|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2011, číslo 1


 

HAAGER, Michael. Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy

Agnes Feimer / feimer@oszk.hu

 

Resumé:

Odborná knihovna poskytující služby pro maďarské knihovníky je součástí Maďarského knihovnického institutu Národní Széchényiho knihovny v Budapešti. Její činnost je založena na fondu z oblasti dějin knihy, knihovnictví a informační vědy. Služby knihovny se opírají o rozsáhlou dokumentaci maďarské i mezinárodní literatury. K hlavním úkolům patří rovněž publikování (tradiční a online).

Klíčová slova: Maďarsko – Maďarský knihovnický institut – knihovní a informační věda – fond knihovnické literatury – dokumentace knihovnické literatury – knihovnické časopisy.

Summary:

The special library providing services for Hungarian librarians is a department of the Hungarian Library Institute at the National Széchényi Library, Budapest. Its activities are based on a collection in the fields of book history, library and information science. The library’s services rely on extensive documentation of both Hungarian and international literature. Publishing (traditionally and online) is also among the main tasks.

Keywords: Hungary – Hungarian Library Institute – library and information science collection – library and information science documentation – library and information science journals.

 

Předchůdce Maďarského knihovnického institutu, Centrum pro knihovnictví a metodiku, bylo založeno v roce 1959. Jeho hlavní úkoly zahrnovaly knihovnické a informační služby pro celou knihovnickou komunitu. Hlavními úkoly Centra byla dokumentace knihovnictví, publikování výzkumných zpráv, metodických materiálů, bibliografie, abstrahování časopisů a rovněž vydávání odborného časopisu.

Zákon č. CXL z roku 1997 převedl valnou část úkolů Centra do oblasti správy Maďarského knihovnického institutu (Könyvtári Intézet, Hungarian Library Institute), který byl založen jako nástupce Centra. Institut zahájil svoji činnost 1. dubna 2000.

Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy (Library of Book History, Library and Information Science; ve zkratce LIS Library; dále Knihovna knihovnické literatury) je jednou ze tří oddělení Maďarského knihovnického institutu a je přístupná širší veřejnosti.

Jejím posláním je shromažďovat materiály potřebné pro knihovnictví a informační vědu a výzkum, management knihovnictví, výuku a další vzdělávání knihovníků; tyto materiály katalogizovat, klasifikovat a zpřístupnit je.

Knihovna knihovnické literatury shromažďuje celou oborovou maďarskou literaturu a výběr z mezinárodní literatury, včetně šedé literatury a rukopisů.

Fond odborné knihovny

S fondem 43 000 knih a 25 000 seriálů (počet současných titulů je 320) je maďarská Knihovna knihovnické literatury jednou z největších sbírek světa ve svém oboru. Fond je vytvářen v úplnosti, geograficky i chronologicky. Zahrnuje celou maďarskou literaturu knihovnictví od poloviny 19. století, kdy vznikly první maďarské publikace v tomto oboru, stejně jako bohaté sbírky německé, francouzské, britské a americké literatury. Z období let 1950-1990 má Knihovna knihovnické literatury téměř úplný sběr dokumentů publikovaných v Sovětském svazu a bývalých socialistických zemích. Dvě třetiny fondu jsou v cizích jazycích, většina z nich v angličtině. Fond knihovny zahrnuje také – kromě oboru knihovnictví v úzkém slova smyslu – související oblasti (např. výpočetní techniku, informační a komunikační technologie atd.). V roce 2004 knihovna obdržela od Italské republiky velkorysý dar obsahující několik tisíc svazků knih o historii a dějinách tisku a psaní, který tvořil základ tzv. Evropské sbírky knižní historie. Tato sbírka fond knihovny rozšířila o takové oblasti, jako jsou dějiny knihy, dějiny tisku a knižního obchodu, dějiny čtení, cenzura, historie tisku a žurnalistiky apod.

Fond obsahuje cenné zdroje informací pro rozvoj knihoven a funguje také jako spolehlivý zdroj srovnávacího a historického výzkumu.

Zvláštní sbírky: disertační práce, materiály z konferencí IFLA, cestovní zprávy, překlady, průvodce, brožury, propagační materiály, výstřižky, fotografie, audiovizuální materiály, elektronické dokumenty.

Služby odborné knihovny

Celý fond Knihovny knihovnické literatury lze studovat prezenčně ve studovně. Pouze část sbírky je k dispozici pro absenční výpůjčky.

Knihovna, jako člen systému národního dodávání dokumentů, poskytuje meziknihovní výpůjční služby: zasílá buď originály dokumentů nebo jejich fotokopie/elektronické kopie. Od roku 1996 sdílí Knihovna knihovnické literatury společný OPAC s Národní Széchényiho knihovnou, pro který je použit software LibriVison (http://nektar1.oszk.hu/librivision_eng.html).

Bibliografická databáze článků z maďarských a mezinárodních časopisů byla vytvořena roku 1985. Do roku 2007 byla tato práce prováděna v databázi MANCI (w3.oszk.hu/manci.htm), která byla vyvinuta právě v Knihovně knihovnické literatury; od r. 2007 jsou články z oborových časopisů knihovnictví a informační zpracovávány v databázi HUMANUS. HUMANUS (http://www.oszk.hu/humanus/) je kooperativní nástroj národní knihovny pro katalogizaci periodických článků v humanitních oborech. Pro věcnou katalogizaci časopiseckých článků a knih Knihovna knihovnické literatury používá vlastní vyvinutý Knihovnický a informační tezaurus, který má pravidelně aktualizovanou online verzi.

Knihovna knihovnické literatury předplácí databázi mezinárodních článků LISA a zpřístupňuje ji online uživatelům v rámci domény národní knihovny. Výsledky hledání lze vytisknout nebo stáhnout za poplatek. Knihovna poskytuje přístup k fulltextové a bibliografické databázi EBSCO a také k plným textům některých mezinárodních knihovnických časopisů, které si předplácí.

Pro výzkumné a vývojové činnosti, jakož i vzdělávací účely, knihovna připravuje bibliografie – na písemnou či ústní žádost. Knihovna knihovnické literatury se podílí na spolupráci virtuální referenční služby (LibInfo) maďarských knihoven, která elektronickou poštou zodpovídá otázky týkající se knihovnictví. LibInfo (http://libinfo.oszk.hu/) sdružuje více než 100 knihoven a jednotlivců a zahrnuje několik disciplín. Koordinátorem provozní služby je Národní Széchényiho knihovna.

Obsahy maďarských knihovnických časopisů nabízí knihovna na domovské WWW stránce; časopisy s vlastní WWW stránkou (např. Könyvtári Figyelő, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás) jsou propojeny na domovskou stránku Maďarského knihovnického institutu (http://www.ki.oszk.hu).

Publikace odborné knihovny

Bibliografie maďarské literatury o knihovnictví a informační vědě (A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája) je vydávána jako součást národní odborné bibliografie. Od roku 2005 existuje pouze online verze, která je přístupná z webové stránky Knihovny knihovnické literatury.

V Knihovně knihovnické literatury sídlí redakce jednoho z předních teoretických časopisů maďarského knihovnictví, Könyvtári Figyelő (vycházet začal v roce 1955 jako dokumentační deník). Časopis poskytuje informace o vývoji maďarského a mezinárodního knihovnictví, prezentuje eseje, přehledové články, dokumentační sekci a novinky. Tento čtvrtletník je s anotacemi (v maďarštině a angličtině) a plnými texty k dispozici také v elektronické verzi. Nejnovější čísla jsou k dispozici pouze předplatitelům.

Referátová rubrika časopisu Könyvtári Figyelő obsahuje čtvrtletní výběr mezinárodních článků s anotacemi v maďarštině. Tyto a další výběrové zahraniční časopisecké články lze vyhledat v databázi HUMANUS (dříve v MANCI).

Zahraniční kolegové mohou získat informace o nejlepší maďarské odborné literatuře od roku 1972 v dalších resumé časopisu Hungarian Library and Information Science Abstracts. Od roku 2006 je tento referátový časopis také zveřejněn online a je k dispozici z domovské webové stránky knihovny.

Knihovna knihovnické literatury vynakládá veškeré úsilí pro splnění rozličných a měnících se potřeb svých uživatelů (interních i externích) zlepšováním a rozšiřováním služeb.

Překlad: Alena Kubátová
alena.kubatova@nkp.cz

 

 


 

CITACE:
Feimer, Agnes; Kubátová Alena. HAAGER, Michael. Knihovna dějin knihy, knihovnictví a informační vědy. Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus111/feimer.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |