|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2014, číslo 1


 

Knihovna Národního filmového archivu a její sbírky

Mgr. Pavla Janásková / Knihovna Národního filmového archivu

 

Resumé:

Článek představuje Knihovnu Národního filmového archivu (KNFA) a její činnost v kontextu její sedmdesátileté historie, zaměřuje se na její sbírky a informační zdroje z oboru filmu, které vytváří a odborně zpracovává s cílem je zpřístupnit veřejnosti a přispět k šíření filmové vzdělanosti a zároveň je uchovat budoucím generacím v celistvosti.

Národní filmový archiv je v České republice jedinou institucí zřízenou podle zákona o audiovizi za účelem budování, ochrany, restaurování, vědeckého zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví. Jeho audiovizuální a neaudiovizuální archivní sbírky a knihovní fondy společně tvoří jedinečný celek primárních a sekundárních pramenů dokumentujících národní filmovou produkci a vznik a vývoj filmového umění.

Klíčová slova: specializované knihovny, filmové archivy, česká kinematografie, filmová periodika, filmové scénáře, filmová literatura, filmové sbírky, informační zdroje, Česká republika

Summary:

The paper presents The Library of the National Film Archive and its activities during the seventy-year-long history of the institution, describes its film collections and information sources which the library collects and processes in order to make them accessible to the general public and thus help to broaden the knowledge of this field of study among the users and also to preserve the collections for future generations in the most possible complete state.

The National Film Archive is the only institution in the Czech Republic established in accordance with the Law on Audiovisual Works of Art with the purpose to collect, preserve, restore, process, make accessible and use the national film heritage. Its audiovisual and non-audiovisual archive and library collections form a unique unit of primary and secondary sources which document the national film production and the beginning and development of the art of film.

Keywords: specialized libraries, film archives, Czech cinema, film periodicals, screenplays, film literature, film collections, information sources, Czech Republic

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního průmyslu a filmové kultury.

 

Obr. 1 - Nové logo NFA

Obr. 1 - Nové logo NFA

Knihovna Národního filmového archivu v současnosti

Knihovnu Národního filmového archivu (dále KNFA) není třeba vážným zájemcům o film, badatelům, studentům filmové vědy, filmovým pracovníkům představovat, ti jsou jejími uživateli po celou dobu její sedmdesátileté existence. Širší veřejnost a knihovnická obec jistě uvítá více informací o ní v následujícím příspěvku.

KNFA je ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon) specializovanou filmovou knihovnou1. Provozovatelem knihovny je Národní filmový archiv (dále také NFA) jako jediná instituce spravující ze zákona2 národní kulturní dědictví v oboru filmu a kinematografie v České republice. Od 1. 1. 2013 knihovna tvoří samostatné oddělení v rámci sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací NFA3. Obsahem, rozsahem a zpracováním svých sbírek a šíří poskytovaných služeb představuje v oboru filmu a kinematografie největší, jedinečnou a nezastupitelnou knihovnu tohoto druhu v České republice.

KNFA systematicky sleduje a zpracovává filmovou literaturu domácí provenience, česká filmová periodika až na úroveň analytickou, zahraniční tituly získává výběrově, vytváří původní informační zdroje (viz dále). Knihovní fond překročil hranici 121 000 knihovních jednotek. Roční přírůstek ve fondu se pohybuje kolem 2 000 svazků, v online databázích ročně přibývá i díky retrospektivnímu zpracování fondu na 10 500 bibliografických záznamů a na 5 000 záznamů filmů, akcí, korporací a personálií. Knihovna zajišťuje informační a výpůjční služby veřejnosti, zpřístupňuje domácí a zahraniční elektronické informační zdroje (EIZ) z oboru filmu, realizuje vlastní knihovnické projekty4 a spolupodílí se na dalších projektech NFA5, a to v počtu 10 knihovníků. Poradním a iniciativním orgánem je Knihovní rada NFA.

Stručně o historii filmové knihovny

Filmová knihovna a filmový archiv mají společnou historii, v roce 2013 završily sedmdesát let své profesionální působnosti6. Zcela záměrně zde používám termín "filmová knihovna". Historie knihovny a časté změny jejího názvu7 (viz přehled níže) jsou dokladem četných reorganizací a hledání podob fungování české kinematografie a postavení paměťové instituce ve sféře filmového průmyslu v naší zemi od roku 1945 až po současnost. Knihovna byla založena jako součást Českomoravského filmového ústředí8 v roce 1943, zažila válečná léta Protektorátu Čechy a Morava, období státního monopolu filmu od srpna 19459 do roku 1990, privatizaci a zánik samostatného resortu Československého filmu v roce 1991 a vznik Národního filmového archivu jako státní příspěvkové organizace v sekci Média a audiovize Ministerstva kultury ČR v roce 1992. Úsilí založit paměťovou filmovou instituci jako samostatnou svébytnou organizaci zaměřenou na péči o filmové sbírky se naplnilo až téměř sto let od natočení prvních filmových záběrů v Čechách v roce 1898, a to 1. 7. 199210, kdy vznikl dnešní Národní filmový archiv, jehož činnost byla v následujícím roce zakotvena i v zákoně11. Novela zákona o audiovizi12 platná od 1. 1. 2013 v hlavě III § 8 odst. 1 věnovaném Národnímu filmovému archivu přímo knihovnu jmenuje: " (…) Jeho posláním je budování, ochrana, restaurování, vědecké zpracování, zpřístupňování a využívání národního filmového dědictví, audiovizuálních archiválií, včetně sbírek soudobé dokumentace, sbírek písemných archiválií, literatury a sbírek knihovny Archivu (…) " Činnost KNFA je rovněž zakotvena ve zřizovací listině Národního filmového archivu13.

 

Obr. 2 - Původní logo Národního filmového archivu (1992–2012)

Obr. 2 - Původní logo Národního filmového archivu (1992–2012)

Filmová knihovna podobně jako celý NFA nikdy neměla a dosud nemá své trvalé sídlo jako jiné národní instituce (Národní muzeum, Národní knihovna ČR, Národní divadlo). Přežila řadu stěhování a vyklízení depozitářů v době restitucí. Místa jejího umístění naleznete v níže uvedeném přehledu. Knihovna dosud působí v pronajatých stísněných prostorech v historickém objektu Konvikt nad kinem Ponrepo na pražském Starém Městě v Bartolomějské ulici 11. Posledních dvacet let je 85 % knihovního fondu uloženo mimo Prahu v depozitáři na Hradištku. Ráda bych vyzdvihla, že tvorba a zachování knihovních sbírek z oboru filmu, udržení jejich celistvosti a kontinuity je dílem zodpovědných a obětavých knihovníků, kteří ve filmové knihovně v průběhu let působili či stále působí.

 

Obr. 3 - Ex libris filmové knihovny ze 40. let minulého století ztvárňuje spojení film+kniha+archiv

Obr. 3 - Ex libris filmové knihovny ze 40. let minulého století ztvárňuje spojení film+kniha+archiv

 

Názvy a sídla filmové knihovny v chronologickém přehledu

 

Rok Název Adresy sídel knihovny a depozitářů
1943 Knihovna Českomoravského filmového ústředí = Bibliothek der Böhmisch-Mährischen Filmzentrale Palác Lucerna, Štěpánská 61, Praha1
1946 Ústřední knihovna Československého filmového ústavu14
1947 Ústřední knihovna Československého filmu15
1949 léto – 1955 Ústřední knihovna Československého státního filmu Vančurův dům (Studio FAMU), Klimentská 4, Praha1, 1. patro
depoty:
  Praha 1, Klimentská 6, suterén
  Praha 6-Ruzyně, půda hospody Na Kovárně,
  Praha 3, Na Chmelnici,
  Praha 5, Drtinova 6
1956 197416 Knihovna Československého filmu
1975 Knihovna Československého filmového ústavu17
1990 Knihovna Českého filmového ústavu18
1992 Knihovna Národního filmového archivu19
1993 1995 Palác Adria, Filmový klub, Národní třída 40, Praha 1
depozitář:
  Hradištko
1995 1996 NFA, Malešická 14, Praha 3
1996 prosinec – Konvikt, Bartolomějská 11, Praha 1, 1. patro nad kinem Ponrepo

 

 

Významná data v činnosti knihovny

1943 srpen – vznik knihovny

1947 (31. březen) – otevření Ústřední filmové knihovny Československého filmu20

1948 – fond čítá 4 000 svazků, knihovna má předplatné na 80 filmových titulů z celého světa21

1949 (léto) – přesídlení knihovny do Vančurova domu v Klimentské 4 na Praze 1, kde působila do roku 1992

1950 – vznik filmové klasifikace – systematického třídění filmové literatury používané do nástupu počítačového zpracování dokumentů

1954 – zahájení vydávání Systematického katalogu knih o filmu22 (vycházel až do roku 1989)

1972 – zahájení spolupráce s FIAF23 na projektu Periodicals Indexing Project (P.I.P.)24, která trvá dodnes

1975 – zahájení zpracování sbírky scénářů – první zápis do přírůstkové knihy je zde dne 21. prosince 1975

1977–1988 – revize a obsahová prověrka fondu

1990 – spolupořadatel odborného mezinárodního semináře Periodicals Indexing Project v Karlových Varech25

1992 – zahájení "počítačové éry" v systému CDS/ISIS

1992 – překlad hesláře FIAF Subject Headings26 do češtiny

1992 – vyklizení depozitářů v Ruzyni na Praze 6 a Na Chmelnici na Praze 3

1993 – výpověď z budovy studia FAMU v Klimentské ulici 4 a 6 a přemístění knihovny do Filmového klubu na Národní třídě

1993 – stěhování 85 % sbírek do depozitářů pro filmové materiály na Hradištku

1994 – vyklizení depozitáře v Drtinově ulici na Praze 5

1995 – stěhování knihovny do provizorních prostor v sídle filmotéky v Malešické ulici 14

1996 (prosinec) – stěhování do pronajatých prostor zrekonstruovaného Konviktu v Bartolomějské 11 na Praze 1

2000 – zavedení nového knihovnického informačního systému Advanced Rapid Library (ARL)

2001 – konverze 36 000 záznamů z výměnného formátu do UNIMARC

2001 – zahájení Projektu Knihovny NFA na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích –digitalizace filmových periodik (VISK7 – Kramerius)

2001 – spuštění online katalogu http://arl.nfa.cz

2001 – zahájení retrospektivní katalogizace fondu metodou "de visu" do databází

2003 – zapojení do Jednotné informační brány (jediný zdroj z oboru filmu dodnes v kategoriích Divadlo, film, tanec, České články a Speciální knihovny)

2003 – dokončení retrospektivního zpracování sbírky filmových scénářů

2004–2008 projekt 1N04122 Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu27 - zavedení filmových databází do výuky českých vysokých škol

2005 – rekonstrukce popraskaných zdí prostor knihovny po povodních v roce 2002

2006 – zapojení do informační brány ART jako partner

2008 – spuštění webovských stránek http://www.nfa.cz/knihovna.html

2008 – nová služba – vzdálený přístup k databázím z konta čtenáře

2008 – zpřístupnění Digitální knihovny NFA http://library.nfa.cz

2008 – dokončení retrospektivního zpracování sbírky separátů periodik

2010 – dokončení retrospektivního zpracování sbírky separátů filmů a osobností

2012 – spuštěn nový online katalog IPAC 3. generace systému ARL28

2013 – vznik Knihovní rady NFA

Přehled vedení filmové knihovny

1946–1947 František Gürtler (1906–1971)

1947–1966 PhDr. Luboš Bartošek (1922–)

1966–1977 PhDr. Jaroslava Černá

1978–1989 Mgr. Ivana Tibitanzlová (1950–)

1989–1994 Mgr. Pavla Janásková (1964–)

1994–2000 Miloš Fikejz (1959–)

2000– Mgr. Pavla Janásková (1964–)

Fond knihovny v kontextu sbírek NFA

Archivní sbírky

Národní filmový archiv patří k deseti největším a nejstarším filmovým archivům ve světě (první moderní filmový archiv byl založen ve Stockholmu v roce 1933).29 V roce 2008 mu byla udělena akreditace specializovaného veřejného archivu30. Základem filmového archivu31 a zároveň nejrozsáhlejší sbírkou jsou negativní a pozitivní filmové materiály národní produkce od prvopočátků českého filmu v roce 1898 až po současnost. Tato audiovizuální sbírka32 obsahující hrané a nehrané snímky (animované, dokumentární, populárně-vědecké, zpravodajské…) čítá na 150 000 000 metrů filmových materiálů a od začátku devadesátých let minulého století i audiovizuální díla na nefilmových nosičích. Nejmladší sbírkou jsou zvukové a zvukově obrazové dokumenty 33 se záznamy rozhovorů filmových tvůrců a pamětníků, kterou vytváří a spravuje od roku 1995 pracoviště orální historie. V současné době tato sbírka obsahuje téměř 6 000 nosičů a záznamy bezmála 1 000 osobností. Velmi rozsáhlé neaudiovizuální archivní soubory jsou v péči oddělení písemných archiválií34. Jedná se o archivní fondy (fondy filmových institucí, osobní fondy) a archivní sbírky35 (fotografií, plakátů, reklamních materiálů), odborné veřejnosti jsou k dispozici v badatelně NFA. Evidence těchto archivních fondů a sbírek je vedena a přístupna v databázi Archivní fondy a sbírky v České republice v systému PEvA36.

Knihovní fondy

Fond KNFA v současnosti obsahuje na 121 000 novodobých dokumentů a skládá se z několika sbírek.

Fond knih a vázaných periodik

Nejrozsáhlejší sbírkou je fond knih a periodik čítající 75 800 svazků. I když filmová knihovna byla založena s ohledem na vznik samotné kinematografie až v roce 1943, podařilo se z antikvariátů, soukromých sbírek a po druhé světové válce zaniklých filmových společností doplnit zpětně většinu filmových titulů od počátku kinematografie i její prehistorie37. V padesátých a šedesátých letech 20. století měla filmová knihovna širší poslání a sloužila i jako odborová knihovna pro zaměstnance filmu, což se projevilo negativně na skladbě fondu. V sedmdesátých a osmdesátých letech prošel tento fond rozsáhlou obsahovou prověrkou i vyřazováním s cílem vyprofilovat ho čistě odborně a zredukovat multiplikáty. Tehdy bylo vyřazeno na 30 000 knih. Sbírka v současnosti obsahuje filmové monografie, sborníky, biografie filmových tvůrců, encyklopedie, festivalové katalogy a programy, tištěné materiály z filmových akcí, knižně vydané filmové scénáře, šedou filmovou literaturu, filmové ročenky zahraničních kinematografií, nevydané rukopisy děl filmových badatelů, školní práce ale i zfilmovanou beletrii a knižní tituly z dalších filmu blízkých oborů jako je fotografie, historie, výtvarné umění, sociologie, divadlo. Významnou součástí této kolekce jsou periodika české a zahraniční provenience, jedná se o více než 1 000 titulů. Jen na českém území v minulém století postupně vycházelo na 111 filmových periodik v českém a německém jazyce. Byly to zpravodaje a věstníky filmových spolků, studií, produkčních společností, profesních svazů, dále zpravodajské tituly a tiskové korespondence, populární a divácky zaměřené časopisy, informačně-dokumentační tituly, teoreticko-kritická periodika, festivalové deníky. Tato periodika z let 1911 až 2000 byla zdigitalizována za podpory Projektu Knihovny NFA na ochranu ohrožených dokumentů a jejich zpřístupnění na nových nosičích I. - IX. v letech 2001–2014 (VISK7 – Kramerius), z vlastních prostředků NFA a dotace projektu EFG1914. Jsou zpřístupněna v Digitální knihovně NFA http://library.nfa, včetně fulltextového vyhledávání. Z celkového obsahu je čtenářům na internetu volně k dispozici 10 000 stran. V současnosti je 72 % sbírky knih a periodik zpracováno a přístupno v online katalogu na adrese http://arl.nfa.cz. Retrospektivní zpracování probíhá s pramenem v ruce a s důrazem na podrobný věcný popis dokumentu z pohledu filmu.

 

Obr. 4 Titulní list prvního českého filmového periodika Český kinematograf: časopis věnovaný kinematografu a příbuzným odvětvím. Praha: František Tichý, 1911–1912. ISSN 1801-3309

Obr. 4 Titulní list prvního českého filmového periodika Český kinematograf: časopis věnovaný kinematografu a příbuzným odvětvím. Praha: František Tichý, 1911–1912. ISSN 1801-3309

Sbírka mikrodokumentů

Digitalizace filmových periodik přispěla k rozšíření sbírky mikrodokumentů, která nyní obsahuje 1 100 svitků a 1 330 mikrofiší. Ke každému zdigitalizovanému titulu zároveň vznikl i archivní negativ a duplikátní (matriční) negativ. Tyto negativy byly vyrobeny k trvalému uchování jako "pojistka" pro případ ztráty digitálních dat a rozpadu původních papírových předloh a jsou uloženy v depozitáři NFA pro filmové materiály. Pro uživatele jsou určeny pozitivní kopie mikrofilmů filmových periodik v němčině38 z první poloviny 20. století a mikrofiše s obsahem českých filmových periodik z doby první republiky (1918–1939) zhotovené v sedmdesátých letech v NK ČR.

Sbírka scénářů

Uživateli je velmi vyhledávána sbírka filmových scénářů o rozsahu 10 000 knihovních jednotek. Sbírka začala být odborně vedena až v prosinci 197539. Obsahuje prameny dokumentující vznik filmového díla: náměty, synopse, filmové povídky, literární scénáře, technické scénáře, montážní listiny pokrývající  období od roku 1911 do současnosti. Z velké části se jedná o cyklostylované rozmnoženiny scénářů k české a slovenské hrané tvorbě z Filmového studia Barrandov, Filmového studia Gottwaldov, ale i Slovenské filmové tvorby. Řada titulů má formu strojopisu či obsahuje rukopisné poznámky tvůrců. Z jedné pětiny jsou zastoupeny i nerealizované scénáře. Tato specializovaná sbírka v letech 2001–2003 prošla retrospektivní katalogizací a je kompletně zpracovaná a podchycená v databázi KATALOG. Online zpřístupnění přispělo k oživení zájmu o tento druh dokumentu. Pro svoji nenahraditelnost je tato sbírka určena k trvalému uchování a k prezenčnímu studiu.

 

Ukázky z technického scénáře ke kreslené grotesce z roku 1944 Svatba v korálovém moři.

 

Ukázky z technického scénáře ke kreslené grotesce z roku 1944 Svatba v korálovém moři.

 

Obr. 5 a 6 Ukázky z technického scénáře ke kreslené grotesce z roku 1944 Svatba v korálovém moři. BRDEČKA, Jiří, Eduard HOFMAN a Stanislav LÁTAL. [Svatba v korálovém moři]. [Praha: Prag film, 1944], s. 43.

Sbírka separátů

Uživatelsky velmi žádaná je sbírka separátů. Jedná se o složky s výstřižky z tuzemského denního tisku s filmovou tematikou setříděnými podle českého distribučního titulu filmu, jména filmové osobnosti či akce. Tato sbírka článků, filmových recenzí, reportáží z natáčení, rozhovorů s filmovými tvůrci je v knihovně vytvářena kontinuálně od druhé světové války a obsahuje na 14 000 složek se statisíci výstřižků. Celá byla retrospektivně podchycena do databáze a je též od roku 2012 obsahem online katalogu knihovny. Svojí jedinečnou povahou je rovněž určena k trvalému uchování a k prezenčnímu studiu.

Sbírka filmových výstřižků ze zahraničního tisku a sbírka filmových popisků

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byla knihovna součástí odboru filmových informací (OFI) Československého filmového ústavu, který byl edičně velmi činný a mimo jiné vydával informační filmové zpravodaje40 čerpající informace ze světového tisku. V té době knihovna odebírala nejen filmová periodika, ale i řadu světových deníků jako zdroj pro tuto publikační činnost OFI a působilo zde oddělení zahraniční článkové bibliografie. Z tohoto období pocházejí dvě sbírky: sbírka filmových výstřižků ze zahraničního tisku (1 170 svazků) s desítkami tisíc výstřižků a sbírka filmových popisků (18 000 jednotek) obsahující drobný propagační tisk k zahraniční filmové tvorbě. Obě sbírky a činnost zahraniční bibliografie na počátku devadesátých let byly zastaveny. Přispěla k tomu další reorganizace v roce 1993, rozpuštění edičního oddělení a přístup k zahraničním zdrojům po otevření hranic. Obsah těchto sbírek je podchycen v klasických bibliografických kartotékách a dokumentuje čtvrtstoletí evropské kinematografie před nástupem internetu. Z důvodu nedostatku prostor v místě působení KNFA jsou tyto zdroje uloženy v mimopražském depozitáři. Jejich zpracování do databáze a zpřístupnění by mělo navázat na retrospektivní katalogizaci fondu knih a periodik.

Akvizice

Akviziční činnost knihovny se zaměřuje na doplňování odborné filmové literatury, a to literatury české provenience úplně a zahraniční výběrově. Nákup je hrazen z činnosti NFA, který má právo hospodařit s českými filmy41. Velkým přínosem pro sbírky knihovny jsou neformální kontakty filmových historiků a vědeckých pracovníků archivu a členství NFA v Mezinárodní federaci filmových archivů (FIAF42) a Asociaci evropských archivů (ACE43) a účast NFA na filmových festivalech a akcích. Plných 50 % přírůstků ročně získáváme darem od filmových institucí, příznivců knihovny a z pozůstalostí filmových tvůrců a kritiků44. Dalším zdrojem jsou publikace získávané smluvně, na jejichž vzniku se svými sbírkami NFA podílel. Dlouhodobou výměnu titulů máme se Slovenským filmovým ústavem v Bratislavě a Institutem umění – Divadelním ústavem v Praze.

Doplňování scénářů v předchozích letech, v době státního monopolu Československého filmu a existence jen několika filmových studií, bylo jednoduché. Po privatizaci české kinematografie oslovujeme jednotlivé produkční společnosti a záleží na osvícenosti filmaře či výrobce, zda nám scénář do sbírek věnuje. Novinkou od roku 2013 je v oblasti doplňování scénářů nabídková povinnost45. Odebíráme řadu domácích seriálů a na padesát titulů zahraničních filmových periodik46, některé celá desetiletí, např. American Cinematographer od roku 1935.

Retrospektivní zpracování sbírek a struktura databází KNFA

Zaměstnanci KNFA pečlivě zvažovali způsob retrospektivního zpracování fondu. Skenování katalogizačních lístků různorodé kvality by nepřineslo pro obor filmu patřičný efekt. Retrospektivní jmenná a věcná katalogizace do databází metodou de visu – s pramenem v ruce se nám vyplatila a je nadále prioritou činnosti knihovny. Kvalitně vytvořené záznamy s anotacemi zaměřenými na popis filmu významně přispěly ke zpřístupnění fondu a k oživení zájmu o studium pramenů, které by jinak zůstaly nedohledavatelné a zapomenuté. Selekční je každé slovo záznamu, včetně slov z anotací. Dalším přínosem práce s dokumentem v ruce byla důkladná revize evidence fondu.

Pro věcný popis využívá KNFA databázi HESLÁŘ s českými ekvivalenty hesel FIAF Subject Headings47, dále třídníky MDT, formální deskriptory a vlastní databázi AUTORITY. Tyto veřejně přístupné databáze jsou vzájemně propojeny s databází KATALOG a po věcné stránce jsou branou ke sbírkám knihovny s různými možnostmi vyhledávání dle žánrů, země výroby, roku produkce a data premiéry filmu apod.

Ukázka záznamu filmu s vazbou na sbírky KNFA

Název Marketa Lazarová
Země vydání CS - Československo
Rok výroby 1967
Režie  Vláčil František 1924-1999
Citace FP 40-41/1967, FP 10/2011, Český hraný film. Praha: Národní filmový archiv, 1995-
Datum premiéry v ČR 24. 11. 1967
Obnovená premiéra v ČR 03.1984; 12. 10. 2011
Autor předlohy  Vančura Vladislav 1891-1942
Titul předlohy Marketa Lazarova (kniha)
Forma, žánr adaptace
rapsodie
filmová báseň
historický film
Katal. org. ABC135 - Knihovna Národního filmového archivu
Odkazy  (19) - Články
 (1) - Separáty
 (11) - Knižní fond
 (4) - Scénáře
 (1) - Svázaný ročník periodika

Uživatelské spektrum a služby KNFA

Uživatelskou obec knihovny tvoří odborní pracovníci NFA, studenti a pedagogové filmových studií FF UK v Praze, FF MU v Brně a FF UP v Olomouci, studenti FAMU, publicisté, novináři, redaktoři, filmoví pracovníci, členové CEFS48, badatelé a široká veřejnost se zájmem o film z celé republiky a ze zahraničí. Své služby prostřednictvím internetu poskytuje 24 hodin denně (online katalog, žádanky, rezervace, adresné zasílání informací SDI, Digitální knihovna NFA, vzdálený přístup do licencovaných databází a zdrojů NFA). Studovna pro veřejnost je otevřena 17 hodin týdně.

Elektronické informační zdroje a databáze z oboru filmu

Knihovna již řadu let vytváří kvalitní informační zázemí svým uživatelům a umožňuje přístup k databázím 24 hodin denně prostřednictvím čtenářského konta.

Přehled zpřístupňovaných databází:

Původní zdroje NFA:

Zahraniční licencované filmové a společenskovědní elektronické zdroje49:

Ediční činnost a bibliografické informace

Pracovníci knihovny se vždy podíleli na edičních projektech a publikačních výstupech NFA. Zmiňme v chronologickém pořadí nejvýznamnější tituly pro obor filmu z pohledu knihovnicko-bibliografického:

O novinkách filmové literatury KNFA informuje v pravidelné rubrice Z přírůstků Knihovny NFA ve čtvrtletníku pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace50. Bibliografické soupisy filmové literatury za daný rok publikuje pod názvem Informace o filmové literatuře v srpnovém čísle periodika pro film a video Filmový přehled51 a v kapitole VII. Publikace a periodika ve Filmové ročence52.

Závěr

Knihovna NFA je již sedmdesát let přirozeným centrem a součástí intelektuálního dění filmové komunity. Její sbírky a informační zdroje vytvářejí "trvalý most" pro předávání vědomostí mezi filmovými generacemi. Úsilí věnované excerpci z pramenů sbírek NFA se vrací do knihovního fondu v podobě nových prací z oboru filmu53. Ve spektru českých knihoven má tak KNFA nezastupitelnou úlohu. Její pramenná základna je cenným zdrojem i pro celou řadu humanitních oborů a její zpřístupnění široké veřejnosti tak dalece přesahuje nejen hranice filmového oboru, ale i hranice českého území. V osmé dekádě svého působení knihovna směřuje k posílení a vytvoření kvalitních podmínek pro informační služby a studium54 nejen pramenů knihovních, ale i archivních.

Mgr. Pavla Janásková, vedoucí Knihovny Národního filmového archivu
pavla.janaskova@nfa.cz

 

Zkratky

ACE – Asociace evropských cinematék / L´Association des Cinémathèques Européennes

ARL – Advanced Rapid Library

CDS/ISIS – Computerized Documentation System / Integrated Set for Information Systems / Dokumentační počítačový systém / Integrovaný soubor informačních systémů 

CEFS – Česká společnost pro filmová studia

č. – číslo

ČFÚ – Český filmový ústav

ČR – Česká republika

ČSFÚ – Československý filmový ústav

EBSCO – akronym Elton B Stephens COmpany, distributor odborné literatury a elektronických zdrojů

Ed. – editor, sestavovatel

EFG – Evropská filmová brána / European Film Gateway

EIZ – elektronické informační zdroje

FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

FF – filozofická fakulta

FIAF – Mezinárodní federace filmových archivů / Fédération Internationale des Archives du Film / International Federation of Film Archives

FP – Filmový přehled (časopis)

IPAC – Internet Public Access Catalog

ISBN – International Standard Book Number

ISSN – International Standard Serial Number

KNFA – Knihovna Národního filmového archivu

MDT – Mezinárodní desetinné třídění

Mgr. – akademický titul označující absolventa magisterského studijního programu

MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky

MU – Masarykova univerzita v Brně

NFA – Národní filmový archiv

NK ČR – Národní knihovna České republiky

odst. – odstavec

OFI – odbor filmových informací

OH – orální historie

OPA – oddělení písemných informací

OV – oddělení výzkumu

p. – page (strana)

p. – picture (ilustrace)

P.I.P. – Periodicals Indexing Project

PEvA – databáze Počítačová evidence archiválií

PhDr. – doktor filozofie (philosophiae doctor), akademický titul v oblasti humanitních a společenských věd

písm. – písmeno

Roč. – ročník

s. – strana

Sb. – sbírka zákonů

SDI – Selective Dissemination of Information / adresné šíření informací

SNS – sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací

Sv. – svazek

UK – Univerzita Karlova v Praze

UNIMARC – Universal Machine Readable Cataloguing Format / Univerzální formát MARC

UP – Univerzita Palackého v Olomouci

VaVaI – výzkum, vývoj a inovace

VISK – Veřejné informační služby knihoven

Vol. – Volume (ročník)

 


 

Poznámky

1 V evidenci knihoven MK ČR je vedena pod číslem 3630/2003.

2 Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

3 Sekci neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací (SNS) tvoří knihovna (KNFA), oddělení písemných informací (OPA), oddělení výzkumu (OV) a pracoviště orální historie (OH).

4 O projektech blíže na http://www.nfa.cz/projekty-knihovny-nfa.html.

5 Např. mezinárodní projekty evropských filmových archivů EFG a EFG1914.

6 První zápis do přírůstkové knihy je ze dne 28. srpna 1943.

7 V Souborném katalogu ČR má stále siglu ABC135.

8 Za druhé světové války bylo veškeré filmové podnikání soustředěno v této německo-české veřejnoprávní organizaci přímo podřízené úřadu říšského protektora.

9 Dne 11. 8. 1945 byl schválen dekret presidenta republika č. 50 Sb., o opatřeních v oblasti filmu, který nabyl účinnosti dnem 28. srpna 1945 (znárodnění kinematografie).

10 V roce 1992 se filmový archiv jako součást Československého filmového ústavu transformoval rozhodnutím ministra kultury ČR č. 31/1992 na Národní filmový archiv.

11 Tato transformace byla potvrzena v § 6 v zákoně č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl.

12 Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi). Zákon o audiovizi upravuje povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního filmového archivu a postavení a činnost Státního fondu kinematografie, jeho financování, poskytování podpory projektům kinematografie a poskytování pobídek filmovému průmyslu.

13 Rozhodnutí ministryně kultury ČR č. 2 ze dne 14. 3. 2013 – článek III, odstavec 1, písmeno c).

14 Československý filmový ústav měl v poválečném období daleko širší pole působnosti než instituce stejného jména založená v roce 1975.

15 Viz KALIBA, Jan. Ústřední filmová knihovna s čítárnou a studovnou. Kino.1947, roč. 2, č. 20, s. 394–395. ISSN 0323-0295.

16 V tomto období knihovna spadala pod Ústřední správu Československého filmu (1956–1962), později do Filmového ústavu (1963–1969), Českého filmového ústavu (1969–1972) a Československého ústavu (1972–73), které byly součástí Ústředního ředitelství Československého filmu; tyto ústavy však neměly právní subjektivitu jako státní hospodářská organizace, tu získal ČSFÚ od 1. 1. 1975.

17 V ČSFÚ byla knihovna součástí odboru filmových informací (OFI) pod názvem oddělení katalogizace a bibliografie.

18 V období 1990–1992 byla samostatným odborem Knihovna v rámci Českého filmového ústavu.

19 V letech 1992–2012 byla oddělením přímo podřízeným řediteli NFA.

20 Viz Knihovna Filmového ústavu. Věstník Československého státního filmu. 1949, roč. 3, č. 6, s.[36]. ISSN 1803-0688.

21 Viz Ústřední knihovna ČSF. Filmové zpravodajství. 1948, roč. 4, č. 57, s. 4–5. ISSN 1801-6952.

22 HEJMAN, Jan, ed. a BARTOŠEK, Luboš, ed. Systematický katalog knih o filmu. Skupina 1, Film. Praha: Národní knihovna, 1954. 101 s. Tento titul vycházel v pravidelných dodatcích až do roku 1989.

23 Fédération Internationale des Archives du Film / International Federation of Film Archives (Mezinárodní federace filmových archivů) viz http://www.fiafnet.org/

24 O historii projektu podrobně v článku PENNE, Rutger and Anthony BLAMPIED. Life Begins at 40! Happy Birthday, P.I.P. Journal of Film Preservation. 2012, Vol. 86, p. 53–56, 4p. ISSN 1609-2694.

25 O projektu na http://www.fiafnet.org/uk/projects/pip.html.

26 Překlad hesláře z oboru filmu se stal základem databáze HESLÁŘ, používané k věcnému popisu sbírek KNFA. JANÁSKOVÁ, Pavla. Heslář Knihovny ČFÚ [rukopis]. Praha 1992, [73 s.].

27 Viz JANÁSKOVÁ, Pavla. Licencované zahraniční databáze z oboru filmu. Iluminace. 2008, roč. 20, č. 3, s. 218–230. Rubrika: Projekty. ISSN 0862-397X. Dostupné z: http://www.iluminace.cz/JOOMLA/images/stories/projekty/projekt_3_08.pdf.

28 Viz ŠEVČÍKOVÁ, Barbora, Jana ŠUBOVÁ a Júlia KOVÁČOVÁ. IPAC3 Advanced Rapid Library.Čtenář: Měsíčník pro práci s knihou. 2010, roč. 62, č. 9. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/09-2010/ipac3-advanced-rapid-library-74-714.htm

29  Viz OPĚLA, Vladimír a Ivan KLIMEŠ. O FIAF a filmovém archivnictví: rozhovor s Vladimírem Opělou. Iluminace. 1998, roč. 10, č. 2, s. 137–150, Rubrika: Ozvěny 54. kongresu FIAF. ISSN 0862-397X

30 Národní filmový archiv se stal  ke dni 25. 2. 2008 řádným a plně akreditovaným specializovaným archivem se všemi právy a povinnostmi spojenými s jeho významným postavením, jak vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

31 Podrobně o filmovém archivu viz OPĚLA, Vladimír. Vznik a vývoj filmového archivu – Národní filmový archiv. In Národní technické muzeum. Z dějin rozhlasu, televize a filmu 1. - Praha: Národní technické muzeum, 2005, s. 71–74.

32 Sbírky audiovizuální obsahují: 30 000 kopií hraných filmů, 38 000 kopií nehraných filmů, 9 500 negativů hraných filmů, 18 500 negativů nehraných filmů, 750 amatérských filmů, 9 000 videomateriálů.

33 Této sbírce se podrobně věnuje článek HÁLA, Tomáš a Eva STRUSKOVÁ. Sbírka zvukových a zvukově obrazových dokumentů NFA. Iluminace. 2013, roč. 25, č. 2, s. 119–122. Rubrika: Ad Fontes. ISSN 0862-397X.

34 Těmto archivním fondům je věnována pravidelná rubrika Ad fontes v Iluminaci, blíže v článku LACHMAN, Tomáš. Ad Fontes čili Z nově zpřístupněných fondů. Iluminace. 2007, roč. 19, č. 3, s. 211–212. Rubrika: Ad Fontes. ISSN 0862-397X.

35 Archivní sbírky obsahují: 500 000 fotografií, 40 000 filmových plakátů, 134 000 propagačních materiálů, 3 000 výtvarných návrhů, 25 000 dialogových listin (dokument obsahující všechny dialogy a mluvené slovo mimo obraz (např. komentář, vyprávěč děje) ve filmu, který se zasílá festivalům, nebo televizím za účelem překladu přihlášeného díla do jazyka srozumitelného domácímu publiku).

36 PEvA http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr

37 Historie filmu do roku 1895 se nazývá prehistorií kinematografie, v té době se vyvíjelo vše (zachycování pohybu, vývoj umění světla a stínu, vývoj optiky a fotochemie), co tvoří pozdější kinematografii.

38 Erste Internationale Film-Zeitung [Berlin], Film Kurier [Berlin], Kinematografische Rundschau [Wien], Neue Kinorundschau [Wien], Der Kinematograph [Düsseldorf].

39 První zápis do knihy přírůstků scénářů je ze dne 21. 12. 1975.

40 Např. Československá kinematografie v zahraničním tisku. Praha: Ústřední ředitelství Československého filmu, 1973–1976. ISSN 1801-3600, Filmový informační bulletin. Praha: Ústřední ředitelství Československého filmu, 1973–1974. ISSN 1802-3096, Filmové informace. Praha: Československý státní film, 1950–1972. ISSN 1801-691X.

41 Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

42 Od roku 1946 je NFA členem Mezinárodní federace filmových archivů FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film).

43 V roce 1997 se NFA stal zakládajícím členem Asociace evropských cinematék ACE (L´Association des Cinémathèques Européennes).

44 Získali jsme tak publikace od filmových kritiků Galiny Kopaněvové, Jana Svobody, A. J. Liehma, Borise Jachnina, režisérů Pavla Hobla a Jiřího Lehovce, filmové historičky Marie Benešové a řady dalších.

45 V souladu se zákonem o audiovizi č. 496/2012 Sb., Hlava II § 6 Nabídková povinnost je každý výrobce českého kinematografického díla povinen nabídnout Národnímu filmovému archivu 2 nepoškozené rozmnoženiny, kopii literárního scénáře a propagační materiály. A dále dle odstavce 6: "Výrobce nebo koproducent podle odstavce 1, který je současně příjemcem podpory kinematografie ze Státního fondu kinematografie určené na výrobu českého kinematografického díla podle § 31 odst. 1 písm. b), je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla nebo do 12 měsíců ode dne zveřejnění takového díla, jde-li o jeho rozmnoženinu v digitální podobě, učinit písemně Národnímu filmovému archivu nabídku formou návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ve prospěch České republiky jedné nepoškozené rozmnoženiny takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení, kopii literárního scénáře a propagační materiály k dílu. Nabídková povinnost podle odstavce 1 se v tomto případě vztahuje jen na jednu rozmnoženinu českého kinematografického díla. Okamžikem přijetí nabídky věcí se tyto věci stávají majetkem České republiky, s nímž je příslušný hospodařit Národním filmový archiv".

46 Podrobně o periodikách na stránkách http://www.nfa.cz/periodika.html.

47 Jedná se o heslář FIAF používaný v projektu P.I.P.

48 O České společnosti pro filmová studia viz http://www.cefs.cz/spolecnost.html.

49 NFA je členem konsorcií knihoven v těchto  projektech s vlastní finanční spoluúčastí: Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v roce 2013 v rámci programu VISK8-A – české elektronické informační zdroje v roce 2013/2014.

 LR – 1307 – Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy (ELIZA) – MU Brno – 2013–2017.

 LR – 1308 – Národní knihovna ČR – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory  (NL 4 HSS) – NK ČR Praha – 2013–2017.

50 Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu = The Journal of Film Theory, History, and Aesthetics. Praha: Národní filmový ústav, 1989–. ISSN 0862-397X. Dostupné také z: http://www.iluminace.cz.

51 Filmový přehled: týdeník pro kulturní využití filmu. Praha: Čs. státní film, 1950–2012. ISSN 0015-1645.

52 Filmová ročenka = Film Yearbook. Praha: Národní filmový archiv, [1993] –. ISSN 1211-8907 a dále jako Filmová ročenka ... = Film Yearbook [CD-ROM]. [Praha]: Národní filmový archiv, 2008–.

53 Uživatelé KNFA jsou publikačně velmi činní.

54 Nová koncepce Národního filmového archivu přinesla rozšířenou spolupráci s vysokými školami na filmovém vzdělávání. S převodem tradičních audiovizuálních a neaudiovizuálních sbírek do digitální podoby bude knihovna vstupní branou pro širokou veřejnost i k těmto archivním sbírkám NFA.

 

  

CITACE:
Janásková, Pavla. Knihovna Národního filmového archivu a její sbírky. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/janask.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |