve Stuttgartu (Hochschule der Medien, http://www.hdm-stuttgart.de/) ve spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd v Kostnici (University of Applied Sciences, http://www.kd.fh-konstanz.de/). Nad akcí převzali záštitu rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Sympozium bylo tematicky zaměřeno na marketing informačních služeb a zúčastnilo se jej přes 400 zájemců o tuto problematiku z řady zemí světa.

Účastníci sympozia obdrželi ve svých konferenčních taškách kromě řady brožurek, letáků a propagačních předmětů také obsáhlý sborník úplných textů příspěvků prezentovaných na sympoziu.

V předmluvě ke sborníku je zdůrazněn hlavní smysl sympozií BOBCATSSS – ta poskytují účastníkům prostor pro výměnu myšlenek a informací, a také pro získávání kontaktů. Ve sborníku je dále uvedeno složení organizačního týmu, jehož členy byli vyučující a studenti z výše zmíněných škol. Následuje dvoustrana věnovaná platinovým, zlatým a stříbrným sponzorům a partnerům sympozia.

Vlastní příspěvky jsou ve sborníku rozčleněny do tří oddílů – první obsahuje příspěvky přednášejících, druhý stručné shrnutí obsahu a zaměření připravených workshopů a třetí základní informace o prezentovaných posterech. V jednotlivých oddílech jsou příspěvky uspořádány abecedně podle příjmení prvního autora, výjimku tvoří pouze komerční příspěvky v prvním oddíle (ty jsou uvedeny až v závěru tohoto oddílu).

Součástí sborníku je celkem 57 úplných textů příspěvků (ve třech případech jsou k dispozici pouze abstrakty), osm charakteristik workshopů a konečně je rovněž blíže představeno 25 posterů. Úplné texty příspěvků jsou doplněny o abstrakty a informace o autorech. Pozitivní je rovněž skutečnost, že jsou uvedeny elektronické adresy autorů – chtěl-li by tedy čtenář autora či autory kontaktovat (např. s žádostí o zaslání podrobnějších informací o provedeném výzkumu apod.), nemusí tyto údaje dohledávat v externích zdrojích.

Relativně silné zastoupení mají příspěvky autorů z ČR (souvisí to bezesporu s místem konání sympozia, kterým byla Praha) – celkem se jedná o jedenáct úplných textů příspěvků. Rovněž jeden z realizovaných workshopů, jehož anotace je součástí sborníku, byl veden českým odborníkem. Všechny příspěvky jsou napsány v anglickém jazyce.

Řada příspěvků má příznačně (viz tematické zaměření sympozia) vtipný či jinak atraktivní název, jmenujme např. příspěvky Marketing the Profession: Let the Spinster do the Job? (Marketing profese: Necháme to na starých pannách?) či Do librarians laugh? (Smějí se knihovníci?). Odpověď na poslední otázku zjistíte, pokud si ve sborníku nalistujete stranu 189 a začtete se do příspěvku Justyny Jasiewicz-Hallové, který analyzuje, jak jsou knihovníci vnímáni ve společenském životě.

Sborník ze sympozia je k dispozici mj. v těchto knihovnách:

Pro zájemce doplňuji, že fotogalerie ze sympozia je dostupná na webu Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně na adrese http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=2287, online zpravodajství z akce pak jako zvláštní číslo elektronického časopisu Ikaros (http://www.ikaros.cz/ejournal/1/126).

Závěrem odkazuji na další vybrané zdroje týkající se sympozia BOBCATSSS 2007:

Mgr. Linda Skolková (linda.skolkova@ff.cuni.cz)

Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://uisk.ff.cuni.cz/)

 

 

  

CITACE:
Skolková , Linda. První zkušenosti s ISBN-13 v České republice. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/skolko.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |