|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2013, číslo 2


 

Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století

PhDr. Zdenka Bosáková / Oddělení jmenného zpracování NK ČR

 

Resumé:

Článek poskytuje základní návod pro jmenný popis knižních kalendářů za využití pravidel AACR2. Jsou zde zohledněny odlišnosti kalendářové literatury a vysvětleny problémy, které mohou katalogizátory při zpracování potkat. Podle jednoduchých pravidel se nejprve stanoví to, jestli je konkrétní kalendář vhodný pro zpracování seriálovým nebo monografickým způsobem. Tyto dva způsoby jsou následně podrobněji rozvedeny.

Klíčová slova: knižní kalendáře -- 19. století -- katalogizace -- AACR2 -- MARC21

Summary:

The article provides basic instructions for the bibliographical description of book calendars, using the AACR2 rules. Further the author describes problems that cataloguers can meet with regards to the specific features of calendar literature. Both possibilities of description – as serial publications or monographic publications – are described in detail.

Keywords: the 19th century book calendars, bibliographic description, AACR2, MARC21

 

Úvod

Kalendářová literatura 19. století

Zásady pro zpracování

Monografický způsob popisu

Přehled polí ve formátu MARC 21 používaných při monografickém popisu

Konkrétní příklady popisu monografickým způsobem

Seriálový způsob popisu

Přehled polí ve formátu MARC 21 používaných při seriálovém popisu

Konkrétní příklady popisu seriálovým způsobem

Úvod

Tento článek vychází z publikace Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21, kterou vydala Národní knihovna v roce 20101.

Článek i publikace vycházejí ze zkušeností při systematické rekatalogizaci signaturových řad náležejících knižním kalendářům, ke které v roce 2007 přistoupila Národní knihovna ČR. Impulzem k této změně byly potřeby digitalizace, kdy nebylo z kapacitních důvodů možné pokračovat v dosavadním (výhradně monografickém) způsobu zpracování knižní produkce 19. století. Na určité2 signaturové řady je proto při zpracování pohlíženo jako na celky, u kterých je však brán zřetel na všechny jejich jednotlivé součásti. S tím souvisí jiné pojetí zpracování než doposud.

Na rozdíl od dřívější praxe, kdy byla veškerá knižní produkce 19. století zpracovávána monograficky, jsme přistoupili k popisu knižních kalendářů podle pravidel pro popis pokračujících zdrojů3. Následně bylo nutné formulovat určité zákonitosti pro popis, které vyplývaly z povahy kalendářové literatury a ze zásad seriálového popisu.

Výše zmíněná příručka ani tento článek v žádném případě nenahrazují pravidla AACR2, jejich české interpretace ani formát MARC 21. Kladou si za cíl pouze objasnit, doplnit a upozornit na odlišnosti a záludnosti při popisu knižních kalendářů. Předpokládá se základní znalost katalogizace, v případě nejasností lze použít české interpretace AACR2, bibliografický formát MARC 21 a příručku Katalogizace ve formátu MARC 214.

Kalendářová literatura 19. století

První kalendáře na našem území se objevují již před vznikem knihtisku, knižní kalendáře ale zažily největší rozmach v 19. století. První kalendáře tohoto typu začaly vycházet v poslední třetině 18. století, poslední vycházely až do roku 1949, kdy tato podoba kalendářů zanikla.

Kalendáře často vycházely v několika verzích současně. Nejčastěji se jednalo o různé jazykové verze a různé typy vydání (například velké a malé nebo regionální vydání). Kalendářovou produkci můžeme také dělit podle uživatelského určení na odborné a všeobecné kalendáře. Bližší charakteristiku těchto typů a rozbor kalendářových částí lze nalézt v mých článcích Knižní kalendáře 19. století5, Kalendářní kolek jako způsob regulace vydávání knižních kalendářů v 19. století6 nebo Stručná charakteristika knižních kalendářů 19. století7.

Zásady pro zpracování

Při zpracování musíme celý titul kalendáře považovat za jeden celek, zároveň ale musíme prozkoumat každou jednotlivou část, tj. každý ročník nebo svazek.

Jak již bylo zmíněno, knižní kalendáře tohoto typu vycházely v období od konce 18. do poloviny 20. století. Přestože knihy vydávané v tomto období se většinou z hlediska zpracování dělí do několika skupin (mírně odlišná pravidla pro popis knižní produkce 18., 19. a 20. století), při dodržení určitých zásad lze i titul vycházející v průběhu všech tří století zpracovat v jednom záznamu8. Některé drobné rozdíly v popisu lze dodržet i v rámci jednoho záznamu, nejčastěji se jedná o údaj o tiskaři (v 19. století byl často uvedený tiskař zároveň nakladatelem, proto se u ročníků, které vyšly do r. 1900, tiskař obvykle uvádí, od r. 1901 již méně).

Důležitým předpokladem pro plnohodnotný jmenný popis kalendářů je dohledání souvisejících titulů. Jejich vztah k popisovanému titulu je pak nutné objasnit v polích určených pro poznámky o souvisejících titulech. K dohledání souvisejících titulů je vhodné kromě dostupných lístkových katalogů9 použít i prameny obsažené přímo v kalendářích. Jedná se o nakladatelské seznamy, údaje na deskách nebo poznámky přímo v textu kalendářů. Naopak ve většině případů nemůžeme spoléhat na běžně používané bibliografické příručky (Nosovského Soupis literatury československé v letech 1901–1925, Český katalog bibliografický, Slovanský katalog bibliografický), protože tyto uvádějí pouze jazykově české kalendáře a zřídka rozlišují různá vydání jednoho titulu (např. velké a malé). Některé příručky kalendáře neobsahují vůbec (např. Roubíkovy publikace Časopisectvo v Čechách v letech 1848–1862 a Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863–1895).

Před začátkem samotného popisu je vhodné shromáždit všechny dostupné exempláře (ročníky) kalendáře. U některých titulů lze různá vydání rozlišit pouze způsobem de visu, ne vždy je údaj o vydání uveden v knize nebo v katalogu a případný rozdíl lze odhalit pouze porovnáním fyzických rozdílů (rozsah, rozměr, obsah, grafická podoba). V některých případech lze tímto způsobem odhalit staré chyby v katalozích. Nezřídka se stávalo, že kalendáře měly stejné nebo podobné názvy a při zpracování původních katalogů nebo následných revizích mohlo dojít k záměně těchto titulů.

Při prohledávání původních katalogů bychom si měli všímat všech podob názvu kalendáře. V některých případech byl totiž jeden titul nedopatřením rozdělen do dvou záznamů. V případě zpracování katalogu podle Pruské katalogizační instrukce10 (zde je pro orientaci v katalozích zásadní pravidlo řídícího substantiva) mohlo také dojít k rozdělení titulů stanovením různého pořadí při substantivní inverzi11. S tím souvisí i fakt, že zatímco jazykově české kalendáře, které mají v názvu slovo „kalendář“, se v katalogu seřadí pod jedním heslem, jazykově německé kalendáře je nutné hledat po celém katalogu (např. Kalender, Bauernkalender, Hauskalender, atd.).

Při zpracování musíme také pozorně sledovat číslování jednotlivých ročníků (je-li uvedeno). Kromě případné chyby v původních katalozích takto odhalíme i chyby nakladatelů. Podle povahy chyby pak doporučujeme případné odchylky zaznamenat jako poznámku v bibliografickém záznamu či jen jako interní poznámku zpracovatelské instituce. V některých (spíše výjimečných!) případech se jedná o záměr nakladatele, změna v číslování mohla nastat při změně nakladatele, po několika letech mohlo dojít k návratu k původnímu číslování.

Monografický způsob popisu

Ve většině případů zpracováváme kalendáře jako pokračující zdroj, tj. vytváříme seriálový záznam, a to včetně případných přesahů do 18. nebo 20. století. Monografický způsob popisu používáme pouze výjimečně, a to například v těchto případech:

a) kalendář vyšel pouze jednou,

b) instituce provádějící katalogizaci vlastní pouze jeden svazek/ročník a nelze dohledat a prověřit, že vyšly další svazky,

c) mezi jednotlivými svazky jsou takové rozdíly, které by seriálový záznam tvořily nepřehledným (například případ, kdy se u každého ročníku významně mění název a nakladatel).

Pro usnadnění dalšího zpracování je vhodné uvést důvod rozhodnutí použít monografický popis do polí pro interní poznámky. V případě, že později dohledáme další svazky, změníme monografický popis na seriálový.

 

Přehled polí ve formátu MARC 2112 používaných při monografickém popisu

Přehled nejčastěji používaných polí a podpolí je uveden v příručce Katalogizace ve formátu MARC 21. Podrobný popis všech polí viz manuál MARC 21. Bibliografický formát.

 

Kódované údaje

008 toto pole vyplňujeme jako u jiných monografií, s tím, že pokud není na titulní stránce uvedeno jinak, rokem vydání je rok předcházející roku uvedenému v názvu kalendáře

044 uvádí se pouze v tom případě, kdy se místa vydání nacházejí v několika různých státech

v případě více míst vydání v různých zemích uvádíme všechny země vydání v opakovaném výskytu podpole a, v prvním výskytu musí být uveden stejný kód jako v poli 008

 

Pole pro záhlaví (100, 700 a 710)

Údaje v těchto polích ověřujeme v Databázi národních autorit13.

100 pole se uvádí výjimečně

uvádíme pouze v případě, kdy je osoba výrazně uvedena na titulní stránce s označením autor (nikoli editor, sestavovatel, vydavatel aj.)

700 uvádíme v případě editora nebo vydavatele

710 uvádíme u kalendářů vydávaných spolkem

 

Názvové údaje (pole 245 a 246)

245 $a údaj v tomto podpoli uvádíme přesně podle titulní stránky včetně případného letopočtu v názvu

$b do tohoto podpole uvádíme kromě podnázvu případné číslo ročníku, v tomto případě nepoužíváme podpole $n (použití podpole $n v tomto kontextu by znamenalo, že se jedná např. o 25. ročník kalendáře na rok 1900, nikoli, že kalendář na rok 1900 je 25. ročníkem)

$c v tomto podpoli uvedeme údaj o autorovi nebo editorovi, neuvádíme sem údaj o autorech jednotlivých částí kalendáře

246 do opakovaného výskytu tohoto pole uvádíme důsledně všechny vhodné podoby názvu, využíváme k tomu rozlišení pomocí indikátorů.

V poli 246 s indikátorem 1# lze v případě potřeby použít i podpole $b, které není selekční, ale zobrazuje se v poznámce.

Používané indikátory:

3# přepis starého pravopisu do moderního, případně přepis číslice na začátku názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

30 část názvu, která je podle uvážení katalogizátora vhodná jako selekční, např. vynechání přívlastků na začátku názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

31 případný souběžný název, tento případ se u kalendářů vyskytuje vzácně (ve formátu ISBD se nezobrazuje, je ale zobrazen jako součást názvu v poli 245)

14 obálkový název (ve formátu ISBD se zobrazuje)

Příklad:

245 00 $a Česká stráž.

$p Kalendář českých menšin na rok 1894 pro Český jih

246 30 $a Kalendář českých menšin na rok 1894 pro Český jih

246 30 $a Kalendář českých menšin

 

Údaj o vydání (pole 250)

V tomto poli uvádíme údaj o vydání. U kalendářů se nejčastěji jedná o údaj o velkém nebo malém vydání14, méně často pak o označení regionálního vydání.

Uvádíme ho i v případě, kdy je tento údaj v nějaké podobě součástí názvových údajů nebo není uveden, ale je zjištěn jiným způsobem. V těchto případech se údaj uvede do hranatých závorek [].

Příklady:

250 ## $a [Malé vyd.]

250 ## $a Větší vyd.

250 ## $a Po konfiskaci 2., opr. vyd.

250 ## $a Ausg. für Deutschland

 

Nakladatelské údaje (pole 260 a 928)

V poli 260 uvádíme v opakovaných výskytech podpolí všechna místa vydání a všechny nakladatele. Nakladatele uvádíme ve frázi přesně tak, jak jsou na titulní stránce. Pokud je ale například v německém jazyce taková fráze, která nemění tvar jména, uvedeme pouze jméno v 1. pádě. V podpoli $e uvádíme místo tisku (pokud se liší od $a, nebo pokud je míst vydání víc) a v podpoli $f uvádíme tiskaře. Podpole $e a $f uvádíme obvykle pouze u kalendářů vydaných do r. 1900 včetně.

V poli 928 9# uvádíme jméno nakladatele/nakladatelství v základním a/nebo běžně používaném tvaru, případně v moderním pravopisu. Pokud je základní tvar uveden v poli 260, pole 928 nevytváříme. V případě, kdy je několik běžně používaných tvarů, uvedeme všechny v opakovaném výskytu pole 928. Stále ale musíme myslet na to, že není dobré zbytečně zahlcovat záznamy a rejstříky.

Kromě nakladatelů a tiskařů uvedeme také distributora, je-li uveden. Do pole 260 opět uvedeme celou frázi, do pole 928 jméno v základním tvaru s doplňkem [distributor] za jménem. Fráze pro označení role distributora bývá „V komisi“, „Komisí“, „K dostání u“ atd.

Příklad:

260 ## $a W Praze :

$b Wytisstěná a k dostánj v Bohumila Haase,

$c [1801]

928 9# $a Bohumil Haase

260 ## $a W Litoměřicjch :

$b Nákladem a skladem Wiléma Medaua ;

$a W Praze :

$b W komisi u Gindř. Mercyho,

$c 1820

928 9# $a Carl Wilhelm Medau

928 9# $a Wilém Medau

928 9# $a Jindřich Mercy [distributor]

 

Pole poznámek a údaje o souvisejících popisných jednotkách (5XX, 740, 78X)

500, 501, 505, 546 a 550 – vyplňujeme stejným způsobem jako u běžných monografií (viz příručka Katalogizace ve formátu MARC 21, s. 74-86)

740 (vedlejší záhlaví) – do tohoto pole uvedeme názvy uvedené v polích 5XX, které se nehodí do polí 78X (např. významné názvy příloh)

580 u kalendářů je důležité, uvádí se zde údaj o souběžném vydání v případě, kdy je vztah mezi příslušnými vydáními složitější a potřebuje vysvětlení (např. několik souběžných jazykových verzí apod.); pozor: odpovídající selekční pole 787 má i v těchto případech indikátor 0# (tato praxe umožní zobrazit link v online katalozích OPAC, které využívají indikátor pro přímé propojení na související záznam).

U jednodušších vztahů mezi kalendáři (např. větší/menší vydání, jedna jazyková verze), se poznámka neuvádí do pole 580, ale pouze do podpole $i v poli 787. Struktura pole 787 bude v těchto případech následující:

787 08 $i Text poznámky:

$a Název související popisné jednotky (bez mluvnického členu na začátku názvu)

Pro každou související popisnou jednotku je nutné zapsat vhodné propojovací pole 78X (předcházející, následující a související popisná jednotka).

V polích 78X je nutné uvádět stejnou podobu názvu jako v poli 245$a záznamu souvisejícího díla, aby se názvy sešly v rejstříku (při vyhledávání).

Příklad:

501 ## $a Obsahuje též: Komenský : almanach na rok Páně 1918

740 02 $a Komenský - almanach na rok Páně 1918

740 02 $a Almanach na rok Páně 1918

 

580 ## $a Kalendář Komenský vznikl spojením kalendářů Orloj (roč. 46) a Hus (roč. 26), ale vyšel pouze r. 1918

780 04 $t Orloj

780 04 $t Hus

 

787 08 $i V letech 1806-1910 vycházela německá verze:

$t Neuer Wirthschaftskalender

 

787 08 $i Současně vycházelo malé vydání se stručnějším obsahem:

$t Malý Marianský kalendář

Konkrétní příklady popisu monografickým způsobem

LDR -----nam-a22------a-4500

PJM15 $a Jednotlivé ročníky se výrazně liší – zpracováno monograficky

001 kal01

003 CZ-PrNK

005 20070622143028.0

007 ta

008 070425s1894----xr-ac--e------000-0-cze--

020 ## $a (Váz.)

040 ## $a ABA001

$b cze

245 00 $a Česká stráž.

$p Kalendář českých menšin na rok 1894 pro Český jih

246 30 $a Kalendář českých menšin na rok 1894 pro Český jih

246 30 $a Kalendář českých menšin

260 ## $a V Praze :

$b F. Šimáček,

$c 1894

300 ## $a 132 s. :

$b il., portréty ;

$c 25 cm

500 ## $a V r. 1894 vyšel kalendář v 5 verzích (Český jih, Plzeňsko, České rudohoří, České středohoří, Orlické hory), jednotlivé verze se liší pouze s. 117-126

500 ## $a Složený frontispis

 

Tentýž záznam ve formátu ISBD:

Česká stráž. Kalendář českých menšin na rok 1894 pro Český jih. -- V Praze : F. Šimáček, 1894. -- 132 s. : il., portréty ; 25 cm

(Váz.)

V r. 1894 vyšel kalendář v 5 verzích (Český jih, Plzeňsko, České rudohoří, České středohoří, Orlické hory), jednotlivé verze se liší pouze s. 117-126 -- Složený frontispis

 

LDR -----nam-a22--------4500

PJM $a Podle GKI a Nosovského seznamu knih a časopisů vyšel pouze jeden ročník - zpracováno monograficky

001 kal02

003 CZ-PrNK

005 20081111101155.0

007 ta

008 000229s1917----xr-ac---------000---cze--

020 ## $a (Brož.)

040 ## $a ABA001

$b cze

245 00 $a Komenský :

$b kalendář českých evangelíků na rok Páně 1918 : spojené kalendáře Orloj [a] Hus

246 30 $a Kalendář českých evangelíků na rok Páně 1918

260 ## $a V Praze :

$b Společným nákladem Spolku Komenského v Praze a Evangelické matice,

$c [1917]

300 ## $a [30], 111 s. :

$b il., portréty ;

$c 25 cm

501 ## $a Obsahuje též: Komenský : almanach na rok Páně 1918

580 ## $a Kalendář Komenský vznikl spojením kalendářů Orloj (roč. 46) a Hus (roč. 26), ale vyšel pouze r. 1918

740 02 $a Komenský - almanach na rok Páně 1918

740 02 $a Almanach na rok Páně 1918

780 04 $t Orloj

780 04 $t Hus

928 9# $a Spolek Komenského

928 9# $a Evangelická matice

 

Tentýž záznam ve formátu ISBD:

Komenský : kalendář českých evangelíků na rok Páně 1918 : spojené kalendáře Orloj [a] Hus. -- V Praze : Společným nákladem Spolku Komenského v Praze a Evangelické matice, [1917]. -- [30], 111 s. : il., portréty ; 25 cm

(Brož.)

Kalendář Komenský vznikl spojením kalendářů Orloj (roč. 46) a Hus (roč. 26), ale vyšel pouze r. 1918 -- Obsahuje též: Komenský : almanach na rok Páně 1918

Seriálový způsob popisu

Tímto způsobem se zpracovává většina kalendářů. Výhodou je menší zahlcení rejstříků katalogů, nevýhodou je naopak velké množství informací v jednom záznamu. Z tohoto důvodu je nutné dané informace přesně formulovat a zvažovat jejich důležitost ve vztahu k popisovanému celku.

Jak již bylo řečeno, vždy je nutné zvážit důležitost konkrétní informace pro celek. Některé informace (např. exemplářové vady nebo chyby vzniklé při knižní převazbě) je proto vhodné uvádět do poznámky ke konkrétní jednotce16. Naopak údaje jako např. tiskové chyby v hlavním názvu nebo omylem přiřazené části jiných kalendářů (např. jiné desky nebo obsah) je vhodné do záznamu uvést. U údajů o chybně přiřazené části kalendáře si ale katalogizátor musí být jistý, že se jedná o chybu nakladatele a ne o chybu vzniklou při převazbě. Tyto údaje mohou pomoci při identifikaci např. různých nákladů.

Přehled polí ve formátu MARC 21 používaných při seriálovém popisu

Přehled nejčastěji používaných polí a podpolí je uveden v příručce Katalogizace ve formátu MARC 21. Podrobný popis všech polí viz manuál MARC 21. Bibliografický formát.

 

Kódované údaje

008 rozmezí let vydávání kalendáře, rok uváděný v tomto poli je rokem předcházejícím roku uvedenému v názvu kalendáře – pokud není na titulním listě uvedeno jinak

pokud se podaří zjistit údaje o 1. ročníku, ale nemáme tento ročník k dispozici, uvedeme jako první datum vročení 1. ročníku; podobně postupujeme i u posledního ročníku, když se nepodaří údaj spolehlivě doložit, nikdy ho nedopočítáváme

na pozici 06 uvádíme údaj d (ukončené vydávání), nikoli m (složená data)

 

022 používá se pouze pro potřeby digitalizace, uvádí se sem dodatečně přidělené ISSN, díky kterému později dochází k propojení do systému Kramerius; ISSN se přebírá z národní databáze ISSN na internetové adrese www.techlib.cz/cs/issn

v případě dodatečně přiděleného ISSN je nutné tuto skutečnost vysvětlit v poli 500 poznámkou: ISSN doplněno dodatečně při digitalizaci titulu

 

044 uvádí se pouze v tom případě, kdy se místa vydání nacházejí v několika různých státech

v případě více míst vydání v různých zemích uvádíme všechny země vydání v opakovaném výskytu podpole a, v prvním výskytu musí být uveden stejný kód jako v poli 008

 

Pole pro záhlaví (700 a 710)

Údaje v těchto polích je vhodné ověřit v Databázi národních autorit17

700 uvádíme v případě editora nebo vydavatele, ale pouze tehdy, kdy je jedna osoba uváděna po celou dobu vydávání titulu kalendáře; pokud se osoby mění, nezaznamenáváme je

710 uvádíme u kalendářů vydávaných spolkem

 

Názvové údaje (pole 245 a 246)

245 uvádíme první známý název kalendáře (pokud první ročník nemáme, uvedeme první, který máme k dispozici)

místo vročení nebo jiného označení části/ročníku zapíšeme výpustku (nezáleží na tom, jestli je uvedeno v podpoli a nebo b), v poli 500 pak uvádíme příslušnou poznámku o výpustce; pokud by výpustka byla na začátku názvu, neuvedeme ji, i v tomto případě ale uvedeme poznámku

v názvu uvádíme i údaj o obyčejném/přestupném roce

$c uvádíme pouze ve výjimečných případech – pokud je jedna osoba autorem kalendáře po celou dobu vydávání nebo pokud je kalendář po celou dobu vydáván jednou organizací; nikdy neuvádíme autory částí (horoskopů, kalendářové části apod.)

 

246 do opakovaného výskytu tohoto pole uvádíme všechny podoby názvu, případně i části názvu; pouze v případě, kdy se název kalendáře mění pouze nepatrně, lze z důvodu přílišného zahlcení rejstříků některé podoby názvu vynechat, následně je nutno vytvořit do pole 500 poznámku „Název se v průběhu vydávání nepatrně mění“.

Pro lepší orientaci v záznamu je vhodné využívat všechny relevantní indikátory:

3# přepis starého pravopisu do moderního (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

3# údaj o obyčejném/přestupném roce (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

3# rozpis číslovky na začátku názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

30 podnázev, části názvu (ve formátu ISBD se nezobrazuje)

14 obálkový název (ve formátu ISBD se zobrazuje)

 

Změny názvu18

Při změnách názvu musíme vždy posoudit, zda se jedná o nevýznamnou změnu názvu nebo zánik kalendáře a vznik nového. Tento případ viz pole 580 a 780.

246 1# $i Obálkový název od r. xxxx:

$a Příslušný název

V případě návratu k původnímu (předchozímu) názvu vytvoříme poznámku takto:

246 1# $i Název v letech xxxx-xxxx:

$a Název v příslušných letech

 

Příklad:

245 00 $a Velký Marianský kalendář pro katolíky na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Marianský kalendář pro katolíky na přestupný rok ...

246 1# $i Název od r. 1883:

$a Velký Mariánský kalendář pro katolický lid na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Mariánský kalendář pro katolický lid na přestupný rok ...

246 1# $i Obálkový název v letech 1883-1892 a od r. 1921:

$a Velký Mariánský kalendář na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Mariánský kalendář na přestupný rok ...

246 1# $i Název v letech 1885-1892 a v r. 1942:

$a Velký Marianský kalendář pro lid katolický na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Marianský kalendář pro lid katolický na přestupný rok ...

246 1# $i Název od r. 1893:

$a Marianský kalendář pro lid katolický na obyčejný rok ...

246 3# $a Marianský kalendář pro lid katolický na přestupný rok ...

246 1# $i Obálkový název od r. 1893:

$a Marianský kalendář na rok ...

 

Údaj o vydání (pole 250)

V tomto poli uvádíme údaj o vydání, u kalendářů nejčastěji se jedná o údaj o velkém nebo malém vydání. Uvádíme ho i v případě, kdy je tento údaj v jiné podobě součástí názvových údajů nebo není uveden, ale je zjištěn jiným způsobem. Pokud není údaj výslovně uveden na titulní stránce, uvedeme ho v hranatých závorkách []. Často je tento údaj na první pohled jediným rozlišovacím údajem mezi bibliografickými záznamy dvou typů vydání.

Ne všechna označení větší/velký, malý/menší ale znamenají označení vydání, při zpracování se proto musí brát v úvahu i význam slov v názvu.

 

Příklad:

250 ## $a [Malé vyd.]

250 ## $a Větší vyd.

250 ## $a Ausg. für Deutschland

 

Nakladatelské údaje (pole 260)

V poli 260 uvádíme v opakovaných výskytech podpolí všechna místa vydání a všechny nakladatele. Nakladatele zapíšeme ve frázi přesně tak, jak jsou uvedeni na titulní stránce. Pokud je ale například v německém jazyce taková fráze, která nemění tvar jména, uvedeme pouze jméno v 1. pádě. V podpoli $e uvádíme místo tisku (pokud se liší od $a nebo pokud je míst vydání víc) a v podpoli $f tiskaře. Podpole $e a $f používáme obvykle pouze u kalendářů vydaných do r. 1900 včetně.

V poli 928 9# uvádíme jméno nakladatele/nakladatelství v základním a/nebo běžně používaném tvaru, případně v moderním pravopise. Pokud se základní tvar vyskytuje již v poli 260, pole 928 nevytváříme. V případě, kdy je několik běžně používaných tvarů, uvedeme všechny v opakovaném výskytu pole 928. Stále ale musíme myslet na to, že není dobré zbytečně zahlcovat záznamy a rejstříky.

Kromě nakladatelů a tiskařů zaznamenáme také distributora, je-li uveden. Do pole 260 opět uvedeme celou frázi, do pole 928 jméno v základním tvaru s doplňkem [distributor] za jménem. Fráze pro označení role distributora bývá „V komisi“, „Komisí“, „K dostání u“ atd.

Pole 260 lze zapisovat v opakovaných výskytech, neopakujeme ho ale vždy při jakékoli změně.

Pole neopakujeme v těchto případech:

nemění se nakladatel, ale pouze fráze na titulní stránce, základní tvar jména uvedeného ve frázi zapíšeme v poli 928 9# $a (nová fráze se tedy nevyskytne nikde v záznamu)

časté střídání tiskařů nesouvisející se střídáním nakladatelů, v tomto případě uvedeme pouze prvního tiskaře a do pole 500 poznámku „Tiskař se v průběhu vydávání mění (xy, xz, …)“, údaj o tiskaři se uvádí pouze u kalendářů vyšlých do r. 1900, po tomto datu už tiskaře obvykle nezapisujeme.

při častém opakování nakladatelů lze místo stálého opakování pole 260 uvést několik rozmezí let vydávání do $3

Opakování pole 260 19

První výskyt (bez indikátorů) – do prvního výskytu uvedeme prvního nakladatele, do podpole $c uvedeme celkové rozpětí let, kdy byl kalendář vydáván bez ohledu na změnu nakladatele.

Druhý a všechny další výskyty kromě posledního (tj. s 1. indikátorem 2) – uvedeme všechny nakladatele kromě prvního a posledního. Do podpole $3 uvedeme časové rozpětí platné pro konkrétního nakladatele. Pokud se nakladatelé často opakují, lze všechny tyto údaje zaznamenat do jednoho výskytu pole 260.

Poslední výskyt (s 1. indikátorem 3) – do posledního výskytu uvedeme posledního nakladatele, bližší časové určení bude v podpoli $3.

 

Příklad:

260 ## $a V Praze :

$b Nákladem Spolku Komenského,

$c [1868-1916]

$f (Tiskem dra. Edv. Grégra)

500 ## $a Tiskař se v průběhu vydávání mění (Hoblik a spol. v Pardubicích, V. Neubert, J. Otto)

928 9# $a Spolek Komenského

 

260 ## $a W Litoměřicých :

$b Tiskem a nákladem Karla Willjma Medaua,

$c [1831-1864]

260 2# $3 1835-1836, 1842-1843

$a W Praze ;

$a Litoměřicjch ;

$a a Teplicjch :

$b U Karla Wiljma Medaua

260 2# $3 1837-1841, 1852-1856

$a W Praze ;

$a a w Litoměřicjch :

$b U Karla Wiljma Medaua

260 2# $3 1844-1851

$a W Praze :

$b Tiskem a nákladem Karla Wiljma Medaua a společ.

260 2# $3 1861

$a W Litoměřicjch :

$b Nákladem a skladem Wiléma Medaua ;

$a W Praze :

$b W komisi u Gindř. Mercyho

260 3# $3 1857-1860, 1862-1864

$a W Litoměřicjch :

$b Nákladem a skladem Karla Wiléma Medaua

 

928 9# $a Karel Wilém Medau

928 9# $a Jindřich Mercy [distributor]

 

Současná periodicita (pole 310)

V tomto poli se u kalendářů preferuje označení „1x ročně“. Toto označení vystihuje četnost vydávání kalendářů lépe než dříve běžně používané označení „Ročenka“.

 

Údaje o číslování (formátované údaje) – (pole 362)

Pole 362 s indikátorem 0 uvádíme v případě, kdy je v knihách uváděno číslo ročníku nebo je součástí názvu letopočet.

Pokud lze údaj o číslování „odvodit“ z dalšího svazku zdroje, musíme tuto část údaje uvést do hranatých závorek a vysvětlit v poli 500. označení ročníků a jim odpovídajících roků se snažíme zjistit, ale nedopočítáváme je. Máme-li v ruce ročník 10 z roku 1898, neznamená to, že námi katalogizované periodikum začalo vycházet v r. 188920.

V případě, kdy se nám údaj o číslování nepodaří ověřit v žádném dokumentu daného seriálu, uvedeme případné zjištěné údaje odjinud do pole 362 s indikátorem 1 jako poznámku.

 

Příklad:

362 0# $a Roč. 1(1869)-roč. 45(1917)

 

362 0# $a [Roč. 1] 1879-roč. 60 (1943)

500 ## $a Čísla ročníků v knihách až od r. 1893

 

Poznámky (pole 5XX)

Pole 500 poznámky v opakovatelném poli 500 řadíme podle jednotlivých bloků popisných údajů, v případě údajů o změnách v průběhu vydávání chronologicky

údaje v polích 5XX se musíme snažit formulovat přesně a srozumitelně, pro zachování přehlednosti záznamů je nutné zvážit důležitost údajů pro popis titulu jako celku

 

Příklady nejčastěji používaných poznámek:

500 ## $a Součástí názvu/podnázvu/obálkového názvu je označení kalendářního roku

500 ## $a Čísla roč. v knihách až od r. xxxx

500 ## $a Roč. 38(1856) chybně označen jako roč. 36, následující ročníky v této řadě pokračují, kalendáře na rok 1864 a 1865 označeny roč. 47 a 48 (spr. 46 a 47)

500 ## $a Vycházel i v rámci kalendáře Pravý domácí přítel21

(Pravý domácí přítel bude uveden v 787 08)

500 ## $a Tiskař se v průběhu vydávání mění (Jméno1, Jméno2)

500 ## $a Za kalendářovou částí a seznamem trhů následuje 2. tit. s. s názvem: … (název bude uveden i v poli 740 02)

500 ## $a V letech xxxx-xxxx kalendář pravděpodobně nevycházel

500 ## $a Není zřejmé, zda kalendář vycházel i v letech xxxx-xxxx

500 ## $a V letech xxxx-xxxx vycházelo ve 2 sv., xxxx-xxxx ve 3 sv., xxxx-xxxx ve 4 sv.

500 ## $a Od r. xxxx podnázev: …

(změna v podnázvu je výrazná, ale ne natolik, aby musela být selekční v poli 246 1#)

500 ## $a Místo vyd. xxx uváděno na obálkách i v letech xxxx-xxxx

500 ## $a Od roč. x(xxxx) označeno souběžně jako nové vyd.

500 ## $aRoč. x(xxxx) označen jako 2. vyd.

 

Pole 505 používáme zřídka, pouze když chceme upozornit například na přílohu s vlastním významným názvem, která je součástí všech ročníků kalendářů (pokud je příloha součástí pouze některých ročníků, uvedeme ji do polí 500 a 740)

 

Pole 546 používáme stejným způsobem jako u monografií, pokud se údaje v tomto poli v průběhu vydávání mění, uvedeme i rozpětí let

 

Příklad:

546 ## $a Do r. 1850 tištěno švabachem

 

Pole 550 používáme u kalendářů zřídka, pouze v případě oborových kalendářů, kdy je za vydavatele výrazně označena příslušná organizace, jejíž název se ale nevyskytuje v jiných polích záznamu (názvu atd.)

údaj z pole 550 musí být uveden ještě v poli 710

 

Pole 580 u kalendářů je důležité, uvádí se zde údaj o souběžném vydání v případě, kdy je vztah mezi příslušnými vydáními složitější a potřebuje vysvětlení (např. několik souběžných jazykových verzí apod.); pozor: související selekční pole 787 má i v těchto případech indikátor 0# (tato praxe umožní zobrazit link v online katalozích OPAC, které využívají indikátor pro přímé propojení na související záznam).

U jednodušších vztahů mezi kalendáři (např. větší/menší vydání, jedna jazyková verze), se poznámka neuvádí do pole 580, ale pouze do podpole $i v poli 787. Struktura pole 787 bude v těchto případech následující:

787 08 $i Text poznámky

$a Název související popisné jednotky

 

Pro každou související popisnou jednotku je nutné vytvořit buď pole 780 (předcházející záhlaví), 785 (následující záhlaví) nebo 787 (nespecifikované propojení – související popisná jednotka).

V polích 78X je nutné uvádět stejnou podobu názvu jako v poli 245 $a záznamu souvisejícího díla, aby se názvy „sešly“ v rejstříku (při vyhledávání).

 

Příklad:

580 ## $a V letech 1817-1928 vycházela německá verze kalendáře pod názvem: Neuer Kalender auf das Jahr ..., později Leitmeritzer Allgemeiner Schreib-, Haus- und Wirtschafts-Kalender auf das Gemeinjahr/Schaltjahr ...

787 0# $t Neuer Kalender auf das Jahr ...

787 0# $t Leitmeritzer Allgemeiner Schreib-, Haus- und Wirtschafts-Kalender auf das Gemeinjahr ...

 

787 08 $i V letech 1806-1910 vycházela souběžně německá verze:

$t Neuer Wirthschaftskalender

 

580 ## $a Současně vycházela polská verze Mały kalendarz Marjański, německá verze Kleiner Marienkalender, slovinská verze Mali Marijin koledar, slovenská verze Marianský kalendár, rusínská verze Iljustrovanұj kalendar' presv. děvұ Mariě, španělská verze Almanaque Mariano, litevská verze Didysis Marijos kalendorius a maďarská verze Steinbrener Ker. János-féle szüz Mária naptára

787 0# $t Velký Mariánský kalendář

787 0# $t Mały kalendarz Marjański

787 0# $t Kleiner Marienkalender

787 0# $t Mali Marijin koledar

787 0# $t Marianský kalendár

787 0# $tI ljustrovanұj kalendar' presv. děvұ Mariě

787 0# $t Almanaque Mariano

787 0# $t Didysis Marijos kalendorius

787 0# $t Steinbrener Ker. János-féle szüz Mária naptára

 

580 ## $a Sloučením s kalendářem Hus vznikl kalendář Komenský (r. 1918)

785 07 $t Hus

785 07 $t Komenský

 

Lokační údaje (pole 910)

V tomto poli uvádíme pouze ty svazky, které daná instituce vlastní.

Údaje zapisujeme tak, jak jsou v knihách, případné chyby v číslování neopravujeme (z poznámek v záznamu by měly být zřejmé). Případné výpadky ve vydávání zaznamenáme stejně, jako kdyby se jednalo o chybějící ročník, opět by tento problém měl být objasněn v poznámce. Pole 910 by nemělo odporovat poli 362, ale nemusí být totožné.

Konkrétní příklady popisu seriálovým způsobem

LDR -----nas-a22--------4500

001 kal03

003 CZ-PrNK

005 20080918091805.0

007 ta

008 000801d18781942xr-ar---------0---b0cze--

020 ## $a (Brož.)

040 ## $a ABA001

$b cze

044 $a xr

$a xxu

245 00 $a Velký Marianský kalendář pro katolíky na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Marianský kalendář pro katolíky na přestupný rok ...

246 1# $i Název od r. 1883:

$a Velký Mariánský kalendář pro katolický lid na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Mariánský kalendář pro katolický lid na přestupný rok ...

246 1# $i Obálkový název v letech 1883-1892 a od r. 1921:

$a Velký Mariánský kalendář na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Mariánský kalendář na přestupný rok ...

246 1# $i Název v letech 1885-1892 a v r. 1942:

$a Velký Marianský kalendář pro lid katolický na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký Marianský kalendář pro lid katolický na přestupný rok ...

246 1# $i Název od r. 1893:

$a Marianský kalendář pro lid katolický na obyčejný rok ...

246 3# $a Marianský kalendář pro lid katolický na přestupný rok ...

246 1# $i Obálkový název od r. 1893:

$a Marianský kalendář na rok ...

260 ## $a Vimperk :

$b Tisk a sklad J. Steinbrener-a,

$c [1878-1942]

260 2# $3 1900-1904

$a Ve Vimperku ;

$a a v Novém Yorku :

$b J. Steinbrener

260 2# $3 1905-1938

$a Praha ;

$a Vimperk ;

$a Nový York :

$b J. Steinbrener

260 3# $3 1939-1942

$a Jaroměř :

$b Ars catholica - Doležal & Steinbrener

300 ## $a ^^^sv. ;

$c 24 cm

310 ## $a 1x ročně

362 0# $a [Roč. 1] 1879-roč. 60 (1943)

500 ## $a Součástí názvu je označení kalendářního roku

500 ## $a Čísla ročníků v knihách až od r. 1893

500 ## $a Od r. 1917 chybně uvedena čísla ročníků (v r. 1917 č. 33 místo 35), r. 1923 a 1924 mají číslo roč. 39

525 ## $a Roč. 60(1943) obsahuje přílohu Čas v obrazech

580 ## $a V některých letech vycházela současně polská verze Wielki kalendarz Maryański, německá verze Großer Marienkalender, slovinská verze Veliki Marijin koledar, slovenská verze Marianský kalendár, rusínská verze Iljustrovanұj kalendar' presv. děvұ Mariě, španělská verze Almanaque Mariano, litevská verze Didysis Marijos kalendorius a maďarská verze Steinbrener Ker. János-féle szüz Mária naptára

740 02 $a Čas v obrazech

787 08 $iVycházel i v rámci kalendáře:

$t Pravý domácí přítel

787 08 $i V některých letech vycházel současně:

$t Malý Marianský kalendář

787 0# $t Wielki kalendarz Maryański

787 0# $t Großer Marienkalender

787 0# $t Veliki Marijin koledar

787 0# $t Marianský kalendár

787 0# $t Iljustrovanұj kalendar' presv. děvұ Mariě

787 0# $t Almanaque Mariano

787 0# $t Didysis Marijos kalendorius

787 0# $t Steinbrener Ker. János-féle szüz Mária naptára

928 9# $a J. Steinbrener

928 9# $a Doležal & Steinbrener

928 9# $a Ars - Doležal & Steinbrener

Tentýž záznam ve formátu ISBD:

Velký Marianský kalendář pro katolíky na obyčejný rok .... -- [Roč.1] 1879-roč. 60 (1943). -- Vimperk : Tisk a sklad J. Steinbrener-a, [1878-1942]. -- sv. ; 24 cm

(Brož.)

1x ročně

Název od r. 1883: Velký Mariánský kalendář pro katolický lid na obyčejný rok ...

Obálkový název v letech 1883-1892 a od r. 1921: Velký Mariánský kalendář na obyčejný rok ...

Název v letech 1885-1893 a v r. 1942: Velký Marianský kalendář pro lid katolický na obyčejný rok ...

Název od r. 1893: Marianský kalendář pro lid katolický na obyčejný rok ...

Obálkový název od r. 1893: Marianský kalendář na rok ...

Vycházel i v rámci kalendáře: Pravý domácí přítel

V některých letech vycházel současně: Malý Marianský kalendář

Součástí názvu je označení kalendářního roku -- Čísla ročníků v knihách až od r. 1893 -- Od r. 1917 chybně uvedena čísla ročníků (v r. 1917 č. 33 místo 35), r. 1923 a 1924 mají číslo roč. 39 -- Dočasný nakladatel: 1900-1904 : Ve Vimperku ; a v Novém Yorku : J. Steinbrener -- 1905-1938 : Praha ; Vimperk ; Nový York : J. Steinbrener. -- Poslední nakladatel: 1939-1942 : Jaroměř : Ars catholica - Doležal & Steinbrener. -- Roč. 60(1943) obsahuje přílohu Čas v obrazech -- V některých letech vycházela současně polská verze Wielki kalendarz Maryański a německá verze Großer Marienkalender, slovinská verze Veliki Marijin koledar, slovenská verze Marianský kalendár, rusínská verze Iljustrovanұj kalendar' presv. děvұ Mariě, španělská verze Almanaque Mariano, litevská verze Didysis Marijos kalendorius a maďarská verze Steinbrener Ker. János-féle szüz Mária naptára

 

LDR -----nas-a22-----1--4500

001 kal04

003 CZ-PrNK

005 20080704113611.0

007 ta

008 000511d18881935xr-ar---------0---b0cze--

020 ## $a (Brož.)

040 ## $a ABA001

$b cze

044 ## $a xr

$a xxu

245 00 $a Pravý domácí přítel :

$b velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na obyčejný rok ... : roční kniha zábavná a potřebná pro město i venkov

246 1# $i Od r. 1891 obálkový název 2. dílu:

$a Zábavný kalendář pro dům i rodinu na rok ...

246 1# $i Obálkový název 3. dílu:

$a Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na rok ...

246 1# $i Obálkový název 4. dílu:

$a Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu

246 1# $i Obálkový název v letech 1888-1892:

$a Velký zábavný kalendář na obyčejný rok ...

246 3# $a Velký zábavný kalendář na přestupný rok ...

246 30 $a Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na obyčejný rok ...

246 30 $a Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na přestupný rok ...

260 ## $a Ve Vimperku :

$b J. Steinbrenera knihkupectví nakladatelské a umělecká knihtiskárna,

$c [1888-1935]

260 2# $3 1900-1905

$a Ve Vimperku na Šumavě ;

$a V Novém Yorku :

$b Nakladatelství a umělecká kněhtiskárna J. Steinbrener

260 3# $3 1906-1935

$a Praha ;

$a Vimperk na Šumavě ;

$a Nový York :

$b Nakladatelství a umělecká knihtiskárna J. Steinbrener

300 ## $a ^^^sv. ;

$c 24 cm

310 ## $a 1x ročně

362 0# $a R. 1889-r. 1936

500 ## $a Součástí podnázvu a obálkového názvu je označení kalendářního roku

500 ## $a V letech 1888-1896 vycházelo ve 2 sv., 1897-1905 ve 3 sv., 1906-1918 ve 4 sv., 1919-1920 ve 3 sv., 1921-1923 ve 2 sv., 1924-1935 ve 3 sv.

500 ## $a Jednotlivé sv. obsahují 2-4 části, které jsou v zápatí označeny názvy jiných kalendářů (Sv.-Josefský kalendář, (Velký) Mariánský kalendář, (Velký) Národní kalendář pro čas a věčnost, Kalendář ku poctě (k uctění) nejsv. srdcí P. Ježíše a P. Marie, (Velký) Veselý kalendář obrázkový, Rolník, kalendář pro zábavu i poučení, Vojenský přítel, Zábavný kalendář, Český hasič, Svatá rodina, Zdař Bůh!, Pravý český Všudybyl a Vševěděl, Kmotr Švanda, Nedělní kalendář, Svatvečerní kalendář, Pane, zůstaň s námi), v některých svazcích značeny podle pořadí ve svazku jako Zábavný I-IV

500 ## $a Obálkový podnázev 2. dílu a v r. 1900 i na tit. s.: roční kniha zábavná a poučná pro město i venkov

500 ## $a Od r. 1901 podnázev: roční kniha zábavná a poučná pro město i venek

525 ## $a V letech 1906-1917 v 1. dílech příloha Pokladnička dobrých rad pro dům, chlév a hospodářství

580 ## $a Pokračoval pravděpodobně jako Velký zábavný kalendář na rok ...

740 02 $a Sv.-Josefský kalendář

740 02 $a Velký Mariánský kalendář

740 02 $a Mariánský kalendář

740 02 $a Velký národní kalendář pro čas a věčnost

740 02 $a Národní kalendář pro čas a věčnost

740 02 $a Kalendář ku poctě nejsvětějších srdcí Pána Ježíše a Panny Marie

740 02 $a Kalendář k uctění nejsvětějších srdcí Pána Ježíše a Panny Marie

740 02 $a Velký Veselý kalendář obrázkový

740 02 $a Veselý kalendář obrázkový

740 02 $a Rolník, kalendář pro zábavu i poučení

740 02 $a Vojenský přítel

740 02 $a Zábavný kalendář

740 02 $a Český hasič

740 02 $a Svatá rodina

740 02 $a Zdař Bůh!

740 02 $a Pravý český Všudybyl a Vševěděl

740 02 $a Kmotr Švanda

740 02 $a Nedělní kalendář

740 02 $a Svatvečerní kalendář

740 02 $a Pane zůstaň s námi

785 08 $t Velký zábavný kalendář na rok ...

787 08 $i V některých letech vycházela německá verze

$t Illustrirter Universal-Kalender

928 9# $a J. Steinbrener

 

Tentýž záznam ve formátu ISBD:

Pravý domácí přítel : velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na obyčejný rok ... : roční kniha zábavná a potřebná pro město i venkov. -- R. 1889-r. 1936 -- Ve Vimperku : J. Steinbrenera knihkupectví nakladatelské a umělecká knihtiskárna, [1888-1935]. -- sv. ; 24 cm

(Brož.)

1x ročně

Od r. 1891 obálkový název 2. dílu: Zábavný kalendář pro dům i rodinu na rok ...

Obálkový název 3. dílu: Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na rok ...

Obálkový název 4. dílu: Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu

Obálkový název v letech 1888-1892: Velký zábavný kalendář na obyčejný rok ...

V některých letech vycházela německá verze: Illustrirter Universal-Kalender

Součástí podnázvu a obálkového názvu je označení kalendářního roku -- V letech 1888-1896 vycházelo ve 2 sv., 1897-1905 ve 3 sv., 1906-1918 ve 4 sv., 1919-1920 ve 3 sv., 1921-1923 ve 2 sv., 1924-1935 ve 3 sv. -- Jednotlivé sv. obsahují 2-4 části, které jsou v zápatí označeny názvy jiných kalendářů (Sv.-Josefský kalendář, (Velký) Mariánský kalendář, (Velký) Národní kalendář pro čas a věčnost, Kalendář ku poctě (k uctění) nejsv. srdcí P. Ježíše a P. Marie, (Velký) Veselý kalendář obrázkový, Rolník, kalendář pro zábavu i poučení, Vojenský přítel, Zábavný kalendář, Český hasič, Svatá rodina, Zdař Bůh!, Pravý český Všudybyl a Vševěděl, Kmotr Švanda, Nedělní kalendář, Svatvečerní kalendář, Pane, zůstaň s námi), v některých svazcích značeny podle pořadí ve svazku jako Zábavný I-IV -- Obálkový podnázev 2. dílu a v r. 1900 i na tit. s.: roční kniha zábavná a poučná pro město i venkov -- Od r. 1901 podnázev: roční kniha zábavná a poučná pro město i venek -- Dočasný nakladatel: 1900-1905 : Ve Vimperku na Šumavě ; V Novém Yorku : Nakladatelství a umělecká kněhtiskárna J. Steinbrener. -- Poslední nakladatel: 1906-1935 : Praha ; Vimperk na Šumavě ; Nový York : Nakladatelství a umělecká knihtiskárna J. Steinbrener. -- V letech 1906-1917 v 1. dílech příloha Pokladnička dobrých rad pro dům, chlév a hospodářství. -- Pokračoval pravděpodobně jako: Velký zábavný kalendář na rok ...

 


 

Poznámky

1 BOSÁKOVÁ, Zdenka. Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2010, 46 s. Standardizace, č. 32. ISBN 978-80-7050-582-3.

2 Jedná se o ty signaturové řady, kam byly v minulosti stavěny typicky seriálové publikace. V NK ČR se jedná například o signatury začínající číslem 55 (kalendáře) nebo 57 (výroční zprávy středních škol).

3 V článku dále uváděno jako popis na seriálový záznam

4 Marie Balíková, Hana Kubalová, Jaroslava Svobodová. Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7050-539-7.

5BOSÁKOVÁ, Zdenka. Knižní kalendáře 19. století. Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska: sborník z 17. odborné konference : Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. Olomouc Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2008, s. 115-125. Dostupné z: http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf17/17konf115-126-BOSAKOVA.pdf [cit. 2013-08-17]

6 BOSÁKOVÁ, Zdenka. Kalendářní kolek jako způsob regulace vydávání knižních kalendářů v 19. století. In: Studia bibliographica Posoniensia 2012. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2012, s. 206-214. ISBN 978-80-89303-35-9. Dostupné z: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/SBP/sbp_2012.pdf [cit. 2013-08-17]

7 BOSÁKOVÁ, Zdenka. Stručná charakteristika knižních kalendářů 19. století. Knihovna: knihovnická revue, 2013,  24(1), s. 89-103. ISSN 1801-3252.

8V NK ČR jsou kalendáře bibliograficky zpracovávány v oddělení jmenného popisu (OJP), kde je běžně zpracovávána produkce 19. až 21. století. Produkce 18. století spadá do kompetence Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST). Pokud ale většina ročníků kalendáře pochází z 19. století, je v OJP popsána i počáteční část z 18. století. Naopak pokud většina ročníků vyšla v 18. století, záznam zpracovává ORST.

9Pokud nejsou původní katalogy v knihovně k dispozici, lze k dohledání souvisejících titulů použít naskenovaný katalog NK ČR (GKI – Generální katalog I) na internetových stránkách http://katif.nkp.cz (přestože ostatní periodika jsou zařazena do GKIII, kalendáře najdeme pouze v GKI), případně katalog některé jiné instituce např. na adrese nris.nkp.cz

10 Jedná se o katalogizační pravidla, která u nás platila až do 50. let 20. století. Hlavní dopad dále zmíněného pravidla substantivní inverze byl takový, že při řazení anonymních děl se přednost dávala prvnímu podstatnému jménu v názvu a přídavná jména byla zařazena za ním.

11Například Pečírkův národní kalendář byl v GKI rozdělen do dvou záznamů se záhlavími Kalendář, Pečírkův národní a Kalendář, národní Pečírkův

12 Tabulka pro převod formátu MARC21 na UNIMARC viz http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/marc21-soubor.

13 http://aleph.nkp.cz/F/SYB4J4KBNQH32MT65HEYF2UGY79P6CN8JPICD6Y7JI79YLFCJ5-23553?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT

14 Jednalo se o rozsahem lišící vydání, graficky se obvykle shodovala. Podrobnější popis viz BOSÁKOVÁ, Zdenka. Knižní kalendáře 19. století. Problematika historických a vzácných fondů Čech, Moravy a Slezska: sborník z 17. odborné konference : Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. Olomouc Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2008, s. 115-125. Dostupné z: http://www.vkol.cz/data/soubory/import/konf17/17konf115-126-BOSAKOVA.pdf [cit. 2013-08-17]

15 Interní poznámka NK ČR (PJM), nezobrazuje se uživatelům, ale pouze katalogizátorům.

16 Tato poznámka se uvádí do pole pro interní poznámku instituce a bývá připojena k čárovému kódu náležejícímu ke konkrétnímu exempláři.

17 http://aleph.nkp.cz/F/SYB4J4KBNQH32MT65HEYF2UGY79P6CN8JPICD6Y7JI79YLFCJ5-23553?func=file&file_name=find-b&local_base=AUT

18Tato problematika je řešena v Doporučení ke zpracování seriálů při změnách názvu: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/doporuceni-zpracserialu

19 viz příručka Katalogizace ve formátu MARC 21, s. 64-65

20 Vysvětlení pojetí pole 362 viz Zápis z jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování dne 18.5.2009, URL: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/zapisy-z-jednani/zapis-jmskup-09 a katalogizační dotaz č. 444, URL: http://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=444

21 Pravý domácí přítel – kalendář nakladatele Jana Steinbrenera. Byla to kompilace snad všech kalendářů vycházejících u tohoto nakladatele, tuto poznámku by mělo mít zhruba 20 titulů.

 

  

CITACE:
Bosáková, Zdenka. Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století. Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/bosak.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |