|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2007, číslo 1-2


 

Pokus o kvalitnější informovanost o české odborné slavistice

 

Lukáš Babka
Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna
lukas.babka@nkp.cz

 

V roce 2006 Slovanská knihovna zahájila provoz informační elektronické databáze nazvané „Kdo je kdo v české slavistice“. Báze je volně dostupná na adrese http://www.slaviste.cz. Jde o biografický informační zdroj, který kromě osobních a bibliografických dat jednotlivých zařazených osobností poskytuje rovněž přehled o pracovištích spojených (byť někdy pouze okrajově) s českou odbornou slavistikou. V současné době databáze obsahuje data více než 540 jednotlivců a poskytuje kontaktní údaje takřka 300 pracovišť (od drobných kabinetů a univerzitních kateder až po instituce národního charakteru).

Základním impulzem pro tvorbu báze byly opakované stížnosti odborné veřejnosti na špatnou informovanost o aktivitách českých slavistů a na nevyhovující koordinaci odborných a kulturních programů a badatelských projektů. Především střední a starší generace upozorňovala na existující informační bariéru mezi ní a generací nastupující a dosud neznámou. Naší snahou bylo rovněž podpořit lepší informovanost zahraničních odborníků o práci a tématech českých badatelů.

Neméně důležitým motivem byla potřeba shromáždit a nabídnout alespoň hrubě strukturovanou nabídku odkazů na pracoviště, která mají ke slavistice určitý vztah, a dále na různé informační pomůcky slavistického charakteru.

Při definování tematických hranic databáze jsme se rozhodli překročit zavedené úzké vymezení oboru slavistika, které tuto disciplínu eliminuje na jazykovědu, literární vědu a historii. Naopak – definovali jsme slavistické zaměření co možná nejrozsáhleji, s četnými přesahy do jiných vědních disciplín. Z osobností jsme jako vhodné pro zařazení do báze vnímali rovněž odborníky zabývající se například archeologií, politologií, sociologií, etnologií, náboženstvím, slavistikou všeobecnou a srovnávací, kulturními fenomény obecně, ale také překladatelstvím, pomocnými vědami historickými či filozofií. Jediným omezením bylo zaměření na slovanský kulturně-etnický areál, případně na vztahy s regiony sousedními.

Výhodnost elektronické formy provedení báze je zřejmá: dostupnost informací prostřednictvím internetové sítě i možnost jejich aktualizace je snadná, naopak výrazná je zastaralost a neplatnost údajů, obsažených v knižní podobě podobného záměru realizovaného Slovanskou knihovnu v roce 1999 (Česká slavistika: osoby a instituce. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 1999).

Každý osobní záznam v databázi je rozdělen do několika částí. První z nich představují kontaktní údaje, po nich následuje několik možností definování odborného zájmu a badatelského zaměření, výčet odborných sdružení a na závěr je připojena též výběrová bibliografie. Správce báze umožňuje umístění odkazu na elektronicky publikované dokumenty, osobní webové stránky a též na prezentaci pracovišť zařazených v bázi.

Vyhledávat lze v bázi několika způsoby. Kromě základních způsobů (fulltextově, podle jména a příjmení) lze využít rovněž dvou možností založených na hledisku odborného zaměření (vyhledávání obecně vědní a vyhledávání geografické).

Také při práci se seznamem pracovišť lze využít fulltextové vyhledávání. Seznam je členěn do řady kapitolek, jejichž základ tvoří jednotlivá univerzitní a výzkumná pracoviště a Akademie věd ČR. Svou kategorii mají též pracoviště zahraniční a další, blíže nezařaditelná (knihovny, muzea, památníky atd.). Při otevření konkrétního záznamu se zobrazí kontaktní údaje instituce a jména pracovníků daného pracoviště, kteří jsou v bázi zařazeni. To umožňuje nejen přímý vstup do osobního záznamu badatele, ale uživatel si též může utvořit představu o rozsahu slavistického výzkumu a o významu této vědní disciplíny na daném pracovišti.

Databáze „Kdo je kdo v české slavistice“ je, jako každý jiný elektronický zdroj, bází neuzavřenou, stále se rozrůstající, založenou především na osobním zájmu relevantního odborného publika a jeho ochotě poskytovat svou profesní vizitku. Tato dobrovolnost a otevřenost je však současně hlavním problémem popisovaného informačního zdroje. Zařazení odborníci by měli dbát nejen na vložení základního záznamu, ale též na aktuálnost svých údajů, případně iniciovat opravu zastaralých a neplatných dat či doplnění bibliografie. Jedině tím dojde k naplnění cíle databáze: stát se vyhledávaným a užitečným informačním zdrojem.

Pro zájemce bez znalosti češtiny je připravena anglická verze.

Do databáze se může přihlásit každý, kdo splňuje popsané odborné předpoklady. K přihlášení slouží formulář, který lze stáhnout si přímo z webových stránek báze a po vyplnění jej zaslat mailem na některou z uvedených adres (případně dotazník vytisknout a zaslat poštou).

Podle ohlasů veřejnosti představuje databáze užitečnou pomůcku zjednodušující poznávání odborných aktivit české slavistiky obecně, jakož i konkrétních odborníků-slavistů a usnadňující vzájemnou komunikaci mezi badateli na slavistickém poli.

 

 

 



 

CITACE:
Babka, Lukáš. Pokus o kvalitnější informovanost o české odborné slavistice. Knihovna plus [online]. 2007, č. 1-2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus71/babka.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |