|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2015, číslo 1


 

Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině

Bc. Myroslava Kutsyn / Areálová knihovna FSI VUT v Brně

 

Resumé: Článek pojednává o modelu vědecké komunikace Open Access a jeho implementaci na Ukrajině. V úvodu autorka popisuje politiku, instituce a dokumenty (mandáty), které podporují Open Access. Dále jsou prezentovány konkrétní příklady repozitářů na Ukrajině. Na závěr seznamuje čtenáře s projektem DokŠyr.

Klíčová slova: otevřený přístup, otevřený časopis, Ukrajina, ELibUkr, eKAMIR, repozitáře, věděcká komunikace, DokŠyr

Summary :The paper handles the model of Open Access scientific communication and its implementation in the Ukraine. The policies, the institutions and documents (mandates) supporting Open Access are described in the introductory part of the article. In addition to that some concrete examples of repositories in the Unkraine are presented. The conclusion offers an introduction of the DokŠyr project to the readers.

Keywords: open access, Ukraine, ELibUkr, eKMAIR, Repository, e-journal, scientific communication, DokŠyr

 

Open Access

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) pojem Open Access (dále OA)1 definuje takto: "Online přístup k odborným informacím, především k plným textům recenzovaných vědeckých článků, ale i k textům preprintů, konferenčních sborníků ad., bez poplatků a komukoli. Jeho hlavním cílem je dosáhnout větší ("neomezené") možnosti šíření a zpřístupňování vědeckých poznatků pro odbornou, ale i laickou veřejnost v souladu s možnostmi, které poskytuje aktuální stav informačních technologií. Otevřený přístup se dělí dle uspořádání autorskoprávních vztahů na tzv. "volný otevřený přístup" a tzv. "bezplatný otevřený přístup". Druhým typem dělení je dělení na dva základní publikační modely – dvě cesty naplnění otevřeného přístupu, a to na tzv. "zlatou cestu otevřeného přístupu" a tzv. "zelenou cestu otevřeného přístupu". Definice otevřeného přístupu vychází z tzv. BBB-iniciativ (tj. Budapešťská iniciativa, Prohlášení z Bethesdy a Berlínská deklarace)2". Přístup k vědeckým informacím je možné zajistit dvěma způsoby:

Otevřený časopis je "recenzovaný vědecký online časopis, který je budován ve smyslu otevřeného přístupu. Ve srovnání s klasickým vědeckým časopisem se liší především v modelu financování nákladů na vydání článku v časopise. Zpravidla za vydání a zpřístupnění článku platí plnou cenu autor nebo jeho instituce, nikoli koncový uživatel, jak je běžné u klasického časopisu (předplatné). Rozdílný bývá také autorskoprávní podklad uzavření smlouvy mezi autorem a vydavatelem. Uzavírání smluv mezi autorem a vydavatelem se řídí politikou daných otevřených časopisů, která se může lišit u jednotlivých vydavatelů. Pro konkrétní případ je vždy nutné se držet konkrétních podmínek daného vydavatele. Otevřený časopis může někdy vzniknout i přeměnou klasického časopisu"4.

Otevřený repozitářsouhrnný název pro institucionální nebo oborový repozitář využívaný pro potřeby naplnění tzv. zelené cesty otevřeného přístupu. Otevřenost repozitáře určuje nejen míra větší či menší volné dostupnosti uložených dokumentů, ale zejména míra interoperability repozitáře s ostatními repozitáři umožňující jejich vzájemné propojování a spolupráci.5

Jakým způsobem je rozvíjena iniciativa OA na Ukrajině? Do jaké míry je zajištěn přístup k vědeckým informacím jak pro vědecké pracovníky, tak pro studenty? Jakým způsobem je možné zmenšit informační blokádu a jaký význam v tomto procesu mají knihovny, tedy instituce garantující přístup k informacím a plnící strategické cíle informační společnosti? Na tyto otázky se pokusím odpovědět ve svém článku.

Ukrajina je v současné době významným producentem vědeckých informací. Na Ukrajině je 904 vysokých škol (z nichž je 351 univerzit) a 119 vědeckovýzkumných ústavů Akademie věd Ukrajiny, kde pracuje přibližně 179 tisíc nositelů titulu Ph.D, včetně 84 400 s titulem CSc.6 V roce 2011 bylo na Ukrajině vydáno více než 1500 vědeckých časopisů a jiných odborných publikací7a8. Každoročně se vydává více než 1 400 odborných časopisů a publikuje se přes 170 000 článků, přičemž 99 % publikací je v ukrajinštině a nemají ani anglický abstrakt.9 Náklad těchto časopisů zřídka překročí 150–200 kusů a mechanismus jejich distribuce je nepochopitelný a matoucí, tudíž větší část vědeckých publikací (od 170 do 200 000 za rok) zůstává nedostupná jak pro ukrajinského, tak pro zahraničního čtenáře. Faktor dopadu/vlivu výsledků vědeckých výzkumů na Ukrajině ve srovnání se světem je velmi nízký.10 Databáze Thomson Reuters obsahuje pouze 17 ukrajinských impaktovaných časopisů11 a Scopus 34 titulů12.

Národní politika na podporu vědy a výzkumu (VaV)

V roce 2007 Ukrajinská vláda přijala Zákon o nejdůležitějších zásadách vývoje informační společnosti na Ukrajině v letech 2007–2015 na podporu rozvoje informační společnosti pro období 2007–2015.13

Zákon o nejdůležitějších zásadách vývoje informační společnosti na Ukrajině v letech 2007–2015 deklaruje: "Otevřený přístup je jednou z priorit vývoje informační společnosti Paměťové instituce – knihovny, archivy a muzea – mají ve svých sbírkách velké množství vzácných cenných dokumentů, které vzhledem ke svému fyzickému nosiči nejsou dostupné široké veřejnosti. Knihovny, jejichž hlavní činností je získávání a shromažďování fondů tradičních dokumentů a jejich pořádání, plní své poslání, a tudíž realizují úkoly, jež jsou stanoveny v Zákoně o nejdůležitějších zásadách vývoje informační společnosti na Ukrajině v letech 2007–2015. Vytváření digitálních kopií dokumentů je jednou z možných variant, jak zpřístupnit dokumenty přes internet.14 I přesto, že oba způsoby – jak Zelená, tak Zlatá cesta – nabízejí možnost sdílení vědeckých výsledků, ředitelka knihovny z Národní univerzity Kyjevo-Mohyljanská akademie Tetjana Jarošenko konstatuje, že "model otevřených repozitářů se jeví jako jedna z nejlepších možností pro vědecké instituce na Ukrajině v 21. století, jak vkládat a sdílet výsledky VaV A právě proto se Open Access může stát jedním z nástrojů, který pomůže prolomit informační blokádu15, 16.

Krymská deklarace

Budapešťská iniciativa, Prohlášení z Bethesdy a Berlínská deklarace (dále BBB-iniciativy) definují dva způsoby, jak realizovat otevřený přístup – zelenou a zlatou cestu (zelenou cestu formou otevřených repozitářů a zlatou cestu formou otevřených časopisů).17 Je nutno dodat, že Budapešťskou deklaraci podepsalo 78 institucí a dalších signatářů z Ukrajiny.18

V červnu 2012 účastníci 19. mezinárodní konference "Krym-2012: Knihovna a informační zdroje v současném světě vědy, kultury, vzdělávání a podnikání" přijali Krymskou Deklaraci19. Deklaraci mimo jiné podpořilo více než 150 vysokoškolských knihoven.20 Deklarace vyzývá knihovny, aby popularizovaly myšlenku OA mezi svými uživateli, iniciovaly vytváření a rozvoj tematických a institucionálních repozitářů.21 Signatáři Deklarace prohlásili:

"…otevřený přístup k informacím je základem pro současnou informační a znalostní společnost, pro vývoj vědy, vzdělávání, a také jeden z faktorů, který ovlivní integraci do mezinárodní vědecké komunity. OA je aktuální zejména pro vědce z méně vyspělých zemí, které se začínají teprve formovat a upevňovat, kde dlouhou dobu existovala a nadále existuje informační bariéra".22

Dále účastníci prohlásili, že podporují známé iniciativy a mezinárodní projekty OA, zejména Budapešťskou a Berlínskou deklaraci, prohlášení IFLA, asociace a programy LIBER, eIFL, COAR, OASPA. Deklarace vyzývá vědce, výzkumné pracovníky, aby vkládali své výsledky do repozitářů, aby vyvíjeli náležitou iniciativu a strategii, vydavatele vyzývá, aby neznemožňovali vkládání postprintů, akademické knihovny vyzývá, aby popularizovaly otevřený přístup svým uživatelům, iniciovaly otevření institucionálních repozitářů, veřejné knihovny, aby iniciovaly vytváření repozitářů místních komunit, a to tak, aby repozitáře splňovaly podmínku interoperability.23

Olvijská deklarace

Otevřený přístup k vědeckým informacím byl také zahrnout do tzv. Olvijské Deklarace (The Olbian Declaration of Universities)24. Olvijská deklarace se snaží implementovat v prostředí Ukrajiny hlavní zásady "velké" (Boloňské) deklarace univerzit Europy.25 V roce 2009 na Ukrajině v rámci Olvijského fóra (Olvia Forum, 12. června 2009) 26 rektorů vysokých škol podpořilo Olvijskou deklaraci, která podporuje akademickou svobodu, nezávislost univerzit, vědu a vzdělání pro udržitelný rozvoj:

Asociace "Informatio-Konsorcium"

Open Acces na Ukrajině a Electronic Information For Libraries

Iniciativa OA má podporu také na mezinárodní úrovni. Jednou z organizací, která podporuje tuto myšlenku na Ukrajině, je eIFL.net27.

eIFL.net podporuje následující programy:

V rámci mezinárodního konsorcia eIFL Net28 v roce 1999 na Ukrajině vznikla asociace "Informatio-Konsorcium"29. Prostřednictvím konsorcia mají knihovny na Ukrajině přístup k široké škále vědeckých elektronických informačních zdrojů. K datu 28. 12. 2014 mělo toto sdružení 63 členů. Od roku 2000 mají knihovny přístup databázi EBSCO v rámci projektu "Elektronna informacija dlja bibliotek" (Electronic Information For Libraries). Projekt vznikl v rámci společné iniciativy Open Society Foundations30 a vydavatelství EBSCO publishing. Koordinátorem projektu je asociace "Informatio-Konsorcium".

Asociace pravidelně organizuje různé konference (Informatio 2014, MEEC-14, Informatio-2013)31, semináře32, zajišťuje zkušební přístupy k různým EIZ. V rámci programu vznikly následující projekty:

Na období 2014–2015 asociace "Informatio-Konsorcium" ve spolupráci s eIFL.net nabízí knihovnám, vysokým školám a vědeckovýzkumných institucím přístup k EIZ (BioOne {2014–2015}, Edward Elgar Publishing {2014–2016}, IMF Library{2014}, New England Journal of Medicine {2014} a Pediatric Neurology Briefs {2014}). Programu se mohou zúčastnit jak partnerské agentury Asociace "Informatio-Konsorcium", tak jiné instituce, které mají zájem připojit se ke konsorciu.33

Konsorcium Electronic Library of Ukraine (ELibUkr)

V roce 2009 byl zahájen projekt "Digitální knihovna – vytváření center znalostí v rámci akademických knihoven na Ukrajině" (Electronic Library of Ukraine (dále ELibUkr)34 35. Projekt se především zaměřuje na:

Základním kamenem ELibUkr© je portál, který poskytuje přístup k elektronickým informačním zdrojům. Účastníci projektu ELibUkr mají možnost zajišťovat elektronické dodávání dokumentů a odborných článků (EDD). Projekt sdružuje národní36a vysokoškolské knihovny a jiné organizace. Cílem projektu je poskytovat přístup k vědeckým informacím, vytvářet vlastní odborné informační zdroje a integrovat je do mezinárodní vědecké komunikace. 3. prosince 2014 bylo registrováno 31 členů projektu ELibUkr.

Formy propagace

Prostřednictvím budování institucionálních depozitářů knihovny pomáhají naplňovat myšlenku OA. Knihovny by se měly podílet na zvyšování povědomí o otevřeném přístupu, a to prostřednictvím různých vzdělávacích akcí, přednášek, propagačních videí, uváděním příslušných informací na svých webových stránkách, formou propagačních stánků v prostorách univerzit a různými výzvami. Jednou z takových akcí je propagační akce Open Access Week. Níže je seznam akcí, které byly realizovány knihovnami za poslední tři roky.

Open Acces week na Ukrajině

Propagační videa:

březnu 2015 by se měla konat 3. mezinárodní konference "Vědecká komunikace v digitální  epoše". Konference bude primárně zaměřena na tato témata:

V rámci konference proběhne také 18. seminář "Elektronické zdroje pro vědu a vzdělávání – prezentace zdrojů od EBSCO, SpringerLink, Cambridge UP, IEEE, Emerald a jiných a výroční setkání účastníků ElibUkr.44

Konkrétní příklady repozitářů

"Za poslední 3–4 roky bylo na Ukrajině vytvořeno 27 institucionálních repozitářů, včetně 22 v rámci univerzit. Podle žebříčku nejlépe hodnocených repozitářů z ledna 2011 jsou na prvních příčkách následující (první sloupec popisuje hodnocení repozitářů z celkových 1184)" – takto popisuje situaci na Ukrajině v roce 2011 ředitelka knihovny Národní univerzity Kyjevo-Mohyljanské akademie Tetjana Jarošenko. Pro lepší orientaci uvádím tabulku z článku Teťany Jarošenko Open Access: Ukrainian Landscape.

 

406 Kharkov National Academy of Municipal Economy Repository
421  Zhytomyr State University Library
630  Institute of Biology of Southern Seas E-Repository
642  Electronic Kharkiv National University Institutional Repository
726  National Academy of Sciences of Ukraine Institute of Software Systems ePrints
758  Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository
882  Electronic Archive Ternopil State Ivan Puluj Technical University
1066  Odessa I. I. Mechnikov National University Repository
Zdroj: http://bit.ly/1CeSvXh

 Společný Open Archive ukrajinských knihoven  (ELibUkr-OA)

S ohledem na to, že pouze 19 vysokých škol poskytovalo svým zaměstnancům možnost vkládát do repozitářů své výsledky, knihovna Národní univerzity Kyjevo-Mohyljanské akademie přišla s iniciativou vytvořit společný multidisciplinární otevřený repozitář pro všechny vysoké školy. Multidisciplinární otevřený elektronický repozitář ElibUkr-OA je dostupný prostřednictvím portálu ELibUkr; své služby nabízí vědeckým pracovníkům a jiným institucí, které nemají svůj vlastní institucionální repozitář. ElibUkr-OA vznikl za finanční podpory Vidrodžennja45 a ELibUkr. Repozitář je registrován v mezinárodním harvesteru OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR) a ROAR (Registry of Open Access Repositories). ELibUkr-OA podporuje všechny mezinárodní potřebné standardy a protokoly pro výměnu metadat, čímž zajišťuje efektivní vyhledávání a spolehlivý přístup k výsledkům výzkumu vědců z Ukrajiny komukoli a kdekoli.

ELibUkr-OA sleduje tyto cíle:

Vybudování repozitářů se řídí těmito obecnými zásady vkládání:

Registrace se provádí prostřednictvím portálu ELibUkr.47 V prosinci 2014 bylo registrováno 66 organizací. ELibUkr-OA podporuje všechny mezinárodní standardy a protokoly výměny metadat, což zajišťuje efektivní a spolehlivý přístup k výsledkům výzkumu ukrajinských vědců.48

Obr. 1 Společný archiv ukrajinských knihoven

Obr. 1 Společný archiv ukrajinských knihoven
Zdroj: http://oa.elibukr.org/

eKMAIR (Electronic Kyiv-Mohyly Academy Institutional Repozitory)

Kyjevo-mohyljanská akademie je jednou z univerzit, které se podílejí na šíření iniciativy OA. Univerzita vlastní institucionální repozitář.

Obr. 2 Archiv DSpace Kyjevsko Mogiljanská akademie
Zdroj: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/

Electroniký Archiv Chmelnycké národní univerzity

Vědecká knihovna Chmelnycké národní univerzity v roce 2011 zahájila vytvoření institucionálního repozitáře Electronic Archive Khmelnitskiy National University (dále ElarKhNU). Cílem repozitáře je zvýšení popularity univerzity díky/ za pomoci šíření vědeckých výsledků, zvýšení citovanosti vědců; zajištění spolehlivého a dlouhodobého ukládání plných textů. Adresa repozitáře je http://library.tup.km.ua:8080/jspui/50.

Naukova periodika Ukrajiny

Jak už bylo řečeno v úvodu článku, mechanismus distribuce časopisů na Ukrajině je nepochopitelný a matoucí. Tento problém částečně řeší projekt Naukova periodika Ukrajiny Národní knihovny Vernadského (http://www.nbuv.gov.ua/portal/). Články však nejsou indexovány ve světových vyhledávacích systémech a nemají vlastní metadata, což komplikuje vyhledávání relevantních informací.49

Obr. 3 Databáze odborných periodik a článků z odborných periodik Národní knihovny Ukrajiny

Obr. 3 Databáze odborných periodik a článků z odborných periodik Národní knihovny Ukrajiny
Zdroj: http://bit.ly/1Cx7wUh

Elektronický archiv TSTU (ELARTU)

Politiku OA přijala také Ternopilská Státní vědeckotechnická univerzita Ivana Puľuja, která požaduje, aby všechny články publikované v časopisech (za předpokladu, že vydavatel souhlasí s vložením dokumentu do repozitáře) a příspěvky konferencí byly uloženy v digitálním repozitáři Electronic Archive of TSTU (ELARTU)51.

 

Obr. 4 digitálním repozitáři Electronic Archive of TSTU (ELARTU)

Obr. 4 digitálním repozitáři Electronic Archive of TSTU (ELARTU)
Zdroj: http://elartu.tntu.edu.ua/

Odtajněné dokumenty z archivu Služby bezpečnosti Ukrajiny

Materiály jsou zpřístupněny prostřednictvím ELibUkr-OA.

Obr. 5 Odtajněné dokumenty z archivu Služby bezpečnosti Ukrajiny

Obr. 5 Odtajněné dokumenty z archivu Služby bezpečnosti Ukrajiny

Harvester vědeckých informací

Ukrajinský harvester indexuje metadata z různých repozitářů a zajišťuje globální vyhledávání. Tento projekt byl vypracován a realizován Státní univerzitou Ivana Franka města Žytomyr v rámci realizace projektu "Digitální knihovny vysokých škol integrované do evropských vědeckých a vzdělávacích knihovních systémů". Systém umožňuje vyhledávání článků, knih, disertací a jiných dokumentů ve všech registrovaných ukrajinských repozitářích – v prosinci 2014 bylo celkem registrováno 49 repozitářů.

Projekt DokŠyr

O projektu

V roce 2012 byl v rámci Týdne otevřeného přístupu proveden mezi ukrajinskými knihovníky výzkum52, jehož cílem bylo identifikovat faktory, které ovlivňují šíření myšlenky OA. I přes výraznou podporu hnutí za otevřený přístup většina knihovníku odpověděla, že dosti málo využívají příslušné nástroje a cítí určité překážky, pokud jde o otevřené komunikační kanály podporující OA. Vzniká paradoxní situace, kdy ukrajinští knihovníci přesvědčují své uživatele o významu OA, ale zároveň sami tuto iniciativu nepodporují. Výsledky výše uvedeného výzkumu posloužily jako impuls pro vznik projektu DokŠyr.53 Jeho cílem je šířit iniciativu otevřeného přístupu mezi knihovníky na Ukrajině. Projekt nabízí komplexní informace o otevřených národních a mezinárodních knihovnických zdrojích, dále poskytuje technickou podporu pro autoarchivaci a zviditelnění dokumentů z oblasti knihovnictví.

Samotný název projektu DokŠyr vynikl sloučením slov "dokument" a slova "šířit"54,55 Projekt, tedy web, je rozdělen do pěti částí:

  1. Dokumenty
  2. Rozcestník zdrojů (IEZ)56
  3. Informace o Otevřeném přístupu
  4. Elektronické informační zdroje (EIZ) z oblasti knihovnictví
  5. Rating

Stěžejní část projektu tvoří Rozcestník zdrojů57 otevřených knihovnických EIZ, Informace o Otevřeném přístupu a Elektronické informační zdroje (EIZ) z oblasti knihovnictví.

 

Obr. Rozcestník zdrojů otevřených knihovnických EIZ, Informace o Otevřeném přístupu a Elektronické informační zdroje (EIZ) z oblasti knihovnictví

Obr. 6 Rozcestník zdrojů otevřených knihovnických EIZ, Informace o Otevřeném přístupu a Elektronické informační zdroje (EIZ) z oblasti knihovnictví
Zdroj: http://www.docshyr.info/?page_id=237

 

V první části se ukládají preprinty, knihy, prezentace, různé návody z oblasti knihovnictví a informační vědy. Druhá část s názvem Rozcestník zdrojů byla vytvořena za účelem popularizace nových kanálů vědecké komunikace mezi ukrajinskými knihovníky, a dále, aby zjednodušila vyhledávání důvěryhodných zdrojů z oblasti knihovnictví. Tato část obsahuje další tři části:

2. Rozcestník EIZ z oblasti knihovnictví

2.1 Otevřené časopisy z oblasti knihovnictví

2.1.1 Ukrajinské knihovnické časopisy

2.1.2 Knihovnické časopisy v azbuce

2.1.3 Knihovnické časopisy v DOAJ

2.2 Otevřené repozitáře

2.3 Vyhledávácí nástroje a katalogy

PUBLIKACE x
ROZCESTNÍK zdrojů Otevřené časopisy z oblasti knihovnictví Ukrajinské knihovnické časopisy
Knihovnické časopisy v azbuce
Knihovnické časopisy v DOAJ
Otevřené repozitáře
Vyhledávácí nástroje a katalogy
O Open Acces x
Rating x

Tabulka. Vyhledávácí nástroje a katalogy
Zdroj: Vlastní zpracování

Třetí část obsahuje informace o zlaté a zelené cestě OA, modelech časopisu OA, platformách otevřených konferencí. Čtvrtá část, rating, má za cíl propagovat OA mezi knihovníky a vydavateli, obsahuje hodnocení časopisů z oblasti knihovnictví a informační vědy.

č. Název Počet dokumentů Počet citací h-index
1 Věstník Knižní Palaty Ukrajiny http://bit.ly/1rQHt6L 695 978 9
2 Knihovnický věstník http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/ 452 649 9
3 Knihovnictví. Infomační věda 58 175 211 7
4 Knihovnické fórum http://idea.com.ua/forum/ 55 170 6
5 Knihovnická planeta

http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=416

492 289 5
6 Vědecké práce Ukrajinské národní knihovny V. I. Vernadského 547 243 5
7 Věstník státní akademie kultury města Charkova59 479 217 4
8 Sborník prací Vědeckovýzkumného centra periodik 34 121 4
9 Knihovny národních akademií věd 273 108 4
10 Rukopisy a knižní dědictví Ukrajiny. Archeologický výzkum unikátních archivních a knihovních fondů. 310 53 3
11 Poznámky Národní vědecké knihovny V. Stefanyka ve Lvově 26 21 2

Tabulka. Hodnocení knihovnických periodik
Zdroj: http://www.docshyr.info/?page_id=783

"Výsledky hodnocení byly získány prostřednictvím Google Scholar a jsou z 20. září 2014. Cílem měření a hodnocení je popularizace OA mezi knihovníky a vydavateli knihovnických publikací. S ohledem na určité nedostatky metod, které nabízí Google Scholar, není možné využívat hodnocení časopisu jako hodnocení kvality těchto publikací. Hodnocení se bude provádět dvakrát ročně. Příští hodnocení se bude provádět v březnu 2015." – těmito slovy informuje autor projektu DokŠyr Sergij Nazarovec o hodnocení časopisů.

E-LIS versus Ukrajina

Jeden z nejvýznamnějších mezinárodních otevřených archivů (repozitářů) v oboru knihovní a informační vědy E-LIS (Eprints in Library and Information Science, E-LIS, http://eprints.rclis.org/) nabízí autorům možnost ukládat dokumenty, a to i v mateřském jazyce autora.60 Archiv zajišťuje trvalé uchovávání dokumentů, vytváří lepší podmínky pro vyšší citovanost, podporuje OA a nabízí lepší možnosti pro spolupráci odborníků v oblasti LIS. Správcem archivu je Sergij Nazaroveci61. Repozitář se prakticky nepoužívá, počet vložených dokumentů je minimální.62 K datu 15. prosince 2014 archiv obsahoval 117 dokumentů z Ukrajiny.63 Podle Nazarovtse bude Ukrajina potřebovat nejméně deset let, aby dohnala například Španěly, kteří vkládají nejméně 100 dokumentů měsíčně. Pan Nazarovets, jako správce a také jako nadšený propagátor OA, vyzývá své kolegy k vkládání dokumentů do E-LIS a také nabízí pomoc s vložením těchto dokumentů.64 Na svém blogu Pan Bibliotekar65 velmi podrobně popisuje všechny náležitosti, které je třeba zaslat, aby bylo možno následně dokument vložit do archivu.

ZÁVĚR

Z výše popsaného vyplývá, že na Ukrajině byly v posledních několika letech učiněny konkrétní kroky zaměřené na podporu a šíření myšlenky Open Access. Podstatnou úlohu v prosazování OA plní knihovny, knihovnické organizace a sdružení. V letech 2007–2008 řada vysokých škol vytvářela vlastní institucionální repozitáře (digitální knihovny). Ve světovém měřítku byl největší nárůst databází v ukrajinštině registrován v letech 2010–2013 (viz obrázek). Za rok 2014 přibylo pouze 5 nových digitálních knihoven.66 Bohužel ne všechny univerzity prosazují aktivně myšlenku Open Access. Mezi hlavní příčiny, které brzdí rozvoj repozitářů, patří:

Obr. 7 Graf nárůstu elektronických dokumentů uložených v ukrajinských elektronických depozitářích

Obr. 7 Graf nárůstu elektronických dokumentů uložených v ukrajinských elektronických depozitářích
Zdroj: http://bit.ly/1IXNdDI

 

V roce 2011 Teťana Jarošenko konstatovala, že celkový počet dokumentů ve všech repozitářích v rámci Ukrajiny byl 57 000, což bylo v průměru pouze 2111 dokumentů v každém repozitáři, a domnívala se, že výsledek není uspokojivý.67 V roce 2014 byl celkový počet repozitářů 73, v nich bylo uloženo 239 064 dokumentů, v průměru každý repozitář obsahoval 4800 dokumentů.68 První repozitáře začaly vznikat před 3–5 lety, s ohledem na dynamiku jsou tedy výsledky velmi dobré. Na druhou stranu na Ukrajině je 351 univerzit, a protože každá univerzita by měla mít svůj vlastní repozitář, do něhož by vkládala vědecké informace produkované akademiky a studenty, měl by minimální počet repozitářů činit alespoň 300.

 


Poznámky

 

1 český ekvivalent volný otevřený přístup

2 HAVLOVÁ, Jaroslava, MAREK, Jiří. Otevřený přístup (k vědeckým informacím). In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-02-09]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015817&local_base=KTD.

3 http://www.openaccess.cz/cs/openaccess/

4 HAVLOVÁ, Jaroslava, MAREK, Jiří. Otevřený časopis. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-02-09]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/4YAXQXHCQSYIM96NGI5PUGJCA7PU76TPDVRNDLJF17EH2X1RUB-51744?func=find-b&find_code=WTR&request=Otev%C5%99en%C3%BD+%C4%8Dasopis+++&adjacent=N&x=30&y=7

5 HAVLOVÁ, Jaroslava, MAREK, Jiří. Otevřený repozitář. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-02-09]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/GCM8FYERRFJ7BCLEREMVIF7N13IFJ62NCCE23XV7AQGY6R3YXQ-59310?func=find-b&find_code=WTD&request=otev%C5%99en%C3%BD+repozita%C5%99++++&adjacent=N&x=0&y=0

6 Titul CSc. kandidát věd se v současné době v České republice nepoužívá. Titul CSc. se v ČR uděloval krátce po roce 1990. Později byl titul nahrazen zkratkou Ph.D. http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=782

7 Ibid.

8 Údaje o počtu vysokých škol, akademických pracovníků a časopisů jsou z roku 2011.

9 Yaroshenko, Tetiana. Open Access to knowledge in the modern University: Ukrainian landscape [online prezentace]. 2011 [cit. 16. 01. 2015].Dostupné z: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1052

10 Yaroshenko, Tetiana. Open Access: State of Affairs in Ukraine [online prezentace]. 2011 [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/17900/.

11 http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL

12 http://bit.ly/1DJTOBw

13 Normatyvni akty Ukrajiny v bibliotečnij i sumižnych haluzjach: Zakon Ukrajiny – Pro osvnovni zasady rozvytku informacijnoho suspiľstva na 2007–2015 roky vid 9. 1. 2007 N 537-V. In: Nacionaľna biblioteka Ukrajiny imeni V. I. Vernads´koho, Kyjiv [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/anot/537-16.

14 Pro projekt: Koncepcija novogo integrovanoho resursu – elektronna biblioteka "Kuľtura Ukrajiny". Elektronna biblioteka "Kuľtura Ukrajiny" [on-line]. [2015-15-01]. Dostupné z: http://elib.nplu.org/content.html?id=3

15 Pojem "blokáda" jsem ponechala záměrně tak, jak jej definuje Teťana Jarošenko (Tetiana Yaroshenko).

16 Ukraineopenaccess.mpg In: Youtube [online]. 24. 11. 2011 [cit. 2015-01-23]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Fr1bpsiePF0. Kanál uživatele Tetiana Yaroshenko

17 https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/100657/it-lib-rygelova.pdf?sequence=1

18 http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures?indorg=all&b_start:int=0&keyword=ukraine%20

19 http://www.gopetition.com/petitions/crimea-open-access-manifesto.html (plný text)

20 Yaroshenko, Tetiana. OPEN ACCESS: UKRAINIAN LANDSCAPE [online prezentace]2011. [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1116/1/IATUL%202011%20Yaroshenko_T.pdf

21 http://eprints.rclis.org/7310/1/SZI_2006_Kuchma.pdf

22 Krymska Deklaracija Vidkrytogo Dostupu: učasnyky 19-ji Mižnarodnoji Konferencii "Krym 2012: Biblioteka ta informacijni resursy u sučasnomu sviti nauky, kuľtury, osvity i biznesu" prohološujuť Krymsku Deklaraciju Vidkrytogo Dostupu. In: Elektronna Biblioteka Ukrajiny (ElibUkr) [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://www.elibukr.org/uk/novini/krimska-deklaraciya-vidkrytogo-dostupu.html POZOR, HLÁSÍ 404 Not FoundÍ

23 Krymska Deklaracija Vidkrytoho Dostupu: učasnyky 19-ji Mižnarodnoji Konferencii "Krym 2012: Biblioteka ta informacijni resursy u sučasnomu sviti nauky, kuľtury, osvity i biznesu" prohološujuť Krymsku Deklaraciju Vidkrytogo Dostupu. In: Elektronna Biblioteka Ukrajiny (ElibUkr) [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://www.elibukr.org/uk/novini/krimska-deklaraciya-vidkrytogo-dostupu.html

24 THE OLBIAN DECLARATION OF UNIVERSITIES: [Yalta, Ukraine, 12 June 2009]. In: Ukrajinian Universitiy Association [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://auu.kma.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=103&lang=en&Itemid=0

25 KAĽNYŠ, Ju. G. Perspektyvy rozvytku universytetskoji osvity v Ukrajini: Oľvijska Chartija. In: Nacionľnyj instytut strategičnych doslidžeň [online]. c2010 [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://old.niss.gov.ua/book/Osvita/7.pdf

26 Yaroshenko, Tetiana. Science, Libraries and Open Access: Ukrainian landscape[slid 32.] [online prezentace]. 2011 [cit. 16. 01. 2015].Dostupné z: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1012

27 Electronic Information For Libraries – elektronna informacija dlja bibliotek

28 EIFL (Electronic Information for Libraries) [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.eifl.net/

29 EIFL in Ukraine. EIFL (Electronic Information for Libraries) [online]. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.irex.org/project/bibliomist-global-libraries-ukraine,

30 Open Society Foundations [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.nbuv.gov.ua/abu/

31 Konferenciji, shcho orhanizovuje abo spivorhanizovuje Asociacija "Informatio-Konscorcium. In: Asociacija "Informatio-Konscorcium" [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://informatio-consortium.net/?q=ownconference

32 Seminary, shcho orhanizovani za učasťu Asociaciji "Informatio-Konscorcium. In: Asociacija "Informatio-Konscorcium" [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://informatio-consortium.net/?q=node/6

33 Projekty: Prohrama bezplatnoho dostupu do elektronnych resurcit na 2014-2016 rr. In: Asociacija "Informatio-Konscorcium" [online]. [cit. 2015-01-26]. Dostupné z: http://informatio-consortium.net/?q=projects

34 Elektronna biblioteka Ukrajiny (ElibUkr). [online]. [cit. 2015-01-16]. Dostupné z: www.elibukr.org

35 další informace o projektu v angličtině http://kmfoundation.com/oldsite/newsletter/2/news- elibukr-en.php

36 Více o národních knihovnách na Ukrajině Kutsyn, Myroslava. Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 [cit. 2015-02-25]. Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/kutsyn.htm>. ISSN 1801-5948.

37 2014 Events: Open Access e-Resources on Medicine. Open Access Week [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.openaccessweek.org/events/open-access-e-resources-on-medicine

38 News and Events: Report about the workshop "E-resources of open access on medicine and related sciences". NATIONAL SCIENTIFIC MEDICAL LIBRARY OF UKRAINE [online]. c2014 [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.library.gov.ua/en/main/209-news-and-events/375-report-about-the-workshop-e-resources-of-open-access-on-medicine-and-related-sciences

39 2014 Events: Open Access development in Ukraine. Open Access Week [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.openaccessweek.org/events/open-access-development-in-ukraine

40 2014 Events: Seminar "What is open access to scientific publications". Open Access Week [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.openaccessweek.org/events/seminar-what-is-open-access-to-scientific-publications

41 Ternopil State Ivan Pul'uj Technical Universityvii (TSTU)

42 2014 Events: Webinar "Methodology publishing articles in the institutional repository ELARTU". Open Access Week [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.openaccessweek.org/events/webinar-methodology-publishing-articles-in-the-institutional

43 Naukovo-praktyčnyj vebinar "Metodyka rozmiščennja publikacij v intstytucionaĺnomu repozytariji ELARTU". Naukovo-technična biblioteka Ternopiľska nacionaľno techničnyj unviersyste imeni Ivana Poľuja. ©2015. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://library.tntu.edu.ua/allnews/naukovo-praktychnyj-vebinar-metodyka-rozmischennja-publikacij-v-instytucijnomu-repozytariji-elartu/

44 Zaprošujemo do učasti v tretij Mižnarodnij naukovo-praktyčnij konferenciji "Naukova komunikacija v cyfrovu epochu". In: Naukova biblioteka Nacionaľnoho universystetu "Kyjevo-Mohyľanska akademija" [online]. © 2011-2015, [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://library.ukma.edu.ua/index.php?id=single&tx_ttnews%5Btt_news%5D=643&cHash=c8daa45cd03acd1d893e456e71fda471&fb_action_ids=1036375056378643&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B775266412566292%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

45 Renaissance www.irf.ua

46 rchiv dľa ukrajinskych včenych. [online prezentace]. Copyright © 2002-2005  [cit. 16. 01. 2015].Dostupné z: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/663

47 Elektronnyj archiv Nacionaľnoho universytetu "Kyevo-Mohyľanska akademija. [on-line]. [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/

48 Yaroshenko, Tetiana. Vidkryyj dostup – šľach do prysutnosti Ukrajiny v svitovij naukovij spiľnosti. [online prezentace]. 2011 [cit. 16. 01. 2015].Dostupné z: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1040/1/Yaroshenko_Vidkryty_dostup.pdf

49 Yaroshenko, Tetiana. Vidkrytyj dostup – šľach do prysutnosti Ukrajiny v svitovij naukovij spiľnosti. [online prezentace]. 2011 [cit. 16. 01. 2015].Dostupné z: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1040/1/Yaroshenko_Vidkryty_dostup.pdf

50 VELYKOSEĽSKA, Olga. Instytucionaľnyj repozytarij Chmeľnyckogo nacionaľnogo universystetu jak zasib populjaryzaciji naukových publikacij universytetskoji sporoty (str. 9–12). In: Biblioteka ta informacijni resursy: Materialy naukovo-praktyčnoji konferenciji Sevastopol 7–10 žovtnja 2013 [online]. Sevastopol: Kupol, 2013 [cit. 2014-12-28]. DOI: 1321313. Dostupné z: http://library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2013-3/konf-2013-3.pdf

51 http://elartu.tntu.edu.ua/

52 NAZAROVEC, Sergij. Pidtrymka ruchu vidkrytogo dostupu u vitčyzňanomu bibliotekoznavstvi. [cit. 16. 01. 2015].Dostupné z: http://eprints.rclis.org/17964/1/nazarovets_case.pdf

53 NAZAROVEC, Sergij. Pro projekt. DokŠyr: dokumenty, shcho pragnuť pošyrennja [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.docshyr.info/?page_id=19

54 V ukrajinštině slovo "dokument" a "šyryty"

55 NAZAROVEC, Sergij. Pro projekt. DokŠyr: dokumenty, shcho pragnuť pošyrennja [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.docshyr.info/?page_id=19

56 V ukrajinštině "Navigator"

57 V ukrajinštině "Navigator"

58 Bibliotekoznavstvo, Dokumentoznavstvo, Informakolohija: naukovyj žurnal. In: Naukova periodyka Ukrajiny: rezuľtaty pošuky [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

59 Visnyk Charkivskoji deržavnoji akademiji kuľtury: zbirnyk naukových prac. In: Naukova periodyka Ukrajiny: rezuľtaty pošuky [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

60 BRATKOVA, Eva. Otevřený archiv elektronických tisků E-LIS zve také české autory. In: INFORUM. 2006. ISSN 1801–2213. Dostupné z: http://generator.citace.com/dok/2EH9G3aA5nmBUKyr

61 Více o panu Nazarovtsi: http://scholar.google.com/citations?user=l8CUGyQAAAAJ http://orcid.org/0000-0002-5067-4498

62 NAZAROVEC, Sergij. Pidtrymka ruchu vidkrytogo dostupu u vitčyzňanomu bibliotekoznavstvi. [cit. 16. 01. 2015].Dostupné z: http://eprints.rclis.org/17964/1/nazarovets_case.pdf 

63 List of countries by continent: Ukraine. E-LIS: e-prints in library [online]. [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/view/countries/UA-.html

64 Zakyň pracju v E-LIS. In: Pan Bibliotekar: blog pro bibliotešnu spravu ta informacijni technologiji [online]. © 2009-2014 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://panbibliotekar.blogspot.cz/2013/03/e-lis.html

65 Ibid

66 http://bit.ly/1IXNdDI

67 Global Open Access Portal: Ukraine. In: UNESCO [online]. [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/europe-and-north-america/ukraine

68 Písemná komunikace s Tetjanou Jarošenko na www.facebook.com

 

 


 

CITACE:
Kutsyn, Myroslava. Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině. Knihovna plus [online]. 2015, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus151/kutsyn.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |