|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2011, číslo 1


 

Evropská certifikace: CERTIDoc v Maďarsku

Ilona Hegykozi / hegykozi@oszk.hu

 

Resumé:

Maďarský knihovnický institut uspořádal v Budapešti v roce 2010 akci související s Evropskou odbornou certifikací kompetencí. Dva odborníci z francouzské asociace informačních pracovníků (ADBS, autoři a propagátoři myšlenky CERTIDoc) na základě metodiky Evropského průvodce kompetencemi informačních pracovníků uskutečnili pro potencionální hodnotitelské komise školení a názorné zhodnocení dokumentace dobrovolníka. Setkání posloužilo jako případová studie toho, jak by mohl být systém certifikace kompetencí CERTIDoc přijat v Maďarsku.

Klíčová slova: CERTIDoc – evropská certifikace – odborní knihovníci a informační vědci – Maďarský knihovnický institut.

Summary:

The Hungarian Library Institute Budapest organised in 2010 an event related to European professional certification of competences. Two experts from the French library association (ADBS, a developer and promoter of the CERTIDoc idea) conducted a training for potential assessors based on the Library and Information Science Euroguide, and a volunteer's "dossier" was evaluated. The meeting served as a case study about how the CERTIDoc evaluation system could be adopted in Hungary.

Keywords: CERTIDoc – European certification – Library and Information Science professionals – Hungarian Library Institute.

 

Maďarský knihovnický institut (Könyvtári Intézet; Hungarian Library Institute; dále Institut) Národní Széchényiho knihovny uspořádal v roce 2010 akci související s Evropskou odbornou certifikací kompetencí. Institut získal grantovou podporu Nového maďarského rozvojového plánu obnovy operačního programu (New Hungary Development Plan's Social Renewal Operational Programme; maď. zkratka TÁMOP) – mimo jiné financovanou z Evropské unie – na téma rozvoje a zajištění kvality metod v maďarském knihovnictví. To znamenalo, že Institut zorganizoval dvoudenní seminář pro některé prestižní knihovníky, aby je zaškolil do nově vznikajících komisí certifikačního systému CERTIDoc v Maďarsku.

Počátky této akce sahají do roku 1990, kdy se Maďarsko zúčastnilo průzkumu, organizovaného programem DECIDoc, o systému knihovnického vzdělání a kvalifikace. Tato iniciativa navazovala na projekt CERTIDoc, realizovaný pod vedením francouzského, německého, španělského a italského knihovnického sdružení. Odborníci z těchto zemí zpracovali komplexní a propracovaný systém certifikace kompetencí a sestavili směrnice její realizace. Tento systém začal fungovat v uvedených zemích.

Středoevropské země (zvláště Česká republika, Rumunsko, Chorvatsko a Maďarsko) projevily od samého počátku zájem o seznámení s tímto systémem a později o jeho přijetí. Byly to většinou knihovnické instituty těchto zemí, které myšlenku CERTIDoc podporovaly. Evropský průvodce kompetencemi informačních pracovníků (tzv. Euroguide; The Guide to Competencies for European Professional in Library and Information Services; Francouzi jej nazývají Référentiel) byl přeložen a zveřejněn v tištěné a online podobě v několika zemích (http://www.certidoc.net). V červnu 2005 se konala diskuse mezi zeměmi, které již jsou zapojeny nebo plánují zapojení do systému CERTIDoc – bylo projednáno, jak přijímat další země a jak by mohly oficiálně vstoupit do komunity CERTIDoc. Po této události rumunští kolegové zorganizovali školení a ustanovili některé knihovníky za členy hodnotitelské komise. V té době původní partneři znovu podali žádost o financování z prostředků Evropské unie. Cílem bylo pokračovat v projektu CERTIDoc pod názvem COMPETIDoc. Bohužel grant nebyl podpořen, a tak budoucnost programu CERTIDoc zůstala "nevyřízena".

Sdružení maďarských knihovníků pověřilo Maďarský knihovnický institut řízením záležitostí týkajících se projektu CERTIDoc. Evropský průvodce byl přeložen z angličtiny a francouzštiny do maďarštiny a byl zveřejněn. Metodika tohoto průvodce byla šířena na různých seminářích, např. na sérii konferencí s názvem "Competitive country with a competitive librarian" (Konkurenceschopná země s konkurenceschopnými knihovníky).

Zavést CERTIDoc se nakonec podařilo díky evropské dotaci. Institut obdržel finanční prostředky na uspořádání prvního, dvoudenního semináře, kde vyškolil některé knihovníky do hodnotitelských komisí certifikačního systému CERTIDoc.

Dva odborníci z francouzské asociace informačních pracovníků (ADBS) byli jako zástupci pracovního výboru CERTIDoc pozváni, aby vedli třídenní školení malé skupiny vybraných maďarských knihovníků. Tyto hodnocené semináře probíhaly v souladu s předem definovanou metodikou. K účasti bylo vyzváno šest významných knihovníků (ředitelé knihoven, zástupci fakult vysokých škol) a zaměstnanci Maďarského knihovnického institutu. Organizátorům se podařilo najít dobrovolníka, který dle požadavků sestavil své portfolio ("dossier" – dokumentaci; jak jej nazývají Francouzi). V průběhu příprav a samotného školení CERTIDoc byly využity materiály přeložené v předstihu (například Obecná pravidla, Akreditace hodnotící komise, Příručka pro žadatele, Hodnocení metodiky).

Dobrovolník, který se tímto tématem zabýval v průběhu svého studia oboru knihovnictví na vysoké škole, předložil svá osobní data a informace o své profesní kariéře, odborných znalostech a úrovni kvalifikace. Tyto požadavky jsou v souladu s Evropským průvodcem (kvalifikační skupina je rozdělena do 33 speciálních oblastí a pěti kategorií: Informace, Technologie, Komunikace, Management, Ostatní; a definuje čtyři úrovně certifikace: asistent, technik, manažer, expert). Úkolem žadatele je provést sebehodnocení a shromáždit veškeré důkazy (doklady, osvědčení), které uvedené kompetence potvrzují. Na základě hodnocení a souvisejících podkladů komise spočítá skóre. Po vyhodnocení žadatel obdrží certifikát s pětiletou dobou platnosti.

Tento seminář byl pokusem o přijetí systému CERTIDoc v Maďarsku. Nyní pokračuje diskuse mezi maďarskými odborníky, zda systém CERTIDoc může být přijat. Co ale může být větší motivací odborníků, než získat ověření (certifikát) na evropské úrovni. Je nutné dále se věnovat několika následujícím problémům, a to srovnání odborné úrovně v různých zemích, autorství dokladů atd. Dále by se, dle pravidel CERTIDoc, měly zřídit sekretariáty, které by spravovaly poplatky (platby za zkoušky), svolávaly komise atd. V jiných zemích jsou to národní sdružení, která se zavázala k plnění těchto úkolů.

Po této vzdělávací akci v červnu 2010 je přijetí certifikace CERTIDoc v Maďarsku nyní v pozici "počkáme a uvidíme". Pokud k tomu bude příležitost, Maďarsko by na přijetí systému a na účast na jeho dalším vývoji přistoupilo. Původní partneři CERTIDoc jsou rozhodnuti pokračovat v práci a již navrhli nové způsoby spolupráce (na bázi wiki), zpracovali návrh grantu pro Evropskou unii, harmonogram prací (který začíná zdokonalením a upřesněním terminologie) a provedli průzkum mezi potenciálními partnery. Budoucnost této spolupráce velice záleží na Spolku maďarských knihovníků, který zastupuje a podporuje profesionální zájmy knihovníků.

Překlad: Alena Kubátová
alena.kubatova@nkp.cz

 


 

CITACE:
Hegykozi, Ilona; KubátováAlena. Evropská certifikace: CERTIDoc v Maďarsku. Knihovna plus [online]. 2011, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus111/hegykozi.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |