|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2014, číslo 1


 

Ptejte se knihovníka – kooperativní virtuální referenční služba korejských knihoven

Mgr. Karolína Košťálová / Národní knihovna ČR

 

Resumé: Korejské veřejné knihovny od roku 2008 nabízejí prostřednictvím služby Ptejte se knihovníka na národní úrovni rozsáhlý komplex referenčních služeb. Služba je založena na spolupráci téměř 370 knihoven a využívání sofistikovaného softwaru, který zajišťuje všechny činnosti poskytované v rámci této služby. Vedle zodpovídání dotazů a budování veřejně přístupné Znalostní báze služba Ptejte se knihovníka výrazně podporuje i čtenářství a každý měsíc doporučuje veřejnosti nové knihy. Článek popisuje principy, na nichž je služba Ptejte se knihovníka založena, pravidla platná pro participující knihovny i pro uživatele a podrobně také nejzásadnější funkce zmíněného softwaru.

Klíčová slova: virtuální referenční služby, kooperace knihoven, Korejská republika

Summary: Since 2008 Korean public libraries have been offering the wide-ranging reference services through the service called "Ask a librarian". The service is based on the cooperation of nearly 370 libraries and it uses sophisticated software which is able to carry out all the functions necessary for the service. The service "Ask a librarian" answers the queries, provides access to the public knowledge database and also every month it recommends the users new books which helps to increase the number of readers. The article describes the basic principles of the service, rules for the participating libraries and users and also the fundamental functions of the specialized software.

Keywords: digital reference service, cooperation of libraries, the Republic of Korea

 

Korejská republika je zemí, kterou vnímáme mimo jiné i jako doménu vyspělé technologie. Velká část Korejců má během dne v ruce, nebo alespoň poblíž, chytrý telefon a s ním téměř automaticky i přístup k internetu. Na druhé straně však korejské knihovny jsou hojně navštěvované a využívané snad všemi věkovými skupinami a být knihovníkem (zvláště v případě Korejské národní knihovny) patří mezi prestižní povolání.

Těm, kteří hledají informace a nechtějí se spoléhat jen na volný internet, nabízí Korejská národní knihovna (The National Library of Korea, dále též jako KNK) ve spolupráci s více než 360 veřejnými knihovnami již od roku 2008 kooperativní virtuální referenční službu Ptejte se knihovníka1.

1 Historie služby Ptejte se knihovníka

Přípravná fáze (leden 2006–duben 2008)

První kroky ke spuštění národní kooperační virtuální referenční služby začala KNK podnikat již v roce 2006. Po dobu více než dvou let probíhala velmi důkladná přípravná fáze, která v dubnu 2008 vyústila do pilotního provozu služby Ptejte se knihovníka. V tomto období mimo jiné proběhl průzkum obdobných služeb v zahraničí a osobní konzultace ve vybraných zahraničních knihovnách. Dalším krokem byl vývoj online programu služby Ptejte se knihovníka. Cílem KNK bylo vytvořit službu na národní úrovni, tj. pro úspěšný provoz v tomto rozsahu musela KNK bezpodmínečně získat pro spolupráci i další korejské knihovny. Od dubna 2006 informovala KNK knihovny o svých záměrech prostřednictvím dotazníků, workshopů, seminářů a začala vytvářet síť knihoven ochotných podílet se společně s ní na zajišťování služby Ptejte se knihovníka.

Fáze 1 (2008) – pilotní provoz

Pilotní provoz zahájila služba Ptejte se knihovníka v květnu 2008. S výjimkou ostrova Jeju byly zapojeny hlavní knihovny všech regionů a službu tak KNK poskytovala společně se 16 regionálními knihovnami. Vzhledem k limitovanému počtu participujících knihoven byla během pilotního provozu užívána pouze dvojúrovňová struktura. První úroveň tvořilo zmíněných 16 knihoven, pokud nebyly schopny dotaz zodpovědět, předávaly jej knihovně na druhé úrovni, tj. KNK.

Fáze 2 (2009– ) – provoz v národním měřítku

Od ledna 2009 je služba Ptejte se knihovníka provozována na národní úrovni, k 31. 12. 2013 bylo do poskytování služeb v rámci Ptejte se knihovníka zapojeno 369 knihoven2, tj. 368 veřejných knihoven a samozřejmě Korejská národní knihovna. Zapojené knihovny jsou, na rozdíl od pilotního provozu, hierarchicky rozděleny do tří úrovní. Služba je otevřena pouze pro veřejné knihovny3, což v pojetí českého knihovnictví odpovídá přibližně městským a krajským knihovnám. Další typy knihoven, např. univerzitní či specializované knihovny, se nemohou do služby Ptejte se knihovníka zapojit. V roce 2013 existovalo na území státu 827 veřejných knihoven, 369 participujících institucí tak představuje 44 % veřejných knihoven Korejské republiky.

Fáze 3 (2010–2011) – testovací provozu chatu

Na přelomu let 2010/2011 KNK zvažovala možnost rozšířit služby o chat, který by doplnil již nabízené asynchronní referenční služby. Pětiměsíční testovací provoz chatu zajišťovali dva pracovníci KNK čtyři dny v týdnu, a to vždy dvě hodiny denně (14:00–16:00). Chat dostupný z webu Ptejte se knihovníka KNK propagovala i na svých webových stránkách. Počet dotazů, které KNK prostřednictvím chatu zodpověděla, nebyl příliš vysoký a na základě analýzy zkušebního provozu se tak KNK rozhodla tuto službu vzhledem k její neefektivitě zrušit. Z analýzy též vyplynulo, že dotazy pokládané prostřednictvím chatu jsou velmi jednoduché a z pohledu KNK zodpovězení otázek tohoto charakteru nevyžadovalo existenci chatu samotného.

Počet spolupracujících knihoven

 

2008 – pilotní provoz 17 hlavních knihoven Korejské republiky
2009 213 veřejných knihoven
2010 340 veřejných knihoven
2011 341 veřejných knihoven
2012 355 veřejných knihoven
2013 369 veřejných knihoven
   ● 350 místních veřejných knihoven = 1. úroveň
   ● 18 hlavních knihoven regionů = 2. úroveň
   ● 1 Korejská národní knihovna = 3. úroveň

Tab 1 Počet spolupracujících knihoven (statistika Korejské národní knihovny)

V současnosti jsou všechny knihovny (mimo KNK), které se účastnily pilotní fáze, knihovnami 2. úrovně, tj. jde o hlavní knihovny jednotlivých regionů. Se službou Ptejte se knihovníka k 31. 12. 2013 spolupracovalo celkem 369 veřejných knihoven, to znamená, že do této služby bylo zapojeno 44 % jihokorejských veřejných knihoven. V některých regionech je míra zapojení veřejných knihoven do služby Ptejte se knihovníka velmi vysoká4 (Jeju5/제주 – zapojeno 100 % veřejných knihoven v tomto regionu, v regionu Daejeon6/대전 je to 73 % veřejných knihoven, v regionu Busan7/부산 68 % veřejných knihoven a v regionu Chungnam8/충남 pak 60 %).

2 Co nabízí služba Ptejte se knihovníka

Úkolem služby Ptejte se knihovníka je zajistit právo všech obyvatel na přístup ke znalostem a informacím, tato služba má také pomáhat při překonávání regionálních rozdílů v dostupnosti informací (tzv. informační chudoby). Při poskytování informací knihovny vycházejí ze svých fondů, katalogů a dalších zdrojů knihoven.

Služba Ptejte se knihovníka9 se uživatelům prezentuje zejména prostřednictvím svých webových stránek, jejich anglická verze však bohužel není k dispozici. Z tohoto důvodu jsou v textu uvedeny i originální původní názvy jednotlivých částí služby Ptejte se knihovníka. Ti, kteří by se chtěli např. sami blíže seznámit s webovými stránkami služby, mohou tedy tento text využít i jako jakýsi „návod na použití".

Službu Ptejte se knihovníka tvoří tři části, které jsou navzájem rovnocenné, ale zároveň by mohly existovat i jako samostatné služby:

Uživatelé se mohou rozhodnout, zda chtějí využívat pouze jednu i dvě části Ptejte se knihovníka, nicméně všechny tři dohromady tvoří komplexní informační celek.

2.1 Otázky a odpovědi (Q & A service, 질의응답)

Tato část Ptejte se knihovníka je, jak vyplývá z jejího názvu, zaměřena na zodpovídání dotazů široké veřejnosti. Důležitou součástí služby Otázky a odpovědi je veřejná Znalostní báze13, v níž jsou publikované a volně dostupné zajímavé dotazy (samozřejmě včetně odpovědí) zodpovězené spolupracujícími knihovnami. Uživatelé, kteří nenaleznou ve veřejné Znalostní bázi odpověď na svoji otázku, mohou položit dotaz prostřednictvím webového formuláře14 jedné ze zapojených knihoven. Služba Otázky a odpovědi bude dále podrobněji popsána.

2.2 Referenční zdroje (Reference Sources, 참고정보원)

Referenční zdroje z různých pohledů doporučují zdroje uživatelům i knihovnám a vytvářejí i určitou podobu nové encyklopedie.

Knihovníci z participujících knihoven si na základě zkušeností získaných při poskytování referenčních služeb ve vlastní knihovně vyberou téma (např. radioaktivita, patent, plavání), které zpracují pro Informačního pomocníka. Struktura hesla je předem pevně dána. Heslo vždy začíná stručnou charakteristikou, zmíněny mohou být různé definice atd. Dále jsou uvedena vhodná klíčová slova, která může uživatel případně použít při dalším hledání, znaky KDC16 a DDC použité pro věcnou klasifikaci hesla, a samozřejmě doporučené zdroje rozdělené podle typu dokumentu (knihy, periodika, vědecké a novinové články, multimédia, webové stránky). Zajímavé je, že v případě tištěných a multimediálních dokumentů není součástí záznamu odkaz, který by uživatelům umožnil ověřit si aktuální dostupnost vybraného dokumentu v některé knihovně.

Hesla jsou v Informačním pomocníkovi uspořádána podle korejské abecedy a rovněž podle tříd KDC. Jako příklad záznamu v Informačním pomocníkovi může sloužit např. heslo K-pop17 zpracované jednou ze specializovaných studoven KNK.

Pravidla, jimiž se knihovny při výběru témat zpracovávaných pro Informačního pomocníka musí řídit, jsou uvedena v „technickém" manuálu Ptejte se knihovníka. V některých knihovnách mají hesla z Informačního pomocníka i další využití, např. v KNK jsou hesla ve formě letáků distribuována podle zaměření do specializovaných studoven a slouží zde jako pomůcka pro knihovníky i uživatele.

V této části uživatelé naleznou adresář či rozcestník referenčních zdrojů doporučených pro jednotlivé obory. Obory jsou uspořádány podle tříd, respektive podtříd KDC, uživatel si z nabídky vybírá již konkrétní podtřídu KDC, která ho zajímá. I v této části má nabídka doporučených referenčních zdrojů předem danou strukturu. Nejprve jsou uvedeny online zdroje – zpravidla jsou doplněny stručnou charakteristikou, aby měl uživatel představu, co mu zdroj může nabídnout, následně pak dokumenty referenčního charakteru (slovníky, ročenky, manuály, příručky, rejstříky atd.).

Poslední část je určena spíše knihovníkům. Nabízí klíčové online zdroje, které knihovníci mohou využívat při poskytování referenčních služeb, nicméně tento přehled je volně k dispozici i pro uživatele.

Doporučené online zdroje jsou rozděleny do 16 skupin (znalosti a informace, knihovny, knihovnictví a informační věda, historie a osobnosti, ekonomika a finance, statistiky, noviny, právo, standardy a patenty, slovníky, geografie, překladače, vzdělávání, umění, životní prostředí).

2.3 Informace o čtení20 (Information on Reading, 독서정보)

Název této části, která má poměrně bohatou strukturu, by možná bylo vhodné přeložit spíše jako „Informace o knihách". Jejím hlavním cílem je každý měsíc nabídnout zájemcům o čtení nové tituly, které jsou z nějakého důvodu zajímavé. Knihy zde doporučují jak knihovny (v části 사서추천도서 jsou doporučení knihovníků KNK, v části 참여도서관 사서21 pak tipy knihovníků z dalších knihoven), tak různé agentury22 (např. Korejská komise pro publikační etiku23), média a čtenáři si mohou vybrat i mezi knihami, které byly oceněny. Dále zde uživatelé naleznou odkazy na stránky související s knihami a čtením24 (독서관련사이트) a v části pro milovníky knih by měly být sdíleny informace o oblíbených knihách či knihách, které by lidé chtěli číst (책사랑).

3 Detailní popis služby Otázky a odpovědi

3.1 Organizační zásady fungování služby Otázky a odpovědi

Poskytování služby Otázky a odpovědi je založeno na tříúrovňové struktuře, do níž jsou spolupracující knihovny rozděleny. Knihovnami první, a tedy nejnižší úrovně (1차 도서관), jsou místní veřejné knihovny, označovány bývají také jako primární knihovny. Druhou úroveň (2차 도서관) tvoří hlavní knihovny jednotlivých regionů (jsou označovány i jako regionální knihovny) a třetí úroveň (3차 도서관) představuje KNK. Druhým pilířem workflow je online program služby Ptejte se knihovníka, v jehož prostředí probíhá agenda celé služby (částí Otázky a odpovědi, Referenční zdroje i Informace o čtení), a který je administrativním nástrojem pro pracovníky zapojených knihoven.

Formulář, v němž uživatelé zadávají dotaz, obsahuje i několik polí s osobními údaji tazatele. Uživatel zde mimo jiné vyplňuje adresu svého trvalého bydliště. Na základě této informace se uživateli při zadávání dotazu následně zobrazí nabídka místních veřejných knihoven (tj. knihoven 1. úrovně), které se nacházejí poblíž tazatelova trvalého bydliště. Z generovaného seznamu si pak uživatel vybírá knihovnu, jíž chce svůj dotaz zaslat. Knihovny první úrovně musí dotaz zodpovědět během dvou pracovních dnů. Dotazy, které knihovna první úrovně nemůže z nějakého důvodu sama vyřešit během uvedeného časového limitu, předává knihovně druhé úrovně ve svém regionu.

Vzhledem k nastavené hierarchii mohou knihovny 1. úrovně předat dotaz pouze knihovně 2. úrovně svého regionu. Předání dotazu se děje automaticky prostřednictvím online programu Ptejte se knihovníka, není tedy ani technicky možné, aby knihovna 1. úrovně z jednoho regionu postoupila nevyřešený dotaz knihovně 2. úrovně z jiného regionu. I knihovny 2. úrovně mají na zpracování odpovědi dva pracovní dny, pokud ani tato knihovna není schopna dotaz vyřešit, předává ho KNK, tj. knihovně 3. úrovně.

Knihovny všech tří úrovní mají vždy dva pracovní dny, během nichž se mohou dotazu věnovat. U dotazů, které projdou celou hierarchií, se tak doba zpracování může prodloužit až na 6 pracovních dnů. Podle zkušeností KNK jsou knihovně na vyšší úrovni zpravidla předávány komplikované dotazy či ty, pro jejichž zodpovězení nemá předávající knihovna dostatek zdrojů.

V průběhu celého zpracování dotazu – od jeho zadání až po zodpovězení – je uživatel informován o stavu zpracování svého dotazu. Na počátku obdrží potvrzení o přijetí dotazu. Toto potvrzení automaticky zasílá online program Ptejte se knihovníka. Další zpráva je tazateli zaslána v případě, že je jeho dotaz postupován nadřazené knihovně (tj. z 1. na 2. úroveň či z 2. na 3. úroveň). Zároveň je také informován o prodloužení lhůty na zodpovězení dotazu na zmíněných 6 dnů. Posledním typem zprávy už je samotná odpověď na dotaz. Všechny zprávy jsou generovány a zasílány prostřednictvím online programu Ptejte se knihovníka, uživateli jsou doručovány na e-mailovou adresu, kterou uvedl při zadávání dotazu. Systém může současně uživateli též zaslat krátkou textovou zprávu (SMS). Zájem o tento způsob informování však musí uživatel dát najevo již při formulaci dotazu.

Všechny dotazy zodpovězené v rámci služby Otázky a odpovědi od jejího zahájení v roce 2008 jsou uloženy v online programu Ptejte se knihovníka, zde jsou přístupné pouze pro pracovníky partnerských knihoven. Zajímavé, užitečné, informačně hodnotné atd. dotazy jsou na stránkách Ptejte se knihovníka publikovány ve veřejné Znalostní bázi. O vhodnosti dotazů pro zveřejnění rozhodují sami knihovníci. K 31. 12. 2013 bylo na webu ve veřejné Znalostní bázi publikováno pouze 23 % dotazů uložených v online programu Ptejte se knihovníka.

„Životní cyklus" služby Otázky a odpovědi uzavírá průzkum spokojenosti uživatelů. Po odeslání finální odpovědi tazateli je na jeho e-mailovou adresu automaticky zaslána další zpráva, jejímž cílem je zjistit míru spokojenosti tazatele s doručenou odpovědí. Bohužel pouze 36 % takto dotázaných uživatelů na průzkum reaguje a dotazník vyplní.

 

 

Obr 1 Workflow služby Otázky a odpovědi (Korejská národní knihovna, česká verze archiv autorky)

Obr 1 Workflow služby Otázky a odpovědi (Korejská národní knihovna, česká verze archiv autorky)

3.2 Pravidla využívání služby Otázky a odpovědi

Podobně jako většina virtuálních referenčních služeb i Otázky a odpovědi mají pro tazatele definovaná určitá pravidla. Uživateli, který chce položit dotaz (질문하기) 25, se nejprve zobrazí stránka s pravidly služby Otázky a odpovědi. Uživatel zde aktivně potvrzuje, zda s uvedenými pravidly a podmínkami souhlasí (tlačítko 동의함) či nesouhlasí (tlačítko 동의하지않음). Formulář pro zadání dotazu se zobrazí až po akceptaci pravidel ze strany uživatele.

Podle těchto pravidel služba Otázky a odpovědi neodpovídá na dotazy následujícího charakteru:

Služba Otázky a odpovědi a informace, které jsou v rámci služby poskytnuty, nesmí být použity ke komerčním účelům, k poškození jiných osob (např. formou pomluvy) a jejich soukromí atd. Administrátor může s ohledem na tato pravidla a dle svého uvážení smazat irelevantní dotazy.

V samotném závěru je uživatel informován o uložení svého dotazu a následné odpovědi ve Znalostní bázi a o možnosti, že dotaz včetně odpovědi může být zveřejněn na stránkách Ptejte se knihovníka.

3.3 Zadání dotazu

Po potvrzení souhlasu s výše uvedenými pravidly se již zobrazí formulář pro zadání dotazu, který má následující strukturu:

S výjimkou čísla sociálního pojištění jsou všechny údaje, které tazatel uvede ve formuláři, uloženy v online programu Ptejte se knihovníka. Vyžadování pravdivých osobních údajů tazatele a jejich ověřování v oficiálních registrech chrání knihovny před počítačovou kriminalitou (spamy, napadání knihoven atd.).

Pro workflow služby Otázky a odpovědi je velmi důležité bydliště tazatele, dotaz může být položen pouze některé z knihoven z 1. úrovně v okolí bydliště. Jak již bylo uvedeno, pravdivost vybraných údajů uvedených ve formuláři je ověřována v oficiálních registrech. Dotaz tak může prostřednictvím služby Otázky a odpovědi položit pouze občan Korejské republiky nebo cizinec, který zde žije a zároveň má tzv. Alien Registration Card26. Ostatní cizinci mohou využívat bez omezení další služby Ptejte se knihovníka, avšak z aktivního pokládání dotazů jsou vyloučeni.

Informace o věku tazatele a důvodu dotazu knihovny využívají pro následné analýzy služby Otázky a odpovědi.

4 Online program služby Ptejte se knihovníka

Online program služby Ptejte se knihovníka má čtyři hlavní části. Podrobněji bude popsána pouze část věnovaná službě Otázky a odpovědi (질의응답). Zbývající sekce online programu slouží pro správu dalších částí Ptejte se knihovníka, tj. Referenčních zdrojů a Informací o čtení – zejména pro publikování nových informací na webu služby Ptejte se knihovníka. Poslední, čtvrtá část, je určena pro správu údajů o spolupracujících knihovnách.

4.1 Sekce Otázky a odpovědi (질의응답)

Jak již bylo dříve uvedeno, workflow služby Otázky a odpovědi je kompletně založeno na využívání online programu Ptejte se knihovníka. V online programu se spolupracující knihovně zobrazuje přehled nově doručených dotazů, odpověď na dotaz je možné uživateli odeslat pouze prostřednictvím online programu Ptejte se knihovníka. Předání dotazu mezi knihovnami v případě, že knihovna na nižší úrovni není schopna dotaz zodpovědět (tj. knihovna 1. úrovně předává dotaz knihovně 2. úrovně, ta pak knihovně 3. úrovně), se děje opět v rámci online programu. V online programu jsou uloženy i všechny dotazy zadané uživateli od zahájení služby v roce 2008. Online program nabízí několik způsobů, jak dotaz uložený v interní Znalostní bázi publikovat ve veřejné Znalostní bázi na webu Ptejte se knihovníka. Pomocí online programu jsou dále zpracovávány statistické údaje související s poskytováním služby Otázky a odpovědi, udržována databáze partnerských knihoven atd.

Sekce Otázky a odpovědi (Q & A service, 질의응답) je v online programu rozdělena do tří částí:

 1. Doručené dotazy a odpovědi (Received questions and answers, 질문접수 및답변)
  1. Zpracovávané dotazy (Unanswered question, 처리할 질문)
  2. Zodpovězené dotazy (Completed questions, 완료된 질문)
  3. Předané dotazy (Question´s handover, 이첩한 질문)
  4. Chat (Chat service, 채팅완료된 질문)
  5. Smazané dotazy (Removed questions, 삭제한 질문)
 2. Znalostní báze (Knowledge Base DB, 지식정보DB)
 3. Statistiky (Statistics, 통계)

4.1.1 Doručené dotazy a odpovědi (질문접수 및답변)

a. Zpracovávané dotazy (처리할 질문)

Záložka Zpracovávané dotazy obsahuje přehled všech dotazů, které spolupracující knihovny v danou chvíli aktuálně řeší. Knihovníci zde kontrolují dotazy určené jejich knihovně (내도서관보기), ale mohou se také podívat i na kompletní seznam všech zatím neuzavřených dotazů bez ohledu na cílovou knihovnu (전체도서관보기). V rámci služby Otázky a odpovědi neexistuje pro knihovnu jiný způsob, jak získat přehled dotazů, které knihovně zaslali uživatelé nebo jí byly předány z knihovny nižší úrovně.

V přehledu se ke každému dotazu zobrazuje několik základních informací: číslo dotazu, formulace dotazu, jméno tazatele, datum zadání dotazu, knihovna na 1., 2. nebo 3. úrovni, která aktuálně dotaz řeší, datum, do něhož musí být dotaz podle pravidel vyřešen (tj. uživateli musí být předána odpověď) a v neposlední řadě informace, o kolik dnů je překročena lhůta pro odeslání odpovědi, respektive předání dotazu knihovně na vyšší úrovni. Kliknutím na dotaz lze zobrazit i jeho kompletní znění. Zpracovávané dotazy je možné filtrovat podle několika kritérií (datum zadání dotazu, téma, cílová knihovna, jméno tazatele).

 

Obr 2 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Zpracovávané dotazy), přehled dotazů (WWW stránky online programu služby Ptejte se knihovníka)

Knihovna může dotaz uzavřít několika způsoby, ve všech případech využívá nástroje, které jí nabízí online program:

 

Obr 3 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Zpracovávané dotazy)

Obr 3 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Zpracovávané dotazy), nabídka nástrojů pro různé způsoby zodpovězení dotazu (WWW stránky online programu služby Ptejte se knihovníka)

Odpověď (답글) knihovník zpracovává přímo v online programu Ptejte se knihovníka. Struktura odpovědi je předem dána a odpovídá jí i formulář, do něhož ji knihovník v systému zapisuje:

 

Obr 4 Online program služby Ptejte se knihovníka

Obr 4 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Zpracovávané dotazy), struktura odpovědi (WWW stránky online programu Ptejte se knihovníka)

Uživatelům je odpověď doručena prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou uvedli při zadávání dotazu. Díky výše popsané struktuře odpovědi je možné odpověď publikovat ve veřejné Znalostní bázi na webu Ptejte se knihovníka, aniž by ji pracovníci knihovny museli po formální stránce dále upravovat – např. mazat podpis knihovníka, oslovení atd.

 

b. Zodpovězené dotazy (완료된 질문)

Po odeslání odpovědi uživateli je dotaz spolu s odpovědí systémem automaticky převeden z části Zpracovávané dotazy do části Zodpovězené dotazy. Obdobně jako v předchozí části i zde jsou zodpovězené dotazy rozděleny do dvou záložek, v jedné se zobrazují dotazy knihovny, která je do online programu aktuálně přihlášena (내도서관보기), a v druhé je pak kompletní přehled dotazů zodpovězených všemi zapojenými knihovnami (전체도서관보기).

Zodpovězené dotazy je možné prohledávat podle formulace dotazu, odpovědi, cílové knihovny, kterou vybral uživatel, knihovny, která dotaz zodpověděla, jména uživatele, data zadání dotazu a data odeslání odpovědi.

V přehledu se ke každému dotazu zobrazuje několik základních informací, struktura těchto údajů je velmi podobná informacím uvedeným v části Zpracovávané dotazy: číslo dotazu (번호), formulace dotazu (질문내용), jméno tazatele (질문자), datum zadání dotazu (질문일자), název knihovny na 1., 2. úrovni, která dotaz postupně řešila (1차접수, 2차접수), název knihovny, která dotaz uživateli zodpověděla ((답변기관), datum odeslání odpovědi uživateli (답변일자). Na posledním místě je v této části u každého dotazu pak uvedena informace, která indikuje, zda byly dotaz a odpověď také publikovány ve veřejné Znalostní bázi na webu Ptejte se knihovníka (KB등록). Dotaz, který v tomto poli nemá žádnou poznámku, je dostupný pouze v interní Znalostní bázi. Poznámka zápis (등록) znamená, že dotaz má být publikován ve veřejné Znalostní bázi. Dotaz, již kompletně publikovaný ve veřejné Znalostní bázi na webu Ptejte se knihovníka, je označen poznámkou kompletní registrace (등록완료).

Kliknutím na dotaz je opět možné zobrazit jeho úplné znění, samozřejmě včetně odpovědi knihovny.

 

Obr 5 Online program služby Ptejte se knihovníka

Obr 5 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Zodpovězené dotazy), přehled dotazů, v posledním sloupci je uvedena informace o publikování dotazu do veřejné Znalostní báze (WWW stránky online programu služby Ptejte se knihovníka)

c. Předané dotazy (이첩한 질문)

Jak již bylo zmíněno, poskytování služby Otázky a odpovědi je založeno na hierarchické struktuře zapojených knihoven. Knihovny 1. a 2. úrovně mohou (respektive by měly) předat nevyřešené dotazy do knihovny vyšší úrovně.

 

Obr 6 Online program služby Ptejte se knihovníka

Obr 6 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Zpracovávané dotazy), předání dotazu knihovně na vyšším stupni (WWW stránky online programu služby Ptejte se knihovníka)

Předání dotazu mezi knihovnami jednotlivých úrovní může být provedeno pouze a výhradně prostřednictvím online programu Ptejte se knihovníka.

V části Zpracovávané dotazy může knihovník dotaz buď doplnit o odpověď a zaslat ji uživateli, vyřídit dotaz negativní odpovědí či dotaz převést do knihovny vyšší úrovně. K tomuto předání slouží speciální tlačítko předat (이첩), které je k dispozici u každého dosud neuzavřeného dotazu. Systém automaticky přiřadí dotaz příslušné knihovně vyšší úrovně, knihovník předávající knihovny se tak již nezabývá výběrem vhodné instituce na vyšší úrovni. Dotazy od veřejných knihoven 1. úrovně jsou podle příslušnosti veřejné knihovny ke konkrétnímu regionu převedeny do hlavní knihovny tohoto regionu. Dotazy předávané hlavními knihovnami regionu, tj. knihovnami 2. úrovně, systém předává k vyřešení KNK, která je na vrcholu celé pyramidy.

Předávající knihovna by vždy měla vysvětlit, z jakého důvodu dotaz předává. Pro tuto informaci je u dotazu určeno speciální pole (이첩 사유). Zároveň by také měla vyjmenovat zdroje, které při řešení dotazu prověřila či jinak využila (찾아본 자료). Cílem je, aby knihovny zbytečně neopakovaly kroky provedené knihovnou nižší úrovně před předáním dotazu a mohly se např. soustředit na využití zdrojů, které předchozí knihovna například neměla k dispozici.

I v této části je možné zobrazit buď všechny dotazy, které byly od roku 2008 mezi knihovnami předány, bez ohledu na konkrétní knihovnu, nebo pouze ty, která předala a převzala knihovna aktuálně přihlášená do administrace. Všechny předané dotazy je zároveň možné nalézt i v částech Zpracovávané dotazy či Zodpovězené dotazy, záleží samozřejmě vždy na stavu dotazu, tj. zda již byl uzavřen a uživatel obdržel finální odpověď nebo se knihovny dotazu stále věnují.

 

d. Chat (채팅완료된 질문)

V letech 2010–2011 KNK zvažovala možnost rozšířit službu Otázky a odpovědi o živý chat. Testovací provoz chatu byl zajišťován prostřednictvím online programu Ptejte se knihovníka. Po zrušení chatu zůstaly v online programu archivovány všechny konverzace, které během zkušebního období proběhly.

4.1.2 Znalostní báze (지식정보 DB)

Interní Znalostní báze obsahuje všechny dotazy a odpovědi zpracované službou Otázky a odpovědi od spuštění pilotního provozu v roce 2008. V rámci online programu je interní Znalostní báze dostupná v plné šíři všem spolupracujícím knihovnám. Část obsahu interní Znalostní báze je také publikována na webu služby Ptejte se knihovníka. Pro publikování ve veřejné Znalostní bázi jsou z interní Znalostní báze vybírány pouze některé dotazy, zpravidla ty, které knihovníci shledávají zajímavými či užitečnými pro další uživatele.

V interní Znalostní bázi je uloženo všech 6 636 dotazů zodpovězených v letech 2008–2013 prostřednictvím služby Otázky a odpovědi, pouze 23 % celkového objemu interní Znalostní báze je však publikováno ve veřejné Znalostní bázi.

Knihovny mohou dotaz z interní Znalostní báze publikovat ve veřejné Znalostní bázi několika způsoby:

Při publikování dotazu ve veřejné Znalostní bázi by k dotazu měla být doplněna věcná klasifikace v podobě tříd KDC a také klíčová slova. Uživatelé pak následně na webu Ptejte se knihovníka mohou zveřejněné dotazy procházet i podle tříd KDC.

 

Obr 7 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Znalostní báze), doplnění věcné klasifikace (KDC a klíčová slova) k dotazu určenému pro publikování ve veřejné Znalostní bázi (WWW stránky online programu služby Ptejte se knihovníka)

Obr 7 Online program služby Ptejte se knihovníka (sekce Otázky a odpovědi/Znalostní báze), doplnění věcné klasifikace (KDC a klíčová slova) k dotazu určenému pro publikování ve veřejné Znalostní bázi (WWW stránky online programu služby Ptejte se knihovníka)

 

Obr 8 Web služby Ptejte se knihovníka (část Otázky a odpovědi), dotaz publikovaný ve veřejné Znalostní bázi doplněný o věcnou klasifikaci (KDC a klíčová slova) (WWW stránky služby Ptejte se knihovníka)

Obr 8 Web služby Ptejte se knihovníka (část Otázky a odpovědi), dotaz publikovaný ve veřejné Znalostní bázi doplněný o věcnou klasifikaci (KDC a klíčová slova) (WWW stránky služby Ptejte se knihovníka)

Vyhledávání ve veřejné Znalostní bázi

Na webu služby Ptejte se knihovníka je hledání ve veřejné Znalostní bázi jednou z cest, jak najít požadovanou informaci. Vyhledávácí pole je i výrazně umístěno přímo na úvodní stránce celého webu. I když se vyhledávání označuje jako hledání ve Znalostní bázi (지식정보DB), je tento název poněkud zavádějící. Výsledky hledání totiž obsahují nejen dotazy a odpovědi archivované ve veřejné Znalostní bázi, ale také informace zpracované v dalších částech Ptejte se knihovníka, konkrétně ve službách Informační pomocník (정보길잡이) a Informace o čtení, respektive v doporučených knihách (추천도서) a odkazech na stránky související se čtením (독서관련사이트). Byť hledání neprochází napříč celou službou Ptejte se knihovníka a vším, co web služby nabízí, i tak zmíněný výběr představuje pro uživatele často velmi komplexní informace a je zároveň i formou propagace dalších součástí Ptejte se knihovníka, které by uživatel služby Otázky a odpovědi snad mohl opominout.

Nevýhodou při vyhledávání ve veřejné Znalostní bázi je snad jen skutečnost, že hledání probíhá pouze v polích dotaz (tj. původní formulace otázky zadaná uživatelem, 질문내용) a klíčová slova (doplňuje knihovník, 키워드). Samotná odpověď (답변내용) není v současné době pro vyhledávání indexována, což může snižovat přesnost vyhledávání ve veřejné Znalostní bázi a ochudit uživatele ve výsledcích vyhledávání o některé odpovědi, byť jsou ve Znalostní bázi uloženy a veřejně publikovány.

 

Obr 9 Web služby Ptejte se knihovníka, výsledky vyhledávání (WWW stránky služby Ptejte se knihovníka)

Obr 9 Web služby Ptejte se knihovníka, výsledky vyhledávání (WWW stránky služby Ptejte se knihovníka)

4.1.3 Statistiky (통계)

Veškeré procesy služby Otázky a odpovědi se uskutečňují výhradně prostřednictvím online programu Ptejte se knihovníka. Díky této naprosté provázanosti se systémem je možné vytvářet řadu statistik a sledovat a hodnotit tak službu z různých úhlů. Veškeré statistické údaje, které online program shromažďuje, jsou knihovnám k dispozici v části Statistiky.

4.1.4 Co vypovídají statistiky o službě Ptejte se knihovníka?

Níže uvedené statistiky vycházejí z údajů dostupných v online programu Ptejte se knihovníka a dále z informací paní Kim Yeo mi27, která je v současné době v KNK koordinátorkou služby Ptejte se knihovníka. Statistiky zahrnují celé období fungování služby Otázky a odpovědi, tj. od května 2008 do 31. 12. 2013.

Počet záznamů v jednotlivých částech služby Ptejte se knihovníka

Otázky a odpovědi 6636 zodpovězených dotazů – prostřednictvím online programu Ptejte se knihovníka jsou přístupné pouze pro spolupracující knihovny
  z toho je 1523 dotazů (23 %) publikováno pro uživatele ve veřejné Znalostní bázi na stránkách Ptejte se knihovníka
Referenční zdroje 2051 (k 30.9.2013)
Informace o čtení 9684 (k 30.9.2013)

Tab 2 Počet záznamů v jednotlivých částech služby Ptejte se knihovníka (statistika služby Ptejte se knihovníka)

Počet zodpovězených dotazů

2008 2009 2010 2011 2012 2013 celkem
386 1238 1354 1155 1181 1322 6636

Tab 3 Počet zodpovězených dotazů (statistika služby Ptejte se knihovníka)

K 31. 12. 2013 bylo knihovně na vyšší úrovni předáno k vyřešení 686 dotazů, tj. cca 10 % z celkového množství zodpovězených dotazů. 53 % všech položených dotazů zodpověděla Korejská národní knihovna (k 31. 12. 2013 KNK zpracovala 3514 odpovědí).

Z podrobnějších statistik tak vyplývá, že ani velmi propracovaný systém a hierarchie služby Otázky a odpovědi nezaručuje rovnoměrné rozdělení dotazů mezi partnerské knihovny, či – jinými slovy – rovnoměrné vytížení všech zapojených knihoven:

Důvod dotazu

 

  všeobecné zájmy a koníčky výzkum obchod jiný účel
2008 0 0 0 100 %
2009 14 % 23 % 7 % 56 %
2010 24 % 36 % 16 % 24 %
2011 33 % 34 % 13 % 20 %
2012 23 % 46 % 14 % 17 %
2013 18 % 50 % 15 % 17 %

Tab 4 Důvod dotazu (statistika služby Ptejte se knihovníka)

Graf 1 Důvod dotazu (statistika služby Ptejte se knihovníka)

Graf 1 Důvod dotazu (statistika služby Ptejte se knihovníka)

Věk tazatelů

věk do 13 let 14-19 let 20-39 let 40-59 let nad 60 let
počet uživatelů 65 306 5144 972 96
podíl v  % 1% 5% 78% 15% 1%

Tab 5 Věk tazatelů (statistika služby Ptejte se knihovníka)

 

Spokojenost tazatelů

 

 

  velmi spokojený spokojený průměrně nespokojený velmi nespokojený na průzkum nereagovali
počet uživatelů 1489 453 198 110 136 4329
podíl v % (uživatelé, kteří na průzkum reagovali) 62% 19% 8% 5% 6% 64%

Tab 6 Spokojenost tazatelů (statistika služby Ptejte se knihovníka)

Tematická struktura dotazů publikovaných ve veřejné Znalostní bázi

 

  Reference (Všeobecná díla) Filozofie Náboženství Společenské vědy Přírodní vědy Věda a technika Umění Jazyky Literatura Dějiny Celkem
2008 165 7 4 78 10 37 20 7 22 33 383
2009 153 6 2 81 10 20 11 9 19 30 341
2010 154 2 2 42 6 13 4 6 21 9 259
2011 46 1 0 14 1 4 2 1 9 6 84
2012 130 6 3 50 4 13 12 3 14 8 243
2013 88 8 3 59 4 16 10 3 4 13 208
Celkem 738 30 15 325 35 104 59 29 89 99 1523

Tab 7 Tematická struktura dotazů publikovaných ve veřejné Znalostní bázi (statistika služby Ptejte se knihovníka)

Graf 2 Procentuální vyjádření tematické struktury dotazů publikovaných ve veřejné Znalostní bázi

Graf 2 Procentuální vyjádření tematické struktury dotazů publikovaných ve veřejné Znalostní bázi

Uvedená statistika vychází z věcné klasifikace dotazů publikovaných ve veřejné Znalostní bázi, dotazy jsou klasifikovány podle základních tříd KDC.

Pro veřejnost je prostřednictvím veřejné Znalostní báze dostupných pouze 23 % všech zodpovězených dotazů. Zbývajících 77 % dotazů je sice také uloženo v online programu Ptejte se knihovníka (tj. v interní Znalostní bázi), přístup k nim však mají pouze spolupracující knihovny. Nezveřejněným dotazům nejsou přidělovány třídy KDC a tyto dotazy se tak nemohou promítnout ve výše uvedené statistice.

5 Úloha Korejské národní knihovny

5.1 Koordinace služby Ptejte se knihovníka

Korejská národní knihovna28 je plně zodpovědná za provoz a kooperaci služby Ptejte se knihovníka. Součástí povinností KNK je také zajistit fungování a další rozvoj online programu, na němž je provoz služby Ptejte se knihovníka založen. Z rozpočtu KNK je vedle provozu a vývoje online programu Ptejte se knihovníka dále financovaná i propagace této služby (např. design, tisk a distribuce letáků do partnerských knihoven) nebo provoz webových stránek Ptejte se knihovníka.

Rozvoj služby Ptejte se knihovníka garantuje KNK, jejím cílem však je více zapojit participující knihovny do rozhodnutí, která se týkají budoucnosti služby. Jednou z příležitostí, kdy pracovníci KNK zodpovědní za Ptejte se knihovníka mohou o těchto otázkách diskutovat se svými partnery z dalších knihoven, byl např. workshop pořádaný pro spolupracující knihovny 24. 10. 2013 na ostrově Jeju.

Jak již bylo zmíněno, do služby Ptejte se knihovníka se mohou zapojit pouze veřejné knihovny, jiné typy knihoven (např. univerzitní či specializované) jsou z této služby vyloučeny. Zajímavé je, že ze strany nové knihovny musí být zájem o spolupráci se službou potvrzen písemně. Nově přistupující knihovna zasílá do KNK příslušný podepsaný dokument, který KNK uchovává.

KNK jako koordinátor vydala pro potřeby spolupracujících knihoven dva manuály. „Technický" manuál (1. vyd. 2008, 2. vyd. 2011) je zaměřen především na práci s online programem, jehož prostřednictvím knihovny službu Ptejte se knihovníka poskytují. „Technický" manuál popisuje principy Ptejte se knihovníka a ovládání jednotlivých částí online programu. Druhý manuál z roku 2011 má charakter „best practice" a předkládá knihovníkům příklady různých typů dotazů, s nimiž by se mohli v rámci služby Ptejte se knihovníka setkat, a vzorových odpovědí. Tento manuál je reakcí na častou obměnu pracovníků ve veřejných knihovnách. Měl by jim být jakousi nápovědou při řešení dotazů a zároveň se snaží definovat i doporučenou úroveň a kvalitu odpovědí. Dle zkušeností KNK se právě v kvalitě odpovědí mezi jednotlivými knihovnami vyskytují výrazné rozdíly. KNK dále pro knihovny zpravidla 2x ročně pořádá workshopy. V závěru roku 2013 finišovaly v KNK také přípravy online výukového programu pro spolupracující knihovny.

5.2 Propagace služby Ptejte se knihovníka

V prostředí korejských knihoven hraje výraznou roli i jejich vizuální prezentace uživatelům. Již od roku 2008 tak má i Ptejte se knihovníka vlastní logo (tzv. LI – Library identity) a design manuál. Služba Ptejte se knihovníka může být dle tohoto manuálu reprezentována buď logem služby či postavičkou.

 

Obr 10 Loga služby Ptejte se knihovníka (The National Library of Korea)

Obr 10 Loga služby Ptejte se knihovníka (Korejská národní knihovna)

Všechny spolupracující knihovny musí na svých stránkách umístit banner Ptejte se knihovníka29:

 

Obr 11 Umístění loga služby Ptejte se knihovníka na stránkách partnerských knihoven

Obr 11 Umístění loga služby Ptejte se knihovníka na stránkách partnerských knihoven (WWW stránky Daegu Daebong Public Library Library http://www.dblib.daegu.kr/ a The Pusan Metropolitan Simin Municipal Library http://www.siminlib.go.kr/)

K propagaci Ptejte se knihovníka přímo v prostorách knihoven slouží letáky, které KNK vydala v několika edicích (2008, 2010 a 2013) a distribuovala je do partnerských knihoven. Zajímavá je koncepce nejnovějšího letáku, který je možné v rozložené podobě použít i jako plakát. Letáky zpravidla informují o službách, které služba Ptejte se knihovníka veřejnosti nabízí, principech, na jejichž základě jsou služby poskytovány atd.

5.3 Korejská národní knihovna jako jedna ze spolupracujících knihoven

V hierarchii služby Otázky a odpovědi je KNK knihovnou 3. úrovně, nicméně pro část Soulu slouží i jako knihovna 1. úrovně. Od vzniku služby v roce 2008 KNK zodpověděla 53 % veškerých dotazů, v roce 2013 pak KNK vyřešila 48 % dotazů položených knihovnám prostřednictvím služby Otázky a odpovědi.

Pracovníci KNK se tak kromě koordinace služby a zajišťování jejího rozvoje věnují i zodpovídání dotazů veřejnosti. V současné době dotazy zadané prostřednictvím služby Otázky a odpovědi (ať již byla KNK oslovena jako knihovna 1. úrovně, nebo řeší dotaz, který jí byl předán některou z knihoven na 2. úrovni) v KNK zodpovídá 17 „kmenových" knihovníků útvaru Collection Management & Services Division a 11 knihovníků z dalších specializovaných útvarů KNK. Knihovníci ze specializovaných oddělení jsou kontaktováni v případě, že se dotaz týká jejich činnosti a odbornosti. Každé spolupracující oddělení, divize nebo specializovaná studovna KNK má vlastní heslo pro vstup do online programu Ptejte se knihovníka, odpovědi tak mohou i tato specializovaná pracoviště zpracovávat samostatně přímo v online programu Ptejte se knihovníka.

5.4 Nejbližší budoucnost služby Ptejte se knihovníka

Cílem KNK je zdůraznit důležitost služby Ptejte se knihovníka v pravidlech Ministerstva kultury, sportu a turistiky, podle nichž jsou korejské knihovny hodnoceny. Úprava těchto pravidel je plánována na rok 2014. Zájem o co nejkvalitnější poskytování služby Ptejte se knihovníka by také mělo podpořit plánované ocenění připravované v KNK. Tuto cenu KNK udělí knihovníkovi jedné z partnerských knihoven, který zpracuje nejlepší odpověď. V neposlední řadě by se KNK ráda zaměřila na výraznější rozvoj části Referenční zdroje. Tato myšlenka vychází z předpokladu, že uživatelé, kteří naleznou kvalitní odpověď na svůj dotaz v části Referenční zdroje, již nebudou potřebovat další doplňující informace, tj. sníží se jejich požadavky na službu Otázky a odpovědi.


Poznámky

1 V angličtině je používáno spojení Ask a Librarian, v korejštině pak 사서에게 물어보세요 [Sasŏeke mulŏposejo].

2 Seznam spolupracujících knihoven je volně dostupný na http://www.nl.go.kr/ask/libInfo/list.jsp.

3 Veřejnou knihovnou je podle aktuálně platného Knihovního zákona z roku 2006 knihovna zřizovaná státem nebo místní správou za účelem uspokojení informačních a kulturních potřeb. Zřizovatelem veřejné knihovny může být i soukromá agentura nebo organizace, která knihovnu zřizuje s úmyslem ji otevřít veřejnosti.

4 Prezentace paní Kim Yeo mi (KNK) pro workshop služby Ptejte se knihovníka konaný 24. 10. 2013

5 též Čeču, Čedžu

6 též Täčŏn, Tädžon

7 též Pusan

8 též Čungnam, Čchungnam

9 http://www.nl.go.kr/ask/

10 http://www.nl.go.kr/ask/search/list.jsp

11 http://www.nl.go.kr/ask/infoguide/list.jsp

12 http://www.nl.go.kr/ask/recommend/recommend_nl/list1.jsp

13 http://www.nl.go.kr/ask/search/list.jsp

14 http://www.nl.go.kr/ask/qna/list.jsp

15 http://www.nl.go.kr/ask/infoguide/list.jsp

16 Korejské desetinné třídění (Korean decimal classification, KDC)

17 http://www.nl.go.kr/ask/infoguide/view.jsp?recKey=5563739

18 http://www.nl.go.kr/ask/themeInfo/list.jsp

19 http://www.nl.go.kr/ask/reference/onlineurl.jsp

20 http://www.nl.go.kr/ask/recommend/recommend_nl/list1.jsp

21 http://www.nl.go.kr/ask/recommend/recommend_sa/list1.jsp

22 části 기관추천도서 (agentury), 미디어추천도서 (média) a국내수상작 (oceněné knihy)

23 http://www.kpec.or.kr/english/ (Korea Publication Ethics Commission), úkolem komise je chránit mládež před obsahově škodlivými publikacemi, ať již jde o knihy, e-knihy, komiksy, deníky a další periodika, reklamu nebo zahraniční publikace. Komise svou činností přebírá společenskou a etickou odpovědnost v této oblasti tak, jak jí ukládá Zákon na podporu vydavatelství a tisku (Publication and Printing Promotion Act).

24 http://www.nl.go.kr/ask/readSite/list.jsp

25 http://www.nl.go.kr/ask/qna/list.jsp

26 Allien Registration Card vydává Imigrační úřad na základě schválené žádosti cizincům, kteří chtějí v Korejské republice pobývat po dobu delší než 90 dní ode dne vstupu na území státu. Držitel Allien Registration Card je povinen ji mít vždy při sobě. Při odjezdu z Korejské republiky cizinec kartu odevzdává zpět pracovníkům imigračního úřadu. Allien Registration Card má tedy podobný charakter jako povolení k pobytu vydávané českými úřady.

27 též Kim Jŏ-mi

28 http://www.nl.go.kr/english/ (anglická verze stránek), http://www.nl.go.kr/nl/index.jsp (korejská verze stránek)

29 Daegu Daebong Public Library http://www.dblib.daegu.kr/, The Pusan Metropolitan Simin Municipal Library http://www.siminlib.go.kr/

 


 

Literatura

Kuklipčungangtosŏkwan. Sasŏeke mulŏposejo unjŏngmänjuŏl: hjŏpljŏkhjŏng onlain čisikčŏngposŏpisŭ. Käčŏngpchan.Sŏul: Kuklipčungangtosŏkwan, 2011. ISBN 978-89-7383-637-6. Technický manuál služby Ptejte se knihovníka.

THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA. ManagBent Status on ‘Ask a Librarian’: Collaborative Digital Refererence Service (CDRS) [prezentace ppt]. [Seoul]: [The National Library of Korea], [6.8.2013], 13 slidů [cit. 31.1.2013].

KIM, Jŏ-mi. Hjŏpljŏkhjŏng onlain čisikčŏngposŏpisŭ (CDRS) ‘Sasŏeke mulŏposejo’ unjŏnghjŏnhwang [prezentace ppt]. [Sŏul]: Kuklipčungangtosŏkwan čaljounjŏngkwa, [24.10.2013], 21 slidů [cit. 31.1.2013].

THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA. Sasŏeke mulŏposejo[online]. Seoul: The National Library of Korea, © 2011 [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://www.nl.go.kr/ask/index.jsp

THE NATIONAL LIBRARY OF KOREA. Sasŏeke mulŏposejo lokŭin [online]. Seoul: The National Library of Korea, © 2011 [cit. 2014-01-31]. Dostupné z: http://www.nl.go.kr/ask/index.jsp

Konzultace s paní Kim Jŏ-mi, pracovnicí The National Library of Korea a koordinátorkou služby Ptejte se knihovníka. Soul, 8.10.2013-23.10.2013.

KIM, Jŏ-mi. Re: Article about 사서에게 물어보세요 [elektronická pošta]. Message to: karolina.kostalova@nkp.cz . 4. února 2014 1:35 [cit. 2014-02-05]. Osobní komunikace.

  

CITACE:
Košťálová, Karolína. Ptejte se knihovníka – kooperativní virtuální referenční služba korejských knihoven. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/kostal.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |