|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 2


 

 

Infogram na cestě správným směrem

PhDr. Ludmila Tichá, Ústřední knihovna ČVUT v Praze / PhDr. Hana Landová, Ph.D., Studijní a informační centrum ČZU v Praze / Ing. Lenka Bělohoubková, Vysoká škola ekonomická v Praze, CIKS

 

Resumé:

Portál Infogram byl vytvořen s cílem podporovat rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách v České republice. K tomu, aby byl pro své uživatele užitečným zdrojem, je potřeba znát jejich názor, přání a očekávání. Na tomto principu založili řešitelé další rozvoj portálu. Příspěvek shrnuje informace o vzniku portálu, zveřejňuje statistický rozbor dosavadního využití a popisuje aktivity řešitelů k získání zpětné vazby. Přehled připomínek a nových návrhů je výsledkem pracovního semináře vysokoškolských knihovníků, seminárních prací studentů ÚISK FF UK a porady řešitelů. Ke všem připomínkám je připojeno rozhodnutí řešitelů a jeho zdůvodnění. Výsledkem je přehled všech dokončených i plánovaných úprav portálu.

Klíčová slova: informační gramotnost – informační vzdělávání – didaktika – vyhledávání v databázích – vyhledávání v katalozích – plagiátorství – jak psát – citování.

Summary:

The Web portal Infogram was designed to support development of information literacy in higher education in the Czech Republic. In order to create a really useful tool, authors of the portal Infogram needed to get a relevant feedback from the users. What is user opinion about the portal? What are user needs and expectations? User answers and cooperation will inform further design and development of the Infogram. This paper summarizes information about the early beginnings of the Infogram, analyzes statistic data covering a portal usage in 2009 and 2010, as well as describes activities aiming to collect a feedback on a new portal from its users. The summary of comments and suggestions included in this paper is a result of a workshop organized for academic librarians, student projects and a meeting of team of the Infogram editors. All suggestions mentioned in the paper are followed by editors’ comments and reasons why the particular suggestion will or will not be taken into account in further development of the portal Infogram. As a result, this paper presents summary of all finished or proposed arrangements related to future developments of the portal Infogram.

Keywords: information literacy – information education – didactics – databases – catalogues – searching – plagiarism.

1. Stručný úvod a historie portálu Infogram

Začátkem roku 2009 byl zpřístupněn portál Infogram (http://www.infogram.cz), který je jedním z výsledků centralizovaného projektu MŠMT Informační vzdělávání bez bariér: webový portál pro rozvoj informační gramotnosti a podporu celoživotního vzdělávání. Řešiteli projektu byly Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze, Ústřední knihovna Západočeské univerzity v Plzni a Ústřední knihovna Fakulty strojní ČVUT v Praze. Kromě výše zmíněných institucí se na projektu podílely další kolegyně z knihoven, a to z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Vysoké školy ekonomické v Praze, a také přispěli dva pedagogové z Masarykovy univerzity a z ČVUT. Myšlenka vytvořit portál, který v České republice a v českém jazyce chyběl, vznikla v Odborné komisi IVIG pracující při Asociaci knihoven vysokých škol. Komise má zájem k rozvoji portálu přispívat. Projekt ale musely podat samy univerzitní knihovny, aby získaly podporu z rozvojových projektů MŠMT, jejichž předkladateli jsou veřejné vysoké školy.

Cílem portálu je podporovat rozvoj informační gramotnosti na vysokých školách. Má poskytnout vyučujícím (tj. vysokoškolským pedagogům či knihovníkům) metodickou podporu k informačnímu vzdělávání a studentům prostředí a materiály k učení. Základním principem při přípravě projektu bylo sdílení dobré praxe, zveřejnění vlastních prací řešitelů a shromáždění a zpřístupnění textů, příkladů, návodů a odkazů k tématu informační gramotnosti a informačního vzdělávání. Portál má sloužit i jako zdroj kontaktů na kolegy a kolegyně, kteří se informační gramotností zabývají, a to u nás i v zahraničí. Je zveřejněn pod licencí Creative Commons, ale je zároveň možné, aby autoři jednotlivých materiálů zveřejňovali své práce pod copyrightem, pokud si to oni sami či jejich zaměstnavatel přejí.

2. Struktura portálu

Obsah portálu je rozdělen na dvě základní sekce Pro studenty a Pro vyučující a doplněn částí Plagiátorství, kterou řešitelé již v roce 2008 považovali za tak závažnou, že ji vyčlenili z původně plánovaných součástí obou zmíněných sekcí a koncipovali ji jako společnou pro obě skupiny uživatelů portálu. Poslední částí portálu jsou Zajímavé odkazy navigující na výukové programy, projekty, konference, diskuse, blogy a kontakty na odborníky. Celková struktura je přehledně zobrazena na vstupní stránce portálu http://www.infogram.cz/. Pro ilustraci i další snadnější orientaci při čtení textu ji zde uvádíme.

 

Obr. 1. Úvodní stránka portálu Infogram.cz (Zdroj:www.infogram.cz)

Jednotlivé sekce portálu mají následující obsah:

Sekce Pro studenty:

Sekce Pro vyučující:

Sekce Plagiátorství:

Sekce Zajímavé odkazy:

Řešitelé předpokládali, že založení portálu je pouze prvním krokem a jeho struktura a obsah budou průběžně přizpůsobovány potřebám uživatelů. Portál obsahuje některé základní interaktivní a komunikační prvky a poskytuje tak uživatelům možnost napsat vzkazy a také reagovat na vzkazy a názory ostatních. Princip sdílení by tedy neměl fungovat jen směrem od tvůrců portálu k uživatelům, ale i mezi uživateli navzájem. Portál je místem, které k tomu poskytuje prostor. Jak bylo publikováno v článku v časopisu Čtenář: "Pokud byste sami měli vhodné prezentace, manuály, cvičení nebo testy, které byste chtěli dát k dispozici ostatním, napište. Rádi portál doplníme o další funkční a praxí ověřené materiály. Založení portálu je teprve začátek práce. Následuje dotváření ke spokojenosti jeho uživatelů." [1] Zatím však nabídky ke sdílení materiálů od uživatelů portálu nepřicházejí. Jakoby zájem byl jen o využívání, ale ne o přispívání. To však není sdílení, které tvůrci portálu předpokládali.

3. Propagace Infogramu v letech 2008 – 2010

Myšlenka vzniku tohoto typu portálu vznikla v komisi IVIG a byla prezentována na Semináři IVIG 2005 v příspěvcích Petra Očka [2] a Jakuba Štogra [3]. Projekt řešený zmíněnými vysokoškolskými knihovnami byl ohlášen ještě v průběhu příprav na semináři IVIG 2008, kde ho ve svém příspěvku "Projekt Infogram, aneb P.I.V.O. žije" prezentovala Eva Svobodová z ČZU v Praze [4]. Informace o spuštění portálu byla zveřejněna prostřednictvím elektronických konferencí KNIHOVNA a VYSKA v únoru 2009. Tím ale samozřejmě propagace portálu Infogram neskončila. Autoři portálu se pokusili oslovit co nejširší publikum prostřednictvím odborných, zejména knihovnických periodik, a také prezentací výsledků rozvojového projektu na seminářích a konferencích.

Jednalo se zejména o následující:

Výše uvedené aktivity byly zaměřené zejména na rozšíření povědomí o samotné existenci portálu Infogram a také, zejména v případě pracovního semináře Infogram – cesta správným směrem, na získání počáteční zpětné vazby od cílové skupiny uživatelů. Tvůrci portálu pak měli možnost sledovat, zejména na základě statistik přístupů, zda zvolená strategie propagace byla účinná.

4. Využití Infogramu v letech 2009-2010 podle statistik

Statistické a analytické nástroje redakčního systému Hyperion, který je používán pro správu portálu Infogram, umožňují získávat detailní informace o počtech a charakteru přístupů. Je možné zjistit, jak dlouhou dobu uživatelé na portálu tráví, kolik stránek si prohlédnou a zda se opakovaně vrací. Tato data jsou očištěna od přístupů, která lze identifikovat jako prohledávání robotů.

Níže jsou uvedeny vybrané statistické údaje týkající se využívání portálu v roce 2009 (Tabulka 1) a za prvních 6 měsíců roku 2010 (Tabulka 2). Tabulky v jednotlivých řádcích obsahují následující údaje:

Rok 2009  únor  březen  duben  květen  červen  červenec  srpen  září  říjen  listopad  prosinec
A  1445  1605  1947  2488  1737  893  1027  1586  2925  3407  2570
B  2027  2164  2640  3308  2390  1246  1376  2124  3944  4913  3459
C  1,40  1,34  1,35  1,32  1,37  1,39  1,33  1,33  1,34  1,44  1,34
D  6,22  4,43  4,25  3,92  4,99  4,24  7,35  4,51  3,93  3,82  3,45

Tab. 1. Statistiky přístupů na portál Infogram v období 02-12/2009 (Zdroj: redakční systém Hyperion)

Rok 2010  leden  únor  březen  duben  květen  červen  červenec
A  3133  2757  3706  3713  4065  2395  874
B  4176  3564  4880  4983  5654  3244  1112
C  1,33  1,29  1,31  1,34  1,39  1,35  1,27
D  3,63  4,26  3,80  3,77  3,49  3,58  4,28

Tab. 2. Statistiky přístupů na portál Infogram v období 01-07/2010 (Zdroj: redakční systém Hyperion)

 

Dalším sledovaným údajem je doba, kterou uživatelé na portálu Infogram stráví. V následujících tabulkách jsou údaje za srpen 2009 (Tabulka 3) a pro srovnání i květen 2010 (Tabulka 4). Zajímavé jsou možné interpretace uvedených čísel. Například skutečnost, že v srpnu 2009 portál navštívilo poměrně málo uživatelů, zato však byl vysoký počet navštívených stránek, může naznačovat, že se například vyučující připravovali na výuku v zimním semestru. Tomu by odpovídaly i rozsah a zaměření nejčastějších otázek v tomto měsíci. V květnu, kdy na většině vysokých škol končí semestr, se prodlužuje doba pobytu na portálu. Uživatelé materiály studují, nikoliv pouze hledají relevantní odkazy a příklady pro své vlastní materiály a přednášky.

strávený čas  srpen 2009  prosinec 2009  březen 2010  květen 2010
2 - 15 minut  14,1  13,6  14,5  14,4
5 - 30 minut  9,1  11,1  11  10,5

Tab. 3. Doba pobytu uživatele na portálu Infogram – údaje za srpen 2009 (Zdroj : převzato z redakčního systému Hyperion)

Number of visits: 1376 - Average: 205 s  Number of visits  Percent
0s-30s  963  69.9 %
30s-2mn  136  9.8 %
2mn-5mn  104  7.5 %
5mn-15mn  91  6.6 %
15mn-30mn  35  2.5 %
30mn-1h  39  2.8 %
1h+  8  0.5 %

Tab. 4. Doba pobytu uživatele na portálu Infogram – údaje za květen 2010 (Zdroj: převzato z redakčního systému Hyperion)

V březnu a dubnu 2010 v novinách probíhala tzv. "Kauza Pernes". V článku "Iniciativa neustrčených : Takhle historik Jiří Pernes opisoval diplomku a stvořil plagiát" publikovaném v elektronické verzi Mladé Fronty Dnes – iDNES je přímý odkaz na portál Infogram, jehož prostřednictvím (a přes odkazy v další probíhající diskusi) se na Infogram podívalo 64 nových uživatelů. I v těchto měsících se ale počet prohlédnutých stránek za návštěvu drží na průměru kolem 3,6 stránky (Tabulka 2). Tedy patrně noví návštěvníci zvědavě nahlédli, ale nezačali hned s portálem pracovat.

Další již obecnější závěry vyplývající ze statistik jsou následující:

Dvě poslední zmíněné kategorie jsou natolik zajímavé, že v následující tabulce jsou pro srovnání data ze čtyř vybraných měsíců: srpen 2009, kdy podle jiných statistik bylo na jednoho uživatele v průměru nejvíce navštívených stránek; prosinec 2009 coby příklad běžného měsíce s průměrnou návštěvností; březen 2010 kdy začala výše zmíněná kauza (jak vidno dobu návštěvnosti nijak zvlášť neovlivnila) a konečně květen 2010 coby příklad konce semestru.

Number of visits: 5654 - Average: 238 s  Number of visits  Percent
0s-30s  3829  67.7 %
30s-2mn  589  10.4 %
2mn-5mn  402  7.1 %
5mn-15mn  424  7.4 %
15mn-30mn  186  3.2 %
30mn-1h  167  2.9 %
1h+  57  1 %

Tab. 5. Procentuální vyjádření doby pobytu uživatelů dvou zajímavých kategorií na portálu Infogram (Zdroj: redakční systém Hyperion)

Ze statistik je dále možné zjistit, z jakých zemí se uživatelé k portálu připojují. Nejvíce stránek na portálu Infogram navštěvují uživatelé z ČR a pro portál je příznivá i zvolna rostoucí návštěvnost ze SR. Zbytek přístupů tvoří uživatelé z jiných domén světa nebo roboti. Konkrétní čísla jsou ukázána na příkladu měsíců března a května 2010 (podrobnosti viz Tabulka 6).

období  březen 2009 květen 2010
ČR  13166  70,80%  13661  71,10%
SR  844  4,50%  956  5%
Ostatní  4581  24,70%  4585  23,90%

Tab. 6. Statistika počtu navštívených stránek podle zemí původu uživatele. (Zdroj: redakční systém Hyperion)

Statisticky jsou podchyceny i četnosti výskytů termínů, které uživatelé vyhledávají, a to jak jednotlivá slova, tak sousloví. Sousloví jsou pro řešitelský tým mnohem zajímavější, neboť vypovídají o přístupu uživatelů k vyhledávání, tj. zda hledají spíše pomocí klíčových slov nebo zadávají do prohledávačů krátká slovní spojení či kusé věty. Nejčastěji hledanými termíny v rámci Infogramu jsou (shrnuto za 2 roky, řazeno podle četnosti výskytu):

 

Odkazy na Infogram i jeho jednotlivé články jsou umístěné na webových stránkách knihoven i jiných institucí, a to v různých místech: na domovských stránkách, v sekcích Odkazy i ve výukových materiálech pro studenty. Jako příklad uvádíme některé z nich.

Vysokoškolské knihovny:

 

Další knihovny a instituce:

5. Rozvoj Infogramu

Infogram byl připraven, ale zdaleka ne dokončen. Potřebovali jsme vědět, jestli jeho uživatelům vyhovuje, přináší potřebné informace a dobře slouží. Proto komise IVIG uspořádala pracovní seminář "Infogram – cesta správným směrem?". Otazník v názvu byl výzvou k účasti těch, kdo mají a chtějí k Infogramu cokoli říct. Z diskusí na pracovním semináři vyplynula řada připomínek a námětů, které byly publikovány [8]. Dají se rozdělit na technické a technologické, obsahové a organizační. Týkají se jak struktury portálu a navigace v něm, tak i interaktivní komunikace jeho uživatelů. Obsahují i konkrétní návrhy. Uspořádání semináře, který přinesl kritický, ale tvůrčí pohled na portál Infogram, bylo velmi užitečné. Prodiskutovaly se možnosti úprav a vysvětlily důvody, proč řešitelé projektu určité věci udělali právě tak.

Autorský tým projektu se, kromě uspořádání výše uvedeného semináře, rozhodl v rámci dalšího rozvoje portálu Infogram oslovit i adepty knihovnické profese, konkrétně studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ÚISK). V letním semestru 2009/2010 proběhl výběrový seminář AISV5078 Infogram: projekt z praxe. Tento výběrový seminář měl za cíl umožnit studentům uplatnit v praxi své dosud získané teoretické znalosti z oblasti tvorby webových stránek, informační gramotnosti a informačního vzdělávání, jakožto i přípravy výukových materiálů. Zároveň se studenti seznámili s hlavními zákonitostmi práce na rozvojovém projektu MŠMT – od projektové přihlášky až po závěrečnou zprávu. Klíčovým prvkem výuky byly diskuse a týmová práce. Výuka probíhala výhradně online ve výukovém prostředí Moodle. Jednotlivé úkoly byly zadávány v týdenních intervalech a jejich včasné a kvalitní splnění bylo základním kritériem pro získání zápočtu. Každý týden probíhaly diskuse na zadaná témata související jak s principy tvorby webových vzdělávacích portálů obecně, tak i s podrobnou analýzou stávající podoby portálu Infogram. Kromě toho studenti v průběhu semestru zpracovávali dva dílčí úkoly: připravili podrobnou charakteristiku vybraného vzdělávacího portálu a vyhledali pro své kolegy aktualitu z oblasti e-learningu. Klíčovým výstupem semináře byly pak semestrální projekty, které studenti zpracovávali v týmech. Každý ze tří pracovních týmů se věnoval podrobné analýze a návrhům na změny jedné ze tří základních sekcí portálu: Pro vyučující, Pro studentyPlagiátorství. V době psaní tohoto článku probíhá hodnocení odevzdaných projektů. Ale je již možné konstatovat, že studenti přinesli v mnoha případech nový pohled na uspořádání portálu, jeho obsahovou náplň i funkce, které by mohl nabízet. Autoři projektu jistě mnohé návrhy využijí při úpravách a dalším rozvoji portálu.

Je třeba předeslat, že design, struktura i obsah celého portálu je výsledkem diskusí řešitelů. Mnohé z připomínek získaných zejména z pracovního semináře Infogram – cesta správným směrem? (dále jen pracovní seminář) byly už v průběhu řešení projektu navrženy, probrány a zavrženy. Následující připomínky a návrhy z pracovního semináře s našimi komentáři jsme uspořádali podle toho, jak jsme se k nim jako řešitelé portálu postavili.

6. Návrhy úprav Infogramu

6.1 Co jsme nepřijali

Portál musí být lepší než Google a pro studenty atraktivnější – to je názor z diskuse na pracovním semináři. Ale portál Infogram a vyhledávač Google jsou odlišné nástroje, každý se svým specifickým účelem. Pokud bychom přece jen měli porovnávat, portál Infogram je lepší v tom, že zpřístupňuje utříděné informace k jednomu specifickému tématu. Požadavek větší atraktivnosti pro studenty ale přijímáme.

Oborové členění portálu jsme probírali už při tvorbě portálu a rozhodli jsme se to nedělat. Stávající materiály jsou obecné, použitelné pro všechny obory. Měly by být vzorem pro vytváření materiálů pro konkrétní obory. Pokud budou posílat další přispěvatelé své materiály k jednotlivým oborům a dojdeme k odlišení alespoň 3 oborů, vytvoříme ve struktuře oborové kategorie. Necháme tedy tyto úpravy na dalším vývoji Infogramu.

Přidat oborově členěnou sekci, kde by se prezentovaly zkušenosti z výuky. I v tomto případě je názor autorů projektu stejný jako u předchozího bodu. Má smysl založit oborové třídění, až budou k dispozici materiály alespoň ze 3 oborů. K prezentaci zkušeností z výuky z různých škol ale můžeme využít plánovaný nástroj na vkládání vlastních příspěvků uživatelů Infogramu, které budou poskytnuty ke sdílení, jak je uvedeno níže v textu.

Názvy jednotlivých sekcí jsme určili podle uživatelů, ne podle obsahu, jak byl jeden z návrhů na úpravu. I to bylo výsledkem diskusí řešitelů. Základní rozdělení celého portálu je podle našeho názoru jednoduché a naviguje uživatele hned při vstupu na portál. Obsah každé části je popsán pod nadpisy sekcí a také v liště po levé straně každé stránky.

Sekce Plagiátorství je nekonzistentní vzhledem k členění a zaměření ostatních sekcí a požadavek rozčlenit toto téma mezi sekci Pro vyučující a Pro studenty – to řešitelé probírali už v průběhu přípravy portálu. Výsledkem diskuse bylo nechat Plagiátorství jako samostatnou sekci a nečlenit ji na část pro studenty a vyučující. Jedná se o specifické téma, které jsme v rámci portálu chtěli zdůraznit a domníváme se, že v případě začlenění do některé z (případně obou) dalších sekcí by zapadlo. Takto zdůrazňujeme etický a právní aspekt práce s informacemi, což bylo cílem.

Nedostatečná navigace v portálu byla jednou z výtek, ale zdá se nám, že funkce HledejDrobečková navigace by měly být dostatečné. Funkce Hledej prohledává vždy celý portál bez ohledu na to, kde uživatel právě stojí. Drobečková navigace vede uživatele zobrazováním jeho cesty portálem ve formě odkazů umístěných v záhlaví každé stránky. Po těchto odkazech se dá vždy vrátit do zvolené stránky. Rozšířené vyhledávání zatím nebudeme přidávat. Budeme ale vše dále testovat na uživatelích, kteří Infogram prohlížejí poprvé a pokud se ukáže navigace jako nedostatečná pro většinu z nich, budeme se snažit najít jiné řešení. Je nutné připomenout, že každý uživatel má svůj oblíbený způsob pohybu na Internetu a každému vyhovuje něco jiného. Někomu vadí hodně klikání, někomu zase delší stránka.

Rozdělení výukových textů podle úrovně uživatelů na Začátečníci Pokročilí a dále oborové dělení jsme probrali už při přípravě portálu, posoudili účelnost a možnosti a rozhodli se toto dělení nezavádět. V sekci Pro vyučující by měl učitel sám rozpoznat, co chce učit své začátečníky a své pokročilé (může jít o různé cílové skupiny různých úrovní znalostí i požadavků na ně). V sekci Pro studenty by měla uživatele vést nová struktura "krok za krokem".

Interaktivní rejstřík termínů s výkladem navrhovaný účastníky pracovního semináře jsme během přípravy portálu také plánovali. Rozhodli jsme se ale slovníček nevytvářet a místo toho odkázat na stávající rejstříky a tezaury (Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy a Pedagogický tezaurus). Pokud by se znovu ozval požadavek vytvořit vlastní rejstřík termínů pro Infogram, požádáme o pomoc studenty knihovnictví.

Interakce s uživateli – moderované diskusní fórum jsme nechtěli zřizovat s ohledem na potřebu neustálého dohledu a tím větší náročnosti provozu portálu. Shodli jsme se na tom, že pokud někdo chce vyjádřit svůj názor, využije Vzkazy. Portál byl původně projektován především pro sdílení materiálů a nepočítali jsme s ním jako interaktivním prostorem. Navrhujeme zřídit na portálu zatím jen blog.

Anglická verze portálu nebyla plánována a  nebudeme ji připravovat. Portál je určen pro české uživatele a zahraniční studenti tedy nemají možnost ho využít. Pokud by byl portál doplněn o materiály v angličtině, mohli by je využít vyučující a zahraničním studentům je zprostředkovat. Odkazy na zahraniční výukové programy jsou v sekci Zajímavé odkazy.

Nasadit na stránky Google Analytics považujeme za zbytečné. Redakční systém má ve své administrátorské části statistiky, které slouží ke zpětné vazbě. Některé z nich uvádíme v tomto článku.

6.2 Co jsme přijali

Mnoho připomínek a nápadů jsme přijali, ale pro větší rozsah a náročnost na některých z nich budeme pracovat až v další fázi úprav, až se vypořádáme se všemi úkoly plánovanými na nejbližší dobu.

Do prací by se mohli zapojit i studenti z UISK či KISK. To se stalo. Studenti ÚISK FF UK absolvovali výběrový seminář v letním semestru 2009/2010, jehož výsledky dostali řešitelé a pracují s nimi. Pokud bude zájem o podobnou spolupráci ze strany KISK FF MU, budeme rádi.

Levé menu je nepřehledné, na tom se shodovala většina účastníků pracovního semináře. Probrali jsme možnosti a dohodli se zvýraznit hlavní kategorie tučným písmem. Při proklikání do nižších úrovní vede uživatele Drobečková navigace (cesta, kudy se uživatel dostal až na příslušnou stránku, uvedená jako odkazy v záhlaví každé stránky). Pokud úprava nebude stačit, poradíme se o jiném postupu. Návrhy vítáme, ale redakční systém má svá omezení.

Chybí atraktivnější materiály a nabízí se málo příkladů a ukázek – to je požadavek pro celý portál. Víme, že je třeba portál doplňovat o příklady, návody, obrázky, videa atd. Něco už jsme doplnili, připravujeme další materiály, ale předpokládali jsme, že do portálu budou přispívat i jeho uživatelé. To se zatím nedaří.

Málo strukturovaný text byl opakovanou připomínkou. Posoudíme možnosti redakčního systému a v průběhu změn upravíme články, kde by strukturování přispělo k přehlednosti a snazšímu čtení.

Možnost vkládání materiálů samotnými uživateli požadovali účastníci pracovního semináře proto, že by to usnadnilo proceduru získávání dalších materiálů ke sdílení. Vytvoříme prostředí s jednoduchým formulářem (autor, název, formát, kam by se měl příspěvek umístit, přiložit materiál atd.). Rubrika Příspěvky bude odkazem na formulář, který přispívající vyplní a přidá jako přílohu svůj materiál. Redakční rada dostane automaticky e-mail s upozorněním na nový návrh příspěvku a rozhodne o zařazení do portálu, po dohodě s autorem o způsobu zveřejnění jeho práce.

Licence Creative Commons, pod kterou je portál zveřejněn, byla diskutována na pracovním semináři dost důkladně. Z diskuse vzešlo mnoho otázek. Mělo by se nějak omezit stahování třeba registrací uživatele? Je možné kombinovat CCL s dalšími licencemi na stahování materiálů, které by si zadávali autoři materiálů? Dotazem do Národní knihovny jsme se dověděli, že se to běžně dělá v zahraničních projektech, které obsahují značné množství materiálů od různých autorů, přičemž ne všichni se zpřístupňováním všech děl pod CC licencí souhlasí. "Běžný postup je: na úvodní stránku uvést deklaraci typu Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek pod licenci Creative Commmons + odkaz na licenci a logo licence. U jednotlivých příspěvků, u kterých si autoři nepřejí použít CC licenci, pak uvést větu typu: přebírání obsahu tohoto článku se řídí autorským zákonem a je možné pouze na základě souhlasu autora a jméno autora a kontakt na něho uvést v copyrightové doložce. Pouhé uvedení copyrightové doložky by bylo nedostačující, neboť pokud je např. na stránkách uvedena copyrightová doložka a CC licence, řídí se nakládání s obsahem stránek dle CC licence. CC v tomto případě "přebije C (neboli C není popřením CC)". [9] Požadavky autorů vyjmout jejich příspěvky z licence CC lze tedy řešit. Pokud autor poskytne svůj materiál s podmínkou, že bude k dispozici ke stažení jen s jeho souhlasem, uvede autor sám toto znění v úvodu svého článku, nebo na titulním listu svého materiálu a připojí své jméno a e-mailovou adresu, resp. vyplní tyto údaje ve formuláři pro zasílání příspěvků, na jehož zřízení se pracuje.

Chybí nástroj, kde by uživatelé mohli publikovat informace o své činnosti. K tomu je možné použít Vzkazy (v záhlaví každé stránky), ale zkusíme k tomu využít i výše uvedený nástroj na vkládání materiálů uživateli portálu, který umožní i vepsání stručného textu aktuality, oznámení atd. Tato oznámení by redakční rada pak vkládala do rubriky Aktuality.

Založit kategorii Příklady z univerzit, např. pod Vzorový projekt předmětu, to je rozhodně dobrý nápad. Příklady by měly obsahovat název a popis předmětů a osnovu. Nebude ale stačit projít webové stránky knihoven, protože málokterá své osnovy a projekty zveřejňuje. Předpokládáme, že naši kolegové a kolegyně by tyto údaje také vkládali do nově připravované sekce Příspěvky.

Blog místo moderovaného diskusního fóra by mohl umožnit sdílení informací, nápadů a názorů. O jeho funkci a udržování se právě jedná. Vaše názory vítáme.

Přejmenování sekce Plagiátorství na Jak psát řešitelé nepřijali. Téma Jak psát je ale vyhledávané, bylo by vhodné tuto kategorii zavést a rozhodnout, kam by byla zařazena. Pak by bylo třeba probrat znovu celou vnitřní strukturu sekce Plagiátorství, aby se něco neopakovalo, případně naopak nechybělo.

Přidat sekci Jak zvolit relevantní zdroj, Jak psát, číst a prezentovat znamená dost velkou práci, ale je to zajímavé téma spjaté s tématy pro informační vzdělávání. Souvisí s předchozím bodem. Otázkou je, ve které sekci portálu by to mělo být: Pro vyučující, Pro studenty nebo Plagiátorství. Bylo by to možná zajímavé vytvořit podsekci, možná něco jako "akademické dovednosti"? Probereme ještě možnosti a bereme to jako práci pro další fázi rozvoje portálu.

Rozpracovat téma Jak citovat. To je součástí článku Citační normy – příklady citací. Buď se může článek přejmenovat, aby název lépe navigoval, nebo článek Citační normy rozdělit na Citační normy a Jak citovat. Obojí představuje i úpravy textu. Rozpracovat téma je možné stejně jako doplnit odkazy na různé materiály na univerzitách, které v době od řešení portálu přibyly. Budeme na tom pracovat.

Přidat část Jak zadávat témata do sekce Pro vyučující je zajímavý nápad a budeme na něm pracovat v další fázi úprav. Řešení bude složitější o to, že budeme potřebovat pomoc pedagogů a budeme k tomu muset sami něco přečíst.

Verze pro tisk pro jednotlivé články navrhli samotní řešitelé. K jednotlivým článkům se postupně budou přidávat i jejich verze v PDF formátu.

6.3 Co jsme udělali a na čem pracujeme

Sekce Pro vyučující

Úpravy a doplnění jsme udělali (a ještě i plánujeme) na základě připomínek z pracovního semináře, podle vybraných návrhů studentek ÚISK FF UK, které posuzovaly tuto sekci ve své seminární práci a také podle vlastních představ a nápadů.

V rubrice Didaktika a metodika – Hodnocení vzdělávací činnosti jsme se zaměřili především na didaktické testy. Přidali jsme obrázky znázorňující dělení didaktických testů podle různých hledisek a členění jejich položek (otázek). K jednotlivým druhům testů jsme přidali konkrétní příklady testů z oblasti informačního vzdělávání. Přidali jsme přehled nástrojů pro vytváření elektronických dotazníků pro didaktické testy s popisem a odkazy na jejich stránky. Vlastní texty pro tuto rubriku připravovali pedagogové, nebudeme tedy do nich zasahovat sami, ale po konzultaci s nimi.

Do rubriky Výukové materiály – Vyhledávání v katalozíchVyhledávání v databázích jsme přidali odkazy na zajímavé stránky knihoven vysokých škol v ČR, které popisují práci s jejich katalogem i práci s elektronickými databázemi. Pro inspiraci k přípravě výukových materiálů i k přímému použití jsme vystavili výukové materiály, převážně PowerPointové prezentace používané při naší výuce. Jsou umístěny v části Výukové materiályVyhledávání v katalozíchVyhledávání v databázích.

Přidali jsme také odkaz na Národní pedagogickou knihovnu, která poskytuje odbornou literaturu a souhrn oborových odkazů, ale také Český pedagogický tezaurus, který vyučující, zejména ti, kteří se chtějí dále vzdělávat, jistě upotřebí. Stejně užitečná bude i navigace na službu Ptejte se knihovny. Tyto zdroje navrhly právě studentky ÚISK. Aktualizujeme zastaralé návody a nefunkční linky, to patří k běžné údržbě portálu.

Do budoucna chceme vytvořit modelové situace, např. příprava vzdělávací akce podle zadání, texty o didaktice chceme proložit zkušenostmi z výuky (konkrétní situace a jejich řešení, čeho jsme si všimli, co studenti nemají při výuce rádi, co je naopak baví atd.).

Sekce Pro studenty

Z názorů účastníků pracovního semináře vyplynul požadavek upravit celou strukturu sekce. Řešitelé této sekce připravují novou strukturu podle situace studenta, který potřebuje vyhledat literaturu: zjistit, jaké zdroje může využít, jakým způsobem má tyto zdroje prohledávat nebo se poučit, jak má citovat. K tomu patří i návod, jak naložit s výsledky hledání a co dělat, když výsledkem vyhledávání nejsou plné texty článků, nebo knihy nejsou dosažitelné v nejbližší knihovně. Je požadován postup krok za krokem a zaměření podle oborů. Analýzu a návrh úprav celé sekce udělali také studenti ÚISK FF UK, ale v době psaní článku nebyly jejich seminární práce ještě dokončeny.

Sekce Plagiátorství

Tato sekce bude doplněna o podrobné informace o projektu Odevzdej.cz, který zpracovali studenti ÚISK FF UK. Zároveň bude vyslyšeno přání týkající se zařazení odkazů na volně dostupné články týkající se problematiky plagiátorství. Dosud byla k dispozici bibliografie zejména zahraničních publikací, které nejsou pro každého dostupné. Tvůrci sekce se také pokusí dodat více příkladů výukových materiálů zaměřených specificky na problematiku plagiátorství. Samozřejmě budou pokračovat práce na aktualizaci jednotlivých rubrik. Rozpracování tématu Jak psát se bude připravovat ve spolupráci se všemi řešiteli portálu.

6.4 Jak můžete Infogramu pomoci

Portál by se měl propagovat i mimo knihovny, to je názor vyslovený na pracovním semináři, se kterým souhlasíme. Pokud znáte cesty, jakými by se měl portál propagovat například na školách a ve školních knihovnách, obraťte se na tvůrce Infogramu.

Uvítáme nápady i návrhy na to, co na Infogram přidat nebo co na něm upravit. Je však potřeba to konkrétně popsat, upřesnit špatná místa, navrhnout vlastní, lepší formulace nebo přehlednější uspořádání.

7. Další kroky aneb otevřená budoucnost portálu Infogram

Je zřejmé, že pokud má být Infogram projektem životaschopným, čeká jeho autory a redaktory mnoho úkolů. Tak je tomu ostatně u každého portálu, který má ambice být aktuální a poskytovat co nejzajímavější informace z dané oblasti. V ideálním případě by však budoucnost portálu Infogram neměla záležet jen na původních řešitelích projektu. O sdílení materiálů a zkušeností je všeobecně velký zájem. Sdílet znamená podle Slovníku spisovné češtiny "mít něco společného, podílet se". Podílejme se tedy na rozvoji Infogramu i na jeho kvalitě my všichni, kteří považujeme informační gramotnost za klíčovou kompetenci v 21. století.

 


Literatura:

  1. TICHÁ, Ludmila. Infogram – portál pro podporu informační gramotnosti. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 5, s. 173-175.
  2. SVOBODOVÁ, Eva. Projekt Infogram aneb P.I.V.O. žije [online]. Seminář IVIG 2008. [cit. 2010-07-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ivig.cz/prezentace/svobodova_08.ppt/>.
  3. OČKO, Petr et al. Výsledky analýzy a hodnocení systémů podpory informačního vzdělávání [online]. Seminář IVIG 2005. [cit. 2010-07-27]. Dostupný z WWW: <http://www.sprig.cz/ivig2005/prezentace/Ocko-PIVO.ppt/>.
  4. ŠTOGR, Jakub. Projekt online systému podpory informačního vzdělávání v ČR [online]. Seminář IVIG 2005. [cit. 2010-07-27]. Dostupný z WWW: <http://www.sprig.cz/ivig2005/prezentace/IVIG2005-Stogr.ppt/>.
  5. LANDOVÁ, Hana. INFOGRAM.CZ : nový portál pro podporu informačního vzdělávání [online]. ITlib. Informačné technológie a knižnice. 2009, č. 1. [cit. 2010-07-27]. Dostupný z WWW: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib091/landova.htm/>. ISSN 1336-0779.
  6. DOHNÁLKOVÁ, Eva. Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 2010-07-27]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5299/>. URN-NBN:cz-ik5299. ISSN 1212-5075.
  7. DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram : nová platforma pro podporu informačního vzdělávání [online] In INFORUM 2009: 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. května 2009. Praha : Albertina icome Praha, 2009 [cit. 2010-07-27]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/36/>.
  8. JANKOVSKÁ, Blanka. Infogram – cesta správným směrem? [online]. Ikaros. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 2010-06-28]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5594/>. URN-NBN:cz-ik5594. ISSN 1212-5075.
  9. GRUBER, Lukáš. Re: Dotaz k CCL. [elektronická pošta]. Message to: Tichá Ludmila. 16. 12. 2009 [cit. 2010-07-30]. Osobní komunikace.

 

 

 


 

CITACE:
Tichá, Ludmila; Landová, Hana; Bělohoubková, Lenka. Infogram na cestě správným směrem. Knihovna plus [online]. 2010, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus102/ticha.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |