|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2014, číslo 1


 

Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani

Hedvika Břínková, Mgr. Olga Lečbychová / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 

Resumé: Internetová encyklopedie dějin Brna je kulturně informačním portálem dlouhodobě zpracovávaným širokým kolektivem odborných pracovníků řady brněnských vědeckovýzkumných, kulturních a vzdělávacích institucí. Prostřednictvím vzájemně propojených encyklopedických hesel poskytuje uživatelům internetu informace z různých oblastí (osobnosti, události, ulice, objekty, stavby a areály, školy, fotogalerie, archeologie, literatura). Náš příspěvek předkládá možnost, jak dále nakládat s informačním kulturním dědictvím, a způsob, jak je zpřístupňovat veřejnosti. Tento interdisciplinární projekt mimo jiné přispívá i k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými obory a různými typy institucí.

Klíčová slova: popularizace kulturního dědictví města, kulturně informační portál, databáze, interdisciplinární projekt, Brno

Summary: The Internet Encyclopaedia of the History of Brno is a culturally informative portal which has been run by an interdisciplinary team of experts from research, cultural and educational institutions in Brno on a long term basis. It provides information about various areas of the history of Brno to internet users by means of mutually interconnected encyclopaedia entries (information about outstanding personalities, events, streets, historical buildings, schools, museums and galleries).

The article brings subsequent proposals how to use information about cultural heritage and describes new ways how to make it accessible to the general public. This interdisciplinary project also supports intensive cooperation among various scientific disciplines and different types of institutions.

Keywords: popularization of city cultural heritage - cultural informative portal - database - interdisciplinary project.

 

Prvotní nápad začít pracovat na dějinách Brna encyklopedickou formou se zrodil v hlavě známé brněnské historičky, paní Mileny Flodrové1, ta se posléze stala i nejplodnějším přispěvatelem rodící se encyklopedie. Pracovníci Muzea města Brna se setkávali i s dlouhodobým zájmem veřejnosti o informace související s historií města. V roce 2011 se proto rozhodli vytvořit elektronickou interdisciplinární databázi na základě stávajících, v té době převážně analogových kartoték k dílčím tématům, která by sloužila jako informační badatelská základna k dějinám Brna. Autorský kolektiv složený z archeologů, historiků, archivářů a historiků umění se podílel na vývoji programové struktury vytvářené v prostředí Microsoft Access a na testování jednotlivých vývojových úrovní programu. Myšlenka zpřístupnění vznikající databáze široké veřejnosti byla realizována až v květnu 2004, kdy byl ke stému výročí založení Muzea města Brna zprovozněn webový portál www.encyklopedie.brna.cz. Součástí příprav k tomuto kroku bylo převedení tvorby programového prostředí na dodavatelskou platformu (koncem roku 2003), aby byla zajištěna profesionální úroveň technické stránky celého projektu. Posledním milníkem se stal rok 2010, kdy se díky finanční dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) začala rozvíjet sekce věnovaná archeologii2.

O správu, rozšiřování a rozvoj programového zadání databáze se nadále stará autorský kolektiv složený z dobrovolníků – odborných pracovníků – většiny brněnských vědeckých a kulturně vzdělávacích institucí (archeologové, archiváři, historici, knihovníci, kurátoři a pedagogové) za odborné garance Masarykovy univerzity. Přístup a správa encyklopedie jsou řešeny formou administrátorského rozhraní pro autorský kolektiv a jako otevřený web pro veřejnost (obr. 1, 2). V obou případech se jedná o webové stránky přístupné pomocí běžného prohlížeče s podporou Java skriptu. Webový server i databáze fungují na samostatném serveru. Data jsou chráněna zdvojením pevných disků v serveru a pravidelným kopírováním na fyzicky oddělený server.

 

 

Obr. 1 Podoba záznamu v uživatelském rozhraní

Obr. 1 Podoba záznamu v uživatelském rozhraní, dostupné na adrese http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=42. Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

 

Obr. 2 Podoba stejného záznamu jako na obr. 1, ale v administrátorském prostředí

Obr. 2 Podoba stejného záznamu jako na obr. 1, ale v administrátorském prostředí. Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

Internetovou encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí brněnské historie. Záznamy jsou řazené do tematicky vymezených sekcí, kterých je v současné době devět, ale jejich počet není limitován. Do budoucna může na základě již dané struktury kvantitativně narůstat počet sekcí. Formulářová struktura jednotlivých sekcí (Osobnosti, Události, Ulice, Stavby a areály, Objekty, Školy, Fotografie, Archeologie, Literatura) se skládá z obsahově definovaných polí, mezi nimiž lze vytvářet aktivní vazby napříč sekcemi. Ke každému heslu lze připojit aktivní odkaz na relevantní webové stránky nebo související dokument (doporučena pdf verze). Nezbytnou součástí všech formulářů jsou citační zdroje samostatně zpracované v sekci Literatura a prameny s libovolným počtem možných připojení jednoho záznamu k různým heslům v ostatních sekcích, včetně specifikace konkrétního rozsahu citovaných stran.

Některé sekce jsou členěny do podsekcí, např. Stavby a areály jsou dále rozděleny na Domy, Mosty, Paláce. Ke každému heslu lze rovněž přiřadit aktivní odkaz na související externí webové stránky nebo samostatný textový dokument (doporučena pdf verze). Každá sekce má propracovaný systém vyhledávání od obecné fulltextové možnosti až po detailní multikriteriální vyhledávání. Záznamy lze rovněž generovat na základě autorství hesel nebo data vytvoření či úpravy hesla. Například při zadání hesla "náměstí Svobody" do fulltextu nabídne encyklopedie 165 záznamů v sekci Osobnosti, 133 v sekci Události, 78 v sekci Školy, 38 v sekci Ulice, 12 objektů a 1 archeologickou lokalitu (obr. 3). Na tuto archeologickou lokalitu je uvnitř jejího záznamu navázáno 24 seznamů nálezů, 1 ulice, seznam pramenů a literatury a 22 archeologických výzkumů. Vybereme-li z této nabídky pro ilustraci výzkum u kostela sv. Mikuláše z roku 1964, vidíme, že jsou na něj navázány 4 nálezy, 8 dobových fotografií, 1 osobnost, 1 ulice a 2 nálezové zprávy (obr. 4). Encyklopedická struktura tedy sleduje vzájemné souvislosti jednotlivých záznamů a tím umožňuje dohledat veškeré relevantní v encyklopedii dostupné zdroje přes počáteční zadaný záznam.

 

Obr. 3 Schéma provázanosti záznamů z jednotlivých sekcí, které se vážou k heslu "náměstí Svobody"

Obr. 3 Schéma provázanosti záznamů z jednotlivých sekcí, které se vážou k heslu "náměstí Svobody". Z každé sekce je vybrán jeden konkrétní příklad. Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

 

br. 4 Schematické znázornění propojení jednotlivých záznamů v sekci archeologie

Obr. 4 Schematické znázornění propojení jednotlivých záznamů v sekci archeologie. Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

Na obr. 5 je graficky zjednodušeně vyjádřeno propojení hesla "náměstí Svobody" v sekci Ulice se záznamy z ostatních sekcí. Doplňuje ho seznam historického vývoje názvu ulice.

 

Obr. 5 Jednotlivé záznamy vygenerované po zadání hesla "náměstí Svobody" v sekci Ulice, doplněné o seznam historického vývoje pojmenování náměstí

Obr. 5 Jednotlivé záznamy vygenerované po zadání hesla "náměstí Svobody" v sekci Ulice, doplněné o seznam historického vývoje pojmenování náměstí. Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

Pro pravidelné návštěvníky encyklopedie byla zřízena sekce Moje encyklopedie, která umožňuje vytvářet vlastní přehledy historických informací a obrazových materiálů z encyklopedie, vracet se ke svému seznamu encyklopedických hesel, přidávat obrazovou dokumentaci k jednotlivým záznamům a tím se i spolupodílet na tvorbě encyklopedie. Díky aktivnímu přístupu uživatelů získává encyklopedie nové informace a také digitální kopie cenných dokumentů ze soukromých archivů. Tvůrci encyklopedie se snaží udržovat aktivní kontakt s veřejností prostřednictvím stránky encyklopedie na sociální síti Facebook https://www.facebook.com/pages/Internetová-encyklopedie-dějin-Brna/151919454831238. Ta každý den přináší zajímavosti z brněnské historie, jež se vážou k určitým dnům, představují historickou a aktuální podobu jednotlivých brněnských částí, upozorňují na význačné brněnské osobnosti, události apod. (obr.6).

 

Obr. 6 Záznam z facebookových stránek z 5. února, vpravo: "STALO SE PŘED... 103 lety.

Obr. 6 Záznam z facebookových stránek z 5. února, vpravo: "STALO SE PŘED... 103 lety.
Vydán zákaz nošení jehel v dámských kloboucích na veřejných místech (6. 2. 1911). Vyhláška vydaná 6. února 1911 Městskou radou hlavního zemského města Brna zakazuje podle § 84 obecního řádu pro hlavní zemské město Brno na veřejných místech nosit v dámských kloboucích jehly, jejichž hrot vyčnívá přes klobouk a není bezpečně kryt. Přestupky tohoto zákazu se trestaly pokutou až do výše 200 korun anebo při nedobytnosti pokuty vězením po jednom dni za každých 10 korun." (facebookové stránky Internetová encyklopedie dějin Brna https://cs-cz.facebook.com/pages/Internetová-encyklopedie-dějin-Brna/151919454831238)

Encyklopedie je neustále se rozvíjející organismus, autorský kolektiv zakládá nová hesla, již existující doplňuje a upravuje. Jednotlivé záznamy (v současnosti je jich přes 60 000) jsou zpracovány jedním autorem nebo kolektivem autorů dle jejich profesního zaměření. Interdisciplinární přístup se projevuje nejvíce v sekci stavby díky spolupráci historiků s archiváři a historiky umění. Editace není zpomalována supervizí redakční rady, každý z autorů garantuje odbornou úroveň zařazených dat. V samostatné sekci je zpracovávána obrazová dokumentace. Podklady dodávají autoři v maximální možné kvalitě správci obrazové databáze, který vytváří obrazový archiv (obrazové úložiště obsahuje v současnosti přes 60 000 položek, z nichž je zatím v encyklopedii zařazeno více než 11 000) členěný dle encyklopedických sekcí a po dalších úpravách v grafických programech (Adobe Photoshop, Zoner) je připojuje k relevantním heslům3.

V rámci již zmíněného projektu OPVK byla vytvořena mapová aplikace pro sběr a publikování prostorových dat encyklopedie, která byla propojena s digitálními mapovými podklady Magistrátu města Brna (tímto propojením vznikl i přístup pro subjekty veřejné správy). Aplikace využívá GIS vrstvy prostorově identifikovatelných objektů z území města Brna – archeologických lokalit, událostí, objektů, osobností, staveb a areálů. Jedná se o otevřený informační systém, který umožňuje online editaci a prezentaci na webovém portálu. V této aplikaci také najdete záložku historické mapy. V rámci výše uvedeného projektu proběhla digitalizace všech dostupných historických map území Brna a jejich georeferencování4. Jako podklad této vrstvy historických map byly použity katastrální mapy Brna 1:5000 (obr. 7). Aplikace je přístupná na adrese gis.brno.cz/ags/Encyclopedia.

 

Obr. 7 Vrstva "historické mapy" v geografickém informačním systému čerpajícím data z Internetové encyklopedie dějin Brna

Obr. 7 Vrstva "historické mapy" v geografickém informačním systému čerpajícím data z Internetové encyklopedie dějin Brna dostupném na adrese http://gis.brno.cz/ags/Encyclopedia. Funkcionalita prolínání umožňuje plynulý přechod mezi znázorněním současné katastrální mapy a mapy historické. Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

Encyklopedie obsahuje atraktivní virtuální modely, které zobrazují Brno ve třech historických obdobích – na konci 14. století, v roce 1645, kdy bylo Brno obléháno Švédy a v polovině 18. století. Tyto vizualizace vznikly na základě dobové obrazové dokumentace a kartografických pramenů a jsou dostupné přes odkaz z encyklopedie na této adrese http://www.brno1645.cz(obr. 8).

 

 

Obr. 8 Jeden ze tří historických modelů města Brna

Obr. 8 Jeden ze tří historických modelů města Brna (rok 1645, kdy bylo Brno obléháno Švédy) modelovaných na základě dobové obrazové dokumentace a kartografických modelů. Dostupné na adrese http://www.brno1645.cz. Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

Roku 1867 pořídil fotograf Josef Homolka z věže kostela svatého Jakuba soubor fotografií, které téměř v úplnosti zachycují panoramatický výhled z uvedeného místa. Pomocí webové aplikace dostupné přes stránky encyklopedie mají uživatelé možnost porovnat, jak se město Brno během 145 let změnilo. Mohou měnit průhlednost historického panoramatu, pod nímž je "identický" snímek z roku 2012 (obr. 9)

 

 

Obr. 9 Roku 1867 pořídil fotograf Josef Homolka z věže kostela svatého Jakuba soubor fotografií, které téměř v úplnosti zachycují panoramatický výhled z uvedeného místa

Obr. 9 Roku 1867 pořídil fotograf Josef Homolka z věže kostela svatého Jakuba soubor fotografií, které téměř v úplnosti zachycují panoramatický výhled z uvedeného místa. Pomocí této webové aplikace mají uživatelé možnost porovnat, jak se město Brno během 145 let změnilo. Funkcionalita prolínání umožňuje prolnout panorama s identickým snímkem z roku 2012 (http://panorama.brna.cz/). Copyright Internetová encyklopedie dějin Brna.

Encyklopedie je díky univerzální struktuře obecně platným modulem, který lze aplikovat v libovolném městském prostředí5 (jak dokládají sesterské projekty pro Hodonín a Jihlavu, rozvíjené ve stejném softwarovém řešení, ale v odlišné grafice tak, aby uživatel snadno rozeznal regionální rozdíl). Dlouhodobé cíle projektu směřují k vytvoření vzájemně propojené sítě městských encyklopedií, jejichž autorské kolektivy se budou podílet na jejím dalším rozvoji a zkvalitnění.6

Internetová encyklopedie je koncipována jako otevřený informační zdroj, který slouží jak odborné komunitě, tak zejména veřejnosti s cílem prezentovat a udržovat historické kulturní dědictví. Internetová encyklopedie dějin Brna se ne náhodou stala jedním z často využívaných zdrojů při stále populárnějším genealogickém pátrání po předcích. Doufejme tedy, že do budoucna bude kolektiv autorů pokračovat ve své dobrovolnické práci, že se encyklopedie bude těšit zájmu veřejnosti a že získá další finanční podporu pro udržitelnost a rozvoj projektu – této každodenně vznikající živé kroniky.

 


 

Poznámky

1 Mgr. Milena Flodrová pracovala nepřetržitě přes 30 let v Muzeu města Brna jako historička. Nadále neúnavně popularizuje brněnskou historii. Své obrovské znalosti z různých oblastí historie Brna dokáže poutavě prezentovat veřejnosti, také proto je považována za přední autoritu v oboru nejen odbornou komunitou, ale i širokou veřejností.

2 LOSKOTOVÁ, I. a O. LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, 1-2, s. 634.

3 LOSKOTOVÁ, I. a O. LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, 1-2, s. 634.

4 Určení prostorových vztahů mezi polohou dat v souřadnicovém systému digitální mapy a odpovídající polohou na oskenované papírové mapě.

5 LOSKOTOVÁ, I. "Internetová encyklopedie dějin Brna (www.encyklopedie.brna.cz) možnost oživení archeologických památek? - The Internet Encyclopedia of the History of Brno – Is it possible to restore archeological relics to life?," Veřejná archeologie 2. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2005, Praha, 2008, s. 64.

6 LOSKOTOVÁ, I. a O. LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, 1-2, s. 634.

 


 

CITACE:

LOSKOTOVÁ, I. "Internetová encyklopedie dějin Brna (www.encyklopedie.brna.cz) - možnost oživení archeologických památek? - The Internet EncyclopediaoftheHistoryof Brno – Isitpossible to restorearcheologicalrelics to life?," Veřejná archeologie 2. Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2005, Praha, 2008, s. 63-67.

LOSKOTOVÁ, I. a O. LEČBYCHOVÁ. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, 1-2, s. 634-638.

VACHŮT, P. Internetová encyklopedie dějin města Brna a její cesta k mapové aplikaci. Arcrevue 2, Praha, 2013, 23-24.

Internetové zdroje

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/, cit. 5. 2. 2014

http://www.brno1645.cz/, cit. 5. 2. 2014

http://gis.brno.cz/ags/Encyclopedia, cit. 5. 2. 2014

https://www.facebook.com/pages/Internetov%C3%A1-encyklopedie-d%C4%9Bjin-Brna/151919454831238, cit. 5. 2. 2014

http://panorama.brna.cz/, cit. 5. 2. 2014

  

CITACE:
Břínková, Hedvika a Olga Lečbychová. Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/brin.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |