|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

 

 

Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS): nástroj pro jejich vyhodnocování

Vladana Pillerová
Národní knihovna ČR – Knihovnický institut
vladana.pillerova@nkp.cz

 

Veřejné knihovnické a informační služby (VKIS) jsou souhrnným názvem pro služby poskytované veřejnými knihovnami a jsou definovány v Knihovním zákoně z roku 2001. Ten však nestanovuje žádné kvantitativní ani kvalitativní parametry těchto služeb, pouze rozděluje služby knihoven na povinně a nepovinně poskytované. Z této situace vyplývá, že pravděpodobně ne všem občanům jsou nabízeny služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Proto bylo nutné se začít zabývat sledováním výkonnosti knihoven a stanovit pro jednotlivé oblasti služeb minimální kritéria kvality služeb.

Pro potřeby standardizace bylo zmapováno a podchyceno mnoho oblastí knihovnické činnosti a důležitých podmínek nezbytných pro fungování knihoven. Základním východiskem pro zpracování standardu byly statistické údaje o činnosti veřejných knihoven za rok 2002, ale vlastní hodnoty indikátorů byly stanoveny na základě intenzivních diskuzí širokého spektra pracovníků knihoven. Další inspirací se staly standardy přijaté v  jiných zemích (Velká Británie, Španělsko, některé státy USA) a především pak směrnice IFLA/UNESCO "Služby veřejných knihoven" [1] .

Ze široké škály knihovnických služeb a činností bylo nakonec vybráno pět oblastí pro standardizaci: počet hodin pro veřejnost, počet studijních míst, počet počítačů připojených k internetu pro veřejnost, počet přírůstků knihovního fondu (KF) za rok, náklady na nákup KF na jednoho obyvatele obce/města. Počátkem roku 2005 vydalo Ministerstvo kultury metodický pokyn, ve kterém bylo těchto pět standardů přesně vymezeno [2] .

  Cílem standardů je:

a)   zlepšit dostupnost a kvalitu VKIS pro uživatele,

b)  umožnit knihovnám, provozovatelům knihoven, obcím, krajům a ústředním orgánům státní správy provádět srovnání a kontrolu dostupnosti a kvality VKIS a systematicky uplatňovat formy podpory rozvoje VKIS,

c)   stát se nástrojem motivace a poskytnout zainteresovaným indikátory jako pomůcku pro plánování, poskytování a využívání peněžních prostředků z veřejných rozpočtů za účelem podpory rozvoje VKIS.

  Jednou z důležitých otázek přípravy standardu bylo stanovení kategorií knihoven, pro které budou zpracovány kvalitativní a kvantitativní parametry jednotlivých služeb. Základním kritériem pro jejich určení se stal počet obyvatel v obci, respektive rozsah obsluhované populace.

Na tyto kategorie knihoven jsou pak vztaženy příslušné hodnoty standardu (viz tabulku), které by měly knihovny v jednotlivých indikátorech splňovat. Byly definovány jako optimální, což znamená, že jestliže jich knihovna dosahuje, garantuje dobré podmínky pro poskytování VKIS uživatelům.

  Přehled standardů pro jednotlivé velikostní kategorie knihoven

 

Kategorie knihoven podle počtu obyvatel Počet hodin pro veřejnost týdně Počet přírůstků k.j./rok Výdaj na nákup KF na 1 obyvatele v Kč Počet PC s internetem Počet studijních míst
1–500 5 - 10 45 - 80 25 - 35 1 - 2 4 - 5
501-1000 10 - 15 80 - 150 25 - 35 2 6 - 8
1001–3000 15 - 20 150 - 350 25 - 35 2 - 3 9 - 10
3001–5000 20 - 25 350 - 750 25 - 35 3 - 5 10 - 18
5001-10000 25 - 30 750 - 1500 25 - 35 5 - 7 20 - 28
10 001-20 000 35 - 45 1500 - 4000 25 - 35 7 - 10 28 - 40
20 001–40 000 45 - 50 4000 - 7500 25 - 35 10 - 15 40 - 75
Nad 40 000 50 a více 7500 a více 25 - 35 15 a více 75 a více

 

Poprvé byla podle těchto standardů zpracována na celostátní úrovni statistická data knihoven za rok 2004 (zpracovala NK ČR). Kromě další celostátní analýzy za rok 2005 [3] se začaly objevovat analýzy výsledků veřejných knihoven na základě standardů VKIS v rámci krajů (zpracované krajskými knihovnami) a menších regionů (většinou zpracované pověřenými knihovnami).

  V roce 2006 začal Knihovnický institut NK ČR spolupracovat na přípravě nástroje pro vyhodnocování standardu VKIS, který by byl zprovozněn na internetových stránkách Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu NIPOS. Toto "počítadlo" bylo zpřístupněno odborné veřejnosti na podzim roku 2007 a funguje na stránkách http://www.nipos-mk.cz/vkis.

  Základní funkce nástroje pro vyhodnocování standardu VKIS

Formou analytické tabulky je zde možné porovnávat hodnoty standardu s reálnými hodnotami, kterých veřejné knihovny ČR dosahují ve sledovaných pěti oblastech. Kromě výsledků za celou Českou republiku se dají výsledky filtrovat i podle jednotlivých krajů.

  Veřejné knihovny si mohou prostřednictvím tohoto nástroje okamžitě ověřit, zda standard splňují a v jakém kontextu se pohybují ve vztahu k minimálním, průměrným a maximálním hodnotám. Metodická oddělení krajských knihoven mohou výsledky využít jako kontrolu stavu VKIS v knihovnách svého kraje. Počítá se s tím, že do báze budou přidávána i data za další roky a bude tak podchycen kontinuální vývoj plnění standardů a umožněno srovnání.


POZNÁMKY

[1] Gill, Phill a kol.  Služby veřejných knihoven. Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. Přel. Anna Malá. Praha: SKIP ČR, Aktuality SKIP. SV. 20, 2002, 127 s. ISBN 80-85851-14-8.

[2] METODIOCKÝ pokyn Ministerstva kultury ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a provozovanými obcemi a kraji na území ČR. Praha. MK ČR 2005. Dostupné na http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/MetodVKIS.htm

[3] PILLEROVÁ, V. – RICHTER, V. Vyhodnocení standardů veřejných knihovnických a informačních služeb za rok 2005: celostátní úroveň. Praha: Národní knihovna, 2006. s. 33. Dostupné z <http://knihovnam.nkp.cz/docs/Vykony/StandardVyhodnoceni2005.pdf>

 

  

CITACE:
Pillerová, Vladana. Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS): nástroj pro jejich vyhodnocování. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/piller.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |