|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu

Eva Marvanová
Národní knihovna ČR  - Knihovnický institut
eva.marvanova@nkp.cz

 

Projekt 1N04170 07/2004  - 12/2008 Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu zajišťuje kontinuitu elektronických informačních zdrojů z oboru knihovnictví a informační vědy, které jsou využívány odbornými pracovníky a studenty k řešení výzkumných úkolů a ke studijním účelům. Národní knihovna ČR (NK ČR) získala finanční zdroje v rámci projektu LI01014 2001-2003 Optimalizace struktury informačních zdrojů fondu Knihovny knihovnické literatury odboru knihovnictví na zdroje Library and Information Science Abstracts, Library Literature and Information Science, Information Science & Technology Abstracts Plus, Encyclopedia of Library and Information Science, World guide to Libraries Plus. NK ČR statisticky sledovala využívání elektronických informačních zdrojů. Praxe potvrdila, že tyto informační zdroje jsou maximálně potřebné pro odbornou veřejnost i do budoucnosti.

Uvedené zdroje byly k dispozici pro jednoho uživatele a nepokrývaly dostatečně potřeby uživatelů NK ČR, odborných pracovišť a vysokoškolských ústavů. Omezené možnosti využívání těchto zdrojů v jiných institucích a nedostatek finančních prostředků na jejich zakoupení vedlo NK ČR ke zpracování projektového záměru programu 1N Informační infrastruktura výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt 1N04170 byl MŠMT přijat a NK ČR tak získala finanční prostředky na období od července 2004 do prosince 2008 na zakoupení licenčních informačních zdrojů. V rámci projektu bylo založeno neformální konsorcium, které tvoří tyto instituce: Národní knihovna ČR, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Knihovna Akademie věd ČR. Hlavním cílem "konsorcia" je zkvalitnění služeb výše uvedených institucí, koordinace doplňování elektronických informačních zdrojů z oblasti informační vědy a knihovnictví a zajištění licencí pro přístup k nim. Zdroje jsou využívány pro zajištění výzkumných a vývojových úkolů. Členové konsorcia se dohodli na právech a povinnostech v přístupu k licenčním zdrojům.

V rámci projektu poskytujeme přístup k těmto licenčním databázím:

ELIS Encyclopedia of Library and Information Science (ELIS)

Online přístupná encyklopedie obsahuje hesla z oboru knihovnictví a informační vědy.

LISA Library and Information Science Abstracts

V rámci databáze LISA, která zahrnuje retrospektivu od roku 1969, je celkově excerpováno cca 500 seriálových publikací, z toho 26 elektronických časopisů. V současnosti se excerpuje cca 410–440 seriálů v celosvětovém záběru z více než 68 zemí světa a ve více než 20 různých jazycích. Do databáze jsou také zařazovány záznamy nepublikovaných dokumentů pocházejících z akademického a institucionálního výzkumu v oblasti knihovní vědy  - jsou přebírány z databáze IRWI  - Information Research Watch International. LISA celkově tematicky pokrývá oblast knihovní a informační vědy a dalších příbuzných oborů s přehledem předmětového třídění. Základní popisnou jednotkou je v současnosti článek z časopisu. V databázi jsou však obsaženy také záznamy vědeckovýzkumných zpráv (z dřívějšího období), které jsou ale prezentovány jako články (často bývají součástí edic s přiděleným ISSN). Ročně je do databáze uloženo cca 12 000 nových záznamů. V současnosti se začínají objevovat i nové typy registrovaných zdrojů (například webová sídla). Zpřístupňování v režimu online je od února 2005 zajišťováno v novém moderním sofistikovaném rešeršním systému Illumina.

 

graf č. 1 - Počet  položených dotazů
*2004 (statistické údaje za 6 měsíců)

 

LISA počet položených dotazů 2004 2005 2006 2007
Univerzita Karlova 5313 6985 12702 8735
Masarykova univerzita v Brně 517 2369 3231 2083
Slezská univerzita v Opavě 610 1423 4813 741
Národní knihovna ČR 1514 1131 1430 899
Akademie Věd ČR 58 771 272 246
VOŠIS 0 1457 2453 154
celkem 8012 14136 24901 12704

 

ISTA Information Science and Technology Abstracts Plus

Poskytuje záznamy o mezinárodní literatuře v oblasti knihovnictví a informatiky z více než 450 periodik s retrospektivou do roku 1966 a více než 255 000 záznamy.

Zpracovávaná témata zahrnují problematiku vytváření abstraktů a indexů, klasifikace, informační management, vyhledávání informací online, vedení knihoven, telekomunikace apod. Databáze je od roku 2003 zpřístupněna pod názvem Information Science & Technology Abstracts (původně Information Science Abstracts).

Library Literature & Information Science Full Text

Vedle databáze ISTA a LISA patří k trojici nejvýznamnějších zdrojů oboru knihovní a informační vědy. Současná podoba databáze LLIS FTXT vznikla v roce 2000 (zdroj má za sebou dlouholetý vývoj od tradičních bibliografických časopisů přes počítačovou databázi zpřístupňovanou ve více formách). LLIS FTXT zpřístupňuje autorizovaným uživatelům vybrané plné texty časopiseckých článků, které jsou registrovány v záznamech. Současná retrospektiva plných textů sahá k roku 1994. Vlastní digitální fond společnosti postupně narůstá (novinkou je digitalizace textů článků z časopisů vydávaných společností Wilson od počátku 20. stol. v rámci nového projektu retrospektivního zpracování databáze). Excerpovány jsou také články ze současných volně dostupných elektronických časopisů, monografie, sborníky z konferencí a diplomové práce vycházející v angličtině a dalších jazycích. Jejich texty, lokalizované na WWW mimo systém WilsonWeb, však nejsou indexovány. Společnost H.W. Wilson postupně rozšiřuje excerpční základnu zdrojových seriálů pro databázi LLIS / LLIS FTXT. Je excerpováno cca 406 titulů seriálů, a to v celosvětovém záběru. Přibližně ke 150 titulům časopisů jsou k dispozici úplné texty v elektronické formě, tj. cca 38 % z celkového počtu excerpovaných časopisů. Celkový počet záznamů činí na 240 000 s ročním přírůstkem kolem 12 700.Využíván je také soubor jmenných autorit. Mimořádná pozornost je věnována věcnému zpracování pomocí oborového řízeného hesláře společnosti H.W.Wilson, který je adaptací univerzálního hesláře Kongresové knihovny LCSH. Záznamy jsou opatřovány v průměru 2–6 předmětovými hesly. Online zpřístupňování databáze LLIS FTXT je realizováno přes WWW rozhraní databázového centra společnosti H. W. Wilson v moderním sofistikovaném rešeršním systému WilsonWeb nové generace, který byl vyvinut na základě softwaru TOPIC americké firmy Verity, Inc. (se zaměřením na indexaci úplných textů). Rejstřík databáze zahrnuje již reprezentaci úplných textů, ovšem jenom těch, které společnost vlastní v digitálním fondu. Novinkou společnosti Wilson je ohlášení dokončení projektu retrospektivní konverze záznamů z papírových sešitů původního bibliografického časopisu Library Literature za léta 1921–1983. Celý projekt jde v retrospektivě registrace dokumentů z oboru dokonce ještě dále  - až k roku 1905. Retrospektivní databáze nazvaná Library literature & information science retrospective : 1905–1983 zahrnuje více než 500 000 záznamů článků z cca 1200 časopisů.

Statistiky:

Graf č. 2 - LLIS FT počet provedených rešerší

 

2004 2005 2006 2007
UK Praha 832 2977 3557 2396
MU Brno 405 3071 1893 2703
SU Opava 162 1297 776 1391
NK ČR 710 1209 617 353
AV ČR 66 176 92 74
VOŠIS 0 0 1101 297

 

Graf č. 3 - LLIS FT celkový početnalezených dokumentů

V roce 2004 jsou uvedeny statistické údaje za 5 měsíců

 

2004 2005 2006 2007
UK Praha 6811 31488 30736 23905
MU Brno 2311 18635 12341 18090
SU Opava 721 10034 6678 11361
NK ČR 6009 11425 6712 3449
AV ČR 428 738 859 622
VOŠIS 0 0 7398 2356

 

BHI  - British Humanities Index (producent ProQuest)

BRITISH HUMANITIES INDEX je nejdůležitějším zdrojem informací o umění, historii, ekonomice, filozofii, politice a společnosti. BHI indexuje 320 klíčových časopisů a deníků v humanitních oborech a obsahuje přes 667 000 záznamů s abstrakty; s každou měsíční aktualizací přibude cca 1500 dalších záznamů. Poskytuje možnost objednání originálních dokumentů v British Library Document Supply Centre. Pokrytí sahá od roku 1962 po současnost. K dispozici je také online tezaurus. BRITISH HUMANITIES INDEX představuje nástroj pro vytváření abstraktů a indexů v oblasti humanitních studií.

BHA  - Bibliography of the History of Art (producentem je Getty Centrum v Los Angeles)

Bibliography of the History of Art (BHA) představuje přední databázi z oblasti historie výtvarného umění a materiální kultury v Evropě i Novém světě od dob antiky (4. st. př. Kr.) až do současnosti. BHA pokrývá výtvarné i dekorativní a užité umění včetně lidového. BHA zahrnuje bibliografické záznamy a abstrakty (na 600 000) ze 2500 periodik a dále knihy, konferenční materiály, eseje, katalogy výstav, katalogy vybraných obchodníků s uměním, disertačních práce a publikace v mikroformátech (dokumenty ve 40 jazycích). Abstrakty jsou v angličtině a ve francouzštině a také tezaurus (pro data od roku 1990) je dvojjazyčný. BHA zahrnuje úplnou databázi Repertory of the Literature of Art (RILA)  - 1973 až 1989  - a Répertoire d'Art et d´Archéologie (RAA)  - 1973 až 1989. Aktualizace je čtvrtletní, 12 vyhledávacích kritérií.

ART bibliographies MODERN

Jako jediná světová bibliografie zaměřená speciálně na abstrahování literatury o moderním a současném umění z celého světa umožňuje rychlý přístup k uměleckým časopisům, muzejním bulletinům, katalogům výstav, knihám, esejům a disertačním pracím pokrývajícím umění 20. století. Zahrnuje celou řadu uměleckých oborů včetně fotografie, textilního umění, designu interiérů a nábytku, grafického designu, počítačového a elektronického umění, etnické umění, návrh známek, video, šperkařství, keramiku, scénická umění, ilustrace, koberce, návrh medailí, grafitti, módní návrhářství, kaligrafii, sklo apod. Retrospektiva od roku 1974 (313 000 záznamů). K dispozici je v tištěné i elektronické podobě. Čtvrtletní aktualizace je s ročním přírůstkem 13 000 záznamů. Rovněž obsahuje tezaurus.

DAAI  - Design and Applied Arts Index (producent ProQuest)

Design And Applied Arts Index (DAAI) je hlavním informačním zdrojem v oblasti designu a užitého umění v celosvětovém měřítku. Databáze zahrnuje více než 130 000 záznamů od roku 1973, roční přírůstek je 10 - 12 000 záznamů. Obsah databáze vychází z více než 500 časopisů a navíc obsahuje informace o 55 000 designérech, studiích, dílnách a dalších firmách v oboru.

 

Graf č. 4 - BHI Proquest

 

Národní knihovna 2007
BHI: British Humanities Index 399
Bibliography of the History of Art 375
DAAI: Design and Applied Arts Index 238
ART bibliographies Modern 227
celkem 1239

 

obrázek č. 1 - propojení s Wikipedií

 

ProQuest databáze můžeme nyní propojit prostřednictvím Discovery links s Wikipedií, Open Worldcat, obrázky (NASA).

Možnost zkušebního přístupu k databázím:

Společnost CSA, nyní ProQuest, umožňuje zpřístupnění "trial" verzí nových produktů. Mohli jsme se seznámit s PapersInvited, což je multi - oborová informační služba o připravovaných konferencích a je určena především pro vědecké a výzkumné pracovníky a studenty vysokých škol a pracovníky akademie věd. Informuje o možnostech publikování v konferenčních sbornících a příležitostech zúčastnit se připravovaných konferencí ze všech oborů. Služba je aktualizovaná třikrát měsíčně, kdy je uživatelům zasílána e - mailová zpráva podle nastaveného osobního profilu. Služba umožňuje vyhledávat pomocí různých kritérií.

COS Scholar Universe poskytuje přístup ke kontaktům více než jednoho miliónu vědeckých pracovníků ze všech vědních oborů, poskytuje informace o výzkumných projektech a možnostech, jak navázat spolupráci. V profilu vědeckého pracovníka jsou odkazy na životopisné údaje, profesní informace, kontaktní údaje a odkazy na publikace z vybraných databází na platformě CSA Illumina.

COS Funding Opportunities zpřístupňuje více než 22 000 záznamů o grantech, stipendiích a dalších možnostech finanční podpory vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol. Každý záznam obsahuje kontaktní údaje, termín uzávěrky, výši finanční podpory, kritéria finanční podpory atd.

Společnost CSA z Cambridge Information Group v roce 2007 spustila projekt Illustrata, databázi s více než 165 000 tradičními bibliografickými záznamy a téměř jedním milionem bohatě indexovaných ilustrací extrahovaných z článků vydaných ve vědeckých časopisech za posledních deset let z oboru přírodních věd. Počítá se s rozšířením pro humanitní vědy.

 

Obrázek č. 2 - Databáze NSOC

 

EBSCO databáze

Ke všem databázím zpřístupňovaným v rámci databáze EBSCO je přístup přes http://search.epnet.com.

 

Obrázek č. 3 - EBSCO

 

ISTA Information Science and Technology Abstracts Plus

Internet & Personal Computing Abstracts (IPCA)

Computer Science Index

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Educational Resource Information Center (ERIC)

Databáze Literary Reference Center je nyní dostupná v tříměsíčním zkušebním přístupu pro vybrané instituce v České republice.

 

Obrázek č. 4 -Literary Reference Center

 

Databáze EBSCO a jejich využití jednotlivými členy konsorcia od ledna 2006 do 31.10. 2007.

Graf č. 5 - Databáze EBSCo a její využití

 

hledání abstrakta
UK Praha 31466 2086
MU Brno 33819 1368
SU Opava 2367 231
NK ČR 5081 16821
AV ČR 1625 79
VOŠIS 1026 358

 

Computer Science Index
Computer Source
Computers & Applied Sciences Complete
Information Science & Technology Abstracts (ISTA)
Internet and Personal Computing Abstracts
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text

Graf č. 6 - Databáze LISTA a ERIC 2006-říjen 2007

NK UK MU SU AV VOŠIS
Sessions 2844 5222 6361 249 281 127
Searches 4831 22800 25919 1446 1233 494
Abstract 15535 4145 2671 438 226 269
Total Full Text 178 167 75 3 0 0

 

Změny během let 2004–2007

Obrázek č. 5 - Ref works

Závěr:

Projekt Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu 1N04170 skončí v prosinci 2008. Jaký měl a má tento projekt přínos?

 

Obrázek č. 6 - JIB

 

K přidaným službám portálu KIV patří základní služba SFX, která je určena k získání plného textu nebo abstraktu:

Využívání elektronických informačních zdrojů každým rokem sledujeme a vyhodnocujeme. Podle statistických údajů můžeme být s návštěvností uživatelů našich služeb spokojeni. Příručky a informace o jednotlivých databázích jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých členů konsorcia.

 

Název databáze Prohledávání Plné texty
Academic Search Premier 200623 125086
American Bibliography of Slavic and East European Studies 726 0
Business Source Premier 53788 19270
Communication & Mass Media Complete 263 30
Computer Science Index 9402 43
Computer Source 6316 104
Computers & Applied Sciences Complete 6502 255
ERIC 50248 59
Health Source  - Consumer Edition 250 11
Health Source: Nursing/Academic Edition 233 8
Information Science & Technology Abstracts (ISTA) 15542 8
Internet and Personal Computing Abstracts 8850 1
Library, Information Science & Technology Abstracts 12972 30
Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text 8816 1003
Literary Reference Center 196 153
MasterFILE Premier 51492 31542
MEDLINE 357 14
Newspaper Source 40224 12435
Regional Business News 33930 3300
RILM Abstracts of Music Literature 1231 0
RIPM  - Retrospective Index to Music Periodicals 370 0
SocINDEX with Full Text 26355 10673
Totals 528686 204025

 


Literatura:

BRATKOVÁ, Eva. Library and Information Science Abstracts : Vyhledávání informací z online databáze [online]. Praha : 2006 , 2006 - 10 - 31 [cit. 2007 - 11 - 20]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/PriruckaLISA.pdf>.

BRATKOVÁ, Eva. Library Literature & Information Science Full Text : Vyhledávání informací z online databáze [online]. Praha : 2007 , 2007 - 01 - 02 [cit. 2007 - 11 - 20]. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/PriruckaLLIS.pdf>.

SEDLÁČKOVÁ, Beáta, MARVANOVÁ, Eva. Dokumentová komunikace : Studijní texty. Praha : Národní knihovna, 2007. 151 s. ISBN 978 - 80 - 7050 - 535 - 9.

MARVANOVÁ, Eva. CSA Library School Programme RefWorks v ČR. In INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích, 2007. s. 1 - 2. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2007/marvanova - eva.pdf>. 

CITACE:
Marvano, Eva. Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/marvan.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |