|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2011, číslo 1


 

Evropské dotace pro rozvoj knihovnických služeb v Maďarsku 2008-2013

Peter Dippold / dippold@oszk.hu

 

Resumé:

Maďarské knihovny nedávno obdržely z fondů EU finance (v rámci sofistikovaného grantového programu) na rozvoji své infrastruktury a služeb souvisejících se vzděláváním a k vysílání svých zaměstnanců na kvalifikační profesní školení. S tím související program Národní knihovny Maďarska se zaměřuje na databáze souborného katalogu, retrokonverzi, národní kampaň na podporu čtení a na vypracování akreditovaných kurzů pro knihovníky.

Klíčová slova: granty EU – Maďarsko – rozvoj knihoven – programy a projekty – Národní knihovna Maďarska.

Summary:

Hungarian libraries have recently received EU funding (within a sophisticated grant scheme) for developing their infrastructure and learning-related services, as well as for delegating their staff to competency-based professional training. The national library’s related programme focuses on union catalogue databases, on recon activities, on a national reading campaign and on elaborating accredited courses for librarians.

Keywords: EU grants – Hungary – library development projects – Hungarian national library.

Nový Maďarský rozvojový plán (2007, The New Hungary Development Plan1) přidělil obrovské množství dalších finančních zdrojů maďarským knihovnám. Během období 2008-2013 přesáhne celková výše této podpory 11 miliard forintů (cca 38,5 milionů EUR) na zavádění a realizaci rozvojových projektů knihoven. Nový Maďarský rozvojový plán je částečně financován Evropskou unií. V rámci rozvojového plánu existuje několik operačních programů. Dva z nich jsou důležité zejména z hlediska knihoven: SIOP a SROP.

 

Operativní program Sociální infrastruktura (Social Infrastructure Operative Pragramme, SIOP)

Cílem tohoto programu je usnadnění rozvoje ICT jako knihovní infrastruktury pro koordinované služby v souvislosti se vzdělávacími účely. Speciální program byl pro knihovny uvnitř SIOP zahájen pod názvem "Knowledge Depot Express – Co-ordinated development of the infrastructure of the library services" (Koordinovaný rozvoj infrastruktury knihovních služeb). Pod záštitou tohoto programu knihovny mohou rozvíjet místní a národní IT infrastrukturu služeb, zlepšit logistiku poskytování knihovnických služeb pro malé obce (např. bibliobusy) a nakoupit různé pomůcky a vybavení pro zdravotně postižené osoby. Tento grant mohou využít univerzity, kraje, města, školy, obecní knihovny i akademický výzkum.

Některé výsledky programu: V kraji Baranya začala nová služba –bibliobus – poskytovat služby pro 26 znevýhodněných romských osad; univerzitní knihovny Debrecen a Szeged začaly provozovat servery pro provoz maďarského národního souborného katalogu a celostátního systému dodávání dokumentů. Mnoho knihoven bylo schopných rozvinout svou IT infrastrukturu tím, že získaly nové ICT systémy, počítače a skenery.

 

 

Rozdělení grantu mezi různé typy knihoven (9 790 000 EUR)

Rozdělení grantu mezi různé typy knihoven (9 790 000 EUR)

Operativní program Sociální obnova (Social Renewal Operative Programme, SROP)

Cílem tohoto programu je rozvoj a koordinace knihovních služeb a databází podporujících vzdělávání a rozvoj souvisejících lidských dovedností. Kromě toho je velmi důležitým cílem vytvoření digitálních kompetencí a gramotnosti a realizování nových příležitostí v přístupu k informacím z hlediska geografické polohy uživatele. Uvnitř SROP existuje speciální program pro knihovny s názvem "Knowledge Depot Express – Strengthening the library network’s role in formal and non-formal education in favour of life-long leasing" (Posílení sítě role knihoven ve formálním a neformálním vzdělávání ve prospěch celoživotního vzdělávání), koordinovaný místními knihovnami.

Program podporuje:

Některé výsledky programu: Univerzitní knihovna Miskolc vytvořila, ve spolupráci s dalšími odborníky a institucemi, základ nového elektronického systému dodávání dokumentů. Maďarský knihovnický institut Národní Széchényiho knihovny pořádá kampaň na rozvoj čtení. Univerzitní knihovna Veszprém vypracovala vnitrostátní právní rámec pro poskytování knihovních dokumentů. Národní knihovna zahraniční literatury vytvořila interaktivní portál o své službě v 17 jazycích. Všechny podporované knihovny mají poskytovat 24hodinovou službu prostřednictvím interaktivních portálů a zajistit účast svých zaměstnanců na akreditovaných odborných kurzech.

Rozdělení grantu mezi různé typy knihoven (cca 20 000 000 EUR)

Rozdělení grantu mezi různé typy knihoven (cca 20 000 000 EUR)

 

SROP – Program Národní Széchényiho knihovny

Program zahrnuje tři různé oblasti. První z nich je komplexní reforma a sloučení databází Systému národního dodávání dokumentů a Národního souborného katalogu (MOKKA). Spojení těchto dvou databází vyloučí v současné době existující paralelní zpracování záznamů mezi různými knihovnami, přispěje k rozvoji Národního souborného katalogu a zefektivní systém služeb dodávání dokumentů. Vybudování souborného katalogu znamená významnou úsporu výdajů knihoven přímým stahováním záznamů z katalogu MOKKA a urychlení přístupu k bibliografickým údajům, a skrze ně ke sbírkám maďarských knihoven.

Druhou oblastí je vývoj elektronického katalogu národní knihovny digitalizací jejího lístkového katalogu. Retrospektivní konverze katalogu ještě neskončila, k dispozici online jsou pouze záznamy od roku 1952. V rámci programu SROP národní knihovna zahájila nový projekt a online katalog bude rozšířen katalogovými záznamy počínaje rokem 1926. Tyto práce budou provedeny do poloviny roku 2011.

Třetí oblastí programového bloku, jehož cílem je rozvoj interaktivních knihovních portálů, je koordinace různých programů a organizace celostátní kampaně na podporu čtení, organizace kompetencí na základě odborné přípravy a vypracování akreditovaných kurzů pro knihovníky. Za tuto část programu SROP je zodpovědný Knihovnický institut Národní knihovny Maďarska.

Celostátní kampaň se zaměřuje na úlohu rodiny v procesu rozvoje čtení. Rok 2010 byl vyhlášen "Rokem rodinného čtení". Na kampaň Maďarský knihovnický institut vydal materiály pro společnou image a propagaci v maďarských knihovnách. V roce 2010 byla uspořádána řada akcí. Maďarský knihovnický institut pořádal diskuse, semináře a konference týkající se čtení; současně vedl přehled o čtenářských návycích maďarského obyvatelstva.

Překlad: Alena Kubátová
alena.kubatova@nkp.cz


 

Poznámky:

 

1 http://www.nfu.hu/the_new_hungary_development_plan_

 


 

CITACE:
Dippold, Peter; Kubátová, Alena. Evropské dotace pro rozvoj knihovnických služeb v Maďarsku 2008-2013 . Knihovna plus [online]. 2011, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus111/dippold.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |