|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2012, číslo 1


 

Xerxes : Portál informačních zdrojů

 

PhDr. Ondřej Fabián, Mgr. Pavel  Holík / Knihovna a Univerzita Tomáše Bati

 

Resumé:

Příspěvek je věnován ambicióznímu a v rámci ČR unikátnímu projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – vybudování portálu informačních zdrojů Xerxes. Projekt si kladl za cíl maximálně zjednodušit proces vyhledávání v heterogenních informačních zdrojích, které Knihovna UTB pro své uživatele zpřístupňuje. Jako technologický základ byl zvolen ověřený metavyhledávač MetaLib firmy ExLibris. Unikátnost projektu „Portál informačních zdrojů“ spočívá v tom, že rozhraní MetaLib bylo zcela nahrazeno uživatelsky přívětivějším rozhraním Xerxes.

Klíčová slova: Xerxes – MetaLib – informační zdroje – informační technologie – elektronické zdroje.

Summary:

The goal of libraries now a days is not only to enable user access high quality information resources, but also to offer convenient search tools. Federation search engines maybe a very helpful utility. In 2010, UTB Library in corporated among offered services the MetaLib search engine leveraged via the X-Server module by the attractive Xerxes portal platform. The article summarized simplementation work, highlights of the solution and perspective.

Keywords: Xerxes – MetaLib – information resources – information technology – electronic resources.

 

Úvod

Před třemi lety Knihovna UTB ve Zlíně do svých služeb úspěšně implementovala technologii SFX. Uživatelům tak tato technologie velmi zjednodušila a usnadnila práci s elektronickými informačními zdroji, které knihovna poskytuje. Do budoucna jsme však našim uživatelům chtěli nabídnout technologii, která by dynamicky zvýšila uživatelský komfort.

Knihovna UTB poskytuje pro své uživatele bohatou a do jisté míry i unikátní kolekci licencovaných zdrojů od mnoha prestižních producentů. Nevýhodou jednotlivých zdrojů je různorodost uživatelského prostředí. Akademický pracovník nebo student, který má zájem o rešerši k řešené problematice, musí mít přehled o dostupných databázích a v každé z nich se zorientovat. Právě značná heterogenita jednotlivých databází bývá častou příčinou komplikací při nalezení relevantních dokumentů. Dalším krokem pro zefektivnění vyhledávání v elektronických zdrojích tedy byla instalace kvalitního federativního vyhledávače, který by umožnil prohledávání více zdrojů najednou.

Implementace federativního vyhledávače do služeb Knihovny UTB

Diskuze na toto téma probíhala prakticky ihned po implementaci technologie SFX do služeb knihovny. Financování bylo zajištěno rozvojovým projektem na rok 2010. Služby, které poskytuje kvalitně nastavený federativní vyhledávač, nejsou pro uživatele žádnou novinkou. Nové technologie založené na centrální indexaci dat jako (Primo Central nebo Summon) jsou zatím na trhu krátce a jejich nasazení se v danou dobu tudíž jevilo jako dost problematické. Naším cílem bylo zvolit takový federativní vyhledávač, který by přinesl kvalitní a jednotnou platformu pro přístup do zdrojů, které knihovna zpřístupňuje. Nakonec byl vybrán MetaLib od firmy ExLibris, zejména z důvodu možnosti bezproblémové integrace s technologií SFX, kterou knihovna taktéž provozuje.

MetaLib

MetaLib přináší nejen zapojení všech lokálních i vzdálených informačních zdrojů v knihovně, ale především jde o metavyhledávač, který umožňuje vyhledávat v informačních zdrojích v reálném čase. Prostřednictvím dalších doplňujících nástrojů je možné s výsledky vyhledávání dále pracovat.

Práce na implementaci započaly na jaře 2010 a probíhaly velmi rychle a úspěšně. Samotné nastavení MetaLibu není nikterak obtížné a i samotná aktivace zdrojů v systému, pokud producent nevyžaduje žádné autentifikační údaje, probíhá bezproblémově. V opačném případě je nutné navázat komunikaci s producenty a údaje si vyžádat. Velkou výhodou MetaLibu je i možnost zapojení lokálních zdrojů do systému. V případě Knihovny UTB se jednalo o katalog a repozitář závěrečných prací DSpace UTB. Na sestavení vyhledávacích skupin se podílelo více informačních pracovníků. Tzv. quicksety byly tedy vytvořeny na základě vlastního uvážení pověřeného týmu zaměstnanců. Také nastavení třídníku je plně v kompetenci knihovny. Proto jsme se rozhodli pro vlastní interní třídění.

Portál Xerxes a služby, které přináší

Na konci září 2010 byla implementace MetaLibu do služeb knihovny prakticky dokončena. Přestože na platformě MetaLibu pracuje už několik let Jednotná informační brána, převládal dojem, že i přes veškerou snahu vývojářů je klasické „metalibovské“ rozhraní pro běžného uživatele poněkud nepřehledné. Cílem bylo nabídnout takové uživatelské prostředí, které by maximálně zjednodušovalo proces vyhledávání v informačních zdrojích knihovny a nabídlo přehledné zobrazení výsledků. Prostřednictvím x–serveru jsme se rozhodli zasadit MetaLib do uživatelsky příjemnějšího prostředí. Vybrán byl projekt Xerxes, který funguje jako nadstavba nad MetaLib a přináší mnohé další služby a funkcionality. Příkladem budiž funkce rozpoznání formátu dokumentu, kterou jakožto službu Xerxes na rozdíl od MetaLibu nabízí.

V současné době je Xerxes využíván více než 40 institucemi po celém světě. Nejvíce pak v USA, ale také v Japonsku, v Evropě pak ve Švédsku, Finsku nebo Francii. V České republice jde o vůbec první instanci tohoto druhu. Hlavní devizou této platformy oproti klasickému MetaLibu je její otevřenost. Do systému lze tedy dále implementovat celou řadu dalších služeb. Předností systému je i fakt, že samotné grafické rozhraní platformy je plně v kompetenci instituce, která Xerxes provozuje. Uživatel tak má možnost pracovat s velmi atraktivním a přehledným rozhraním. Tento volně dostupný produkt je vyvíjen Davidem Walkerem na University ofCalifornia (http://code.google.com/p/xerxes-portal/).

 

Obr.1. Hlavní stránka portálu Xerxes na UTB ve Zlíně

Obr.1. Hlavní stránka portálu Xerxes na UTB ve Zlíně

Hlavní přednosti systému

Jednotné rozhraní

Z jednoho místa lze prohledávat všechny zapojené zdroje. Xerxes na základní úrovni nabízí uživateli vyhledávání dle předmětu nebo formátu dokumentu. Databáze rozdělené do jednotlivých vyhledávacích skupin jsou dále členěny na základní a další užitečné zdroje, které může uživatel zahrnout do vyhledávání (max. 10 zdrojů).

 

Obr.2. Ve zvolené skupině si uživatel může zvolit zdroje pro vyhledávání

Obr.2. Ve zvolené skupině si uživatel může zvolit zdroje pro vyhledávání

Jednoduché vyhledávání

Na hlavní stránce je jediné vyhledávací okno, které po zadání dotazu spustí vyhledávání v kolekci přednastavených nejdůležitějších zdrojů.

 

Obr. 3. Režim přihlášení do systému

Obr. 3. Režim přihlášení do systému

Přihlášení

Do systému je nutné se přihlásit, protože všech funkcionalit mohou využívat jen uživatelé z řad UTB. Celý systém je napojen na univerzitní LDAP, čímž je zaručeno, že každý student či pedagog UTB je v portálu předem registrován. Ostatní se mohou přihlásit v režimu „host“ a využít volně dostupné zdroje jako například vyhledávací skupinu „Zlínské knihovny“, ve které lze pohledávat katalogy Knihovny UTB a KFBZ.

 

Obr. 4. Zobrazení výsledků vyhledávání

Obr. 4. Zobrazení výsledků vyhledávání

Zpřesňování výsledků

Po zobrazení výsledků má uživatel dále možnost zpřesňovat výsledky prostřednictvím faset (např. autoři, roky vydání, témata, zdrojové dokumenty atd.)

Indikace recenzovaných časopisů

V případě, že vyhledaný článek vyšel v recenzovaném časopise, zobrazí se ikona, která na tuto skutečnost upozorňuje.

Indikace formátu dokumentu

Xerxes umí rozlišit formát dokumentu (článek, kapitola knihy, patent, příspěvek v konferenci).

 

Obr. 5. Podrobný záznam dokumentu se službou bX

Obr. 5. Podrobný záznam dokumentu se službou bX

Možnost další práce s podrobným záznamem dokumentu

Kromě bibliografického záznamu dokumentu nabízí uživateli podrobný záznam také automaticky vygenerovanou citaci podle normy ČSN ISO 690. Samozřejmostí je export vybraného záznamu do specializovaných citačních manažerů (RefWorks, EndNote, Zotero), odeslání záznamu na email nebo stažení do textového souboru. Vyhledané záznamy dokumentů si lze uložit do archivu, kde je možné je organizovat a třídit. Předností je také možnost využívat SFX technologie.

Doporučení souvisejících článků

Jak už bylo výše uvedeno, Xerxes umožňuje integraci nadstavbových služeb. Jednou z nich je i služba bX, která uživateli doporučí související články na základě podrobné statistické analýzy.

Ukládání vlastních databází

Každý uživatel má možnost vytvořit si vlastní kolekce, které může současně prohledávat.

 

 

Obr. 6. Vytvoření vlastní kolekce pro vyhledávání v portálu Xerxes

Obr. 6. Vytvoření vlastní kolekce pro vyhledávání v portálu Xerxes

Seznam databází s tipy pro vyhledávání

Xerxes je doplněn seznamem zapojených databází a zdrojů, které jsou rozšířeny o stručný popis zdroje s odkazem do vlastního uživatelského rozhraní. Pro snadnější orientaci uživatele v elektronických zdrojích jsou pro většinu databází k dispozici i školící a výukové materiály (prezentace, tutoriály atd.).

 

 

Obr. 7. Seznam zapojených databází a zdrojů

Obr. 7. Seznam zapojených databází a zdrojů

Závěr

Portál Xerxes je v ostrém provozu od října 2010 a u uživatelů se setkal veskrze s pozitivní reakcí. Je pochopitelné, že některé služby portálu je potřeba dále vylepšovat. K těmto stěžejním úkolům patří v některých případech problematická indikace plného textu dokumentu a vyřešení otázky vzdáleného přístupu, který sice je k dispozici, nicméně je nutné jeho zjednodušení. Ke zkvalitnění uživatelského komfortu by měly přispět i další služby, které chceme v budoucnosti do systému implementovat. Především jde o možnost zobrazení obálek knih, rozšíření nabídky citačních formátů a dodání výukových materiálů pro lepší orientaci v portálu.

V současné době je do portálu zapojeno téměř sto databází. Xerxes se tak stal jakousi vstupní branou do elektronických zdrojů, které Knihovna UTB nabízí.

Portál je dostupný na WWW: portal.knihovna.utb.cz.

 


 

Literatura

Fabián, Ondřej. Portál Xerxes - nové řešení pro federativní vyhledávání v Knihovně UTB. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 26.04.2011]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/6531/>. URN-NBN:cz-ik6531. ISSN 1212-5075.

Fabián, Ondřej. Elektronické zdroje v Knihovně UTB ve Zlíně. Inflow: informationjournal [online]. 2011, roč. 4, č. 1 [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/elektronicke-zdroje-v-knihovne-utb-ve-zline/>. ISSN 1802-9736.

  

CITACE:
Fabián, Ondřej; Holík, Pavel. Xerxes : Portál informačních zdrojů. Knihovna plus [online]. 2012, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus121/fabian.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |