|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2013, číslo 2


 

Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Vrchotku, CSc.
(30. 8. 1926, Lázně Kynžvart – 20. 8. 2013, Čelákovice)

Díky dnešním technickým možnostem se rychle rozlétla v knihovnickém světě smutná zpráva emeritní ředitelky Městské knihovny v Čelákovicích Naděždy Štěrbové o nečekaném úmrtí jejího otce, PhDr. Jaroslava Vrchotky, CSc. Jeho kolegové z Knihovny Národního muzea s ním již neoslaví 87. narozeniny, jak plánovali. A mohou jen vzpomínat.
Cesta dr. Jaroslava Vrchotky do Prahy, na studia, vedla z rodných západních Čech. Rodina tam prožívala národnostně složitou politickou situaci v době před zřízením Protektorátu Čech a Moravy, která skončila v roce 1939 nuceným vysídlením do Chrástu za Plzní. Po konci druhé světové války, v únoru 1946, začal studovat na Filozofické fakultě UK dva obory, všeobecné dějiny a anglický jazyk. Za další dva roky si zde ještě přidal studium vědeckého knihovnictví v knihovnických kurzech, vedených prof. V. Vojtíškem a doc. Z. V. Tobolkou. Studium zakončil složením státních zkoušek v těchto třech předmětech. Titul doktora filozofie získal 3. 10. 1952. Po postgraduálním studiu v letech 1956 až 1964 se stal kandidátem historických věd.
Ještě za studií, 1. 12. 1947, nastoupil do Národního muzea v Praze. Nejprve působil v historicko-archeologickém oddělení (dnes nazývaném oddělením starších českých dějin Historického muzea), v polovině roku 1949 přešel jako katalogizátor do Knihovny Národního muzea. Ve službách Národního muzea pak prožil celý svůj život.

Pracoval zde na několika pozicích, spravoval přírůstkové oddělení a podařilo se mu také obnovit a rozšířit mezinárodní výměnu publikací. Vzhledem ke svým historickým a jazykovým znalostem se nakonec věnoval historickým knižním fondům. V roce 1967 převzal vedení oddělení rukopisů a starých tisků a též správu Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. V roce 1968 získal dvouleté stipendium Nadace Alexandra von Humboldta, během něhož měl tehdy vzácnou příležitost studia v nejvýznamnějších evropských knihovnách. Úzce spolupracoval především s Muzeem J. Gutenberga v Mohuči. Po návratu ze stáže byl jmenován v roce 1971 ředitelem Knihovny Národního muzea. Jeho úřední kariéra vyvrcholila v roce 1977, kdy se stal statutárním náměstkem ředitele Národního muzea.

Patrně největší odborný vztah měl dr. Vrchotka k prvotiskům, k jeho milovaným inkunábulím. Podařilo se mu, ve spolupráci s dr. Jitkou Šimákovou, vydat v roce 2001 v nakladatelství Koniasch Latin Press Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice. Bohužel, nedokončil již své zkoumání sporné datace českého prvotisku Kroniky Trojanské, které slibovalo překvapivý závěr.
Velkou pozornost věnoval dr. Vrchotka Muzeu knihy, trvalé expozici Knihovny Národního muzea, ve Žďáru nad Sázavou. Zasloužil se o několikeré rozšíření expozice.

Pro Muzeum knihy také autorsky vytvořil mnohé výstavy a organizoval tam mezinárodní konference a setkání. Stal se také v roce 1981 funkcionářem Mezinárodní federace knihovnických organizací IFLA, kde byl předsedou Sekce vzácných a cenných knih. Podařilo se mu v rámci této organizace zřídit pracovní skupinu pro Muzea knihy. V roce 1983 získal stipendium z oblasti muzejnictví Informační agentury Spojených států amerických a navštívil významné instituce v USA.

Nezanedbával ani domácí spolupráci s vědeckými knihovnami, v čele s dnešní Národní knihovnou ČR. Byl členem Ústřední knihovnické rady. Pokračoval v řízení Oborové komise knihoven muzeí a galerií ÚKR (dnes při Asociaci muzeí a galerií ČR) a v pořádání oblíbených každoročních setkání knihovníků těchto institucí. Letošní seminář v Ústí nad Labem bude již v pořadí třicátý sedmý. Externě spolupracoval s katedrou knihovnictví a vědeckých informací FF UK, byl členem rigorózní komise, dále několika redakční rad. Bohatá je jeho publikační činnost v mnoha našich i zahraničních sbornících a časopisech. Významné místo zde má jeho publikace Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze, 1818 – 1892, kterou vydal v roce 1967. Dvacet let (1971 – 1990) redigoval Sborník Národního muzea v Praze, řady C, zaměřený na literární historii a knihovědu.

I po svém odchodu do důchodu, zůstával v úzkém sepětí s Knihovnou Národního muzea a zajímal se o novinky z její současnosti. Při oslavě jeho 85. životního jubilea ho navštívila delegace vedoucích pracovníků, v čele s ředitelem PhDr. Martinem Sekerou, PhD.
Podzim svého života prožíval v Čelákovicích, v kruhu své rodiny, v obětavé péči svých dvou dcer Nadi i Ivany, jejich manželů, vnuků i pravnuků.
Důstojné poslední rozloučení s PhDr. Jaroslavem Vrchotkou, CSc., přivedlo v úterý 27. 8. 2013 v 11 hodin do smuteční síně na hřbitově v Čelákovicích mnoho jeho přátel a kolegů ze světa knihoven i spoluobčanů.

S poděkování za vše, co pro Národní muzeum vykonal, se s ním loučíme s přáním odpočinku v pokoji.

 

Helga Turková

 

  

CITACE:
Turková, Helga. Vzpomínka na PhDr. Jaroslava Vrchotku, CSc. Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/turk.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |