|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2014, číslo 2


 

Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině II

Myroslava Kutsyn / KISK FF MUNI

 

Resumé:

Článek pojednává o programu Bibliomist a jeho aktivitách, díky nimž se modernizují knihovny na Ukrajině. Hlavní těžiště článku tkví v popisu konkrétních projektů, které vznikly v rámci programu, a nových službách, jež knihovny poskytují. Článek navazuje na předchozí článek Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině1.

Klíčová slova : Ukrajina, veřejné knihovny, služby knihoven, komunitní centra, informační centra, Bibliomist, internetizace, informatizace, inovace

Summary:

The article brings information about the funding programme called "Bibliomist” and its activities which help to modernize public libraries in the Ukraine. It focuses on the description of concrete projects which were created thanks to the programme, and new services which libraries provide now. The article is a follow-up to the text about the state of information technologies in the Ukraine which was published in the previous issue.

Keywords: the Ukraine, public libraries, library services, community centres, information centres, Bibliomist, internetization, informatization, innovations

Úvod

Nezbytnou podmínkou poskytování komplexních informačních služeb (spojovaných převážně se zprostředkováním informací) v knihovně jsou moderní prostředky ICT, připojení k internetu a kvalitně proškolený personál. Díky nadaci Billa a Melindy Gatesových a jejich iniciativě Globální knihovna vznikl na Ukrajině program Bibliomist, díky němuž se modernizují veřejné knihovny, aby mohly poskytovat všechny druhy informací a plnit své nové poslání.

Obrázek 1: Logo Bibliomistu

 Obrázek 1: Logo Bibliomistu

1. Cíl programu

Do roku 2013 měl program Bibliomist čtyři klíčové cíle:

 1. zajistit a vybavit 1600 knihoven moderními technologiemi,
 2. s využitím 25 školicích středisek provádět školení pracovníků knihoven po celé Ukrajině, tím zajišťovat lepší přístup k informacím pro všechny a pomáhat knihovníkům a knihovnám získávat informační zdroje, které potřebují k tomu, aby byly schopny reagovat na potřeby dané komunity,
 3. prosazovat a podporovat knihovny v jejich působení mezi širokou veřejností,
 4. pomáhat navazovat spolupráci s úřady.

Globální knihovna a společnost Microsoft bezplatně poskytuje účastníkům programu BIBLIOMIST moderní technologie a další služby ve výši 34 milionů amerických dolarů − nadace investovala 25 milionů a Microsoft 9 milionů2.3 Přístup k informacím je předpokladem a podmínkou pro fungování současného globalizovaného společenství. Přibližně 67 % Ukrajinců v současné chvíli nemá přístup k internetu, většina z nich neumí pracovat s moderními technologiemi. Nadace poskytuje knihovnám po celém světě počítače, přístup k internetu a školí jejich zaměstnance, aby knihovny mohly sloužit jako brána do digitálního světa, především v regionech s obyvatelstvem s nízkými příjmy. Cílem programu Bibliomist je pomáhat lidem překonávat informační chudobu, nabýt odpovídající dovednosti a znalosti potřebné při práci s ICT.4

2. Realizace

Dne 30. září 2009 v hlavním městě Ukrajiny Kyjevě Bibliomist a jeho partneři oficiálně zahájili program, který měl původně trvat 4 roky. Den zahájení se shodoval s Dnem knihoven, což umožnilo důrazněji upozornit na to, jak je důležitá role knihovny v současné společnosti. Ve Státní akademii vedoucích pracovníků kultury a umění (National Training Center for Librarians at the State Academy for Managers in Culture and the Arts)5 bylo slavnostně otevřeno hlavní vzdělávací centrum. (obr. 2)

Obrázek 2: Hlavní školicí centrum v Kyjevě

Obrázek 2: Hlavní školicí centrum v Kyjevě 
Zdroj: Biblionews, prosinec 2009

 

Pro ilustraci toho, jak moderní knihovna vybavená technickým zázemím může přispívat k ekonomickému vývoji místní komunity, bylo představeno krátké video. Cílem bylo poukázat na to, jak mimořádně důležitý je přístup k internetu v knihovnách, zejména na venkově. V roce 2003 díky programu LEAP6 knihovna obce Syňkiv Ternopilské oblasti obdržela počítačové vybavení a byl proškolen její personál. Díky přístupu k internetu se obyvatelům této obce podařilo významně zvýšit úrodu rajčat.7

Současně se zahájením programu začaly knihovny Ukrajiny připravovat žádosti o grant. V této fázi také bylo vybaveno 25 školicích center v každé oblasti8 Ukrajiny, kde se měla konat školení personálu knihoven. Plně vybavená školicí centra měla zahájit svou činnost na jaře 2010. V termínu od 30. září do 20. listopadu 2009 se mohly knihovny zúčastnit soutěže a podávat přihlášky.

V závislosti na typu výběrového řízení knihovny obdržely buď počítače a jiné technické vybavení, anebo granty ve formě finančních příspěvků, případně formou vzdělávání knihovníků. Granty jsou poskytovány na základě výběrového řízení (soutěže). Aby knihovna obdržela grant, je potřeba vytvořit a realizovat projekt s jasně stanoveným záměrem a přihlásit se do soutěže. Mezi potenciální partnery knihoven patří knihovny vysokoškolské, specializované či školní. Granty, o které mohou jednotlivé knihovny žádat, jsou uvedeny v tabulce níže.

 

Soutěž Knihovna
  obecní okresní městská krajská národní/státní/republiková
Současná knihovna jde mezi lidi (každoročně) fajfka  fajfka fajfka fajfka fajfka
Spolupráce knihoven s místními spolky (čtvrtletně) fajfka fajfka fajfka fajfka fajfka
Knihovna jako vzdělávací a inovační centrum (každoročně) fajfka fajfka fajfka fajfka
Zavádění nových knihovních služeb prostřednictvím přístupu k internetu a IT (každoročně) fajfka fajfka
On-line soutěže na sociálních sítích, blozích (periodicky) otevřeny pro všechny veřejné knihovny a jejich příznivce

Obrázek 3 - tabulka 2: Typy soutěží a možnosti zapojení jednotlivých knihoven
Zpracováno podle: Jakyj konkurs pidchodyť dlja mojeji biblioteky, Bibliomist (http://www.bibliomist.org/images/contest map.jpg) (vlastní zpracování).

1. Pilotní program

Dříve než byl program oficiálně zahájen, byl spuštěn pilotní projekt, jehož cílem bylo otestovat a navrhnout testovací vzdělávací kurz, a to tak, aby vyhovoval knihovníkům na Ukrajině. Zúčastnit se pilotního programu mohli knihovníci z Kyjevské oblasti. Testovací kurz se skládal ze tří modulů:

 1. modul zaměřený na základy počítačové gramotnosti a využívání internetu,
 2. modul se zaměřením na internet jako knihovní službu,
 3. modul objasňující otázky řízení knihoven, advocacy9 a fundraisingu10.

V rámci školení se knihovnice a knihovníci mohli podělit o své zkušenosti, zejména v možnostech využívání internetu. V lednu 2010 bylo v plánu proškolit vedoucí školitele, v prosinci pak provést sérii školení pro ředitele okresních knihoven (CSK).

2. Informatizace a internetizace knihoven

Bibliomist se primárně zaměřuje na zpřístupňování technologií v knihovnách. Aby knihovny mohly být vybaveny informačními technologiemi, musely se zúčastnit soutěže Zavádění nových / knihovních služeb prostřednictvím přístupu k internetu a informačním technologiím.

Zavádění nových knihovních služeb prostřednictvím přístupu k internetu a informačním technologiím11

Cílem této soutěže bylo podpořit iniciativu knihoven, které:

Od roku 2009 do roku 2013 byla tato soutěž vyhlášena celkem pětkrát, konala se jednou ročně. V roce 2013 se konalo páté a poslední kolo soutěže.12 Žádosti se podávaly na předepsaném formuláři. V každém kole soutěže se podmínky lišily, avšak ty klíčové zůstaly neměnné. Dříve, než knihovna podala žádost, musela splňovat zejména tyto podmínky:

 1. IT specialista – zajistit IT specialistu, který bude zodpovědný za konektivitu připojení internetové sítě, koordinovat činnost knihovny v rámci pracovního plánu, poskytovat poradenství k vyhledávání informací a měsíčně vykazovat online činnost knihovny v rámci projektu.
 2. Vybavení dle standardů – upravit knihovnu tak, aby odpovídala všem těmto standardům (v dobrém stavu, dostatečně velká – s optimálním prostorem min 6 m³ na jedno pracovní místo i s počítačem prosvětlená, vytápěná během topné sezony, dostupná pro uživatele, vlastnící protipožární vybavení (zařízení), s odpovídajícím mobiliářem – stůl, židle aj.). Technické zázemí knihovny by mělo byt integrováno13 s místností určenou pro čtenáře (čítárna, studovna atd.).
 3. Ochrana technického zázemí – vybavit knihovnu prostředky zajištujícími bezpečnost a ochranu technického zázemí (má se na mysli PC, tiskárna, skener aj.) – kovové dveře, mříže na okna, bezpečnostní signalizační zařízení).
 4. Obnova elektroinstalace – modernizovat a rekonstruovat elektrotechnická zařízení.
 5. Adekvátní připojení – zajistit připojení k internetu. Pro úspěšnou realizaci projektu existují určité požadavky na připojení – minimální rychlost připojení v knihovně musí být alespoň 256 kbit/s, a to pro odesílání a přijímání dat. Doporučená rychlost pro každý počítač má být alespoň 512 kbit/s. Program nepodporuje připojení prostřednictvím mobilních technologií.
 6. Závazek zřizovatelů – obecní, případně okresní úřady se musí zavázat, že zajistí připojení a hrazení poplatků za připojení k internetu po dobu fungování programu.
 7. Vzdělávání zaměstnanců – knihovny, které zvítězí v soutěži, jsou povinny zajistit školení pracovníků knihoven ve školicím centru v následujících tematických oblastech: systémy elektronického monitorování, školení pro knihovníky odpovídající za technickou podporu (základy počítačové gramotnosti pro knihovníky (72 hodin), nové knihovní služby, využití IT a internetových služeb v knihovně, implementace inovací v knihovně na základě metod projektového managementu v knihovnách).

Žádost o grant mohly podávat ústřední okresní nebo ústřední městské knihovny CSK. Ústřední knihovna CSK je hlavním žadatelem, soutěží se však mohou zúčastnit také vysokoškolské, specializované knihovny jako spolužadatelé. Spolu s ústřední knihovnou se doporučuje účast nejméně jedné další knihovny v rámci CSK – např. ústřední knihovna a jedna její pobočka.
 

Kolo soutěže  Počet obdržených žádostí*  Počet zúčastněných knihoven  Počet žádostí, které vyhrály v soutěži  Počet knihoven, které obdržely vybavení
1.  181  764  46  214
2.  236  1 084  153  702
3.  269  1 228  135  618
   4. **  112  611  46  232
   5. **  106  444  40  155
Celkem  904  4 131   420  1 921

*zpravidla žádosti podávaly CSK nebo skupina knihoven
**knihovny byly pouze vyznačeny, vybavení obdrží do konce roku 2013

Obrázek 4 - tabulka 3: Výsledky soutěže
Zdroj: e-mailová korespondence s JulijíPuchalskou (e-mailová korespondence s Julijí Puchalskou [online], 25. 4. 2013, ypukhalska@irex.org)

Knihovny, které zvítězily v soutěži, obdržely technické vybavení jako počítače, sluchátka a webové kamery, tiskárny, skenery a wifi-routery. Počty knihoven vybavených ICT vidíme na obrázku 3.

Obrázek 3: Mapa knihoven vybavených ICT od roku 2009 do začátku roku 2013

Obrázek 5: Mapa knihoven vybavených ICT od roku 2009 do začátku roku 2013
Zdroj: Bibliomist Factsheet (http://www.bibliomist.org/documents/Bibliomist_Factsheet_UKR.pdf)

3. Sdílení zkušeností a inovací

Jedním z dalších cílů programu je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi ICT. Tato kapitola podává přehled a popis projektu a následně projektů zaměřených na inovace služeb v knihovnách.

Spolupráce knihoven s místními spolky (organizacemi)14

Cílem projektů je podpořit nové myšlenky, nápady, kterými se knihovny budou přeměňovat na místa, kde prostřednictvím technologií a internetu mohou uživatelé studovat, vyhledávat informace a zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb jednotlivců a skupin. Obsahem konkrétního projektu tak může být vzdělávání, vytváření nových informačních zdrojů pro potenciální uživatele, vypracování plánu ekonomického rozvoje komunity s využíváním metod získávání nových informací, školení zaměřující se na vzdělávání uživatelů v oblasti ICT. Projekt může být realizován buď formou jednorázové akce, nebo sérií akcí (aktivit, událostí), přičemž délka projektů nesmí přesahovat dobu šesti měsíců. Do projektu se mohou zapojit dobrovolníci pomáhající knihovnám při realizaci kampaní, charitativních, kulturně vzdělávacích akcí a dalších sociálně prospěšných aktivit. "Neveřejná" knihovna se může zúčastnit pouze jako partner veřejné knihovny CSK, která koordinuje činnost partnerů, řídí projekt a je zodpovědná za jeho provedení. Ačkoliv soutěž není primárně zaměřená na zajištění ICT pro knihovnu, ve výjimečných případech v rámci realizací projektových činností lze zahrnout do rozpočtu projektu malé technické zařízení, jako jsou např. sluchátka, fotoaparát, kamera. Knihovny dostávají granty až do výše 2 500 amerických dolarů. Celkem v 11 kolech se svými projekty uspělo 65 knihoven.15 Některé projekty, které vznikly v rámci prvních tří kol, jsou uvedeny v tabulce níže.

 

Knihovna  Název projektu  Popis projektu
Ústřední městská knihovna města Antracyt  Nejsi sám – interaktivní komunikace komunity/občanské společnosti ve městě Antracyt  – zaměření na místní komunitu
– formování pozitivního obrazu knihovny jako ICT místa
– např. šachové turnaje
Obecní knihovna obce Česnyky  Mládež ovládá internet  – metodické a informační centrum zaměřující se na plánování a rozvoj místní komunity
Knihovna č. 17 (pobočka) CSK města Sumy  Informační centrum pro lidi s omezenými možnostmi – informační centrum pro lidi se zdravotním postižením
– webová stránka pro cílovou skupinu
Ústřední knihovny M. L. Kropyvnyckého města Mykolajiv  Studie klasické a počítačové arteterapie – cílem je pomáhat řešit lidem různé životní situace
Okresní ústřední knihovna města Tysmenycja  Pravda o gastarbeitrech: Knihovny jako okno do života ukrajinských emigrantů – informační a poradenské centrum pro ty uživatele, jejichž příbuzní pracují v zahraničí
Ústřední okresní knihovna města Katerynopiľ  Knihovnická služba rychlé pomoci pro ženy „Berehynja“ – informační a poradenské centrum ženám-obětem domácího násilí
Ústřední okresní knihovna Černomořského CSK  K právní informaci bez překážek – pomoc uživatelům vyřizovat různé záležitosti z oblasti práva (ve spolupráci s okresním úřadem a správou sociálního zabezpečení)
Ústřední městská knihovna Lesji Ukrajinky města Družkivka  Komunikace bez hranic – Centrum pro německou minoritu (ve spolupráci s občanským sdružením etnických Němců)
Ústřední okresní knihovna města Oleksandrivka  Dáme odsouzeným šanci ve společnosti – zaměření na lidi, kteří vyšli z vězení a mají problém se zařazením do společnosti

Obrázek 6 - tabulka 4: Vybrané projekty soutěže Spolupráce knihoven s místními spolky
Zdroj: Vlastní zpracování

Knihovny jako mosty k e-governmentu16

Iniciativa Veřejné knihovny jako mosty k e-governmentu je součástí národního plánu, který se opírá  o spolupráci s Open Government Partnership Initiative17 a který byl schválen usnesením vlády v květnu 2012. V rámci realizace této iniciativy program Bibliomist vyhlásil soutěž na téma Knihovny jako mosty k e-governmentu. Cílem soutěže bylo zapojit obyvatele, představit jim a naučit je využívat elektronické služby a nástroje e-governmentu, šířit povědomí o dostupných službách, naučit obyvatele komunikovat s úřady, podílet se na rozhodování orgánů státní správy, využívat knihovnu pro službu e-governmentu – rozvinout služby knihoven při poskytování informací ve smyslu zákona o přístupu k veřejným informacím.18 Předpokladem úspěšné účasti v grantovém řízení byla spolupráce školicích center v oblastních knihovnách s místními nevládními organizacemi а zavádění vzdělávacích programů zaměřujících se na e-government. Z celkového počtu 39 zúčastněných uspělo 21 knihoven, které obdržely granty, aby mohly realizovat své projekty.

Knihovna jde mezi lidi19

Cílem projektu je podpořit rozvoj nových netradičních nápadů v knihovnách – prezentace knihovny, seznamování místních obyvatel s novými možnostmi knihovny, propagace inovačních služeb mimo knihovnu na různých společenských místech – parcích, náměstích, klubech, nádražích, tržnicích, supermarketech aj.

V 1. kole bylo z celkového počtu 78 vybráno 5 vítězů. Tyto a některé další projekty jsou uvedeny v tabulce níže.

Knihovna  Název projektu  Popis projektu
Ústřední okresní knihovna L. Martovyča města Horodenka  Knihovna a mládež – poradenství zaměřené na absolventy SŠ a VŠ
Veřejná knihovna-pobočka obce Studjanka  Objev knihovnu – svět pro tebe – propagace služeb na veřejných prostorech
– kde a jak vyhledávat informace
– čtenářské akce pod otevřeným nebem
Městská specializovaná knihovna pro mládež Mladá garda v Kyjevě  Prvák ve velkoměstě – zaměření na studenty prvních ročníků SŠ a VŠ, kteří nepochází z hlavního města
– např. problémy související se studiem či bydlením
Ústřední okresní knihovna města Tulčyn  Čtení je prestižní – školení a propagace služeb v místním obchodním komplexu, školce a sanatoriu
Obecní (vesnická) knihovna obce Mychajlivka  Internet ve tvých rukou – zaměření na získání nových uživatelů, především na mládež a romskou menšinu a sociálně slabších
Okresní knihovna města Chmelnyckyj  Knihovna pod širým nebem – řada akcí mimo knihovnu
Školní knihovna s. Miľča  Knihovna na vesnici – nové možnosti – zaměření především na mládež, seniory, uživatele se zdravotním postižením
– školení a prezentace na poště, v obchodě, v nemocnici a dalších místech
Knihovna-pobočka č. 17 CSK města Záporoží  Knihovna bez zdí (stěn)  – řada akcí v mobilních knihovnách – knihovní piknik vedle místní továrny, pomocí nových technologií zprostředkuje dětem ve školách zhlédnutí zajímavých filmů, zřídila reklamní a propagační stánek
Ústřední okresní knihovna města Oleksandrivka  Virtuální svět do každé domácnosti vzdálených ulic  – zaměření na ženy v domácnosti a nezaměstnané. Na realizaci projektu se podílela řada dobrovolníků. Své služby knihovna propagovala na nástěnkách, vzdálených ulicích vesnice, dále knihovna zřídila virtuální školu pro seniory.

Obrázek 7 - tabulka 5: Vybrané projekty soutěže Knihovna jde mezi lidi
Zdroj: Vlastní zpracování

Knihovna – informační a vzdělávací centrum20

Cílem soutěže je podpořit nové nápady v knihovnách, díky nimž se knihovny proměňují v informační a komunitní centra, dále podporují knihovníky, kteří inovují, vedou, a mohly by být příkladem pro své kolegy v knihovnické komunitě. V prvním kole soutěže (téma design knihoven a nové služby v knihovnách pro děti) knihovny obdržely 10 počítačů, knihovny, které vyhrály v druhém kole (téma e-government) dostaly granty.21

V roce 2010 celkem zvítězilo 5 knihoven. Národní Parlamentní knihovna Ukrajiny v rámci projektu organizovala více než 30 různých online školení po celé Ukrajině, konzultace právního charakteru pro knihovníky, mezinárodní vědeckou konferenci na téma Úloha knihoven v současné společnosti. Státní knihovna Ukrajiny pro mládež provedla řadu školení na téma Netiketa. Krajská knihovna města Ternopil (Ternopilská oblast) uspořádala školení pro knihovníky a další uživatele na téma Web 2.0. Krajská knihovna pro děti města Cherson (Chersonská oblast) připravila řadu lekcí s cílem rozvíjet informační kulturu žáků. Krajská knihovna pro děti města Lvova (Lvovská oblast) se zaměřila na biblioterapii.22 Projekty z roku 2011 jsou uvedeny v následující tabulce. (tab. 6)

 

Knihovna  Název projektu  Popis projektu
Krajská knihovna pro děti města Ternopil  Knihovní městečko/Bibliomistečko – nové služby pro děti ve věku od 1 do 10 let
– speciální zóna pro rodiče s dětmi, kde se konali interaktivní školení pro ty, kteří se aktivně podílí na výchově dětí (rodiče, opatrovníci, pečovatelé, učitelé atd.) s použitím technologie Microsoft Kinect
– školení pro své kolegy pracující v knihovnách pro děti
Krajská vědecká knihovna A. K. Timirjazeva města Vinnyca  Učíme se vytvářet harmonii a úspěch – materiály na téma „design v knihovnách“
– školení pro své kolegy z krajských knihoven
– zřízení kaváren v prostorných knihovnách
Ústřední knihovna. M. L. Kropyvnyckého města Mykolajiv  Knihovna jako součást elektronického dialogu společnosti a vlády/moci – zaměření na služby e-governmentu
– učební materiály, brožury
– řada školení na toto téma

Obrázek 8 - tabulka 6: Projekty soutěže Knihovna – informační a vzdělávací centrum (r. 2011)
Zdroj: Vlastní zpracování

Jarmark

Knihovny z celé Ukrajiny měly možnost demonstrovat veřejnosti a sdílet navzájem, jaké služby poskytují prostřednictvím internetu a nových technologií.

V termínu 21. – 22. května 2011 se konala první akce v ukrajinském jazyce nazvaná Jarmark23 – veletrh především zaměřený na téma Role knihoven jako kontaktního místa e-governmentu. Návštěvníci Jarmarku měli možnost seznámit se s interaktivními prezentacemi, sdílet zkušenosti efektivního partnerství, zúčastnit se workshopu, diskuzí, školení.24

V roce 2012 téměř 30 knihoven z celé Ukrajiny demonstrovalo své inovační projekty. Tématem Jarmarku bylo Knihovna jako komunitní centrum. Expozice byly rozděleny tematicky: knihovna jako informační a poradenské centrum, služby pro mládež, turizmus, knihovna jako vzdělávací centrum, design knihoven.25

V roce 2013 proběhl Jarmark na regionální úrovni.

4 Podpora vzdělávání knihovníků

Iniciativa Bibliomist se také zaměřila na vzdělávání knihovníků v oblasti ICT. Tato kapitola podává přehled školení, kurzů, dalších vzdělávacích aktivit.

Next Library 2011

Díky programu Bibliomist, který nabídll stipendium, byla možná účast ukrajinského zástupce na mezinárodní konferenci NextLibrary 2011 (konala se v Dánsku), a to především s cílem načerpat inspiraci. Jednou ze základních podmínek byla dobrá znalost angličtiny.

V termínu 18. až 22. června 2011 se konference zúčastnila Olha Romanjuk z Veřejné knihovny Lesji Ukrajinky v Kyjevě. Velké prostory v knihovnách, úplná bezbariérovost, design knihoven, úroveň automatizace v knihovnách, návštěvnost knihoven, samoobslužné vracení a půjčování rezervovaných knih bez kontaktu s obsluhujícím personálem zaujaly pozornost paní Olhy Romanjuk nejvíce.

Školení: International Young Librarians Academy August 27–30, 2012, Ventspils, Latvia26

Vítězové soutěže se mohli zúčastnit Letní školy v Lotyšsku. Bylo vybráno šest zástupců knihoven:

 1. Oksana Razmizovska, Ústřední okresní knihovna pro děti města Cherson (Chersonská oblast)
 2. Elmaz Emirova, Krymsko-tatarská knihovna I. Gasprynského Simferopol (AR Krym)
 3. Iryna Drač, Krajská knihovna pro děti města Ternopil (Ternopilská oblast)
 4. Olha Dubova, Ukrajinská národní knihovna pro děti města Kyjev
 5. Lenara Sejt-Biljal, Ústřední okresní knihovna města Rozdoľne (AR Krym)
 6. Oksana Hryhorjeva, Krajská knihovna pro děti města Mykolajiv (Mykolajivská oblast)

Jednou z klíčových otázek Letní školy byla nálehavá potřeba vychovat novou generací erudovaných knihovnic a knihovníků. Důraz byla kladen na to, jak důležitý význam v procesu modernizace knihoven mají také mladí erudovaní informační profesionály. Více než 45 účastníků z evropských zemí, které jsou partnery programu Globální knihovny, absolvovalo různé semináře, workshopy, sdíleli své zkušenosti, dovednosti, navazovali nové kontakty s kolegy.27

Kurz "Jak vytvořit video"

V  říjnu 2011 se v Kyjevě konalo školení Vytváření efektivního/účelného videa. Byl zaměřen především na knihovníky, kteří mají na starosti marketing, management, public relations a webové stránky knihovny, také členy Ukrajinké knihovnické asociace UKA. Předmětem školení byly potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby videozáznamů a jejich zpracování.

Současný knihovník – kdo to je?28

Soutěž se zaměřuje na ty, kteří se zajímají o technologie, různé online nástroje. Cílem soutěže je zvýšit image profese knihovníka, modernizovat knihovny a zvýšit úroveň počítačové gramotnosti knihovníků. Žádost mohou podávat pracovníci knihoven a studenti, kteří studují obor knihovnictví. Ti, kteří zvítězili v soutěži, se zúčastnili série školení od března do srpna 2013 v těchto oblastech: webové aplikace, vizualizace dat, systémový administrátor a správa virtuálních komunit, jak vytvářet blog.29

5 Online soutěže na sociálních sítích, blozích

V rámci výše uvedené iniciativy Bibliomist vznikla řada soutěží, zejména Bibliojalynka, BiblioKorovajFest, BiblioKinoFest: Filmové záběry rozhodují o všem, Lídr v knihovnictví, Knihovna + čtenář = láska a jiné. Cílem soutěží bylo propagovat knihovny, zvýšit jejich image, demonstrovat inovativní knihovní služby, oslovit širší publikum a propagovat činnost knihoven, propojit komunikaci mezi knihovnami a knihovníky jak horizontálně, tak vertikálně.

Výherci online soutěží dostali tablety, flash disky, termo-hrnky, tričko s logem programu Bibliomist apod.

3. Inovační projekty a úspěchy knihoven

V této  kapitole se zmíním o několika konkrétních realizovaných projektech a službách, které knihovny (účastnice Bibliomistu) začaly poskytovat. Z valné části jsem informace čerpala z YouTube30 kanálu uživatele Bibliomist; záznamy na YouTube kanálu byly vytvořeny v ukrajinštině s anglickými titulky.

Natalija Mirošnyčenko z Krajské knihovny O. Hončara města Cherson (Chersonská oblast) vytvořila svůj interaktivní blog Knižní skříň, který umožňuje poslouchat texty zrakově postiženým uživatelům. Dále zpracovala mapu s názvem Cherson bez bariér, která poskytuje informace o bezbariérových přístupech ve městě. Do projektu jsou zapojeni uživatelé, kteří sami na mapě označují bezbariérová místa Chersonu.31

V roce 2005 byla bývalá učitelka Tetjana Niškur propuštěna a zůstala bez zaměstnání. Aby mohla obdržet dotaci z úřadu práce a mohla otevřít svou vlastní firmu, bylo potřeba napsat podnikatelský plán. V místní knihovně (Krajská knihovna O. Hončara, Chersonská oblast) jí pomohli vypracovat plán a založit firmu, naučili ji pracovat s počítačem včetně internetu, pomohli vytvořit vlastní webovou stránku a ukázali možnosti používání elektronické pošty, různé online nástroje a to, jak využívat tyto služby pro podporu podnikání. V současné době paní Niškur řídí úspěšný soukromý podnik. I nadále používá služby knihovny a zdůrazňuje:

"Nikdy není pozdě začít se učit nové věci a získávat nové dovednosti."32

Žurnalistka Halyna Oleksandrivna Ponomareva s vadou zraku byla své texty zvyklá psát na svém starém psacím stroji. Poté, co v knihovně (Krajská vědecká knihovna N. K. Krupské, Doněcká oblast) absolvovala speciální školení pro zrakově postižené, naučila se základy práce s počítačem, své texty již nebyla nucena pracně psát na starém psacím stroji. Počítač se speciální úpravou pro zrakově postižené a potřebné znalosti, jak s těmito technologiemi zacházet, umožnily Halyně rozvíjet její tvůrčí potenciál, dokonce vydala vlastní knihu.33

Knihovna M. Šaškevyče města Stryj (Lvivská oblast) pronajala prostory místní rozhlasové stanici za 1 hřivnu na rok. Díky spolupráci s rozhlasovou stanicí knihovna získala možnost informovat občany města o svých činnostech a plánech. Díky tomuto partnerství se knihovna dostává do povědomí občanů a plní funkci informačního centra, což následně zvýšilo návštěvnost knihovny. Knihovna se modernizuje také díky spolupráci s místní samosprávou, soukromými podniky a dalšími neziskovými organizacemi.34

Jako první vypracovala knihovna města Antracyt (Luhanská oblast) ve spolupráci s místním šachovým klubem projekt Nejsi sám – interaktivní komunikace komunity/občanské společnosti ve městě Antracyt, v rámci kterého se konají šachové online turnaje. Díky získaným technologiím v rámci programu BIBLIOMIST mají hráči možnost soutěžit ve virtuálním prostředí s dětmi až z 15 různých zemí.35

Ústřední okresní knihovna města Bar (Vinnycká oblast) jako jedna z prvních začala organizovat kurz projektového managementu pro knihovníky. V rámci kurzu se knihovníci naučili psát projekty, dozvěděli se, kde a jak mohou získávat dodatečné finanční zdroje pro knihovny. Za pět let knihovny obdržely 15 grantů. Zájem o tyto kurzy dosáhl takové úrovně, že v knihovně vznikla idea vytvoření speciálního Centra projektového managementu pro studenty, mládež a další. Zájem o kurz měli především úředníci. Starosta města tak na You Tube prezentuje svůj projekt vytvoření speciálního místa pro svoz komunálního odpadu. S psaním a realizací projektu má již své zkušenosti. Po absolvování kurzu projektového managementu starosta vypracoval projekt zaměřený na vytvoření Centra sociálních služeb. Díky získaným finančním zdrojům se podařilo provést rozsáhlou rekonstrukci budovy, kde vzniklo nové moderní Centrum sociálních a zdravotních služeb.

Ústřední městská knihovna pro děti města Lvov (Lvovská oblast) plní díky technologiím a inovacím funkci multimediálního centra pro místní komunity. V rámci kampaně zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže knihovna natočila propagační videa pod názvem Čytajka ("čítálek" či "malý čtenář/čtenáříček") a umístila je na serveru YouTube36, poté knihovna zaznamenala nárůst popularity – knihovny sdílely a umísťovaly videa na svých webových stránkách, blozích. Dále knihovna otevřela první Multi-centrum pro děti pod názvem Fleška. Centrum je rozděleno do 5 oddělení:

Centrum je otevřené jak pro děti, tak pro jejich rodiče a prarodiče – knihovna nabízí kurz počítačové gramotnosti pro seniory. Centrum pořádá různé akce zaměřující se jak na intelektuální a tvůrčí vývoj dítěte, tak na využití volného času.

Závěr

V roce 2009 vznikl v rámci iniciativy Globální knihovny na Ukrajině program BIBLIOMIST. Cílem této iniciativy je podporovat volný přístup k počítačům a internetu na celém světě a překonávat digitální propasti. Program během pěti let vybavil prostředky ICT1921 knihoven. V rámci programu byla realizována řada tréninků, konferencí, školení pro knihovníky a soutěží na sociálních sítích.

Vzhledem k technologiím získaným díky programu Bibliomist knihovny zdarma nabízejí přístup k internetu a služby s ním spojené – uživatelé si mohou přečíst novinky ze svého regionu, své země. Mají možnost udržovat kontakty s příbuznými, sdílet fotografie a videa s přáteli na sociálních sítích. Nezaměstnaní mají příležitost vyhledávat informace o pracovních příležitostech, naučit se psát životopis, vyhledat kontakt na lékaře a jeho pracovní dobu, objednat jízdenku na vlak, autobus, letadlo. Farmáři a drobní zemědělci mohou vyhledávat informace o zemědělství, pořizují si nové zemědělské nástroje, sledují vývoj cen na trhu, a tím zvyšují svůj zisk. Knihovny nabízejí nové služby uživatelům se zdravotním postižením, v knihovnách se konají různé společenské akce – diskuze občanů před volbami, šachové turnaje, setkání s poznatky o historii a kultuře. Knihovny rovněž poskytují informace z veřejné správy a právní poradenství, a to zejména z oblasti sociálního a důchodového zabezpečení, pracovní migrace, vznikají různá centra pro děti, provádějí se akce na podporu čtení u dětí a dospělých.

Poté, co knihovny začaly využívat nové informační a komunikační technologie, mohly začít uskutečňovat své nové poslání a naplňovat očekávání uživatelů. Díky programu Bibliomist se knihovny na Ukrajině transformují do podoby informačních, kulturních a komunitních center, slouží jako komunikační platformy, kontaktní místa e-Governmentu, pomáhají v rozvoji místní komunity. Díky novým technologiím a službám se knihovnám postupně vrací jejich prestiž ve společnosti. Bibliomist kromě informatizace a internetizace do značné míry ovlivnil nový směr v myšlení knihovníků – lidé zaměstnaní v knihovnách lépe chápou smysl a poslání knihoven.

 


 

Poznámky:

1 Kutsyn, Myroslava. Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině. Knihovna plus [online], 2014, 10(1) [cit. 2014-08-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/kutsyn.htm.

2 hodnota darovaného softwaru

3 e-mailová korespondence s Matějem Novákem [online], 28. 08. 2013, mnovak@irex.org

4 BIBLIOMIST is expanding access to information and modern technology through [on-line]. [cit. 2013-05-19]. BIBLIOMIST. Dostupné z: http://www.bibliomist.org/images/pdf_doc/Bibliomist_Factsheet_ENG_2012.pdf

5 INSTYTUT PISĽA DYPLOMNOJI OSVITY NACIONAĽNOJI AKADEMIJI KERIVNYCH KADRIV KUĽTURY I MYSTECTVA. Instytut pisľa dyplomnoji osvity Nacionaľnoji adakemiji kerivnych kadriv kuľtury i mystectv. c2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.dakkkim.edu.ua/home.

6 Programs and Grants: Library Electronic Access Project. EMBASSY OF THE UNITED STATES KYIV, Ukraine. Embassy of the United States Kyiv, Ukraine [online]. c2013-07-09 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z: http://ukraine.usembassy.gov/index.html.

7 Librarian + Internet = Better Tomatoes In: Youtube [online]. 20. 05. 2011 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=SZm0hHK8j-I&list=PLF7381539E002767C. Kanál uživatele Bibliomist.

8 Z hlediska administrativního se Ukrajina člení na 27 správních celků. Je to 24 oblastí – regionů (Čerkaská, Černihovská, Černovická, Dněpropetrovská, Doněcká, Charkovská, Chersonská, Chmelnycká, Ivanofrankivská, Kyjevská, Kirovohradská, Luhanská, Lvovská, Mykolajivská, Oděská, Poltavská, Rovenská, Sumská, Ternopilská, Vinnycká, Volyňská, Zakarpatská, Záporožská a Žytomyrská oblast, Autonomní republika Krym, 2 města se zvláštním statutem – Kyjev a Sevastopol). Okresy, kterých je celkem 490 a odpovídají svou rozlohou bývalým českým okresům, obce (města, sídlo městského typu a vesnice) a větší města se ještě dělí na jednotlivé městské části. Viz ZELINKOVÁ, Jana. ANALÝZA ROZVOJOVÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY UKRAJINY [online]. Brno, 2012 [cit. 2013-06-09]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Studijní obor: Regionální rozvoj a správa. Vedoucí práce Vladimír Žítek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/109359/esf_m/?lang=en.

9 Činnost, kterou vykonávají lidé či organizace, jejichž cílem je ovlivňovat rozhodnutí týkající se financování knihoven a knihovní politiky na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni. Advocacy – advokace pomáhá zvyšovat povědomí o knihovně. Existuje řada způsobu jak "dělat" advocacy – komunikace s komunitou, reklama, marketing, branding, logistika.

10 Činnost, jejímž cílem je získávání zdrojů (lidí, spolupráce s partnery, peníze) s cílem realizovat projekt anebo udržet funkčnost již existující organizace.

11 Orhanizacija novych bibliotečnych posluh za dopomohoju dostupu do mereži internet

12 e-mailová korespondence s Julijí Puchalskou [online], 25. 4. 2013, ypukhalska@irex.org

13 Bibliomist se chtěl vyhnout situaci, kdy knihovna dostane technologie, zřídí samostanou místnost a tím vytvoří počitačovou studovnu - to nebylo přípustné. PC musí být bud přímo v místnosti knihovny aneb ve vedlejší propojené místnosti. Cílem bylo vybavit knihovny technologiemi, aby tam chodili noví uživatele a zároveň se knihovna transformovala v komunitní centrum.

14 Spivpracja bibliotek z miscevymy hromadamy

15 e-mailová korespondence s Annou Taranenko [online]. 30. 04. 2013, ataranenko@irex.org

16 Biblioteky − mosty do e-vrjaduvannja

17 OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP.Open Government Partnership. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://ogp.gov.ua/en

18 Verchovna Rada Ukrajiny. Zakon Ukrajiny "Pro dostup do publičnoji informaciji" vid 02. 12. 2012. [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

19 Sučasna biblioteka jde v ljudy

20 Navčaľno-inovacijna biblioteka

21 e-mailová korespondence s Annou Taranenko [online], 30. 04. 2013, ataranenko@irex.org

22 Rezuľtaty konkursu "Navčaľno-inovacijna biblioteka-2010" programu Bibliomist. In: Tvorčisť ta inovaciji v ukrajinskych bibliotekach: Informacijno-prosvotnyckyj blog dľa bibliotekariv[online]. [cit. 2013-07-21]. Dostupné z: http://libinnovate.wordpress.com/2010/05/27/результати-конкурсу-«навчально-інно/.

23 Knihovny, které již poskytovaly nové služby, na Jarmatku dostaly možnost propagovat, ukazovat, pochlubit se, co dělají nového. Knihovny, které neprošly žádnou inovaci, tak se přišly podívat, inspirovat, "kupovat" očima, co mohou dělat nového.

24 BIBLIONEWS [may 2011]: Library Innovation and E-Governance Fair Brings. IREX - Civil Society, Education and Media Development [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.irex.org/sites/default/files/Bibliomist%20Newsletter%2005-11.pdf.

25 BIBLIONEWS [may 2012] :Second National Fair: New Experiences, New Formats. IREX – Civil Society, Education and Media Development [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.irex.org/sites/default/files/Bibliomist%20Newsletter%20May%202012.pdf.

26 Navčannja v Latviji: International Young Librarians Academy August 2730, 2012, Ventspils, Latvia

27 Biblionews [semptember 2012]: International Young Librarians Summer Academy in Latvia Brings Together Inspired Librarians and Experienced Trainers. IREX – Civil Society, Education and Media Development [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.irex.org/sites/default/files/September_2012_Bibliomist_newsletter_DRAFT%209.21.12.pdf.

28 Sučasnyj bibliotekar – chto ce?

29 Sučasnyj bibliotekar – chto ce? In: BIBLIOMIST. [online]. [cit. 2013-07-31]. Dostupné z: http://bibliomist.org/ua/konkursy/navchalno-innovatsijna-biblioteka/719-suchasnyi-bibliotekar-khto-tse.

30 http://www.youtube.com/user/Bibliomist/

31 I am a librarian (Kherson). In: Youtube [online]. 20.05.2011 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=-VT7Xsm9jnE. Kanál uživatele Bibliomist.

32 Unemployed Schoolteacher Starts Business with Help from Library In: Youtube [online]. 15.09.2010 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=Cpn2166lqyE. Kanál uživatele Bibliomist.

33 Library Opens Opportunities for Visually Impaired Journalist. In: Youtube [online]. 20.05.2011 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GX4N2ITzyZs#!. Kanál uživatele Bibliomist.

34 Stryi_Shashkevych_Library_advocacy_success_story.mpg Journalist In: Youtube [online]. 19.01.2012 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=T20uM1XH33k&list=PLF7381539E002767C. Kanál uživatele Bibliomist.

35 Chess world in Antratsyt Central Library_ENG In: Youtube [online]. 28.11.2011 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=m_rDNGf6XVc. Kanál uživatele Bibliomist.

36 www.youtube.com

 


 

Literatura:

BIBLIOMIST is expanding access to information and modern technology through [on-line]. [cit. 2013-05-19]. BIBLIOMIST. Dostupné z: http://www.bibliomist.org/images/pdf_doc/Bibliomist_Factsheet_ENG_2012.pdf

 

BIBLIONEWS [may 2011]: Library Innovation and E-Governance Fair Brings. IREX - Civil Society, Education and Media Development [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.irex.org/sites/default/files/Bibliomist%20Newsletter%2005-11.pdf

BIBLIONEWS [may 2012] :Second National Fair: New Experiences, New Formats. IREX - Civil Society, Education and Media Development [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.irex.org/sites/default/files/Bibliomist%20Newsletter%20May%202012.pdf

Chess world in Antratsyt Central Library_ENG In: Youtube [online]. 28. 11. 2011 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=m_rDNGf6XVc. Kanál uživatele Bibliomist.

I am a librarian (Kherson). In: Youtube [online]. 20.05.2011 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=-VT7Xsm9jnE. Kanál uživatele Bibliomist.

INSTYTUT PISĽA DYPLOMNOJI OSVITY NACIONAĽNOJI AKADEMIJI KERIVNYCH KADRIV KUĽTURY I MYSTECTVA. Instytut pisľa dyplomnoji osvity Nacionaľnoji adakemiji kerivnych kadrivkuľtury i mystectv. c2011 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://www.dakkkim.edu.ua/home

Librarian + Internet = Better Tomatoes In: Youtube [online]. 20. 05. 2011 [cit. 2013-05-20]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=SZm0hHK8j-I&list=PLF7381539E002767C. Kanál uživatele Bibliomist.

Library Opens Opportunities for Visually Impaired Journalist. In: Youtube [online]. 20. 05. 2011 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GX4N2ITzyZs#!. Kanál uživatele Bibliomist.

Navčannja v Latviji: International Young Librarians Academy August 2730, 2012, Ventspils, Latvia. Biblionews [semptember 2012]: International Young Librarians Summer Academy in Latvia Brings Together Inspired Librarians and Experienced Trainers. IREX - Civil Society, Education and Media Development [online]. [cit. 2013-07-27]. Dostupné z: http://www.irex.org/sites/default/files/September_2012_Bibliomist_newsletter_DRAFT%209.21.12.pdf

OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP.Open Government Partnership. [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: http://ogp.gov.ua/en

Programs and Grants: Library Electronic Access Project. EMBASSY OF THE UNITED STATES KYIV, Ukraine. Embassy of the United States Kyiv, Ukraine [online]. c2013-07-09 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z: http://ukraine.usembassy.gov/index.html

Rezuľtaty konkursu "Navčaľno-inovacijna biblioteka-2010" programu Bibliomist. In: Tvorčisť ta inovaciji v ukrajinskych bibliotekach: Informacijno-prosvotnyckyj blog dľa bibliotekariv[online]. [cit. 2013-07-21]. Dostupné z: http://libinnovate.wordpress.com/2010/05/27/результати-конкурсу-«навчально-інно/

Stryi_Shashkevych_Library_advocacy_success_story.mpg Journalist In: Youtube [online]. 19. 01. 2012 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=T20uM1XH33k&list=PLF7381539E002767C. Kanál uživatele Bibliomist.

Sučasnyj bibliotekar – chto ce? In: BIBLIOMIST. [online]. [cit. 2013-07-31]. Dostupné z: http://bibliomist.org/ua/konkursy/navchalno-innovatsijna-biblioteka/719-suchasnyi-bibliotekar-khto-tse

Unemployed Schoolteacher Starts Business with Help from Library In: Youtube [online]. 15. 09.2 010 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=Cpn2166lqyE. Kanál uživatele Bibliomist.

Verchovna Rada Ukrajiny. Zakon Ukrajiny "Pro dostup do publičnoji informaciji" vid 02. 12. 2012. [online]. [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

ZELINKOVÁ, Jana. ANALÝZA ROZVOJOVÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY UKRAJINY [online]. Brno, 2012 [cit. 2013-06-09]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Studijní obor: Regionální rozvoj a správa. Vedoucí práce Vladimír Žítek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/109359/esf_m/?lang=en

Poznámka: Jedná se o výtah z bakalářské diplomové práce: KUTSYN, Myroslava. Program BIBLIOMIST a jeho role při modernizaci veřejných knihoven na Ukrajině. 2013. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/97894/ff_b/. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Martin Krčál, Dis.

 

  

CITACE:
Kutsyn, Myroslava. Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině II. Knihovna plus [online]. 2014, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus142/kutsyn.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |