|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2014, číslo 1


 

Metodika jmenného zpracování výročních zpráv středních škol z 19. století

PhDr. Zdenka Bosáková / Oddělení jmenného zpracování NK ČR

 

Resumé:

Článek poskytuje základní návod pro jmenný popis výročních zpráv středních škol z 19. století za využití pravidel AACR2. Součástí stručné metodiky je i osvětlení problémů, které mohou při zpracování výročních zpráv nastat. Podle jednoduchých pravidel se nejprve stanoví, zda je konkrétní titul výroční zprávy vhodný pro zpracování seriálovým nebo monografickým způsobem. Oba způsoby popisu jsou následně podrobněji vysvětleny a doplněny konkrétními příklady.

Klíčová slova: výroční zprávy, střední školy, 19. století, katalogizace, AACR2, MARC21

Summary:

The paper provides basic instructions for the bibliographical description of the 19th century secondary schools´ annual reports using AACR2 rules and MARC21 format. It shows how to cope with problems that may occur while working with this type of documents. Both possibilities of description (as a serial and a monographic publication) are described in detail, with useful examples.

Keywords: annual reports, secondary schools, the 19th century, bibliographical description, AACR2, MARC21

 

Úvod

Výroční zprávy středních škol 19. století

Zásady pro zpracování

Monografický způsob popisu

Přehled polí ve formátu MARC 21 používaných při monografickém popisu

Konkrétní příklady popisu monografickým způsobem

Seriálový způsob popisu

Přehled polí ve formátu MARC 21 používaných při seriálovém popisu

Konkrétní příklady popisu seriálovým způsobem

 

Úvod

Tímto článkem bych chtěla nahradit dnes již zastaralé informace z článku Kateřiny Steinerové Katalogizace školních výročních zpráv 19. století, který vyšel v časopise Národní knihovna v roce 20041. Zároveň bych tímto ráda poskytla stručný návod katalogizátorům zpracovávajícím tento typ dokumentů.

Článek vychází ze zkušeností při rekatalogizaci signaturových řad náležejících výročním zprávám středních škol. Zatímco dříve se celá produkce 19. století zpracovávala monograficky, dnes se u některých typů dokumentů přistupuje k seriálovému zpracování, tj. podle pravidel pro zpracování pokračujících zdrojů2. Následně bylo nutné formulovat určité zákonitosti pro popis, které vyplývaly z povahy tohoto typu dokumentů a ze zásad seriálového popisu.

Impulzem ke změně způsobu zpracování byly potřeby digitalizace, kdy nebylo z kapacitních důvodů možné pokračovat v dosavadním, výhradně monografickém, způsobu zpracování knižní produkce 19. století, který je také popisován ve výše zmíněném článku K. Steinerové. Na určité typy dokumentů je nyní při zpracování pohlíženo jako na celky, u kterých je však brán zřetel na všechny jejich jednotlivé součásti. S tím souvisí jiné pojetí zpracování než doposud. Jsou to například právě výroční zprávy nebo kalendáře.

Tento článek v žádném případě nenahrazuje pravidla AACR2, jejich české interpretace ani formát MARC 21. Jeho cílem je pouze objasnit, doplnit a upozornit na odlišnosti a záludnosti při popisu výročních zpráv. Předpokládá se základní znalost katalogizace; v případě nejasností lze použít české interpretace AACR2, bibliografický formát MARC 21 a příručku Katalogizace ve formátu MARC 213.

Výroční zprávy středních škol 19. století

V 18. století začala některá gymnázia v Rakousko-Uhersku vydávat stručné výroční zprávy, od roku 1849 bylo vydávání povinné pro všechny střední školy. Spolu s povinností vydávat zprávy byl stanoven i jejich rámcový obsah. K uvolnění došlo až během 1. světové války (1914-1918), kdy se od povinnosti publikovat zprávy v celém rozsahu stanoveném zákonem4 z důvodu nedostatku papíru ustoupilo. Ve 20. letech se některé školy vrátily k původní podobě zpráv, některé ale zůstaly u méně obsáhlé podoby. Vzhledem ke společenským změnám v letech 1918 a 1939 došlo i ke změnám v organizaci škol. Někde byly školy rušeny nebo spojovány, jinde zase zakládány. Podrobnější informace o vývoji školních výročních zpráv lze nalézt například v  článcích Výroční zprávy středních škol z 19. století5 a Výroční zprávy středních škol z 19. století a jejich zpracování v NK ČR6.

Zásady pro zpracování

Při zpracování považujeme celý titul výroční zprávy za jeden celek, zároveň ale musíme prozkoumat každou jednotlivou část, tj. každý ročník nebo svazek.

Knihy vydávané v období 18.-20. století, což je případ výročních zpráv, se většinou z hlediska zpracování dělí do několika skupin. Existují mírně odlišná pravidla pro popis knižní produkce 18., 19. a 20. století, avšak při dodržení určitých zásad lze i titul vycházející v průběhu všech tří století zpracovat v jednom záznamu7. Některé požadavky na zaznamenání drobných rozdílů v popisu lze dodržet i v rámci jednoho záznamu, nejčastěji se jedná o údaj o tiskaři (v 19. století byl často uvedený tiskař zároveň nakladatelem, proto se u ročníků, které vyšly do r. 1900, tiskař obvykle uvádí, od r. 1901 již méně).

Důležitým předpokladem pro plnohodnotný jmenný popis výročních zpráv je jednoznačná identifikace konkrétní školy a výročních zpráv touto školou vydaných. Problém nastává u zpráv škol z velkých měst, např. identifikovat dnešního nástupce "Pražského gymnázia" není jednoduché. V některých případech je nutné zjistit i stručnou historii školy, hlavně z hlediska spojování škol, zakládání filiálek, přestěhování nebo změn vyučovacího jazyka. Pomoci nám při tom může například článek o historii školy, takové se objevují přímo ve zprávách při kulatých výročích školy, vycházejí samostatně nebo jsou dostupné na internetových stránkách dnešních nástupců tehdejších škol. Dobrým vodítkem může být také seznam studentů nebo učitelů školy, který byl povinnou součástí zpráv.

Při identifikaci konkrétních škol musíme brát v úvahu jazykové složení obyvatelstva v době vzniku zprávy. V 19. století bylo běžné, že vedle sebe v jednom městě existovala současně česká a německá škola, jejich název byl ale v překladu často totožný. Je proto nutné zjistit, zda se skutečně jednalo o jednu nebo o dvě školy. Mohlo se stát, že některá škola byla přestěhována a na její původní místo byla umístěna jiná škola.

V identifikaci nám mohou pomoci bibliografické příručky8, na které ale nemůžeme považovat za naprosto spolehlivé. Problémem je fakt, že se většinou jedná o soupisy výročních zpráv nacházejících se ve fondu konkrétní knihovny. Nemůžeme při tom spoléhat na to, že knihovna vlastní (nebo v době pořizování soupisu vlastnila) všechny vydané ročníky příslušné zprávy a že tehdejší akvizitér nebo katalogizátor neudělali chybu v identifikaci vydávající školy. To bohužel platí i pro knihovny nacházející se ve stejném městě jako škola.

Dalším vodítkem jsou původní lístkové katalogy, které některé knihovny zpřístupňují na internetu9. V těchto zvláštních oddílech je nutné upozornit na způsob řazení většiny katalogů, kde byly školní výroční zprávy řazeny zvlášť. Například v Generálním katalogu Národní knihovny ČR jsou výroční zprávy zařazeny na konec katalogu, Vědecká knihovna v Olomouci má zprávy ve speciálním katalogu. Zde jsou zprávy řazeny podle názvu města, ve kterém se škola nachází, a nezáleží na skutečném názvu dokumentu (nejčastěji Výroční zpráva, Roční zpráva, Zpráva, Jahresbericht, Bericht, Programm, Program).

Nejvíce pozornosti je nutné věnovat těm ročníkům, u kterých bylo k názvu přidáno číslo ročníku, které není naprosto totožné s tím, které bychom předpokládali. "Podezřelá" je také změna názvu, ve kterém se změnil název školy, jedná se hlavně o ty případy, kdy bylo k názvu přidáno nebo odebráno například slovo reálný, městský apod. Pokud se některá z těchto změn ze soupisu neshoduje s našimi údaji, musíme se snažit si prověřit skutečnou situaci. Z vlastní zkušenosti také vím, že je nutné zpozornět v těch případech, kdy je do původních lístkových katalogů dopsáno něco dodatečně (při dodatečné akvizici nebo revizi, většinou jiným rukopisem).V katalogu si musíme všímat poznámek (o spojení škol apod.) a prohledat všechny podoby názvu města. Teoreticky by měly být všechny školy z jednoho města na jednom místě bez ohledu na jazyk zpráv, ale například v Generálním katalogu I. NK ČR najdeme některé zprávy škol z Kutné Hory pod názvem Kuttenberg, jiné pod Hora Kutná.

Před začátkem samotného popisu je vhodné shromáždit všechny dostupné exempláře (ročníky) výroční zprávy. V některých případech je možné, že narazíme na chybu v katalogu, kdy k jednomu titulu byly přiřazeny některé exempláře náležející k jinému titulu.

Monografický způsob popisu

Ve většině případů zpracováváme výroční zprávy jako pokračující zdroj, tj. vytváříme seriálový záznam, a to včetně případných přesahů do 18. nebo 20. století. Monografický způsob popisu používáme pouze výjimečně, a to například v těchto případech:

a) výroční zpráva prokazatelně vyšla pouze jednou (tento případ mohl nastat i v případě, kdy škola existovala déle, zde je ale nutno dokázat existenci pouze jediné zprávy),

b) instituce provádějící katalogizaci vlastní pouze jeden svazek/ročník a nelze dohledat a prověřit, že vyšly další svazky.

Pro usnadnění dalšího zpracování je vhodné uvést důvod rozhodnutí použít monografický popis do polí pro interní poznámky. V případě, že později dohledáme další svazky, změníme monografický popis na seriálový.

Přehled polí ve formátu MARC 2110 používaných při monografickém popisu

Přehled nejčastěji používaných polí a podpolí je uveden v příručce Katalogizace ve formátu MARC 21. Podrobný popis všech polí viz manuál MARC 21. Bibliografický formát.

Kódované údaje

008 toto pole vyplňujeme jako u jiných monografií, s tím, že pokud není na titulní stránce uvedeno jinak, jako rok vydání uvedeme rok uvedený v názvu; v případě, kdy je v názvu uvedeno rozpětí dvou nebo více let, je rokem vydání druhý (poslední) rok v rozpětí

041 uvádí se pouze v případě, kdy se v dokumentu vyskytuje více než jeden jazyk

v případě více jazyků se v opakovaném podpoli a uvedou všechny vyskytující se jazyky, v prvním výskytu musí být uveden stejný kód jako v poli 008

044 uvádí se pouze v tom případě, kdy se místa vydání nacházejí v několika různých státech

v případě více míst vydání v různých zemích uvádíme všechny země vydání v opakovaném výskytu podpole a, v prvním výskytu musí být uveden stejný kód jako v poli 008

Číslo ČNB

015 výroční zprávy jsou jedním z typů dokumentů11, kterým se číslo ČNB nepřiděluje, toto pole se tedy neuvádí

v případě, že titulu bylo již v minulosti číslo nesprávně přiděleno, je nutné v NK ČR požádat o jeho zneplatnění12

Pole pro záhlaví (110 a 710)

Údaje v těchto polích ověřujeme v Databázi národních autorit13. Metodika tvorby korporativních autoritních záznamů je k dispozici na portálu Národní autority ČR14.

110 pole se uvádí vždy, neuvedeme ho pouze v případě, kdy školu nelze identifikovat

Unifikovaný název (240 a 710)

240 tvoří se vždy, když je hlavním záhlavím záznamu pole 110, je nutné ho ověřit v Databázi národních autorit

unifikovaným názvům se též přiděluje číslo autority, z kapacitních důvodů bohužel zatím neprobíhá kooperace v rámci České republiky15; unifikovaný název bude mít tedy číslo autority pouze v případě, že mu bylo již číslo v NK ČR přiděleno

240 10 $a Výroční zpráva (údaj z podpole $a pole 110) – bez ohledu na název a jazyk zprávy se uvádí výraz Výroční zpráva

           $l jazyk dokumentu, uvádí se pouze v případě, kdy je dokument v jiném jazyce než v češtině (tomuto podpoli předchází tečka)

710 uvádíme v případě, kdy je ve zprávách obsaženo více institucí (škol), je nutné ho ověřit v Databázi národních autorit16

710 22 $a Název instituce

           $t Výroční zpráva (údaj z podpole $a)

           $l jazyk dokumentu, ale pouze v případě, kdy je dokument v jiném jazyce než v češtině (tomuto podpoli předchází tečka)

Názvové údaje (pole 245 a 246)

245 $a údaj v tomto podpoli uvádíme přesně podle titulní stránky včetně případného letopočtu v názvu

$b do tohoto podpole uvádíme podnázev

$c toto podpole uvádíme výjimečně, uvádíme sem údaj o autorovi, u výročních zpráv to bývá ředitel, který zprávu sestavil

Používané indikátory:

1. indikátor – hodnota 1, pokud je přítomno hlavní záhlaví v poli 1XX (u výročních zpráv většinou 110)

– hodnota 0, pokud se hlavní záhlaví v polích 1XX nevyskytuje (u výročních zpráv vzácně)

2. indikátor – počet znaků vyřazených z řazení v rejstříku (mluvnické členy)

246 do opakovaného výskytu tohoto pole uvádíme důsledně všechny vhodné podoby názvu, využíváme k tomu rozlišení pomocí indikátorů.

V poli 246 s indikátorem 1# lze v případě potřeby použít i podpole $b, které není selekční, ale zobrazuje se v poznámce.

Používané indikátory:

3# přepis starého pravopisu do moderního, případně přepis číslice na začátku názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

30 část názvu, která je podle uvážení katalogizátora vhodná jako selekční, například vynechání přívlastků na začátku názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

31 případný souběžný název; tento případ se u výročních zpráv vyskytuje vzácně (ve formátu ISBD se nezobrazuje, je ale zobrazen jako součást názvu v poli 245)

14 obálkový název (ve formátu ISBD se zobrazuje)

Příklad:

245 10 $a Prozatimní programm Cís. král. státní průmyslové školy v Praze

Nakladatelské údaje (pole 260 a 928)

V poli 260 uvádíme v opakovaných výskytech podpolí všechna místa vydání a všechny nakladatele. Nakladatele uvádíme ve frázi přesně tak, jak jsou vytištěni na titulní stránce. Pokud je ale například v německém jazyce taková fráze, která nemění tvar jména, uvedeme pouze jméno v 1. pádě. V podpoli $e uvádíme místo tisku (pokud se liší od $a, nebo pokud je míst vydání víc) a v podpoli $f uvádíme tiskaře. Podpole $e a $f uvádíme obvykle pouze u zpráv vydaných do r. 1900 včetně.

V poli 928 9# uvádíme jméno nakladatele/nakladatelství v základním a/nebo běžně používaném tvaru, případně v moderním pravopisu. Pokud je základní tvar uveden v poli 260, pole 928 nevytváříme. V případě, kdy je několik běžně používaných tvarů, uvedeme všechny v opakovaném výskytu pole 928. Stále ale musíme myslet na to, že není dobré zbytečně zahlcovat záznamy a rejstříky.

Kromě nakladatelů a tiskařů uvedeme také distributora, je-li uveden. Do pole 260 opět uvedeme celou frázi, do pole 928 jméno v základním tvaru s doplňkem [distributor] za jménem. Fráze pro označení role distributora bývá "V komisi", "Komisí", "K dostání u" atd.

Příklad:

260 ## $a V Praze :

$b Nákladem hospodářské školy Chrudímské,

$c 1868

$e (Národní knihtiskárna I.L. Kober)

928 9# $a Hospodářská škola Chrudímská

Pole poznámek a údaje o souvisejících popisných jednotkách (5XX, 78X)

500, 501, 505, 546 a 550 – vyplňujeme stejným způsobem jako u běžných monografií (viz příručka Katalogizace ve formátu MARC 21, s. 74-86)

580 slouží k vysvětlení složitějších vztahů mezi několika tituly (zde většinou mezi výročními zprávami několika škol), používá se v kombinaci s poli 780, 785 a 787; pozor: odpovídající selekční pole 787 má i v těchto případech indikátor 0# (tato praxe umožní zobrazit link v online katalozích OPAC, které využívají indikátor pro přímé propojení na související záznam).

U jednodušších vztahů mezi tituly (např. jednoduchá změna korporace) se poznámka neuvádí do pole 580, ale pouze do podpole $i v poli 787. Struktura pole 787 bude v těchto případech následující:

787 08 $i Text poznámky:

$a Název související popisné jednotky (bez mluvnického členu na začátku názvu)

Pro každou související popisnou jednotku je nutné zapsat vhodné propojovací pole 78X (předcházející, následující a související popisná jednotka).

V polích 78X je nutné uvádět stejnou podobu názvu jako v poli 245 $a záznamu souvisejícího díla, aby se názvy sešly v rejstříku (při vyhledávání).

Příklad:

500 ## $a Od r. 1902/03 ve zprávách zahrnuty: řemeslnická škola, veřejná kreslírna, odborné kursy pro topiče a strojníky a elektromechaniky, průmyslová škola pokračovací

580 ## $a V letech 1883-1886 vyšla výroční zpráva pokračovací průmyslové školy v rámci zpráv měšťanských a obecných škol na Kladně (číslování nenavazuje)

710 22 $a Pokračovací škola průmyslová (Kladno, Česko).

$t Výroční zpráva (Pokračovací škola průmyslová (Kladno, Česko))

710 22 $a Pokračovací škola živnostenská (Kladno, Česko).

$t Výroční zpráva (Pokračovací škola živnostenská (Kladno, Česko))

710 22 $a C.k. řemeslnická škola státní (Kladno, Česko).

$t Výroční zpráva (C.k. řemeslnická škola státní (Kladno, Česko))

787 0# $t Výroční zpráva měšťanských i obecných škol na Kladně za školní rok ...

787 08 $i Současně vycházela německá verze zprávy:

$t Jahresbericht der k.k. allgem. Handwerkerschule in Kladno

Konkrétní příklady popisu monografickým způsobem

LDR L -----nam-a22------a-4500

001 vyrzpr01

003 CZ-PrNK

005 20131219105402.0

007 ta

008 850819s1984----xr-a---e------000---cze--

020 ## $a (Brož.)

040 ## $a ABA001

$b cze

$d ABA001

110 2# $a Gymnázium (Opava, Česko)

240 10 $a Výroční zpráva (Gymnázium (Opava, Česko))

245 10 $a 94. výroční zpráva :

           $b gymnázium Opava : 1983-1984

246 3# $a Výroční zpráva - gymnázium Opava

246 3# $a Devadesátá čtvrtá výroční zpráva - gymnázium Opava

246 3# $a Gymnázium Opava - výroční zpráva

260 ## $a Opava :

           $b Gymnázium,

           $c 1984

300 ## $a 59 s. :

           $b il. ;

           $c 15x21 cm

500 ## $a 1000 výt.

787 0# $t Program českého nižšího gymnasia v Opavě

Seriálový způsob popisu

Tímto způsobem se zpracovává většina výročních zpráv. Výhodou je menší zahlcení rejstříků katalogů, nevýhodou je naopak velké množství informací v jednom záznamu. Z tohoto důvodu je nutné dané informace přesně formulovat a zvažovat jejich důležitost ve vztahu k popisovanému celku.

Přehled polí ve formátu MARC 21 používaných při seriálovém popisu

Přehled nejčastěji používaných polí a podpolí je uveden v příručce Katalogizace ve formátu MARC 21. Podrobný popis všech polí viz manuál MARC 21. Bibliografický formát.

Kódované údaje

008 rozmezí let vydávání výroční zprávy, za rok vydání považujeme rok uvedený v názvu; v případě, kdy je v názvu uvedeno rozpětí dvou nebo více let, je rokem vydání druhý (poslední) rok v rozpětí

pokud se podaří zjistit údaje o 1. ročníku, ale nemáme tento ročník k dispozici, uvedeme jako první datum vročení 1. ročníku; podobně postupujeme i u posledního ročníku, když se nepodaří údaj spolehlivě doložit, nikdy ho nedopočítáváme

na pozici 06 uvádíme údaj d (ukončené vydávání), nikoli m (složená data)

022 používá se pouze pro potřeby digitalizace, uvádí se sem dodatečně přidělené ISSN, díky kterému později dochází k propojení do systému digitální knihovny; ISSN se přebírá z národní databáze ISSN na internetové adrese http://www.techlib.cz/cs/issn v případě dodatečně přiděleného ISSN je vhodné tuto skutečnost vysvětlit v poli 500 poznámkou: ISSN doplněno dodatečně při digitalizaci titulu

044 uvádí se pouze v tom případě, kdy se místa vydání nacházejí v několika různých státech

v případě více míst vydání v různých zemích uvádíme všechny země vydání v opakovaném výskytu podpole a, v prvním výskytu musí být uveden stejný kód jako v poli 008

Číslo České národní bibliografie – ČNB

015 výroční zprávy jsou jedním z typů dokumentů17, kterým se číslo ČNB nepřiděluje, toto pole se tedy neuvádí,

v případě, že titulu bylo již v minulosti číslo nesprávně přiděleno, je nutné v NK ČR požádat o jeho zneplatnění18

pokud bylo číslo ČNB dříve přiděleno zprávě zpracované monograficky, je nutné zpracovat seriálový záznam, poslat ho do Souborného katalogu ČR a opět požádat o zneplatnění dříve přiděleného čísla ČNB (většinou bylo takto zpracováno více ročníků zprávy jedné školy, bylo tedy chybně přiděleno více čísel ČNB, postup bude stejný u všech takto přidělených čísel)

Pole pro záhlaví (110 a 710)

Údaje v těchto polích ověřujeme v Databázi národních autorit19. Metodika tvorby korporativních autoritních záznamů je k dispozici na portálu Národní autority ČR20.

V případě změn v názvu školy se zde uvede první název, který škola nesla v období zahrnutém v příslušném záznamu.

110 pole se uvádí vždy, neuvedeme ho pouze v případě, kdy školu nelze identifikovat

Unifikovaný název (240 a 710)

240 tvoří se vždy, když je hlavním záhlavím záznamu pole 110, je nutné ho ověřit v Databázi národních autorit, pro různé jazykové varianty je nutné udělat samostatné unifikované názvy

unifikovaným názvům se též přiděluje číslo autority, z kapacitních důvodů bohužel zatím neprobíhá kooperace v rámci České republiky21, unifikovaný název bude mít tedy číslo autority pouze v případě, že mu bylo již číslo v NK ČR přiděleno

240 10 $a Výroční zpráva (údaj z podpole $a pole 110) - bez ohledu na název a jazyk zprávy se uvádí výraz Výroční zpráva

$l jazyk dokumentu, uvádí se pouze v případě, kdy je dokument v jiném jazyce než v češtině (tomuto podpoli předchází tečka)

710 uvádíme v případě, kdy je ve zprávách obsaženo více institucí (škol), a v případě změn v názvu školy

v záznamu je nutné uvést opakované pole pro všechny podoby názvu, pro který je vytvořen samostatný autoritní záznam, je nutné ho ověřit v Databázi národních autorit22

710 22 $a Název instituce

$t Výroční zpráva (údaj z podpole $a)

$l jazyk dokumentu, ale pouze v případě, kdy je dokument v jiném jazyce než v češtině (tomuto podpoli předchází tečka)

 

Příklad:

110 2 # $a C.k. všeobecná škola řemeslnická (Kladno, Česko)

240 10 $a Výroční zpráva (C.k. všeobecná škola řemeslnická (Kladno, Česko)).

$l Německy

 

Názvové údaje (pole 245 a 246)

245 uvádíme první známý název výroční zprávy (pokud první ročník nemáme, uvedeme první, který máme k dispozici)

místo roku nebo jiného označení části/ročníku zapíšeme výpustku (nezáleží na tom, jestli je uvedeno v podpoli a nebo b), v poli 500 pak uvádíme příslušnou poznámku o výpustce; pokud by výpustka byla na začátku názvu, neuvedeme ji, i v tomto případě ale uvedeme poznámku

$c v případě výročních zpráv neuvádíme

246 do opakovaného výskytu tohoto pole uvádíme všechny podoby názvu, případně i části názvu; pouze v případě, kdy se název mění jen nepatrně, lze z důvodu přílišného zahlcení rejstříků některé podoby názvu vynechat, následně je nutno vytvořit do pole 500 poznámku "Název se v průběhu vydávání nepatrně mění".

Pro lepší orientaci v záznamu je vhodné využívat všechny relevantní indikátory:

3# přepis starého pravopisu do moderního (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

3# údaj o obyčejném/přestupném roce (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

3# rozpis číslovky na začátku názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

30 podnázev, části názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

14 obálkový název (ve formátu ISBD se zobrazuje)

 

Změny názvu23

246 1# $i Název od r. xxxx:

           $a Příslušný název

V případě návratu k původnímu (předchozímu) názvu vytvoříme poznámku takto:

246 1# $i Název v letech xxxx-xxxx:

           $a Název v příslušných letech

 

Příklad:

245 10 $a Jahresbericht der k.k. allgem. Handwerkerschule in Kladno :

           $b Unterrichtssprache Böhmisch : Schuljahr ...

246 1# $i Název od r. 1890:

           $a Jahresbericht der k.k. Handwerkerschule in Kladno

246 1# $i Název od r. 1902:

           $a Jahresbericht der k.k. allgemeinen Staats-Handwerkerschule in Kladno

 

Nakladatelské údaje (pole 260)

V poli 260 uvádíme v opakovaných výskytech podpolí všechna místa vydání a všechny nakladatele. Nakladatele zapíšeme ve frázi přesně tak, jak jsou uvedeni na titulní stránce. Pokud je ale například v německém jazyce taková fráze, která nemění tvar jména, uvedeme pouze jméno v 1. pádě. V podpoli $e uvádíme místo tisku (pokud se liší od $a nebo pokud je míst vydání víc) a v podpoli $f tiskaře. Podpole $e a $f používáme obvykle pouze u výročních zpráv vydaných do r. 1900 včetně.

V poli 928 9# uvádíme jméno nakladatele/nakladatelství v základním a/nebo běžně používaném tvaru, případně v moderním pravopise. Pokud se základní tvar vyskytuje již v poli 260, pole 928 nevytváříme. V případě, kdy je několik běžně používaných tvarů, uvedeme všechny v opakovaném výskytu pole 928. Stále ale musíme myslet na to, že není dobré zbytečně zahlcovat záznamy a rejstříky.

Kromě nakladatelů a tiskařů zaznamenáme také distributora, je-li uveden. Do pole 260 opět uvedeme celou frázi, do pole 928 jméno v základním tvaru s doplňkem [distributor] za jménem. Fráze pro označení role distributora bývá "V komisi", "Komisí", "K dostání u" atd.

Pole 260 lze zapisovat v opakovaných výskytech, neopakujeme ho ale vždy při jakékoli změně.

Pole neopakujeme v těchto případech:

nemění se nakladatel, ale pouze fráze na titulní stránce nebo jazyk, ve kterém je nakladatelovo jméno uvedeno, základní tvar jména uvedeného ve frázi zapíšeme v poli 928 9# $a (nová fráze se tedy nevyskytne nikde v záznamu)

časté střídání tiskařů nesouvisející se střídáním nakladatelů, v tomto případě uvedeme pouze prvního tiskaře a do pole 500 poznámku "Tiskař se v průběhu vydávání mění (xy, xz, …)", údaj o tiskaři se uvádí pouze u zpráv vyšlých do r. 1900, po tomto datu už tiskaře obvykle nezapisujeme.

při častém opakování nakladatelů lze místo stálého opakování pole 260 uvést několik rozmezí let vydávání do $3

Opakování pole 260 24

První výskyt (bez indikátorů) – do prvního výskytu uvedeme prvního nakladatele, do podpole $c uvedeme celkové rozpětí let, kdy byla zpráva vydávána bez ohledu na změnu nakladatele.

Druhý a všechny další výskyty kromě posledního (tj. s 1. indikátorem 2) – uvedeme všechny nakladatele kromě prvního a posledního. Do podpole $3 uvedeme časové rozpětí platné pro konkrétního nakladatele. Pokud se nakladatelé často opakují, lze všechny tyto údaje zaznamenat do jednoho výskytu pole 260.

Poslední výskyt (s 1. indikátorem 3) – do posledního výskytu uvedeme posledního nakladatele, bližší časové určení bude v podpoli $3.

 

Příklad:

260 ## $a Prag :

           $b K.k. allgem. Handwerkerschule in Kladno,

           $c 1889-1903

           $f (Politik)

260 2# $3 1890-1892

           $a Kuttenberg :

           $b K.k. allgem. Handwerkerschule in Kladno,

           $f (K. Šolc)

260 3# $3 1893-1903

           $a Kladno :

           $b K.k. allgem. Handwerkerschule in Kladno,

           $f (Josef Šolc)

 

Současná periodicita (pole 310)

V tomto poli se preferuje označení "1x ročně". Toto označení vystihuje četnost vydávání zpráv lépe než dříve běžně používané označení "Ročenka".

 

Údaje o číslování (formátované údaje) – (pole 362)

Pole 362 s indikátorem 0 uvádíme v případě, kdy je v knihách uváděno číslo ročníku nebo je součástí názvu letopočet.

Pokud lze údaj o číslování "odvodit" z dalšího svazku zdroje, musíme tuto část údaje uvést do hranatých závorek a vysvětlit v poli 500. Označení ročníků a jim odpovídajících roků se snažíme zjistit, ale nedopočítáváme je. Máme-li v ruce ročník 10 z roku 1898, neznamená to, že námi katalogizované periodikum začalo vycházet v r. 188925.

V případě, kdy se nám údaj o číslování nepodaří ověřit v žádném dokumentu daného seriálu, uvedeme případné odjinud zjištěné údaje do pole 362 s indikátorem 1 jako poznámku.

 

Příklad:

362 0# $a Jahrg. 3(1888/9)-Jahrg. 17(1902/03)

362 1# $a Vycházelo do r. 1938

 

Poznámky (pole 5XX)

Pole 500 poznámky v opakovatelném poli 500 řadíme podle jednotlivých bloků popisných údajů, v případě údajů o změnách v průběhu vydávání chronologicky

údaje v polích 5XX se musíme snažit formulovat přesně a srozumitelně, pro zachování přehlednosti záznamů je nutné zvážit důležitost údajů pro popis titulu jako celku

Příklady nejčastěji používaných poznámek:

500 ## $a Součástí názvu je pořadí zprávy, součástí podnázvu je označení akademického roku

500 ## $a Od r. 1851 obsahuje kromě školních zpráv (Schulnachrichten) také odborné studie profesorů

500 ## $a Zprávy zahrnují též údaje o škole XY, od r. 1880 o škole YZ

500 ## $a Tiskař se v průběhu vydávání mění (Jméno1, Jméno2)

500 ## $a V letech xxxx-xxxx zprávy pravděpodobně nevycházely

500 ## $a Od r. xxxx podnázev: …

(změna v podnázvu je výrazná, ale ne natolik, aby musela být selekční v poli 246 1#)

Pole 546 používáme stejným způsobem jako u monografií, pokud se údaje v tomto poli v průběhu vydávání mění, uvedeme i rozpětí let

 

Příklad:

546 ## $a Od r. 1851 německý text tištěný švabachem, v letech 1878-1884 a od r. 1889 tištěno latinkou, v některých letech část. český nebo latinský text

580 slouží k vysvětlení složitějších vztahů mezi několika tituly (zde většinou mezi výročními zprávami několika škol), používá se v kombinaci s poli 780, 785 a 787; pozor: odpovídající selekční pole 787 má i v těchto případech indikátor 0# (tato praxe umožní zobrazit link v online katalozích OPAC, které využívají indikátor pro přímé propojení na související záznam).

U jednodušších vztahů mezi tituly (např. jednoduchá změna korporace), se poznámka neuvádí do pole 580, ale pouze do podpole $i v poli 787. Struktura pole 787 bude v těchto případech následující:

787 08 $i Text poznámky:

$a Název související popisné jednotky (bez mluvnického členu na začátku)

Pro každou související popisnou jednotku je nutné vytvořit buď pole 780 (předcházející záhlaví), 785 (následující záhlaví) nebo 787 (nespecifikované propojení – související popisná jednotka).

V polích 78X je nutné uvádět stejnou podobu názvu jako v poli 245 $a záznamu souvisejícího díla, aby se názvy "sešly" v rejstříku (při vyhledávání).

 

Příklad:

580 ## $a Od r. 1931 vycházely samostatně zprávy První městské odborné školy pro ženská povolání ve Vesně v Brně, Druhé městské odborné školy pro ženská povolání ve Vesně v Brně, Městské odborné školy pro ženská povolání v Brně - Králově Poli a Městské odborné školy pro ženská povolání v Merhautově ulici v Brně (školy v Králově Poli a Merhautově ulici existovaly od r. 1921)

785 01 $t Zpráva výroční dívčí průmyslové školy Vesny v Brně

787 0# $t Zpráva výroční ženského vzdělávacího a výrobního spolku Vesny v Brně ...

787 0# $t Oznamovatel ženského vzdělávacího a výrobního spolku Vesna v Brně

787 0# $t Výroční zpráva Městské odborné školy pro ženská povolání v Brně-Králově Poli za školní rok ...

787 0# $t Výroční zpráva Druhé městské odborné školy pro ženská povolání ve Vesně v Brně za rok ...

787 0# $t Výroční zpráva Odborné školy pro ženská povolání v Merhautově ulici v Brně za školní rok ...

 

Lokační údaje (pole 910)

V tomto poli uvádíme pouze ty svazky, které daná instituce vlastní.

Údaje zapisujeme tak, jak jsou vytištěny v knihách, případné chyby v číslování neopravujeme (z poznámek v záznamu by měly být zřejmé). Případné výpadky ve vydávání zaznamenáme stejně, jako kdyby se jednalo o chybějící ročník, opět by tento problém měl být objasněn v poznámce. Pole 910 by nemělo odporovat poli 362, ale nemusí být totožné.

Konkrétní příklady popisu seriálovým způsobem

LDR L -----nas-a22------a-4500

001 vyrzpr02

003 CZ-PrNK

005 20131015125544.0

007 ta

008 130816d18511855au-ar---------0---b0ger--

040 ## $a ABA001

           $b cze

245 00 $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der kaiserl. königl. Montan-Lehranstalten zu Leoben

260 ## $a Wien :

           $b Tendler & Compagnie,

           $c 1851-1855

           $f (Ant. Benko)

300 ## $a 4 sv. ;

           $c 22 cm

310 ## $a 1x ročně

362 0# $a Bd. 1 (1851)-Bd. 4 (1854)

500 ## $a Hlavním obsahem jsou studie z oboru, nikoli výroční zpráva školy

546 ## $a Tištěno švabachem

710 22 $a K.K. Montanistische Hochschule zu Leoben.

           $t Výroční zpráva (K.K. Montanistische Hochschule zu Leoben).

           $l Německy

780 00 $t Steiermärkisch-ständische montanistische Lehranstalt zu Vordernberg, ihr inneres Streben und Wirken und die derselben zugewandten Unterstützungen von Außen

785 00 $t Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Montan-Lehranstalten zu Leoben und Přibram auf das Jahr ...

910 1# $a ABA001

           $s Bd. 1(1851)

 

LDR -----nas-a22------a-4500

001 vyrzpr03

003 CZ-PrNK

005 20131015131800.0

007 ta

008 101210d18601914xr-ar---------0---b0ger--

040 ## $a ABA001

           $b cze

245 00 $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Montan-Lehranstalten zu Leoben und Přibram und der k.k. Schemnitzer Bergakademie

246 1# $i Název od r. 1869:

           $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Bergakademien zu Přibram und Leoben und der königlich ungarischen Bergakademie zu Schemnitz für das Jahr ...

246 1# $i Název od r. 1903:

           $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Bergakademien zu Příbram und Leoben und der kön. ung. Bergakademie zu Selmeczbánya (Schemnitz)

246 1# $i Název od r. 1904:

           $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. montanistischen Hochschulen zu Leoben und Příbram

246 3# $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Bergakademien zu Přibram und Leoben und der königl. ungar. Bergakademie zu Schemnitz für das Jahr ...

246 30 $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Bergakademien zu Leoben und Přibram und der k. k. Bergakademie zu Schemnitz

246 30 $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Bergakademien Schemnitz und Leoben und der k.k. Montan-Lehranstalt Pribram für das Jahr ...

246 30 $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Bergakademien Leoben und Schemnitz und k.k. Montan-Lehranstalt Přibram

246 30 $a Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Bergakademien zu Leoben, Přibram und Schemnitz

260 ## $a Wien :

           $b Tendler & Compagnie,

           $c 1860-1914

           $f (Ant. Benko)

260 2# $3 1869-1872

           $a Prag :

           $b In Commission der J.G. Calve'schen k.k. Hof- und Univ.-Buchhandlung (Ottomar Beyer)

           $f (K.k. Hofbuchdruckerei v. Gottlieb Haase Söhne)

260 2# $3 1873-1888

           $a Wien :

           $b Alfred Hölder

           $f (Friedrich Jasper)

260 3# $3 1889-1914

           $a Wien :

           $b Manzsche k.u.k. Hof-Verlags- und Univ.- Buchhandlung

300 ## $a ^^^sv. ;

           $c 22 cm

310 ## $a 1x ročně

362 0# $a Bd. 9 (1860)-Bd. 62(1914)

500 ## $a V některých letech je součástí názvu označení běžného nebo akademického roku

500 ## $a Název se v průběhu vydávání mírně mění

500 ## $a Hlavním obsahem jsou studie z oboru, nikoli výroční zprávy škol

500 ## $a Tiskař se v průběhu vydávání mění (Synové Bohumila Haase v Praze, Bohemia, J.C. Fischer & Comp. ve Vídni, Gottlieb Gistel)

546 ## $a Do r. 1872 tištěno švabachem

710 22 $a K.K. Montanistische Hochschule zu Leoben.

           $t Výroční zpráva (K.K. Montanistische Hochschule zu Leoben).

           $l Německy

710 22 $a K.K. Berg- und Forstakademie zu Schemnitz.

           $t Výroční zpráva (K.K. Berg- und Forstakademie zu Schemnitz).

           $l Německy

710 22 $a K.k. Berg-Akademie (Příbram, Česko).

           $t Výroční zpráva (K.k. Berg-Akademie (Příbram, Česko)).

           $l Německy

780 00 $t Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k.k. Montan-Lehranstalten zu Leoben und Přibram auf das Jahr ...

785 00 $t Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch

910 1# $a ABA001

           $s Bd. 9(1860)-14(1865), 16(1867), 18(1869)-62(1914)

928 9# $a J.G. Calve'sche Buchhandlung [distributor]

928 9# $a Ottomar Beyer

 

LDR -----nas-a22------a-4500

001 vyrzpr04

003 CZ-PrNK

005 20100701114220.0

007 ta

008 100527d18531937xr-ar---------0---b0ger--

110 2# $a Elbogner Ober-Realschule (Loket, Sokolov, Česko)

240 10 $a Výroční zpráva (Elbogner Ober-Realschule (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

245 10 $a Jahresbericht der elbogner Oberrealschule für das Studienjahr ...

246 1# $i Název od r. 1858:

           $a Jahres-Bericht der Ober-Realschule in Elbogen für das Schuljahr ...

246 1# $i Název od r. 1863:

           $a Jahres-Bericht der Ober-Realschule zu Elbogen veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres ...

246 1# $i Název v r. 1874:

           $a Programm des kön. städt. Real-Gymnasiums und der Ober-Realschule in Elbogen für das Schuljahr ...

246 1# $i Název v r. 1875:

$a Programm des königl. städt. Real-Gymnasiums mit Oberrealschul-Classen in Elbogen für das Schuljahr ...

246 1# $i Název od r. 1876:

           $a Programm des Communal-Real-Gymnasiums mit Oberrealschul-Classen in Elbogen für das Schuljahr ...

246 1# $i Název od r. 1880:

           $a Programm der Communal-Realschule in Elbogen :

           $b veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres ...

246 1# $i Název od r. 1884:

           $a Programm der K.k. Staats-Realschule in Elbogen :

           $b veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres ...

246 1# $i Název od r. 1918:

           $a Schulnachrichten der K.k. Stats-Realschule in Elbogen :

           $b veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres ...

246 1# $i Název od r. 1919:

           $a Schulnachrichten der Stats-Oberrealschule in Elbogen :

           $b veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres ...

246 1# $i Název od r. 1934:

           $a Schulnachrichten der Deutschen Stats-Oberrealschule in Elbogen :

           $b veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres ...

260 ## $a Prag :

           $b K. Geržabek,

           $c 1853-1937

260 2# $3 1855-1856

           $a Karlsbad :

           $b Gebrüder Franieck

260 2# $3 1858

           $a Prag :

           $b Friedrich Rohliček

260 2# $3 1859-1862

           $a Prag :

           $bRohlíček & Sievers

260 2# $3 1863-1873

           $a Prag :

           $b Oberrealschule

           $f (Druck von Rohlíček & Sievers)

260 2# $3 1874-1879

           $a Elbogen :

           $b Selbstverlag des Real-Gymnasiums

           $e (Carlsbad :

           $f Druck von Franieck & Co)

260 2# $3 1880-1933

           $a Elbogen :

           $ bSelbstverlag der Realschule

           $e (Prag :

           $f Druck von Heinr. Mercy)

260 3# $3 1934-1938

           $a Elbogen :

           $b Selbstverlag der Deutschen Staats-Oberrealschule

300 ## $a ^^^sv. ;

           $c 22-28 cm

310 ## $a 1x ročně

362 0# $a Jahr 1853-Jahr 1938

500 ## $aSoučástí názvu, v některých letech podnázvu, je označení akademického roku, v některých letech je součástí názvu pořadová číslovka

500 ## $a Tiskař se v průběhu vydávání mění (Eger : Stadler & Comp., Elbogen : Richard Zinner)

500 ## $a Do r. 1917 obsahují zprávy také studie profesorů školy

546 ## $a Do r. 1857 tištěno švabachem

710 22 $a Ober-Realschule (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (Ober-Realschule (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a Kön. Städt. Real-Gymnasium und die Ober-Realschule (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (Kön. Städt. Real-Gymnasium und die Ober-Realschule (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a Königl. Städt. Real-Gymnasium mit Oberrealschul-Classen (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (Königl. Städt. Real-Gymnasium mit Oberrealschul-Classen (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a Communal-Real-Gymnasium mit Oberrealschul-Classen (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (Communal-Real-Gymnasium mit Oberrealschul-Classen (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a Communal-Realschule (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (Communal-Realschule (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a K.k. Staats-Realschule (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (K.k. Staats-Realschule (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a Staats-Oberrealschule (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (Staats-Oberrealschule (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a Deutsche Staats-Oberrealschule (Loket, Sokolov, Česko).

           $t Výroční zpráva (Deutsche Staats-Oberrealschule (Loket, Sokolov, Česko)).

           $l Německy

910 1# $a ABA001

           $s Jahr 1853-1855, 1857-1863, 1865, 1867-1868, 1870, 1874-1876, 1880-1938

928 9# $a Kateřina Jeřábková

928 9# $a Oberrealschule zu Elbogen

928 9# $a Realschule in Elbogen

928 9# $a K.k. Staats-Realschule in Elbogen

928 9# $a Staats-Oberrealschule in Elbogen

928 9# $a Deutsche Staats-Oberrealschule in Elbogen

 

LDR -----nas-a22------a-4500

001 vyrzpr5

003 CZ-PrNK

005 20131015140549.0

007 ta

008 090226d18071947xr-ar---------0---b0lat--

041 0# $a lat

           $a ger

           $a cze

110 2# $a Gymnasium regium Litomysliense (Litomyšl, Česko)

240 10 $a Výroční zpráva (Gymnasium regium Litomysliense (Litomyšl, Česko)).

           $l Latinsky

245 10 $a Q.F.F.Q.S. Nomina juvenum in gymnasio regio Litomissliensi humanioribus litteris studentium ex ordine classium, in quas post alterum examen publicum referri menuerunt :

           $b die ...

246 1# $i Název od r. 1808:

           $a Juventus gymnasii regii Litomissliensis e moribus, et progressu in litteris censa

246 1# $i Název od r. 1834:

           $a Juventus gymnasii caes. regii Litomissliensis e moribus, et progressu in litteris censa

246 1# $i Název od r. 1851:

           $a Programm des k.k. Obergymnasiums zu Leitomischl

246 1# $iNázev od r. 1874:

           $a Výroční zpráva c.k. gymnasia Litomyšlského

246 1# $i Název od r. 1883:

           $a Výroční zpráva c.k. státní školy střední v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1889:

           $a Výroční zpráva c.k. státního vyššího gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1908:

           $a Program c.k. státního vyššího gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1910:

           $a Program c.k. státního reálného a vyššího gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1915:

           $a Program c.k. státního vyššího reálného gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1920:

           $a Program státního vyššího reálného gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1922:

           $a Výroční zpráva státního vyššího reálného gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1923:

           $a Výroční zpráva státního reál. gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1924:

           $a Výroční zpráva státního reformního reálného gymnasia v Litomyšli

246 3# $a Výroční zpráva stát. ref. reál. gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1932:

           $a Výroční zpráva českosl. ref. reál. gymnasia v Litomyšli

246 3# $a Výroční zpráva československého reformního reálného gymnasia v Litomyšli

246 3# $a Výroční zpráva státního československého reformního reálného gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1936:

           $a Výroční zpráva stát. čsl. reál. gymnasia v Litomyšli

246 3# $a Výroční zpráva státního československého reálného gymnasia v Litomyšli

246 1# $i Název od r. 1947:

           $a Výroční zpráva Státního reálného gymnasia v Litomyšli

260 ## $a Litomysslii :

           $b Litteris Wenceslai Adalberti Turecshek,

           $c [1807-1947]

260 2# $3 1814-1825?

           $a Kuttenbergae :

           $b Typis Josephi Antonii Wondraczek

260 2# $3 1826-1835

           $a Litomisslii :

           $b Litteris Joanis Josephi Turecžek

260 2# $3 1836-1845

           $a Litomisslii :

           $b Typis heredum Joanis Turecžek

260 2# $3 1846-1851

           $a Litomisslii :

           $b Typis Francisci Berger

260 2# $3 1852-1856?

           $a Leitomischl :

           $b Anton Augusta,

260 2# $3 1874?-1877

           $a V Litomyšli :

           $b Nákladem piaristické kolleje

           $f (Tiskem Jos. Berger-ové)

260 2# $3 1878-1918

           $a V Litomyšli :

           $b C.k. gymnasium

           $f (Tiskem Jos. Berger-ové)

260 3# $3 1918-1947

           $a V Litomyšli :

           $b Reálné gymnasium

300 ## $a ^^^sv. ;

           $c 21-27 cm

310 ## $a 1x ročně

362 0# $a R. 1807-r. 1947

500 ## $a Součástí podnázvu je datum zkoušek, od r. 1808 označení školního roku

500 ## $a Obsahuje kromě školních zpráv (Schulnachrichten) také odborné studie profesorů

500 ## $a Není zřejmé, jestli zprávy vycházely v letech 1857-1873

500 ## $a V některých letech ročníky číslovány Jahr 1(1851)-6(1856), roč. 7(1874)-19(1882)

546 ## $a Od r. 1874 český text

710 22 $a Obergymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (Obergymnasium (Litomyšl, Česko)).

           $l Německy

710 22 $a C.k. gymnasium Litomyšlské (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (C.k. gymnasium Litomyšlské (Litomyšl, Česko))

710 22 $a C.k. státní střední škola (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (C.k. státní škola střední (Litomyšl, Česko))

710 22 $a C.k. státní vyšší gymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (C.k. státní vyšší gymnasium (Litomyšl, Česko))

710 22 $a Státní vyšší reálné gymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (Státní vyšší reálné gymnasium (Litomyšl, Česko))

710 22 $a C.k. státní reálné a vyšší gymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (C.k. státní reálné a vyšší gymnasium (Litomyšl, Česko))

710 22 $a Státní reformní reálné gymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (Státní reformní reálné gymnasium (Litomyšl, Česko))

710 22 $a Československé reformní reálné gymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (Československé reformní reálné gymnasium (Litomyšl, Česko))

710 22 $a Státní československé reálné gymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (Státní československé reálné gymnasium (Litomyšl, Česko))

710 22 $a Státní reálné gymnasium (Litomyšl, Česko).

           $t Výroční zpráva (Státní reálné gymnasium (Litomyšl, Česko))

910 1# $a ABA001

           $s R. 1807-1808, 1811-1814, 1826-1847, 1852-1856, 1874, 1876-1918, 1920-1938, 1947

928 9# $a Wenceslaus Adalbert Turecshek

928 9# $a Václav Vojtěch Tureček

928 9# $a Josephus Antonius Wondraczek

928 9# $a Josef Antonín Vondráček

928 9# $a Joannes Josephus Turecžek

928 9# $a Joannes Josephus Tureczek

928 9# $a Jan Josef Tureček

928 9# $a Heredes Joanis Turecžek

928 9# $a Franciscus Berger

928 9# $a František Berger

928 9# $aFranz Berger

 


 

Poznámky

1 STEINEROVÁ, Kateřina. Katalogizace školních výročních zpráv 19. století. Národní knihovna, 2004, 15(3), s. 194-199. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0403/0403194.html [cit. 2013-12-29].

2 V článku dále uváděno jako seriálový popis, popis seriálovým způsobem (jde o popis podle pravidel seriálového záznamu).

3 BALÍKOVÁ, Marie, Hana KUBALOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace ve formátu MARC 21: stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7050-539-7..

4 Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Wien: K.k.Hofbuchdruckerei, 1849. 258 s.

5 BOSÁKOVÁ, Zdenka. Výroční zprávy středních škol 19. století. Knihovna: knihovnická revue, 2013,  24(2), s. 92-100. ISSN 1801-3252.

6 BOSÁKOVÁ, Zdenka. Výroční zprávy středních škol z 19. století a jejich zpracování v NK ČR. Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska: sborník z 18. odborné konference : Olomouc, 14.-15. října 2009. Olomouc Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2009, s. 171-179. [cit. 2013-12-29] Dostupné z: http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf18/p17-Bosáková-2009.pdf

7 V NK ČR jsou výroční zprávy bibliograficky zpracovávány v oddělení jmenného popisu (OJP), kde je běžně zpracovávána produkce 19. až 21. století. Produkce 18. století spadá do kompetence oddělení rukopisů a starých tisků (ORST). Pokud ale většina ročníků titulu pochází z 19. století, je v OJP popsána i počáteční část z 18. století. Naopak pokud většina ročníků vyšla v 18. století, záznam zpracovává ORST.

8 HLAVÁČEK, Antonín, ed. Výroční zprávy středních škol 1820-1950: soupis. Praha: Literární archív Památníku národního písemnictví, 1971. 571 s. Edice tematických celků Lit. [archivu] Památníku nár. písemnictví; č. 9.

HÝBL, František, ed. Výroční zprávy obecných, měšťanských, středních, učňovských (pokračovacích) a vysokých škol, studentských, učitelských a vzdělávacích spolků uložené ve sbírkovém fondu pracoviště dějin moravského školství a komeniologie Vlastivědného ústavu v Přerově: soupis: archivní a muzejní stud. pomůcka. Přerov: Vlastivědný ústav, 1977. 263, [1] s.

BROŽEK, Ivo a Marcela HRABÁKOVÁ. Výroční zprávy středních škol v Ústí nad Labem: bibliografie. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. 57 s. ISBN 80-7044-445-2.

9 Katalogy některých českých větších knihoven jsou k dispozici na adrese http://nris.nkp.cz/

10 Tabulka pro převod formátu MARC21 do formátu UNIMARC viz http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/marc21-soubor.

11 Kompletní přehled typů dokumentů, kterým se nepřiděluje číslo ČNB lze nalézt zde: http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/ccnb/

12 Postup při vyřizování záležitostí ohledně čísla ČNB je popsán zde http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/jak-spravne-postupovat-nez-zacne-knihovna-digitalizovat-dokument

13 Báze národních autorit je k dispozici na adrese: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list

14 SVĚTLÍKOVÁ, Svojmila. Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21: korporace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 30 s. Standardizace, č. 31. ISBN 978-80-7050-552-6. nebo online: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-tvorby-autoritnich-korporaci-marc-21/

15 http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani-dat/upozorneni#autority

16 Báze národních autorit je k dispozici na adrese: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list

17 Kompletní přehled typů dokumentů, kterým se nepřiděluje číslo ČNB, lze nalézt zde: http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/ccnb/

18 Postup při vyřizování záležitostí ohledně čísla ČNB je popsán zde http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/jak-spravne-postupovat-nez-zacne-knihovna-digitalizovat-dokument

19 Báze národních autorit je k dispozici na adrese: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list

20 SVĚTLÍKOVÁ, Svojmila. Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21: korporace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 30 s. Standardizace, č. 31. ISBN 978-80-7050-552-6 nebo online: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-tvorby-autoritnich-korporaci-marc-21/

21 http://www.caslin.cz/spoluprace/dodavani-dat/upozorneni#autority

22 Báze národních autorit je k dispozici na adrese: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=base-list

23 Tato problematika je řešena v Doporučení ke zpracování seriálů při změnách názvu (vč. návratu k původnímu názvu) a obnoveném vydávání: asi to zní lépe, ale takto je to uváděno v odkazovaném dokumentu http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/doporuceni-zpracserialu

24 viz příručka Katalogizace ve formátu MARC 21, s. 64-65

25 Vysvětlení pojetí pole 362 viz Zápis z jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování dne 18. 5. 2009, URL: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/zapis-jmskup-09 a katalogizační dotaz č. 444, URL: http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=444

 

 


 

Použitá literatura

BALÍKOVÁ, Marie, Hana KUBALOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace ve formátu MARC 21: stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7050-539-7.

Bosáková, Zdenka. Výroční zprávy středních škol z 19. století a jejich zpracování v NK ČR. Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009: sborník z 18. odborné konference, Olomouc, 14.-15. října 2009. V Olomouci: Vědecká knihovna, Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2010. s. 171-179. [cit. 2013-12-29]. ISBN 978-80-7053-285-0. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf18/p17-Bosáková-2009.pdf.

Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Wien: K.k.Hofbuchdruckerei, 1849. 258 s.

STEINEROVÁ, Kateřina. Katalogizace školních výročních zpráv 19. století. Národní knihovna, 2004, 15(3), s. 194-199. [cit. 2013-12-29]. ISSN 0862-7487. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0403/0403194.html

  

CITACE:
Bosáková, Zdenka. Metodika jmenného zpracování výročních zpráv středních škol z 19. století. Knihovna plus [online]. 2014, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus141/bosak.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |