|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

První zkušenosti s ISBN-13 v České republice

 

Antonín Jeřábek
Národní agentura ISBN v ČR
Národní knihovna ČR
antonin.jerabek@nkp.cz

 

K 1.1.2007 vstoupila v platnost 4. revize mezinárodní normy ISO 2108, která mj. stanoví, že se v celém světě přechází od dosud 10místného čísla ISBN (ISBN-10) na číslo 13místné (ISBN-13). To je od tohoto data nyní stejné jako převod okem čitelného čísla ISBN do čárového kódu EAN. Tato změna byla definitivně rozhodnuta a prodiskutována na 33. výročním zasedání Mezinárodní agentury ISBN (MA ISBN) v Teheránu v listopadu 2005. Více než 170 národních agentur ISBN, které se účastní systému ISBN, dostalo od MA ISBN za úkol připravit ve svých zemích infrastrukturu tohoto přechodu, tzn. připravit na něj knižní obchod, vydavatele, knihovny, producenty čárových kódů, příp. další zainteresované instituce. K tomu připravila MA ISBN metodický materiál a novou příručku uživatele systému ISBN a konvertor převodu ISBN-10 na ISBN-13 vystavený na webových stránkách MA ISBN.

Národní agentura ISBN v ČR (NA ISBN) dbala všech pokynů MA ISBN a již od r. 2005 uveřejňovala na webových stránkách Národní knihovny ČR (www.nkp.cz) postupně všechny dostupné informace: překlad metodických materiálů MA ISBN, českou verzi mezinárodní příručky uživatele systému ISBN a informativní články v odborném tisku (tištěné Knižní novinky a elektronický Ikaros). Uskutečnily se schůzky s GS/1 (EAN) Česká republika, s tajemníkem Svazu českých knihkupců a nakladatelů, s představiteli knižního velkoobchodu a s většími knihovnami. Všem aktivním vydavatelům účastnícím se systému ISBN v České republice byla rozeslána nová příručka uživatele a nové bloky čísel ISBN-13 a pro největší vydavatele byly v Národní knihovně ČR uspořádány dva semináře (pozváno bylo kolem 200 vydavatelů, dostavila se méně než polovina). Na podzim 2006 byl vydán stručný leták shrnující základní údaje o této dosud největší změně, k níž došlo v provozu systému ISBN po více než třiceti letech. Koncem roku 2006 byli vydavatelé nově vstupující do systému ISBN informováni již jen o používání ISBN-13.

Přes tuto rozsáhlou informační a osvětovou kampaň jsou zkušenosti s realizací nového systému u mnoha – zejména menších - českých vydavatelů špatné a příliš nesvědčí o jejich hlubším zájmu o vydavatelskou činnost. I když dva měsíce po zavedení ISBN-13, kdy je psán tento text, jsou poměrně krátkou dobou, špatných zkušeností je víc než dost. Dají se shrnout do následujících bodů:

 1. Ignorance informačních materiálů

  Největší vydavatelé obdrželi novou příručku v období březen/duben 2006, ostatní na podzim téhož roku i s novými bloky čísel ISBN. Někteří vydavatelé vůbec o zásilce nevěděli, buď ji vyhodili, nebo založili, nebo nebrali v úvahu. Řada zásilek se vrátila, protože se vydavatelé přestěhovali a nenahlásili změnu adresy, jak je jejich povinností. Pokud o zásilce věděli, do příručky se často ani nepodívali a nic o přechodu na ISBN-13 nevěděli.

 2. Předčasné používání ISBN-13

  Rozhodujícím údajem pro používání ISBN-13 je rok vydání vytištěný v knize. ISBN-13 platí od vročení 2007. Někteří vydavatelé začali používat ISBN-13 již v knihách s vročením 2006. Tato ISBN jsou chybná.

 3. Používání ISBN-10 i v r. 2007

  To, že vydavatelé i v knihách s vročením 2007 používají ISBN-10, lze přičíst důvodům uvedeným pod bodem 1: neseznámili se s novou příručkou a o přechodu na nový systém vůbec nevěděli.

 4. Používání ISBN-13 od nuly

  Někteří vydavatelé se domnívali, že mají nových čísel používat znovu od začátku a přidělili tak vlastně jedno číslo dvakrát. Vznikly pak duplicity, které se v případech, kdy kniha ještě nebyla vytištěna, daly odstranit. Mohly by se odstranit ve všech případech, pokud by vydavatelé – jak je jejich povinností – hlásili přidělené číslo ISBN v okamžiku jeho přidělení a ne až v okamžiku vydání knihy nebo je vůbec nehlásili.

 5. Neznalost struktury čísla ISBN

  Někteří vydavatelé, přestože se účastní systému ISBN často deset i více let, dosud neznají strukturu čísla ISBN a nejsou schopni se v něm orientovat. Nevědí proto, že změnou ISBN-10 na ISBN-13 se nemění tři části čísla ISBN ze čtyř, že se mění pouze kontrolní číslice a přidává se prefix 978.

 6. Záměna vročení s vydáním

  Vydavatelé si často pletou okamžik vydání knihy, kdy je kniha vytištěna a jde na pulty knihkupectví, s vročením uvedeným v knize. Ohlašují proto na ohlašovacích lístcích ISBN-10 a jako rok vydání uvádějí rok 2007. Přitom kniha má skluz ve vydání, vyšla později, ale je v ní vytištěn rok 2006. Je tedy ISBN-10 správně. To ale nemohou pracovníci NA ISBN při kontrole správnosti čísla ISBN ohlašovaných knih vědět - vždy pak musí takového vydavatele kontaktovat.

 7. Přidělování ISBN CD-ROM

  Obecně lze říci, že vydavatelé přidělování čísel ISBN knihám na off-line elektronických nosičích (zejména CD-ROM) uvítali. Zároveň ale vznikl problém, jak nakládat s DVD-ROM, které se vývojem posunuly od původních „digital-video-discs“ (tedy digitálních videodisků), jimž se ISBN nepřidělují, k nosičům, na nichž může text hrát významnou roli. Platí tedy pravidlo, že pokud jde o DVD, jejichž obsahem je především text, přiděluje se číslo ISBN i jim.

 8. Zvláštnosti produkování knih na CD-ROM

Kapacita CD-ROM (a dalších off-line nosičů) je taková, že obsáhnou i díla, která v tištěné podobě musela být rozdělena do více svazků a kromě čísla ISBN svazku se jim přidělovalo též číslo ISBN souboru. Tato komplikace u CD-ROM odpadá. Zato vzniká problém tam, kde je CD-ROM přílohou knihy a současně je též produkován samostatně. Každé takové publikaci náleží samostatné číslo ISBN. Může se ale stát, že CD-ROM, který má být součástí knihy, není z výrobních důvodů distribuován současně s knihou, a v knihovnách je pak zpracován samostatně a k němu číslo ISBN samostatně produkovaného CD-ROM je pak duplicitní k tištěné verzi s CD-ROM jako přílohou.

Již v závěru roku 2006 se zvýšil počet telefonátů týkajících se přechodu na ISBN-13 a po novém roce jejich počet stoupl přímo geometrickou řadou. Zodpovídání dotazů téměř naplnilo kapacitu jedné pracovní síly.

Dobrou službu propagaci nového systému dělají někteří distributoři, kteří odmítají pracovat s knihami s dnes již neplatným ISBN-10. V některých případech (např. když kniha vznikla na základě grantu, který musel být vyčerpán k určitému datu), vydavatelé antidatovali rok vydání záměrně a místo roku 2007 uváděli ještě rok 2006 a tím i ISBN-10.

Období přechodu od jednoho systému k jinému bývají vždy obtížná. V r. 1989, kdy byl systém ISBN v tehdejším Československu zaveden, docházelo také k tomu, že knihy s vročením 1989 neměly čísla ISBN, naopak některé knihy s vročením 1988 či dokonce nižším je měly. Zhruba po půl roce se situace vyjasnila a problémů začalo ubývat. Vzhledem k tomu, že proces vydávání knih se od té doby velmi urychlil, byli bychom rádi, kdybychom mohli počítat s tím, že problémy s přechodem na ISBN-13 začnou postupně ubývat již během roku 2007. V každém případě je ale vhled do obce českých vydavatelů poučný a mnohé o ní vypovídá.

 

 

  

CITACE:
Jeřábek, Antonín. První zkušenosti s ISBN-13 v České republice. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/jerabek.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |