|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2012, číslo 1


 

Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW

 

Vladimíra Bendová / vlbendova@gmail.com

 

Resumé:

Článek podává charakteristiku vybraných elektronických informačních zdrojů volně či komerčně dostupných v prostředí webu, které se tematicky zaměřují na oblast obecné pedagogiky a pedagogické teorie. Popisuje vstupy a výstupy do systémů a všímá si obsahových a formálních specifik.

Klíčová slova: elektronické informační zdroje – databáze – digitální knihovny – institucionální repozitáře – katalogy – portály – předmětové brány – online služby – pedagogika – pedagogický výzkum-

Summary: 

The purpose of the article is to analyse and evaluate an open access and commercial electronic information resources in educational theories available on WWW. In the articles is to describe the inputs and outputs of information systems. Important are their content and formal specifics.

Keywords: electronic information resources – databases – digital libraries – institutional repositories – catalogues – subject gateway – online services – education – educational research.

 

 

Úvod

Trendem posledních desetiletí je masivní nárůst produkovaných informací. Tento jev se samozřejmě týká i informací publikovaných v sociálních a humanitních vědách, tedy i v pedagogice. Život v informační společnosti založené na využívání informačních a komunikačních technologiích vyžaduje dobrou orientaci v elektronických informačních zdrojích. Jejich význam v oblasti vědy a výzkumu vzrůstá z důvodu snadné přenositelnosti elektronických dat, zrychlování komunikačního cyklu ve vědě, což znamená rychlejší a levnější distribuci nových poznatků. Další silnou stránkou elektronických informačních zdrojů je jejich schopnost komprimovat a hodnotit informace. Příkladem mohou být článkové nebo citační databáze. Nelze opomenout ani ekonomickou výhodnost elektronického publikování, která je spojena se snazším přístupem uživatelů k daným informacím [BOLDIŠ, 2003].

Text vychází z diplomové práce Elektronické informační zdroje oboru pedagogika dostupné v prostředí WWW, která byla v září 2011 autorkou obhájena na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Předmětem je analýza vybraných webových elektronických informačních zdrojů tematicky zaměřených na pedagogiku. V tomto příspěvku je podána stručná charakteristika vybraných bibliografických a plnotextových databází, digitálních knihoven, katalogů a rozcestníků. Jsou vynechány rozbory rešeršních systémů. Problémem pedagogiky z hlediska informačního zabezpečení je její široký tematický záběr a velká proměnlivost zdrojů. Pro účely této práce byly vybrány pouze zdroje vztahující se na pedagogiku, resp. výchovu a vzdělávání komplexně. Získané poznatky mohou sloužit informačním pracovníkům specializovaných knihoven či informačních institucí nebo i pedagogům, kteří jako zprostředkovatelé lidského poznání dalším generacím potřebují znát informační prameny a jsou schopni s nimi pracovat.

Bibliografické a plnotextové databáze

ERIC

Jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních informačních zdrojů pro oblast výchovy a vzdělávání je systém ERIC (Education Resoursces Information Center; http://www.eric.ed.gov/). Pro pedagogické odborníky je vysoce relevantním zdrojem. Je zde zpřístupňováno přes 1,3 mil. bibliografických záznamů článků z časopisů a dalších dokumentů s celosvětovým záběrem [ERIC, 2011]. Úskalím pro pedagogy evropské provenience však může být anglosaské pojetí pedagogiky a s tím spojená terminologie, která se odlišuje od středoevropského pedagogického úzu.

Producentem a sponzorem databáze je Institut pro vědy o výchově Ministerstva výchovy Spojených Států Amerických (Institute of Education Sciences, IES; http://ies.ed.gov/)Národní knihovna pro výchovu USA (The National Library of Education, NLE; http://ies.ed.gov/ncee/projects/nat_ed_library.asp). V letech 1975-2001 vycházel dvanáctkrát ročně tištěný referátový časopis Resources in Education (RIE) pro monografické dokumenty. Analytika mapuje od roku 1969 Current Index to Journals in Education (CIJE). Základní statistické údaje viz Tab. 1.

 

ERIC indexuje Počet záznamů
Články z časopisů 908 498
Jiné než časopisecké materiály (šedá literatura, zprávy, knihy) 510 728
Celkem záznamů 1 419 226
Původ zpracovávaných dokumentů  
Vládní agentury 111
Asociace, organizace, státní či místní agentury, centra a programy 732
Knižní vydavatelé 77
Tisíce individuálních přispěvatelů ERIC  
Excerpční základna ERIC (časopisy) 1 085
Kompletní pokrytí (všechny články) 983
Výběrové pokrytí 102
Plné texty a související materiály z: 339 814
Nečasopisecké zdroje 672
Časopisy 106
Online příspěvky 5 905
Sbírka zdigitalizovaných mikrofiší (1966-2004) 301 576

Tab. 1. Statistické údaje ERIC [převzato 2011-11-30; http://www.eric.ed.gov/]

Vstupy do systému

Kritéria výběru informačních zdrojů jsou definována dokumentem Politika výběru dokumentů. Jejich aplikaci zajišťují odborníci z oblasti předmětové indexace (ERIC Content Experts) [Education Resources, 2010]. Dokumenty musí odpovídat tematickému zaměření databáze, tzn. zabývat se výchovou, vzděláváním a příbuznými obory. Preferovaným jazykem dokumentů je angličtina, případně dokument musí mít anglický překlad. Dokumenty mají splňovat následující kritéria kvality obsahu: úplnost, validitu, objektivitu a přínosnost. Významnou roli při posuzování kvality hraje i původ dokumentu, tedy z jaké instituce dokument vzešel. U indexovaných časopisů se zkoumá, zda je titul recenzovaný, jeho výběrovost, etická hlediska, otevřenost atd. [Education Resources, 2010].

Autorská práva a licenční politika

ERIC zahrnuje plnotextové dokumenty chráněné autorským zákonem USA nebo zákony jiných států. Osoby, které tyto dokumenty reprodukují, distribuují či komerčně používají, jsou odpovědné za dodržování podmínek zadaných poskytovatelem autorských práv. ERIC zpřístupňuje informační zdroje na základě principu "fair use". Některé dokumenty v databázi spadají do tzv. veřejné domény (public domain) a je možno s nimi nakládat bez písemného svolení držitele autorských práv. Systém ERIC obsahuje i odkazy na externí webové stránky, které mohou být licenčně omezeny. V takovém případě systém ERIC neumožní jejich použití.

Autoři, kteří chtějí své již dříve publikované materiály online ukládat do databáze ERIC, musí mít vyřešena autorská práva s vydavateli. Bez jejich povolení nelze v ERICu materiály zpřístupňovat.

Zpřístupnění systému ERIC

Systém ERIC je online volně nebo komerčně přístupný vědcům, učitelům, vysokoškolským pedagogům, úředníkům, knihovníkům, studentům a široké veřejnosti z celého světa. Volně online dostupný je systém ERIC prostřednictvím vlastního webového rozhraní. Komerčně jej zpřístupňují databázová centra CSA, Dialog, EBSCO, HW Wilson, MSN, OCLC FirstSearch, OhioLINK, OVID, ProQuest a webové služby Google Scholar a Yahoo.

Od dubna do června 2001 prováděli odborníci z Marylandské univerzity měření přístupů do databáze ERIC a zjistili hodnotu převyšující 70 milionů vstupů měsíčně [RUDNER, 2003].

Typologie zpracovávaných dokumentů

Systém ERIC obsahuje jak primární dokumenty v elektronické podobě, tak i sekundární bibliografické informace. Součástí systému ERIC je navíc webové rozhraní pro vyhledávání a vkládání informačních zdrojů. Obsahuje i bohatou dokumentaci systému a návody k práci se systémem. ERIC indexuje celé odborné časopisy, jednotlivé články a neperiodické dokumenty.

Tezaurus a terminologie

Předmětovou indexací a akvizicí se zabývá skupina odborníků (ERIC Content Experts) z oblasti metodologie výzkumu, výchovy a vzdělávání. Budují a spravují řízený slovník deskriptorů (ERIC Thesaurus) za účelem předmětové indexace, zpřesnění a usnadnění vyhledávání v systému. Tezaurus je pravidelně čtvrtletně aktualizován.

Tezaurus má 2 hierarchické úrovně. První úroveň tvoří 41 předmětových kategorií, tzv. hlavních deskriptorů (Major descriptors), vlastní deskriptory (Minor descriptors) tvoří druhou úroveň. Tezaurus ERIC čítal v květnu 2011 kolem 1.700 deskriptorů. Poslední aktualizace tezauru proběhla v létě roku 2011. Aktualizace tezauru jsou od roku 2007 pravidelně zveřejňovány na webu systému ERIC. Vedle online tezauru ERIC existuje i tištěná verze Thesaurus of ERIC descriptors; aktuálně z roku 2001 ve 14. vydání.

Záznamy deskriptorů (Descriptors details) obsahují údaje o typu záznamu, poznámku o rozsahu termínu, kategorii deskriptoru, nadřazené termíny, podřazené termíny, související termíny, datum vložení, číslo záznam atd. Související záznamy deskriptorů jsou aktivně propojeny. Tezaurus je také hypertextově propojen s indexem databáze ERIC, umožňuje tedy příslušný deskriptor využít jako selekční údaj (funkce Start an ERIC Search).

My Eric

Systém ERIC v rámci inovace v letech 2004-2005 zavedl personalizovanou službu pro uživatele My Eric. Na základě registrace (uživatelské jméno, heslo) uživatel získává vlastní prostor v rámci systému, který mu dovoluje vkládat dokumenty do systému, a jednotné rozhraní pro rešeršní práci a správu výsledků vyhledávání.

Vkládání materiálů do systému ERIC (Online Submission System) probíhá na základě přihlášení do systému uživatelským jménem a heslem a skládá se ze tří kroků. V rozhraní Online Submission autor potvrdí souhlas se zveřejněním plného textu vkládaného dokumentu a souhlas s licenčními podmínkami ERIC. Poté nahraje soubor v jednom z povolených formátů (.txt, .doc, .rtf, .ppt); systém však nepřijímá webové stránky a blogy. V posledním kroku vyplní příslušná metadata o vkládaném dokumentu a uložení potvrdí tlačítkem Submit Now uložení odloží (Save and Submit later). Systém položí ještě jednou kontrolní otázku, zda chce uživatel dokument skutečně uložit a po jejím potvrzení je dokument nahrán do systému. Uživateli přijde potvrzovací e-mail. V modulu My Eric zůstává ve složce My Submission záznam o vloženém dokumentu.

Help a tutoriály

Systém ERIC poskytuje svým uživatelům velmi kvalitní, podrobné a přehledné nápovědy a manuály pro práci se systémem. Velmi užitečnými pomůckami jsou např. instruktážní videa v rámci Nápovědy (Support and training materials) a na serveru YouTube.

EBSCO kolekce Education Research Complete

Jedním z řady produktů společnosti EBSCO Publishing je i elektronická databáze Education Research Complete (ERC, http://web.ebscohost.com), která tematicky zahrnuje všechny vzdělávací úrovně a obory – producent ji proto označuje jako autoritativní online zdroj pro pedagogický výzkum [EBSCO, 2011]. Českým odborníkům vychází vstříc webové rozhraní v českém jazyce. ERC je online bibliografickou databází s licencovaným přístupem obsahující částečně i plné texty dokumentů. Sdružuje různé informační zdroje a její předností je komplexnost a uživatelsky přívětivé rešeršní rozhraní s řadou vyhledávacích nástrojů. Nevýhodou může být široký záběr databáze, zejména při příliš obecném zadání rešeršního dotazu, kdy je uživatel zahlcen velkým množstvím výsledků.

ERC indexuje více jak 2.400 odborných pedagogických časopisů, přičemž 1.400 titulů zpřístupňuje plnotextově. Excerpční základna přesahuje 3.400 titulů.

Retrospektiva zdroje byla v roce 2007 uváděna do roku 1983, plné texty dokumentů mají nejstarší data vydání z poloviny 90. let [ARIEW, 2007]. V současnosti tento údaj již neplatí a ERC zahrnuje dokumenty vydávané od roku 1880. Za posledních 5 let je zde tedy patrný značný nárůst databáze. K 18. červenci 2011 databáze ERC obsahovala 3.378.388 bibliografických záznamů (zjištěno na základě provedeného rešeršního dotazu: Datum publikování 1880/01/01-2012/12/31). Omezení dotazu požadavkem na zobrazení záznamů s připojeným plným textem systém zobrazil výsledek 1.808.907 výsledků.

Typologie zpracovávaných dokumentů

Databáze ERC obsahuje jak sekundární bibliografické informace, tak i primární dokumenty v elektronické podobě. Plné texty dokumentů jsou uživatelům zpřístupňovány ve formátu PDF či HTML v jednotné grafické úpravě. Vedle časopisů ERC zpracovává tištěné monografie, elektronické knihy, výzkumné zprávy, konferenční materiály a další typy dokumentů.

Vyhledávání v databázi ERC je postaveno na aktuálním rešeršním systému společnosti EBSCO nazvaným EBSCOhost. Ten je založený na klasickém booleovském modelu vyhledávání informací. Novinkou je přídavná služba EBSCOhost Integrated Search pro federativní vyhledávání ve více databázích najednou. Formulaci a kombinaci rešeršních dotazů umožňují základní a proximitní booleovské operátory. Databáze disponuje selekčním jazykem pro profesionální rešeršéry i jednoduchým vyhledáváním pro jakéhokoliv uživatele, navíc přichází s inovacemi jako je vizuální vyhledávání. Předností systému je pestrá nabídka vyhledávácích přístupů od tradiční formulace rešeršního dotazu přes prohlížení po vyhledávání pomocí citací. Součástí systému EBSCOhost Integrated Search je integrovaný řízený předmětový heslář označovaný jako Thesaurus. V databázi ERC je zabudován specifický heslář zaměřený na pedagogické vědy, proto také označený Education Thesaurus. Praktickou funkci vyhledávání podobných záznamů (Find simile results) nabízí režim chytrého vyhledávání (SmartText search). Chytré vyhledávání spustí vyhledávání v abstraktech citací (alternativou jsou názvy článků) a aktualizuje seznam vyhledaných záznamů. Zajímavé jsou rovněž funkce pro vyhledávání a pro práci s obrázky. Systém je propojen s webovými aplikacemi Bookmark, Facebook, Twitter a Del.icio.us, s vyhledávačem Google a kanálem RSS. Systém je vybaven bohatou nápovědou a webem podpory zákazníků s řadou návodů a podpůrných materiálů.

Pedagogická bibliografická databáze

Pedagogická bibliografická databáze (PBD, http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/indexs.php?form_id=2&typ=F) představuje zástupce českých pedagogických sekundárních informačních zdrojů. Je vytvářena v Národní pedagogické knihovně Komenského. Databáze obsahuje anotované záznamy článků z cca 200 českých a vybraných zahraničních pedagogických periodik.

Vstupy do systému a typologie zpracovávaných dokumentů

PBD tvoří analytické záznamy z odborných pedagogických časopisů domácí a výběrové zahraniční provenience. Kritéria výběru zahraničních periodik závisí na akviziční politice knihovny. Pracovníci OBD vybírají ke zpracování články z odebíraných periodik (v lednu 2012 jejich počet činil 199) podle hlediska kvality, přínosnosti a aktuálnosti. Záznamy do databáze vkládají pracovníci OBD a spolupracujících institucí v prostředí automatizovaného knihovního systému (AKS) KP Win ve formátu MARC 21. Struktura záznamu odpovídá požadavkům minimálního záznamu pro Souborný katalog ČR. Selekčními jazyky PBD jsou MDT, zejména třída 37, KonspektČeský pedagogický tezaurus, který existuje jak v online verzi, tak i v tištěné podobě. Český pedagogický tezaurus obsahuje termíny z oblasti výchovy a vzdělávání (jejich teorie, výzkumu i praxe) a výběrově termíny z dalších souvisejících oblastí (psychologie, sociologie, jazykovědy, přírodních a společenských věd, ekonomiky apod.). Vznikl překladem anglické verze Evropského pedagogického tezauru a jeho doplněním o další termíny. Deskriptory v něm jsou uspořádány jednak abecedně, jednak do 38 tematických oddílů (tzv. mikrotezaurů), ve kterých jsou hierarchicky uspořádány ve stromové struktuře. V roce 2002 se uskutečnila významná aktualizace tezauru a harmonizace s Evropským pedagogickým tezaurem a posléze s TESE (Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě) [PETROVIČOVÁ, 2009]. Součástí PBD je zajímavá a progresivní služba elektronického dodání dokumentu elektronická Pedagogická knihovna (e-PK, https://www.epk.cz/app).

Digitální knihovny a institucionální repozitáře

Komunita vědců z oblasti pedagogiky samozřejmě také buduje a využívá elektronické archivy a institucionální repozitáře. Světová registrační databáze OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories, http://www.opendoar.org) evidoval v lednu 2012 v kategorii Education 87 repozitářů z celého světa. Obdobná databáze ROAR (Registry of Open Access Repositories, http://roar.eprints.org) ve stejné době registrovala 64 repozitářů v kategorii Education.

Elektronické tisky Institutu pro výchovu Londýnské univerzity (IOE Eprints)

IOE Eprints, (http://eprints.ioe.ac.uk/) je britský institucionální repozitář, který shromažďuje a volně zpřístupňuje práce vědců Institutu pro výchovu Londýnské univerzity (dále IOE, Institute of Education University of London, http://www.ioe.ac.uk/) v prohledatelné "open access" databázi.

Repozitář má jednoduché rozhraní pro ukládání fulltextových dokumentů a zahrnuje nástroje pro jejich prohlížení a vyhledávání. Obsahuje přes 6.000 článků, příspěvků a knih. Předmětové rozčlenění archivu koresponduje s vnitřní strukturou Institutu pro výchovu Londýnské univerzity a obsah je zaměřen převážně na obecnou pedagogiku, vyučování, obsah vzdělávání, komunikaci a psychologii. Vkládání dokumentů do repozitáře IOE Eprints je umožňováno pouze pověřeným osobám z Institutu pro výchovu Londýnské univerzity.

Repozitář IOE Eprints shromažďuje a zpřístupňuje dokumenty v řadě textových, obrazových, prezentačních, ale i zvukových a video formátech. V současné době podporuje tyto datové formáty: HTML, PDF, PostScript, Plain Text, RTF, MS Power Point, MS Excel, MS Word, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, MPEG, Quick Time, AVI, XML, BZ2, TGZ, ZIP, WAV, MP3, OGG, FLAC, WMA. K podporovaným metadatovým formátům patří: OAI DC (metadatový standard iniciativy OAI – Open Archives Initiative – implementující jednoduchý Dublin Core), UKEDT DC (metadatový soubor služby Britské knihovny EThOS – Electronic Theses Online Servise), DIDL (Digital Item Declaration Language), METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) a OpenURL ContextObject.

Stejně jako ostatní archivy využívající software Eprints podporuje repozitář IOE Eprints protokol OAI-PMH (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Repozitář IOE Eprints je registrován v centrále OAI (Open Archives Initiative) s bázovou URL adresou repozitáře (http://eprints.ioe.ac.uk/perl/oai2), identifikátor repozitáře má podobu eprints.ioe.ac.uk.oai2.

Díky protokolu OAI-PMH jsou záznamy z repozitáře IOE Eprints přístupné také prostřednictvím souborného katalogu OCLC Wordcat v rámci služby OAIster, která umožňuje celosvětové integrované vyhledávání ve volně přístupných (Open Access) informačních zdrojů.

Uživatelům je k dispozici automatické upozorňování na novinky pomocí kanálu RSS (Rich Site Summary) ve verzi 1.0, verzi 2.0 a standardu Atom (Atom Syndication Format) verze 1.0 pro rozesílání novinkových obsahů repozitáře [Institute of Education, 2011].

peDOCS – oborový repozitář Německého institutu mezinárodního pedagogického výzkumu (DIPF)

Repozitář peDOCS (odborný dokumentační server) je produktem projektu Informačního centra Informationszentrum Bildung – "Budování odborných repozitářů pro pedagogiku a vědy o výchově". Cílem projektu bylo vybudovat open access repozitář pro odbornou komunitu pedagogů s přístupem k plnotextovým dokumentům, zejména preprintů a postprintů vědeckých prací a posílit tak elektronické publikování na principu open access. Repozitář peDOCS se stal součástí oborového portálu Fachportal Pägagogik.de a je v provozu od července 2007 [Deutsches Institut, 2010a].

Repozitář peDOCS je postaven na webové aplikaci DIDoRe, která je založena na software Opus (Open publications system) verze 3.1 a programována v PHP5. Databáze je každodenně aktualizována a zálohována. Databáze obsahuje (rešerše PY<=2012) 3.400 záznamů dokumentů s retrospektivou až do roku 1993. Jádro repozitáře však tvoří záznamy dokumentů od roku 2007.

Repozitář peDOCS je přístupný prostřednictvím vlastního webového rozhraní (http://www.pedocs.de/), je součástí portálu Fachportal Pädagogik.de (http://www.fachportal-paedagogik.de/start.html) a bibliografickou oborovou databázi FIS Bildung Literaturdatenbank (http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_form.html). Dokumenty a záznamy dokumentů v repozitáři jsou dostupné vyhledávacím robotům a navíc je zpracovává Německá národní knihovna, která je zpřístupňuje v rámci svého online katalogu. Informace o obsahu archivu sklízejí služby jako jsou OAIster, MeInD (Metadata on Internet Documents) a BASE (Bielefeld Academic Search Engine).

Registrace uživatelů a vstupní zpracování dat

Autoři mohou do repozitáře peDOCS ukládat ještě nikde nepublikované dokumenty, preprinty a postprinty již publikovaných dokumentů, vysokoškolské kvalifikační práce (disertace či habilitace) nebo jinou šedou literaturu (např. konferenční materiály). Publikování zde probíhá na základě open access. Tvůrci webového rozhraní repozitáře dokonce zařadili mezi průvodní informace i poměrně rozsáhlý komentář o open access publikování včetně linku na databázi vydavatelů podporujících volné publikování SHERPA/RoMEO [Deutsches Institut, 2010b].

Podmínkou vložení dokumentu do repozitáře peDOCS jsou vyřešená autorská práva a formát dokumentu, jediným přijímaným formátem je PDF (Portable Document Format). Dokument se nahraje pomocí formuláře Spravovat text (Texte melden), který se skládá ze 4 kroků. Prvním krokem je ověření, zda dokument v repozitáři již není, vyplnění typu dokumentu, typu licence a souhlas se zveřejněním dokumentu. V druhém kroku autoři doplní do formuláře metadata o dokumentu včetně předmětového zařazení a abstraktu v jazyce originálu, příp. dalších jazycích. Třetí krok zobrazí přehled vyplněných polí pro kontrolu a ve čtvrtém kroku lze nahrát soubor v PDF [Deutsches Institut, 2010c]. Repozitář peDOCS shromažďuje a zpřístupňuje pouze dokumenty ve formátu PDF, zejm. PDF/A.

Vyhledávání v repozitáři peDOSC je standardně založeno na jednoduchém a pokročilém vyhledávání a prohlížení čtyř rejstříků (rejstřík autorů, typů dokumentů, názvů časopisů a předmětový rejstřík). Zajímavou službou repozitáře peDOCS je statistika přístupů k dokumentu, která mapuje stahování plného textu a generuje přehledný graf stažení dokumentu v daném roce. Lze tak získat údaje o počtu stažení celkově, v daném roce či měsíci, a jakého průměru dokument dosáhl vůči dokumentům ve stejné kategorii.

Uživatelům je k dispozici alertní služba RSS (Rich Site Summary). Umožňuje nastavit upozornění na novinky z konkrétní pedagogické disciplíny či disciplín a tyto ještě omezit kritériem typu dokumentu a jejich počtu.

Katalogy, portály, rozcestníky

V prostředí webu existuje řada informačních zdrojů relevantních pro odborníky z pedagogických věd. Za zmínku stojí např. mezinárodní kolaborativní systém spojující webový portál se znalostní databází, systémy pro sdílení informací, wiki komunitu a řadu internetových služeb e-Framework for education and research (http://www.e-framework.org). Systém je zřizovaný a sponzorovaný australským a novozélandským ministerstvem školství, britským Spojeným výborem pro informační systémy (JISC) a nadací Surf Foundation.

Za zmínku stojí i britská informační služba Intute (http://www.intute.ac.uk/), jejíž provoz byl však z finančních důvodů v polovině roku 2011 pozastaven. Pro odborníky z oblasti pedagogiky byla relevantní kategorie Vzdělávání a výzkumné metody (Education and research metods), popř. kategorie Sociální vědy (Social Sciences). Sekce Vzdělávání a výzkumné metody (Education and research metods) se zaměřuje na internetové informační zdroje významné zejména pro pedagogy, vědce a studenty pedagogiky z Velké Británie. Spravované zdroje také z velké části pocházejí ze Spojeného království a jsou prioritně v angličtině. Výběrově jsou zařazeny i zahraniční zdroje, splňují-li kritéria výběru informačních zdrojů pro systém Intute [BURGESS, 2006].

Progresívním portálem z českého pedagogického prostředí se zdá být Metodický portál RVP (Rámcového vzdělávacího programu, http://rvp.cz/, ISSN 1802-4785), který nese podnázev Inspirace a zkušenosti učitelů, jenž vystihuje jeho účel a cíl. Tento moderně koncipovaný portál využívající možnosti Webu 2.0 zřizuje MŠMT a je součástí projektu Metodika II.

Zajímavým českým projektem byl i portál vytvářený a spravovaný Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) INFO.EDU.CZ, jehož obsah však není od srpna 2011 aktualizován. Portál poskytoval informace a poradenské služby z oblasti školství a vzdělávání zejména žákům a studentům, rodičům, učitelům a pracovníkům škol, odborníkům, pracovníkům veřejné správy a novinářům.

Portál Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO

Mezinárodní úřad pro vzdělávání UNESCO (IBE, International Bureau of Education, http://www.ibe.unesco.org) vytváří a spravuje řadu odborných zdrojů od databází přes zprávy, studie, pracovní materiály a publikace až po specializované sbírky. Stává se tak významným informačním zdrojem pro pedagogický výzkum, strategie a management vzdělávání v pedagogické i politické rovině. Vedle publikování srovnávacích studií, výzkumných zpráv a tvorby strategických dokumentů a mezinárodních smluv IBE pořádá Mezinárodní konferenci o vzdělávání (ICE, International Conference on Education) a poskytuje řadu služeb[International Bureau of Education. 2011].

IBE provozuje informační webový portál v šesti světových jazycích (angličtina, francouzština, španělština, ruština, čínština a arabština). Portál prezentuje instituci a zpřístupňuje aktuální i archivní informace z činnosti IBE. Klade si tak za cíl prostřednictvím volného přístupu k informacím zkvalitňovat rozvoj vzdělávacích programů na celém světě.

Online služby Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO

Online služby Mezinárodního úřadu pro vzdělávání UNESCO představují dvě základní kategorie. Interní online materiály IBE a externí odkazy na zdroje týkající vzdělávacích kurikul a na národní vzdělávací agentury [International Bureau of Education. 2011a].

a) Online materiály

IBE shromažďuje, systematizuje a šíří informace o vzdělávacích systémech a školních osnovách. Výstupem této činnosti jsou volně dostupné online databáze doplněné o jednoduché a uživatelsky vlídné vyhledávací rozhraní. Jádrem systému jsou čtyři stěžejní databáze. Světová data ve vzdělávání (World Data on Education, WDE) – zpřístupňuje profily světových vzdělávacích systémů; dokumenty jsou dostupné ve formátu PDF. Databáze Národních dokumentací (Country Dossiers) – z jednoho webového rozhraní odkazuje na národní informační zdroje z oblasti výchovy a vzdělávání, včetně oficiálních zpráv a informací národních vzdělávacích agentur. Digitální knihovna národních zpráv 1932-2008 (IBE Digital Library of National Reports 1932-2008) – tvoří unikátní soubor více jak 3.000 národních zpráv o vzdělání. Online katalog IBEDOCS (Electronic Catalogue IBEDOCS) zpřístupňuje dokumenty a publikace z produkce IBE s retrospektivou do roku 1927. Databáze primárně obsahuje bibliografické záznamy Dokumentačního střediska IBE, ale zpřístupňuje i vybrané plné texty dokumentů. K dalším online materiálům patří např. tréninkové nástroje a informační prameny k projektům IBE nebo báze vykonaných alertních služeb.

Tezaurus UNESCO-IBE (UNESCO-IBE Education Thesaurus) je důležitým indexačním nástrojem v oblasti výchovy a vzdělávání, především pro potřeby online katalogu IBEDOCS, ale i řady pedagogických dokumentačních středisek na celém světě. Tezaurus je dostupný online i v tištěné podobě. V současné době je k dispozici aktuální 6. vydání z roku 2007. Na webových stránkách IBE jsou vystaveny ke stažení seznamy deskriptorů a identifikátorů ve formátu PDF. Konkrétně se jedná o abecední, předmětový a permutovaný rejstřík deskriptorů Tezauru UNESCO-IBE. Vedle rejstříků je online dostupná aplikace pro abecední prohlížení deskriptorů. Deskriptory jsou uspořádány ve stromové struktuře, označeny číselnou předmětovou kategorií a opatřeny historickou poznámkou. Hierarchické vztahy a vztahy ekvivalence v tezauru jsou aktivně propojeny hypertextovými odkazy.

b) Externí odkazy

IBE odkazuje na dva online informační zdroje. Prvním je přehled národních vzdělávacích kurikul (Curricular resources). Pokud jsou informace dostupné, což není pravidlem, obsahují dokument s minimálními povinnými informacemi ve formátu PDF a odkazy na národní vzdělávací agentury. Informační obsah závisí na konkrétních národních institucích. Stejným způsobem jsou strukturované i informace v druhém zdroji, který se snaží koncentrovat do jednoho rozhraní informace o národních agenturách ve vzdělávání z celého světa (National education agencies).

Institucionální síť Eurydice – informace o vzdělávacích systémech a politikách v Evropě (http://www.eurydice.org) sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Výsledky její práce jsou zaměřeny na strukturu a organizaci vzdělávání v Evropě. Publikace Eurydice, které vycházejí v elektronické i tištěné podobě, nabízejí popis národních systémů vzdělávání, tematické srovnávací analýzy a také statistické údaje a ukazatele.

Institucionální síť Eurydice pravidelně publikuje srovnatelné, pravidelně aktualizované monografie o organizaci vzdělávacích systémů, srovnávací studie na témata, o která mají Evropská společenství zájem, shromažďuje a zveřejňuje statistické ukazatele. Konkrétně se jedná o následující ediční řady: Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě, Klíčová témata vzdělávání v Evropě, Studie Eurydice (analýzy témat, o něž mají zájem evropská společenství, přinášejí přehled, který umožňuje srovnání, a ukazují hlavní směry vývoje na evropské úrovni), Přehledy Eurydice (podklady k politickým úvahám nad strategickými otázkami, o nichž jednají evropští politici), Evropský glosář školství (vícedílný slovník, který přináší soubor národních termínů užívaných v různých vzdělávacích systémech) [Evropská komise, 2003].

Institucionální síť Eurydice poskytuje svým uživatelům databázi Eurybase (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php), velmi podrobně zpracovávající všechny vzdělávací systémy zemí zahrnutých do sítě. V lednu 2012 databáze obsahovala celkem 34 dokumentů ve formátu PDF z 31 evropských zemí. Každý systém je popsán podle stejného vzoru, anglicky a většinou také v národním jazyku nebo jazycích. Popis je doplněn výčtem související legislativy, seznamem institucí, glosářem a bibliografií. Databáze navržená Evropským oddělením Eurydice nachází široké využití jako zdroj informací jak uvnitř, tak i vně sítě. Koncept svého příspěvku a každoroční aktualizaci připravují jednotlivá národní oddělení.

Databáze Eurybase nedisponuje systémem pro vyhledávání, je strukturována jako přehled vzdělávacích systémů abecedně uspořádaný podle názvů zemí v angličtině. U každé země jsou 3 dokumenty: Národní systém – přehled (National System Overviews), Popis národního vzdělávacího systému (National Education System Descriptions) a Struktura vzdělávání a odborné přípravy (Structures of Education and Training Systems).

Každý národní příspěvek obsahuje následující části: politická a ekonomická východiska, obecná organizace školského systému a správa školství, předškolní výchova, primární, sekundární a terciární vzdělávání, vzdělávání dospělých, pedagogičtí a akademičtí pracovníci, evaluace školského systému, speciální školství, evropská a mezinárodní dimenze ve vzdělávání [Evropská komise, 2003].

Součástí činnosti Eurydice je také zapojení do tvorby tezaurů pro oblast vzdělávání. Od roku 1984 síť budovala a spravovala Tezaurus EUDISED (European Documentation and Information System for Education – Evropský dokumentační a informační systém pro vzdělávání), z něhož se vyvinul Tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě (Thesaurus for Education Systems in Europe, TESE).

TESE je řízený slovník pro indexování textů z oblasti vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky v Evropě. Byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO 2788-1986 a 5964-1985 a je vystaven na centrální webové stránce Eurydice (http://www.eurydice.org), kde mohou uživatelé používat a zdarma stahovat abecední, systematický i rotovaný rejstřík ve formátu PDF a XML. Kromě toho byl v TESE zpřístupněn soubor CSV (Comma-Separated-Value), který umožňuje snadný přenos dat do jiných systémů [Výkonná agentura, 2009]. TESE je primárně nástrojem pro indexování dokumentů sítě Eurydice a měl by být užitečným nástrojem i pro další organizace, které se zabývají šířením informací o vzdělávacích systémech.

Oborový portál FACHPORTALpaedagogik.de

V rámci projektu německého Informačního centra pro vzdělávání (Informationszentrum Bildung, IZB) Institutu pro mezinárodní pedagogický výzkum (Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung, DIPF, http://www.dipf.de) byla v srpnu 2005 online zpřístupněna internetová oborová brána založená na volném přístupu s názvem Fachportal Pädagogik.de (http://www.fachportal-paedagogik.de).

Služby a výstupy systému

Oborový portál sdružuje tři základní vyhledávací systémy. Jedná se o databázi systému odborných informací pro výchovu a vzdělávání (FIS Bildung Literaturdatenbank), která je jádrem celého portálu. Od roku 1994 shromažďuje pedagogické informace ze stěžejních německých oborových zdrojů. Dalším zdrojem je digitální repozitář pedocs.de a rozsáhlý předmětový katalog pedagogických informací (Themenkatalog Erziehungswissenschaft). Nadstavbou nad všemi dílčími systémy je metavyhledávač s rozhraním pro jednoduché a pokročilé vyhledávání (Metasuche).

Metavyhledávání v rámci portálu Fachportal Pädagogik.de

Nadstavbou nad výše uvedenými systémy je metavyhledávač (Metasuche) ve verzi pro jednoduché (Einfache Suche) a pokročilé (Erweitere Suche) vyhledávání. Webové rozhraní pokročilého vyhledávání nabízí 4 vyhledávací pole. Selekčními údaji jsou: Název/Jméno (Titel/Name), Klíčová slova/Místo (Schlagwörter/Ort) a možnost vyhledávat termín kdekoliv ve volném textu (Freitext). Dotaz lze omezit rokem vydání a volbou databází, v nichž bude dotaz realizován.

Uživatelé však nemusí volit přímo konkrétní databázi, ale mohou si vybrat jednu ze šesti tematických oblastí, v nichž jsou implicitně seskupeny databáze podle předmětového zaměření. Předmětové skupiny databází jsou: Literatur (Literatura), Internet-Ressource (Internetové zdroje), Fakten (Fakta), Medienkataloge (Katalogy médií), Bildungsgeschichte (Dějiny vzdělávání), Internationales (Mezinárodní). Pro případ neúspěšné rešerše je do rešeršního formuláře integrováno pole jednoduchého vyhledávání služby Google Scholar BETA.

Shrnutí

Vybrané charakterizované elektronické informační zdroje z oblasti pedagogiky tvoří jen nepatrnou výseč z celkové globální produkce, která vedle různorodosti a rozmanitosti vyniká také pro pedagogiku příznačným znakem. Tím je specifické pojetí vědy v kulturním, historickém a geografickém kontextu. Elektronické informační zdroje obsahově zaměřené na oblast výchovy a vzdělávání se stávají čím dál tím významnějšími informačními prameny pro pedagogickou teorii i praxi. Jsou uživatelům v síťovém prostředí dostupné kdekoliv a kdykoliv a výhodou prezentovaných informací je aktuálnost. V řadě případů jsou dokumenty recenzované. Nezbývá než uživatelům představit jejich výhody a pomoci jim s jejich využíváním.

 


 

Literatura a zdroje

ARIEW, S. A. 2007. Education Research Complete. Choice : Current Reviews for Academic Libraries. Jun 2007, sv. 44, č. 10, s. 1730-1731. ISSN 0009-4978. Dostupný z WWW: <http://www.cro2.org/default.aspx?page=reviewdisplay&pid=3277745/>.

BOLDIŠ, P. 2003. Úvod do problematiky elektronických informačních zdrojů. Věda.cz : průvodce informacemi o vědě a výzkumu [online]. 2003, aktual. 2004-01-11 [cit. 2011-07-30]. Dostupný z WWW: <http://www.veda.cz/article.do?articleId=6069/>.

BURGESS, J. 2006. Intute Collection Development Framework and Policy [online]. Version 1.4. Approved by the Intute Policy and Strategy Forum 12/10/06. 1 March 2006, last updated 18 September 2006. 23 s. Dostupný z WWW: <http://www.intute.ac.uk/Intute_cdfp.doc/>.

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 2010a. Pedocs-Dokumentenserver : Informationen [online]. Frankfurt am Main : Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Informationszentrum Bildung. 2010-08-13 [cit. 2011-04-17]. Fachportal Pädagogik.de. Dostupné z WWW: <http://www.pedocs.de/info_pedocs.php?la=de/>.

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 2010b. Pedocs-Dokumentenserver : Publizieren mit pedocs [online]. Frankfurt am Main : Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Informationszentrum Bildung. 2010-08-16 [cit. 2011-04-17]. Fachportal Pädagogik.de. Dostupné z WWW: <http://www.pedocs.de/publizieren_mit_pedocs.php?la=de/>.

EBCSO Publishing. 2011. Education Research Complete [online]. Ipswich (MA) : EBSCO Publishing, [2011] [2011-07-20]. EBSCO Database Help. Dostupný komerčně z WWW: <http://search.ebscohost.com/>.

Education Resources Information Center. 2010. ERIC : Education resources information Center [online portál]. Washington, (DC) : Educational Resources Information Center. 2004 [cit. 2011-05-08]. ERIC Selection Policy. Reformatted 1/22/2010. Dostupné z WWW: <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/news/ERIC%20Selection%20Policy.pdf/>.

Education Resources Information Center. 2011. ERIC : Education resources information Center [online portál]. Washington, (DC) : Educational Resources Information Center. 2004 [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: <http://www.eric.ed.gov/>.

Evropská komise. 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu. EURYDICE : informační síť o vzdělávání v Evropě. Eurydice : Brussels. 2003. 24 s. Překlad Ústav pro informace ve vzdělávání. ISBN 80-211-0456-2.

Institute of Education. 2011. IOE Eprints [online]. London : Institute of Education, [2011] [cit. 2011-04-14]. Information. Dostupný z WWW: <http://eprints.ioe.ac.uk/information.html/>.

International Bureau of Education. 2011. International Bureau of Education [online portál]. c1995-2011 [cit. 2011-07-12]. About the IBE. Dostupné z WWW: <http://www.ibe.unesco.org/en/about-the-ibe.html/>.

International Bureau of Education. 2011a. International Bureau of Education [online portál]. c1995-2011 [cit. 2011-07-12]. Services. Dostupné z WWW: <http://www.ibe.unesco.org/en/services.html/>.

RUDNER, L. M. 2003. How Many People Search the ERIC Database Each Day? D-Lib Magazine [online]. April 2003, Vol. 9, No. 4. [cit. 2011-04-30]. Dostupný z WWW: <http://www.dlib.org/dlib/april03/rudner/04rudner.html/>. ISSN 1082-9873.

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. 2009. TESE : tezaurus pro vzdělávací systémy v Evropě : představení TESE. Česká verze. Evropská komise, 2009. 18 s. Dostupný také z WWW: <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/tese/pdf/tesecs_002_intro.pdf/>.

 

  

CITACE:
Bendová, Vladimíra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW. Knihovna plus [online]. 2012, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus121/bend.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |