|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2011, číslo 2


 

VELLA, C.; VELLA, V.; ZEFARA, L. A Mosaic of Library and Archive Practise in Malta : A Collection of Papers by MaLIA Members and Friends on Its 40th Anniversary, 1969-2009 [Mozaika knihoven a praxe archivů na Maltě : Sborník pro členy a přátele MaLIA ke 40. výročí, 1969-2009 ]. Malta : Malta Library & Information Association, 2009. 174 p. ISBN 978-99932-29-01-6.

 

Malta je ostrovní stát tvořený několika ostrovy, z nichž vyniká hlavní ostrov Malta a druhý Gozo. Nachází se ve Středozemním moři a je, možno říci, jakousi branou mezi Evropou a Afrikou. Má také významnou strategickou polohu, která byla využívána k válečným účelům již od starověku až po 2. světovou válku. Ostrovní stát má bohatou minulost a historii. Na území této, poměrně malé, ale zato významné části Evropy, se vystřídalo mnoho národností a vládců. Mezi ně patřila Římska Říše, Turci, církevní řád rytířů sv. Jana (tzv. maltézský řád; 1530-1798), ale i např. francouzská vojska generála Napoleona, pozdějšího francouzského císaře, a Velká Británie, která nakonec poskytla obyvatelům Malty samostatnost v roce 1964. Malta je bohatá na různé druhy kulturních památek – stavby, umělecká díla i rukopisy a historické knihy. A tak knihovny, archivy i památkáři patří k významným součástem kultury a kulturního života tohoto státu. Stát Malta a jeho politici i speciální odborníci věnují značnou pozornost kulturnímu bohatství této země a jeho ochraně, uchování, publicitě i funkci.

Celkový přehled kulturního světa Malty, jeho historie, působnosti a rozvoj, do kterého patří i knihovny a archivy, a význam a aktuální úroveň byl zpracován v angličtině a vydán r. 2009. Dokladem je i zmíněná publikace, kde se v podobě několika odborných studií, zaměřených na dané tematické kulturní oblasti, prezentuje mimo jiné i Asociace maltských knihoven (Malta Library Association, MLA) a Asociace maltských knihovníků a informatiky (Malta Library and Information Association, MaLIA).

Publikace vznikla k příležitosti čtyřicátého výročí MaLIA. Předcházelo jí maltské dílo dr. Paula Xureba, vydané roku 1980. Dvacet uplynulých let však nic nezměnilo na době platnosti autorských práv ke zmíněnému dílu, a tak vzniklo nové dílo zabývající se maltskými knihovnami. Zpracovatelský tým, působící v letech 2009-2010, připravil toto dílo k vydání.

Publikace je věnována knihovnám, knihovnické a informační asociaci, kulturnímu bohatství, archivům a informační literatuře. Struktura publikace je následující:

  1. Knihovny
  2. Knihovnická asociace
  3. Ochrana dědictví kultury minulosti
  4. Archivy
  5. Informační literatura.

Tento sborník vydala Asociace maltských knihovníků a informatiky a Univerzitní knihovna Msida. Předmluvu napsal Josef R. Grima, náměstek předsedy MaLIA. V předmluvě analyzoval a zdůraznil význam spolku MaLIA. Uvedl výčet služeb, technologií i činnosti profesionálních osob pro funkci MaLIA. Asociace knihoven a informatiky má významnou roli v účasti zkvalitnění tréninkových kurzů a pokračuje v plnění původních plánů. Mnoho knihoven pracuje s tímto zájmem a má také možnost chlubit se s vhodně usnadněným umístěním a funkcí. Grima se zmínil o publicistické funkci místních knihoven a studiu archivů, poněvadž těchto publikací je na knižním trhu nedostatek. Poslední publikace pro členy MaLIA a jejich přátelé a spolupracovníky je zajímavým přehledem každodenní praxe knihoven a archivů jakožto části kultury na Maltě. MaLIA v ní děkuje všem autorům za podporu vydání a čas, který věnovali této publicistické práci. Grima zvláště zvýraznil jméno Paula Guillaumiera, žel již zemřelého, který přispěl k získání jedné z největší soukromé privátní knihovní sbírky na ostrově.

Obsah knihy tvoří zajímavé a přínosné příspěvky. Úloha a význam knihovní asociace v moderní společnosti : MaLIA a její zkušenosti od Roberta Muzziho, který analyzoval systém knihoven ostrovního státu, který má ca 400 000 obyvatel. Přiblížil i změny a modernizaci maltských knihoven v letech 2006-2008. Uvedl konkrétní údaje (např. strukturu vysokoškolské knihovny Sv. Benedikta) a vycházel též ze Zprávy o státních knihovnách na Maltě (Raport on the State of Maltese Librarien). Přiblížil rovněž funkci vysokoškolských knihoven. Také uvedl, jaký význam a autoritu mají maltské knihovny. Analyzoval jejich program a služby a zaměřil se na cestu knihoven do budoucnosti a jejich mezinárodní styky.

Rámec národního dědictví od Lillian Sciberras byl dalším tématem zařazeným do této publikace. Jedná se o příspěvek s rozsáhlým časovým přehledem kulturního bohatství Malty s mnoha údaji a informacemi o této bohaté a významné národní sbírce. Text obsahuje přílohy v podobě přehledných časových tabulí s historickým vývojem a vznikem kulturních památek Malty. Autorka také použila litografie z r. 1840 od Luigiho Brocktorffa, které byly prvně zveřejněny v Penny Malta Magazine 6. června 1840 a zachycovaly budovu pozdější Národní knihovny Malty. Dr. Sciberras věnovala pozornost analýze historie, funkce a sbírek maltské národní knihovny periodicky v časových obdobích od r. 1760, kdy působila jako veřejná knihovna (Biblioteca Publica), funkci národní knihovny získala až v době, kdy byla součástí impéria Velké Británie v 19. století.

William Zammit přispěl příspěvkem Studium o tvorbě a obsahu národní sbírky Militensia – pochopení jejího významu. Zmínil se i o významných osobnostech, které přispěly k rozvoji národní knihovny a jejich fondů (kardinál Portocarrero a Balí de Tencin).

Přínosná i zajímavá byla studie Philipse Borga s názvem Národní knihovna Malta a její aktuální pozitivní výsledky modernizace služeb i výzva do budoucnosti. Mimo řady podnětných aktivit a výsledků Národní knihovny, které popsal, věnoval autor pozornost budoucnosti, zvláště zdůraznil informační technologie a digitalizaci sbírek knihovny.

Příspěvek Ochrana národních památek Národního archivu, minulost, současnost a budoucnost napsal Charles J. Farrugia. Autor souhrnně informoval o programu Národního archivu Malty a také přihlédl ke znění a významu archivního zákona z r. 1990, který právně reguloval existenci a funkci archivů na Maltě, dále uvedl a analyzoval další novelu tohoto zákona z r. 2005. Zákonné úpravy umožnily vytvořit novou strukturu a uspořádání Rady Národního archivu (National Archiv Council), uspořádat národní registr archivů a archivů soudů a upozornil na důležitý Státní archivní přehled. V příspěvku byly zvýrazněny důležité body vývoje maltského archivnictví, včetně významné konference z roku 1971, kdy Odbor historie a Královská univerzita Malta zorganizovaly průkopnickou konferenci s názvem „Historie Malty : Jaká bude budoucnost?“ Autor postupně přiblížil i vývoj archivnictví, včetně evropských projektů, na nichž se Malta podílela. Významná byla i mezinárodní spolupráce – např. účast na Mezinárodním výboru archivů (International Council on Archives) 25. 7. 2008 v malajském Kuala Lumpur, kde byl zvolen pracovník národního archivu Charles J. Farrugia předsedou Sdružení archivářů Commonwealthu (Association of Commonwealth Archivists) a byl pověřen řízením spisové služby. Stranou pozornosti nezůstala ani digitalizace uplatněná v archivech Malty. Významným aktem se stal i projekt Národních kulturních památek (kulturního bohatství), který slavnostně zahájil maltský prezident dr. Guido de Marco 22. 3. 2004. Projekt měl několik fází a zaměřil se na fotografie, obrazy a filmy a jejich archivování a umístění do specializovaných sbírek národních archivů.

Obsah sborníku ještě obsahoval další příspěvky Joanne Felice a Antona Abela Změny uspořádání podmínek tvorby sbírek (sbírkové odkazy).

Z knihovnického hlediska je přínosná a zajímavá i studie Josepha M. Boffa s názvem 150 let existence školních knihoven. Úvod byl věnován historii školních knihoven a upozornil, že na Maltě již deset let existuje Asociace školních knihoven. Po druhé světové válce vzniklo v hlavním městě Valette lyceum, které má bohatou knihovnu. Pro školní účely byla a je využívána i veřejná knihovna ve Valette, která poskytuje žákům i studentům potřebné knižní tituly a knihovní jednotky. Další školy, které disponují knihovnami, jsou například Střední průmyslová škola v Hamrun a škola Střední průmyslová škola St. Joseph v Paola. Během sedmdesátých let dostaly školní knihovny významnou finanční podporu z Velké Británie, další podpora přišla od UNESCO.

Jistě přínosný je přehled knihoven zaměřených na noviny a časopisy, který přináší text autorky Cecily Rizzo Minulost – současnost – budoucnost.

Významná osobnost maltské kultury a knihovnictví Paul Guillaumier vytvořil procítěný text Moje knihovna, vzpomínky a bibliofilie. Autor se vrací do doby poloviny 20. století, kdy studoval religionistiku u jezuitů a setkával se se sbírkami knih – hodnotnými a přitažlivými encyklopediemi, historickými publikacemi a Biblí. Rovněž vzpomínal na knihovnu svého otce, bohatou na vědeckou literaturu. Prostřednictvím textu P. Gulliaumiera procházíme literaturou, cennými a zajímavými tituly a také se setkáváme s významem citových vztahů k četbě knih.

Claudio Laferela napsal další tematickou část pro Sborník Informační gramotnost : klíč k podpoře informovanosti občanů. Významně analyzuje rozvoj informační společnosti a zdůrazňuje význam informací. Pro učitele, studenty i zájemce má velký význam informační technologie využívaná v knihovnách, včetně Webu 2.0. V návodu, jak postupovat při vzdělávání a rozvoji informační gramotnosti, využívá C. Laferela názory Paula Zurkowského, zakladatele a badatele, který první prosadil informační gramotnost. Dále věnuje pozornost rozvoji informační gramotnosti ve školních knihovnách a seznamuje s výsledky informační gramotnosti na 39 školních knihovnách s 13 123 studenty a s vysokoškolskými studenty na 879 fakultách. Autor analyzuje význam školních knihoven jak z hlediska informační gramotnosti, vzdělání, tak i jako důležitý první krok k archivaci potřebných informačních údajů a znalostí. Značný význam má činnost a odborná úroveň personálu těchto knihoven. Školní knihovny určují spolupráci s informační gramotností, zabezpečení opatření vysoké kvality fondů těchto knihoven a infrastrukturu informačního procesu pro informační přístup a užití. Laferela se též zmiňuje o mezinárodních výsledcích výzkumu informační gramotnosti v rámci Evropské unie. Jde o výzkum uskutečněný v evropských školních knihovnách. Výzkumy na toto téma dále proběhly v 61 zemích světa. Výsledky záleží na tom, jaké se využívají formy vzdělávání – zda v klasické podobě čtení nebo e-vyučování, individuální studium nebo studium skupinové ve vzájemné spolupráci aj. Autor závěrem připojuje model informační gramotnosti a jeho uplatnění v knihovnách.

 

PhDr. Vincenc Streit, Ph. D.

 

  

CITACE:
Streit, Vincenc. VELLA, C.; VELLA, V.; ZEFARA, L. A Mosaic of Library and Archive Practise in Malta : A Collection of Papers by MaLIA Members and Friends on Its 40th Anniversary, 1969-2009 . Knihovna plus [online]. 2011, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus112/streitk.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |