|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2013, číslo 2


 

Co nabízí TDKIV, aneb, Jak lze pracovat s touto terminologickou databází

Bc. Jaroslava Havlová, DiS. / Knihovnický institut Národní knihovny ČR

 

Resumé:

Autorka článku nejprve představuje terminologickou databázi TDKIV vysvětlující významy odborných termínů z oblasti knihovnictví a informační vědy. Následně se zabývá možnostmi využití databáze, především různými způsoby vyhledávání. V této stěžejní části autorka na konkrétních příkladech popisuje, jak si mají uživatelé počínat. V poslední části se věnuje příležitostem, jichž mohou využít všichni, kteří mají hlubší zájem o oborovou terminologii.

Klíčová slova: terminologická databáze, oborová terminologie, knihovnictví, informační věda, vyhledávání informací

Summary:

The article provides information about the terminological database TDKIV which contains professional terms from the field of librarianship and information science. The author describes the use of the database, mainly various possible ways of retrieving information – she gives concrete examples how users should proceed. The last part of the article focuses on other ways of use of the database for all who want to acquire better knowledge of the professional terminology of this field.

Keywords: terminological database, professional terminology, librarianship, information science, information retrieval

 

Článek jsem pojala jako návod, jak pracovat s českou terminologickou databází TDKIV, budovanou v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR. Databáze nabízí různé možnosti využití, které podle mne uživatelé často nevyužívají zřejmě z neznalosti těchto možností, i když důvodů by se jistě našlo více. V článku se snažím odpovědět na různé otázky typu "Co mám dělat, když … (se dostanu do určité situace)?". Nejprve však bych chtěla stručně představit terminologickou databázi se zaměřením na její obsah.

Představení databáze

"Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy" neboli TDKIV je oborová výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících vědních disciplín. Je ojedinělým elektronickým terminologickým slovníkem v tomto oboru v České republice.

Slouží jako pomůcka při studiu i vytváření odborných textů a pro zpřesnění komunikace v knihovnické praxi a v celém spektru informačních věd. Je určena především knihovníkům, informačním pracovníkům a dalším odborníkům z oblasti knihovnictví, informační vědy a souvisejících oborů, také studentům jmenovaných oborů, ale i široké odborné veřejnosti.

Databáze je přístupná všem uživatelům z webových stránek Národní knihovny – www.nkp.cz nebo přímo z adresy http://aleph.nkp.cz/cze/ktd. Je vedena v knihovním systému Aleph.

Databáze obsahuje termíny z různých tematických okruhů. V následující tabulce uvádím několik příkladů z každé oblasti. Jedná se skutečně o velmi malý reprezentativní vzorek, neboť v databázi je v současnosti zpracováno kolem 4800 termínů.

 

Tematická oblast Příklady hesel
typologie tištěných dokumentů, rukopisy a staré tisky monografie, samizdatová literatura, recenze, kramářský tisk
katalogizace, typologie katalogů hlavní záhlaví, analytický popis, jmenná katalogizace, souborný katalog
internet, elektronické dokumenty, metadata digitální knihovna, folksonomie, hybridní kniha, strukturovaná metadata
knihtisk, nakladatelská činnost autorský výtisk, sloupcová korektura, imprimatur, autoplagiátorství
budování a organizace knihovních fondů přírůstkový seznam, výměnný fond, povinný výtisk, digitální repozitář
ochrana knihovního fondu, konzervování, restaurování ochranné mikrofilmování, celoplošné zpevnění dokumentu, restaurování in situ, dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
knihověda slepotisková vazba, konvolut, švabach, pergamen
věcné zpracování dokumentů, selekční jazyky klasifikační znak, klíčové slovo, věcná autorita, deskriptor
informační věda, knihovnictví a hraniční obory citační analýza, faktografická informace, informační šum, hermeneutika
ediční činnost (práce s textem) mezititulek, patkové písmo, nominální stránka, živé záhlaví
informační služby bibliografické služby, meziknihovní výpůjční služba, plnotextové vyhledávání, rešerše
organizace a typologie knihoven artotéka, zámecká knihovna, zřizovatel knihovny, regionální síť knihoven
informační technologie software s otevřeným zdrojovým kódem, informační bezpečnost, radiofrekvenční identifikace, uživatelské rozhraní
databázové systémy, typologie databází, automatizované knihovní systémy bibliografická databáze, informační management, klasifikace informací, automatizovaný knihovní systém
bibliografie národní bibliografie, souběžná bibliografie, bibliografický soupis, filmografie
autorské právo autorské právo, licence, duševní vlastnictví, osiřelé dílo
bibliopedagogika bibliopsychologie, biblioterapie, čtení, výchova k četbě
informační vzdělávání a profese e-learning, síťová gramotnost, katalogizátor, informační specialista

 

Termínem se rozumí podle dané používané metodiky pro výběr hesel "jednoslovný nebo víceslovný výraz s jasně definovaným pojmovým významem, který je opakovaně užíván v odborných textech. Pojem, který je termínem reprezentován, představuje nedělitelný sémantický celek a je možné jej zařadit do soustavy odborných názvů daného oboru".1

Pojmem heslo se označuje celý záznam termínu vč. výkladu.

Terminologická databáze má také svou pracovní verzi, která je někdy uváděna jako "pracovní databáze". Tato verze obsahuje navíc termíny, které nejsou zpracovány do konečné podoby. Důvodem zveřejnění "pracovní báze" před několika lety bylo přispět ke zkvalitnění odborné diskuse a získání připomínek a podnětů ze strany zájemců o terminologii. Pro odlišení databáze obsahující pouze definitivně zpracované termíny od "pracovní databáze" se užívá označení "oficiální databáze" či "oficiální verze databáze".

Zpracované termíny lze vyhledávat nejenom přímo v databázi, ale také prostřednictvím internetového vyhledávače Google. Výsledkem tohoto hledání je WWW stránka se základními údaji a s přímým odkazem na heslo v databázi TDKIV.

Co mám dělat, když…

termín (heslo) nenajdu v databázi TDKIV

1. Podívejte se nejprve do pracovní databáze

 

Obr. 1 – Pracovní verze databáze TDKIV (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Obr. 1 – Pracovní verze databáze TDKIV (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Občas se stane, že uživatel nenajde hledaný výraz. Může tak být z více důvodů. Pojem se buď vůbec nenachází v databázi, nebo se např. právě zpracovává a je uložen pouze v pracovní verzi databáze, kde jsou umístěny: 1) nově zpracované termíny, které budou brzy zařazeny do oficiální verze databáze po úpravě a schválení odborníky z redakční rady, 2) termíny v různých fázích zpracování, 3) vyřazené termíny, které se pravděpodobně už nikdy nedostanou do oficiální databáze. Pokud heslo nenajdete v oficiální databázi, může se jednat o některý z výše uvedených případů, proto je dobré podívat se do pracovní databáze. Dostanete se k ní z hlavního vyhledávacího rozhraní databáze TDKIV prostřednictvím dvou odkazů nazvaných "Vstup do pracovní báze", zpět pak přes odkaz "Návrat do báze KTD (TDKIV)".

Zpracování hesel uložených pouze v pracovní databázi nelze považovat za autoritní a vždy správné. Může se jednat o názor jednoho autora nebo o pouhou poznámku k termínu.

Pokud znáte více o problematice rozpracovaného výrazu v pracovní databázi, můžete zaslat své připomínky správci databáze prostřednictvím formuláře, jenž se zobrazí po kliknutí na odkaz "Editovat záznam" u příslušného hesla (více informací k formuláři naleznete v následujícím textu).

 

Obr. 2 – Formulář pro zaslání připomínek k heslu (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Obr. 2 – Formulář pro zaslání připomínek k heslu (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

2. Když se termín nenachází ani v pracovní databázi, použijte editační formulář "Nový záznam"

Pokud hledaný výraz vůbec v terminologické databázi nenajdete a chtěli byste, aby byl její součástí, můžete jej navrhnout ke zpracování prostřednictvím formuláře, který naleznete pod odkazem "Nový záznam".

Obr. 3 – Formulář pro zaslání nového hesla ke zpracování (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Obr. 3 – Formulář pro zaslání nového hesla ke zpracování (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Co se týká obou formulářů, tedy formuláře pro navrhování úpravy hesla ("Editovat záznam") nebo nového hesla ke zpracování ("Nový záznam"), návrh může poslat jakýkoli uživatel. Avšak je nutné uvést svou e-mailovou adresu a poznámku k termínu, neboť bez těchto údajů nelze formulář uložit. E-mailová adresa autora návrhu není ostatním uživatelům databáze dostupná, může ji využít pouze správce databáze.

Po odeslání formuláře (potvrzením OK) se návrh zobrazí pouze správci databáze, nikoli veřejnosti. Správce posoudí návrh a podle vhodnosti jej buď zpracuje, nebo zamítne, pokud se navrhovaný výraz nehodí do databáze TDKIV podle dané metodiky. Teprve po zpracování nového hesla nebo připomínky k heslu a schválení redakční radou se nové heslo či úpravy hesla zobrazí veřejnosti. Návrhy termínů ani poznámky k dosavadním termínům nelze považovat za díla ve smyslu autorského zákona.

chci vyhledávat podle autora hesla

Pokud vás zajímají pouze ta hesla, která zpracoval určitý autor, můžete je nalézt buď prostřednictvím základního vyhledávání v pracovní databázi, nebo podle rejstříku jak v pracovní, tak v oficiální databázi.

Obr. 4 – Vyhledávání podle autora hesel (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Obr. 4 – Vyhledávání podle autora hesel (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

chci vyhledávat současně ve více polích

K tomu je potřeba přejít do pracovní databáze, protože jedině ta umožňuje rozšířené vyhledávání, kde můžete kombinovat více kritérií vyhledávání.

 

Obr. 5 – Rozšířené vyhledávání (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Obr. 5 – Rozšířené vyhledávání (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

chci se dozvědět o termínu ještě více informací

V tomto případě je možné využít "kombinované" vyhledávání, které probíhá souběžně ve třech bázích, konkrétně v databázích TDKIV, KZK (Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory) a KSL (Česko-anglický a anglicko-český slovník knihovnických termínů). V některých případech můžete hledaný výraz najít ve všech třech databázích, např. termín "dodávání dokumentů" (zkratka "DDS") nebo termín "meziknihovní výpůjční služba" (zkratka "MVS"). K tomuto způsobu vyhledávání se dostanete prostřednictvím odkazu "Z více bází".

Shrnu-li, jaké informace lze zjistit k určitému termínu v každé z uvedených databází, pak mohu konstatovat, že databáze TDKIV poskytuje např. synonymum termínu, anglický ekvivalent, výklad termínu, popř. také výklad převzatý z normy; databáze zkratek KZK nabízí zkratky termínů včetně jejich překladů do jiných jazyků, informace o související instituci, časové údaje, informaci o zemi původu atd.; databáze KSL umožňuje najít pouze anglický překlad termínu.

 

Obr. 6 – Vyhledávání v databázích TDKIV (KTD), KZK a KSL (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Obr. 6 – Vyhledávání v databázích TDKIV (KTD), KZK a KSL (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

chci citovat heslo v odborném textu

Pokud chcete uvádět výklad termínu nebo jiné údaje převzaté z databáze TDKIV v odborném textu, např. v článku, kvalifikační práci nebo prezentaci při přednášce, doporučuji využít odkazu "Citace", který je umístěn pod každým heslem. Po kliknutí na něj se zobrazí citace hesla.

Příklad citace hesla "Jmenná katalogizace" ke dni 18. 7. 2013:

Vodičková, Hana. Jmenná katalogizace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-07-18]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001267&local_base=KTD>.

Pokud chcete citovat databázi jako celek, doporučuji vám následující citaci, která je také zveřejněna na WWW stránkách TDKIV (citace ke dni 18. 7. 2013):

KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2013-07-18]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/cze/ktd>.

mám větší zájem o terminologii z oblasti knihovnictví a informační věda

Pokud vás více zajímá terminologie knihovnictví a informační vědy, můžete využít více možností.

1. Historie hesel

Můžete sledovat historii zpracování (změn) hesel ve formátu zobrazení nazvaném "Heslo s historií". Pokud bylo heslo upravováno, najdete zde aktuální podobu hesla a pod ní zaznamenané jednotlivé úpravy uskutečněné v průběhu času (tj. především změny výkladů a ekvivalentů). U hesel, která nedoznala žádných změn, se nachází poznámka "Heslo nebylo dosud upravováno".

 

Obr. 7 – Zobrazení Heslo s historií (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

Obr. 7 – Zobrazení Heslo s historií (zdroj: WWW stránky databáze TDKIV)

2. Návrhy nových hesel nebo úprav zpracovaných hesel

Jak jsem už zmínila výše, můžete navrhovat nová hesla ke zpracování nebo úpravy hesel v databázi již uložených prostřednictvím zmíněných jednoduchých editačních formulářů "Nový záznam" a "Editovat záznam".

3. Elektronická konference Terminologie

K odborné diskusi je určena elektronická konference Terminologie, která umožňuje svým členům diskutovat o problematice termínů z oborů knihovnictví a informační vědy, informovat ostatní o jiných terminologických databázích v daných oborech nebo o vzdělávacích akcích z oblasti terminologie a lingvistiky se zaměřením na zmíněné obory apod. V minulosti se v konferenci diskutovalo např. o pojmech "discovery service", "dětský knihovník", "zpozdné" a "poplatek z prodlení".

Do konference mohou přispívat pouze přihlášení členové konference. Přihlášení je možné z: https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/terminologie

Příspěvky do konference lze zasílat na adresu terminologie@cvut.cz.

...chci se dozvědět více informací o TDKIV

Podrobné informace o TDKIV jsou uvedeny na webových stránkách dostupných z http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm, popř. http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm. (Uvedené URL adresy se patrně ještě změní v souvislosti s probíhající transformací webu Národní knihovny ČR.) K webovým stránkám se můžete dostat také prostřednictvím odkazu "Informace o bázi" přímo z uživatelského rozhraní databáze.

 

Základní informace

Přístup k databázi: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd

WWW stránky: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/index.htm

Kontakt na správce databáze: Bc. Jaroslava Havlová, DiS. - jaroslava.havlova@nkp.cz

 


 

 

Poznámky

1 SCHWARZ, Josef a Jindřich PILAŘ. Metodický materiál pro výběr hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy [online]. 9.11.2001 [cit. 2013-07-18]. Dostupné z http://wwwold.nkp.cz/o_knihovnach/Slovnik/metmaterial1_1.doc

 

 


 

CITACE:
Havlová, Jaroslava. Co nabízí TDKIV, aneb, Jak lze pracovat s touto terminologickou databází . Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/havlov.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |