|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2014, číslo 1


 

MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu.

MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu. Praha, 2012, Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 254 s. ISBN 978-80-245-1908-1.

 

ObálkaNa začátku loňského roku (přestože vydání je datováno do roku 2012) se dostala na knižní trh poměrně rozsáhlá monografie profesora Zdeňka Molnára Competitive intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu. Jde o jedno z nejrozsáhlejších děl na toto téma vydaných v českém jazyce. Překlad pojmu competitive intelligence (dále také CI) jako konkurenční zpravodajství se příliš neosvědčil a není ani přesný, dokonce může být zavádějící, což autor sám v historických souvislostech rozebírá v úvodu publikace. Z definic různého původu, které autor monografie předkládá čtenáři, bychom pro osvětlení mohli jednu představit. Pochází od hlavní asociace sdružující jednotlivce nebo instituce tímto tématem se zabývající, a tou je bývalá Society of Competitive Intelligence Professionals (nedávno letech změnilana Strategic and Compettive Intelligence Professionals. CI je systematický a etický program (rozuměj proces, pozn. autora této recenze) zaměřený na získávání, analyzování a nakládání s externími informacemi, který může mít dopad na firemní plány, rozhodování či operace.

Ačkoliv se v recenzi budeme věnovat této publikaci, odbočme na chvíli směrem k informační a knihovnické sféře. Přestože jde o téma spojené s podnikatelským a ekonomickým světem, termín competitive intelligence a jeho obsah není pro českou informačně-knihovnickou scénu neznámým pojmem, neboť již více než 15 let se k tomuto tématu hlásí obor informační věda, respektive studijní obor akreditovaný v České republice, a to informační studia a knihovnictví. Jednou z prvních publikací na téma obchodních a firemních informací, respektive přímo na téma competitive intelligence v České republice, byla publikace někdejšího absolventa oboru vědecké informace a knihovnictví a odborníka na online systémy Michaela Babky Kde a jak hledat informace o firmách vydaná již v roce 1994. Téma CI, přestože to řada informačně-knihovnických profesionálů tak nevnímá, má významné místo v mnoha knihovnách. Vraťme se však k publikaci Zdeňka Molnára.

Téma CI je v současné společnosti i tržní ekonomice aktuální a důležité pro konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, celých hospodářských odvětví a států. Je zasazeno do kontextu současného ekonomického prostředí vyznačujícího se nejen silnou konkurencí, ale i silným vztahem k informační společnosti, která ovlivňuje dynamiku změn ekonomického a obecně celého společenského prostředí.

Lze ocenit, že autor se zabývá terminologií a metodicky objasňuje vymezení pojmu competitive intelligence, aby postupně rozebral v detailech například tzv. zpravodajský cyklus (od analýzy informací až po informační zdroje volně dostupné v prostředí internetu) nebo naopak informační zdroje komerčního charakteru (databázová centra, tiskové agentury, firmy na zpracování kreditních informací atd.). Důležité jsou i popsané případové úlohy, které ukazují na smysluplné využití v praxi. V monografii jsou také zmiňovány pokročilé softwarové nástroje pro analýzu dat a informací v kontextu CI. Mnohé takové prostředky s podporou vizualizace dat jsou pak dostupné v českých ekonomických subjektech, firmách, bankách, ale také s nimi pracuje investigativní žurnalistika odhalující podezřelé praktiky a souvislosti v ekonomickém prostředí. Rovněž autorem studovaná a použitá literatura k tématu je účelná pro další studium daného tématu a nabídne i jiné inspirace. 

Publikaci lze doporučit nejen odborníkům v podnikatelské sféře, informačním profesionálům a knihovníkům se zájmem profesním či osobním o CI, ale také studentům a učitelům informačně-knihovnických škol, kde se tato tematika v řadě předmětů vyučuje. Mimo jiné úplně první školou, kde se začala problematika CI vyučovat, byla Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze (již v 90. letech minulého století), o něco málo později přešla tematika na Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před několika lety zakotvila v  Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v současnosti je rovněž nabízena studentům Ústavu bohemistiky a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Objevila se i ve veřejných kurzech a přednáškách pro české knihovníky a informační specialisty. V souvislosti s informačním světem učinila pro tuto problematiku velmi mnoho každoročně pořádaná mezinárodní konference v Praze známá pod názvem Inforum, která věnovala několikrát celé sekce tématu CI. Je dobře, že se kniha Zdeňka Molnára stane užitečnou pomůckou pro teorii i praxi a je příjemné, že v knize se s úctou pohlíží na oblast knihovnictví a zejména elektronických informačních zdrojů. Lidé v podnikatelském prostředí ve světě často oceňují roli knihoven více než u nás. A vědí velmi dobře, proč. Přečtěme si tedy tuto knihu a pochopíme, proč CI souvisí s užitečným světem knihoven a informačních institucí.

Richard Papík

 

  

CITACE:
Papík, Richard. MOLNÁR, Zdeněk. Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční výhodu. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/papik.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |